Year 2017, Volume 2017, Issue 26, Pages 459 - 492 2017-08-30

AN EXPERIMENTAL STUDY ON THE EFFECTIVENESS OF PROBLEM BASED LEARNING METHOD
PROBLEME DAYALI ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA

KEMAL ALTIPARMAK [1] , PINAR AKIN [2]

317 465

In this study, the impact of problem based learning on students' academic achievement, attitudes and their views on this method were examined. The study was conducted with 48 students in the 5th grade of a school. Of these students, 24 are control group students and the other 24 are experimental group students. 5th grade mathematics course was taught on the experimental group in accordance with the curriculum of fractions, probing based learning method. The control group has been taught the constructivist approach philosophy. Academic achievement test and attitude scale were applied to both groups at the beginning and end of the study. In addition, the experiment group students share their thoughts with a semi-structured interview form to understand what they are experiencing in their problem based learning process and to learn their feelings. As a result, although both methods have positive effect on academic achievement, academic achievement and attitudes of the experimental group with problem based learning method were found higher than the other groups. It was also seen that the experimental group students had a positive attitude towards the problem based learning method.

Bu çalışmada probleme dayalı öğrenme yönteminin öğrencilerin akademik başarılarına, tutumlarına etkisi ve bu yöntem hakkındaki görüşleri incelenmiştir. Araştırma, 5. sınıflarda öğrenim gören 48 öğrenci ile yürütülmüştür. Bu öğrencilerden 24’ü kontrol grubu öğrencileri diğer 24 ise deney grubu öğrencileridir. 5. sınıf matematik dersi kesirler müfredatına uygun olarak deney grubu üzerinde, probleme dayalı öğrenme yöntemiyle ders işlenmiştir. Kontrol grubu üzerinde yapılandırmacı yaklaşım felsefesi ile ders işlenmiştir. Çalışma başlangıcında ve sonunda her iki gruba akademik başarı testi ve tutum ölçeği uygulanmıştır. Ayrıca deney grubu öğrencilerinin, probleme dayalı öğrenme sürecinde bizzat neler yaşadığını anlamak ve duygularını öğrenmek için yarı yapılandırılmış bir görüşme formu ile düşünceleri paylaşılmıştır. Sonuç olarak her iki yöntemin akademik başarıya olumlu olarak etkisi olduğu fakat probleme dayalı öğrenme yöntemiyle ders işleyen deney grubu öğrencilerinin akademik başarı ve tutumları diğer gruba göre daha yüksek bulunmuştur. Ayrıca deney grubu öğrencilerinin probleme dayalı öğrenme yöntemi üzerine olumlu yönde düşüncelerinin olduğu görülmüştür.
 • Akınoğlu, O. & Tandoğan, R. Ö. (2007). The Effects Of Problem-Based Active Learning In Science Education On Students’ Academic Achievement, Attitude And Concept Learning. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 1(3), 71-81.
 • Altun, M. (2005). Matematik Öğretimi. Bursa: Aktüel Yayıncılık.
 • Altunışık, R., Çoşkun, R., Yıldırım, E. ve Bayraktaroğlu, S. (2010). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. 6.Baskı, Sakarya: Sakarya Kitabevi.
 • Baykul, Y. (2005). İlköğretimde Matematik Öğretimi. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Bayrak, R. (2007). Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımı ile Katılar Konusunun Öğretimi. Doktora tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Besana, G., M., Fries, M., & Kilibarda, V. (2004). Problem-Based Learning in Geometry Courses: The Impact on Pre-Service Teachers. Retrieved 22/10/2004 from. http://facweb.cs.depaul.edu/gbesana/papers/giveCBMS.pdf
 • Bıkmaz, F. (2006). Yeni İlköğretim Programları ve Öğretmenler, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 39(1), 99-116.
 • Biber, M. ve Başer, N. (2012). Probleme dayalı öğrenme sürecine yönelik nitel bir değerlendirme. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 12-33.
 • Boran, A. ve Aslaner, R. (2008). Bilim ve Sanat Merkezlerinde Matematik Öğretiminde Probleme Dayalı Öğrenme. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(15), 15-32.
 • Bukova, E. (2006). Öğrencilerin Limit Kavramını Algılamasında ve Diğer Kavramların İlişkilendirilmesinde Karşılaştıkları Güçlükleri Ortadan Kaldıracak Yeni Bir Program Geliştirme. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Bütüner, S. (2009). Matematik Pedagojisi ve Felsefesi. İlköğretim Online, 8(1), 1-6.
 • Cerezo, N. (2004). Problem-based learning in the middle school: a research case study of the perceptions of at-risk females. Research in Middle Level Education, 27 (1) (2004), 1–12.
 • Chang, C. (1999). The used of a problem-solving-based instructional model in initiating change in students’ achievement and alternative frameworks. International Journal of Science Education, 21:4, 373-388.
 • Deveci, H. (2002). Sosyal Bilgiler Dersinde Probleme Dayalı Öğrenmenin Öğrencilerin Derse İlişkin Tutumlarına, Akademik Başarılarına ve Hatırlama Düzeylerine Etkisi. Doktora tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Gaighera, E., Roganb, J. M. and Brauna, M. W. H. (2007). Exploring the Development of Conceptual Understanding through Structured Problem-solving in Physics. International Journal of Science Education, 29(9).
 • Günhan, B. (2006). İlköğretim 2. Kademede Matematik Dersinde Probleme Dayalı Öğrenmenin Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma. Doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Günhan B, Başer N, (2009). "Probleme Dayalı Öğrenmenin Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisi". Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7/2/451-482.
 • Gürsul, F. (2008). Çevrimiçi ve Yüz yüze Problem Tabanlı Öğrenme Yaklaşımlarının Öğrencilerin Başarısına ve Matematiğe Yönelik Tutumlarına Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • http://bilge.k12.tr/PROBLEMEDAYALI.ppt#266,10,ROLLER.
 • Kıldan, A. ve Temel, Z. (2008). Yapılandırmacı Yaklaşıma Dayalı Oluşturulan Hizmet İçi Eğitimin Öğretmenlerin Öğretmenlikle İlgili Bazı Görüşlerine Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(1), 25-36.
 • Kılınç, A. (2007). Probleme Dayalı Öğrenme, Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(2), 561-578.
 • Koçak, M. (2008). Ortaöğretimde Coğrafya Öğretiminde Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Öğrenci Performansı ve Motivasyonu Üzerine Etkisi. Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Liu, P. (2003). The Relationship of A Problem Based calculus course and students’ views mathematical thinking. Mathematical Thinking And Learning, 8(4), 373–406.
 • MEB (2009). İlköğretim Matematik Dersi Öğretim Programı (1-5. Sınıflar),Ankara.
 • MEB (2008). Başarı Değerlendirme ve Seviye Tespit Sınavları ile Eğitim Araçları. Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü. Ankara.
 • Murphy, E. (1997). Characteristics of constructivist learning and teaching. Universite Laval, Quebec. Available: http://www.stemnet.nf.ca/~elmurphy/emurphy/cle3.html.
 • Norman, G. and Schmidt, H. (2000). Effectiveness of problem-based learning curricula: theory, practice and paper darts. Medical Education, 34: 721-728.
 • Özdoğan, E. (2008). İşbirlikli Öğrenme Yönteminin İlköğretim 4. Sınıf Matematik Öğretiminde Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi: Bilgisayar Destekli İşbirlikli Öğrenme ve Küme Destekli Bireyselleştirme Tekniği. Yüksek lisans tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Öksüz,C. ve Uça,S. (2011). Matematik Dersinde Probleme Dayalı Öğrenme Üzerine Bir Örnek Olay. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2 (2), 20-29.
 • Özgen, T. (2007). Matematik Dersinde probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımın Öğrenme Ürünlerine Etkileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Diyarbakır.
 • Özgen ,K. ve Pesen, C. (2008) .Probleme dayalı öğrenme yaklaşımı ve öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları. D.Ü.Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 69-83.
 • Özsarı, T. (2009). İlköğretim 4. sınıf öğrencileri üzerinde işbirlikli öğrenmenin matematik başarısı üzerine etkisi probleme dayalı öğrenme (pdö) ve öğrenci takımları – başarı bölümleri (ötbb). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Peterson, M. (1997). Skills to Enhance Problem-based Learning. Med Educ Online (serial online), 2(3), 1-8.
 • Schmidt H.C. (1993). Problem based learning: Rationale and description. Medical Education,17,11–16.
 • Sifoğlu, N. (2007). İlköğretim 8. Sınıf Fen Bilgisi Dersinde Yapısalcı Öğrenme ve Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımlarının Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi. Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Tandoğan, R. (2006). Fen Eğitiminde Probleme Dayalı Aktif Öğrenmenin Öğrencilerin Başarılarına ve Kavram Öğrenmelerine Etkisi. Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Tavukçu, K. (2006). Fen Bilgisi Dersinde Probleme Dayalı Öğrenmenin Öğrenme Ürünlerine Etkisi. Yüksek lisans tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Tootle K, McGeorge D. (1998). An investigation of the use of problem based learning in Professional degrees, AARE Conference. (http://www.swin.edu.au /aare /98pap.
 • Türnüklü, A. (2000). Eğitim Bilim Araştırmalarında Etkin Olarak Kullanılabilecek Nitel Bir Araştırma Tekniği: Görüşme. Kuram Ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 6(24), 543-559.
 • Uslu, G. (2006). Ortaöğretim Matematik Dersinde Probleme Dayalı Öğrenmenin Öğrencilerin Derse İlişkin Tutumlarına, Akademik Başarılarına ve Kalıcılık Düzeylerine Etkisi. Yüksek lisans tezi, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Liu, M. (2005).
 • Uygun, N. ve Tertemiz, N.I. (2014). Matematik Dersinde Probleme Dayalı Öğrenmenin Öğrencilerin Derse İlişkin Tutum, Başarı ve Kalıcılık Düzeylerine Etkisi. Eğitim ve Bilim, 39(174), 75-90.
 • Yaman, S. ve Yalçın, N. (2005). Fen Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Problem Çözme ve Öz-yeterlik İnanç Düzeylerinin Gelişimine Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 229-236.
 • Yazıcıoğlu, A. (2006). Buldan’daki İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Yapısalcı Öğrenme Hakkındaki Görüşleri. Buldan Sempozyumu, 87-92.
 • Tootle K, McGeorge D. (1998). An investigation of the use of problem based learning in Professional degrees, AARE Conference. (http://www.swin.edu.au /aare /98pap.
 • Türnüklü, A. (2000). Eğitim Bilim Araştırmalarında Etkin Olarak Kullanılabilecek Nitel Bir Araştırma Tekniği: Görüşme. Kuram Ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 6(24), 543-559.
 • Uslu, G. (2006). Ortaöğretim Matematik Dersinde Probleme Dayalı Öğrenmenin Öğrencilerin Derse İlişkin Tutumlarına, Akademik Başarılarına ve Kalıcılık Düzeylerine Etkisi. Yüksek lisans tezi, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Liu, M. (2005).
 • Uygun, N. ve Tertemiz, N.I. (2014). Matematik Dersinde Probleme Dayalı Öğrenmenin Öğrencilerin Derse İlişkin Tutum, Başarı ve Kalıcılık Düzeylerine Etkisi. Eğitim ve Bilim, 39(174), 75-90.
 • Yaman, S. ve Yalçın, N. (2005). Fen Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Problem Çözme ve Öz-yeterlik İnanç Düzeylerinin Gelişimine Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 229-236.
 • Yazıcıoğlu, A. (2006). Buldan’daki İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Yapısalcı Öğrenme Hakkındaki Görüşleri. Buldan Sempozyumu, 87-92.
 • Yurd, M. (2007). İlköğretim 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersinde Probleme Dayalı Öğrenme Yöntemi ile Bil-İste-Öğren Stratejisi Kullanılarak Geliştirilen Bil-İsteÖrnekle-Öğren Stratejisinin Öğrencilerin Kavram Yanılgılarının Giderilmesine Ve Derse Karşı Tutumlarına Etkisi. Yüksek lisans tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Wood, T., Cobb, P., & Yackel, E. (1991). Change in teaching mathematics. American Educational Research Journal, 28(3), 587-616.
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: KEMAL ALTIPARMAK
Institution: EGE UNIV
Country: Turkey


Author: PINAR AKIN
Institution: Milli Eğitim Bakanlığı

Bibtex @ { adyusbd292775, journal = {Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-9196}, eissn = {1308-7363}, address = {Adıyaman University}, year = {2017}, volume = {2017}, pages = {459 - 492}, doi = {10.14520/adyusbd.292775}, title = {PROBLEME DAYALI ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA}, key = {cite}, author = {ALTIPARMAK, KEMAL and AKIN, PINAR} }
APA ALTIPARMAK, K , AKIN, P . (2017). PROBLEME DAYALI ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017 (26), 459-492. DOI: 10.14520/adyusbd.292775
MLA ALTIPARMAK, K , AKIN, P . "PROBLEME DAYALI ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2017 (2017): 459-492 <http://dergipark.org.tr/adyusbd/issue/31048/292775>
Chicago ALTIPARMAK, K , AKIN, P . "PROBLEME DAYALI ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2017 (2017): 459-492
RIS TY - JOUR T1 - PROBLEME DAYALI ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA AU - KEMAL ALTIPARMAK , PINAR AKIN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.14520/adyusbd.292775 DO - 10.14520/adyusbd.292775 T2 - Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 459 EP - 492 VL - 2017 IS - 26 SN - 1308-9196-1308-7363 M3 - doi: 10.14520/adyusbd.292775 UR - https://doi.org/10.14520/adyusbd.292775 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Adiyaman University Journal of Social Sciences PROBLEME DAYALI ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA %A KEMAL ALTIPARMAK , PINAR AKIN %T PROBLEME DAYALI ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA %D 2017 %J Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-9196-1308-7363 %V 2017 %N 26 %R doi: 10.14520/adyusbd.292775 %U 10.14520/adyusbd.292775
ISNAD ALTIPARMAK, KEMAL , AKIN, PINAR . "PROBLEME DAYALI ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2017 / 26 (August 2017): 459-492. https://doi.org/10.14520/adyusbd.292775