Year 2018, Volume 4, Issue 2, Pages 127 - 146 2018-10-25

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN DİL BECERİLERİNDE KULLANIMI ÜZERİNE BİR İÇERİK ANALİZİ

Rabia Sena AKBABA [1] , Muhammed TUNAGÜR [2]

93 333

Bu çalışmanın amacı, bilgisayar ve internet teknolojilerini dört temel dil becerisiyle bir arada ele alan makale ve tez çalışmalarının eğilimlerini belirlemektir. Çalışma, nitel araştırma türlerinden olan betimsel tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında 50 makale ve 92 tez incelenmiştir. Form aracılığıyla incelenen makale ve tez çalışmaları içerik analizine tabi tutulmuştur. İncelemeler sonucunda elde edilen veriler, tablolaştırılarak frekans ve yüzdelerle sunulmuştur. Çalışmaların yayım yıllarına göre dağılımında 2010 yılından sonra bir artış gözlendiği ve en çok 2013 yılında yayın yapıldığı dikkat çekmiştir. Bilgisayar ve internet teknolojileriyle bir arada en çok ele alınan becerinin yazma becerisi olduğu görülürken teknoloji materyali olarak da videoların ön planda olduğu tespit edilmiştir. Nicel yöntemle desenlenen çalışmaların çoğunlukta olduğu, örneklem düzeyi olarak da yükseköğretim düzeyinde 0-50 kişilik bir örneklem aralığında çalışmaların yoğunlaştığı tespit edilmiştir. Son olarak da veri toplama araçlarında anketlerin çoğunlukla kullanıldığı ve veri analizlerinin çoğunlukla nicel-kestirimsel yöntemlerle yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır.

Bilgisayar, İnternet, Teknoloji, Dil Becerileri
 • Alper, A. ve Gülbahar, Y. (2009). Trends and issues in educational technologies: A review of research in TOJET. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 8(2), 124-135.
 • Aycan, A., Günday, R. (2016). Öğrenme kuramları ve flanet fle ve english page adlı yabancı dil eğitimi sitelerinde beceri geliştirme etkinlikleri. OÜSOBİAD. Temmuz, (s.443 - 462).
 • Balcı, A. (2013). Sosyal bilimlerde araştırma: yöntem, teknik ve ilkeler. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Balcı, S. (2013). Tablet pc destekli Türkçe öğretiminin temel dil becerilerine etkisini belirlemeye yönelik ölçek çalışması. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/6 Spring 2013, p. 95-109, ANKARA-TURKEY
 • Başaran, M., Akar, C. & Ulu, M. (2015). İlkokullarda dil becerilerinin öğretimi amacıyla bilişim teknolojileri kullanımına ilişkin öğretmen görüşleri. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 16-32.
 • Bayrak, A. (2013). Almanca öğretmenliği programı öğrencilerinin yabancı dil eğitiminde bilgisayar ve internetin kullanımına ilişkin görüşleri, Anadolu Journal of Educational Sciences International, January 2013, 3(1).
 • Bozkaya, M., Aydin, I. E., & Kumtepe, E. G. (2012). Research trends and ıssues in educational technology: a content analysis of tojet (2008-2011). Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, 11(2), 264-277.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Demir, S., Bozkurt, A. (2011). İlköğretim matematik öğretmenlerinin teknoloji entegrasyonundaki öğretmen yeterliklerine ilişkin görüşleri. Elementary education online, 10(3), 850-860.
 • Erdoğmuş, F. U., & Çağıltay, K. (2009). Türkiye’de eğitim teknolojileri alanında yapılan master ve doktora tezlerinde genel eğilimler. Akademik Bilişim Konferansı. Harran Üniversitesi, Şanlıurfa.
 • Ertem, S. İ., Özen, M. (2014). Metinleri ekrandan okumanın anlam kurma üzerine etkisi. The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science p. Spring 319-350.
 • Göktaş, Y., Küçük, S., Aydemir, M., Telli, E., Arpacık, Ö., Yıldırım, G., & Reisoğlu, İ. (2012). Educational technology research trends in turkey: a content analysis of the 2000-2009 decade. Educational Sciences: Theory & Practice, 12(1), 191-196.
 • Gülbahar, Y., & Alper, A. (2009). Öğretim teknolojileri alanında yapılan araştırmalar konusunda bir içerik analizi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 42(2), 93-111.
 • Güneş, F. (2010) Öğrencilerde ekran okuma ve ekranik düşünme. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(14), 1-20.
 • Kırkkılıç, H. A., Şahin, A. (2007). Temel dil becerilerinin geliştirilmesinde eğitim teknolojisinin kullanımı. Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi (ICANAS 38).
 • Kurudayıoğlu, M. ve Tüzel, S. (2010). 21. Yüzyıl okuryazarlık türleri, değişen metin algısı ve Türkçe eğitimi. Türklük Bilimi Araştırmaları, 28, 283-298.
 • Küçük, S., Aydemir, M., Yıldırım, G., Arpacık, O., & Göktaş, Y. (2013). Educational technology research trends in Turkey from 1990 to 2011. Computers & Education, 68, 42-50.
 • Maden, S. (2012). Ekran okuma türleri ve Türkçe öğretmeni adaylarının ekran okumaya yönelik görüşleri. Dil ve Edebiyat Dergisi. 1/3, 1-16.
 • Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (2016). Genişletilmiş Bir Kaynak Kitap: Nitel Veri Analizi. (S. A. Altun, A. Ersoy Çev.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Ross, S. M., Morrison, G. R., & Lowther, D. L. (2010). Educational technology research past and present: Balancing rigor and relevance to impact school learning. Contemporary Educational Technology, 1 (1), 17-35.
 • Selçuk, Z., Palancı, M., Kandemir, M., & Dündar, H. (2014). Eğitim ve bilim dergisinde yayınlanan araştırmaların eğilimleri: İçerik analizi. Eğitim ve Bilim, 39(173).
 • Sert, G. (2010). Öğretim teknolojileri eğitiminde yayınlanmış Türkiye adresli makalelerin içerik analizi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Sözbilir, M., Kutu, H., & Yaşar, M. D. (2012). Science education research in turkey: a content analysis of selected features of papers published. In J. Dillon& D. Jorde (Eds). The World of Science Education: Handbook of Research in Europe (pp.341-374). Rotterdam: Sense Publishers.
 • Şimşek, A., Özdamar, N., Becit, G., Kılıçer, K., Akbulut, Y. & Yıldırım, Y. (2008). Türkiye’deki eğitim teknolojisi araştırmalarında güncel eğilimler. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19, 439-458.
 • Şimşek, A., Özdamar, N., Uysal, Ö., Kobak, K., Berk, C., Kılıçer, T. & Çiğdem, H. (2009). İki binli yıllarda Türkiye’deki eğitim teknolojisi araştırmalarında gözlenen eğilimler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9, 941-966.
 • Temizyürek, F., Ünlü, A. N. (2015). Türkiye dil öğretiminde teknolojinin materyal olarak kullanımına bir örnek: “flipped classroom. Bartın üniversitesi eğitim fakültesi dergisi cilt 4, sayı 1, s. 64 - 72.
 • Tüzeli, S., Tok, M. (2013). Öğretmen adaylarının dijital yazma deneyimlerinin incelenmesi. Tarih okulu dergisi (tod). 6/15, ss. 577-596. Yavuz, M. (2010). Öğretmenlerin geri bildirimlerine göre okul müdürlerinin dinleme becerilerinin analizi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 38: 292-306.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, (5. Baskı), Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, S. (2010). İlk okuma yazma sürecinde çoklu ortam uygulamalarının okuma becerisi üzerinde etkililiği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(20), 31-63.
 • Yumuşak, A.,ve Aycan, Ş.,(2002). Fen bilgisi eğitiminde bilgisayar destekli çalışmanın faydaları; demirci (manisa)’de bir örnek, M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2002, Sayı 16, Sayfa 197-204.
Primary Language tr
Journal Section MAKALELER
Authors

Author: Rabia Sena AKBABA (Primary Author)
Institution: FIRAT ÜNİVERSİTESİ

Author: Muhammed TUNAGÜR
Institution: AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: October 25, 2018

Bibtex @research article { aicusbed427196, journal = {Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2149-3006}, eissn = {2149-4053}, address = {Ağrı İbrahim Çeçen University}, year = {2018}, volume = {4}, pages = {127 - 146}, doi = {10.31463/aicusbed.427196}, title = {BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN DİL BECERİLERİNDE KULLANIMI ÜZERİNE BİR İÇERİK ANALİZİ}, key = {cite}, author = {AKBABA, Rabia Sena and TUNAGÜR, Muhammed} }
APA AKBABA, R , TUNAGÜR, M . (2018). BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN DİL BECERİLERİNDE KULLANIMI ÜZERİNE BİR İÇERİK ANALİZİ. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4 (2), 127-146. DOI: 10.31463/aicusbed.427196
MLA AKBABA, R , TUNAGÜR, M . "BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN DİL BECERİLERİNDE KULLANIMI ÜZERİNE BİR İÇERİK ANALİZİ". Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 (2018): 127-146 <http://dergipark.org.tr/aicusbed/issue/39944/427196>
Chicago AKBABA, R , TUNAGÜR, M . "BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN DİL BECERİLERİNDE KULLANIMI ÜZERİNE BİR İÇERİK ANALİZİ". Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 (2018): 127-146
RIS TY - JOUR T1 - BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN DİL BECERİLERİNDE KULLANIMI ÜZERİNE BİR İÇERİK ANALİZİ AU - Rabia Sena AKBABA , Muhammed TUNAGÜR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.31463/aicusbed.427196 DO - 10.31463/aicusbed.427196 T2 - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 127 EP - 146 VL - 4 IS - 2 SN - 2149-3006-2149-4053 M3 - doi: 10.31463/aicusbed.427196 UR - https://doi.org/10.31463/aicusbed.427196 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN DİL BECERİLERİNDE KULLANIMI ÜZERİNE BİR İÇERİK ANALİZİ %A Rabia Sena AKBABA , Muhammed TUNAGÜR %T BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN DİL BECERİLERİNDE KULLANIMI ÜZERİNE BİR İÇERİK ANALİZİ %D 2018 %J Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2149-3006-2149-4053 %V 4 %N 2 %R doi: 10.31463/aicusbed.427196 %U 10.31463/aicusbed.427196
ISNAD AKBABA, Rabia Sena , TUNAGÜR, Muhammed . "BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN DİL BECERİLERİNDE KULLANIMI ÜZERİNE BİR İÇERİK ANALİZİ". Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 / 2 (October 2018): 127-146. https://doi.org/10.31463/aicusbed.427196
AMA AKBABA R , TUNAGÜR M . BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN DİL BECERİLERİNDE KULLANIMI ÜZERİNE BİR İÇERİK ANALİZİ. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 4(2): 127-146.
Vancouver AKBABA R , TUNAGÜR M . BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN DİL BECERİLERİNDE KULLANIMI ÜZERİNE BİR İÇERİK ANALİZİ. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 4(2): 146-127.