The Investigation of Emotional Intelligence and Parental Attitudes in Primary School Students

Battal Odabaşı [1]

261 972

Emotional intelligence consists of both an individual’s realizing himself or herself and also his relation with himself or herself and the other people. The aim of This research is to analyze differences of level of emotional intelligence of the secondary school children aged between 11-14 according to their gender, grade, and parent’s approach. In the research, Bar-On emotional intelligence scale which was translated by Köksal, was used as intelligence inventory with adolescent and teenager form. To measure the parent’s approach, parent’s approach scale which was devised by Lamborn, Mounts, Steinberg and Dornbush and translated by Yılmaz(2000) was used and the differences among the students was determined. 75 students were tested in the research of whom 37 are girl and 38 are boys. SPSS 17.0 package program was used in analyze of the datum. The result of the analyze of the datum of the research showed that there is a high correlation between emotional intelligence and parent’s approach. No relation was seen between parent’s approach and school kind. According to gender, it was seen that emotional intelligence points of the girls are higher than the boys. According to the grade, the points of the authoritarian parent’s approach are higher than emotional intelligence scales
Duygusal zeka hem kişinin kendini gerçekleştirmesini hem de kişinin kendisi ve diğer insanlar ile oluşturduğu iletişimi kapsamaktadır. Bu araştırmanın amacı, 11 – 14 yaş gurubu ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin duygusal zeka düzeylerinin; ana-baba tutumları, cinsiyet ve sınıf düzeyine ilişkin farklarını incelemektir. Araştırmada duygusal zeka envanteri Köksal tarafından Türkçeye çevrilen Bar-On Duygusal Zeka Ölçeği Çocuk ve Ergen formu kullanılmıştır. Ayrıca ana-baba tutumunu ölçmek için Lamborn, Mounts, Steinberg ve Dornbush tarafından geliştirilen Yılmaz (2000) tarafından Türkçeye çevrilen Anne Baba Tutum Ölçeği kullanarak öğrenciler arasındaki farklılık ölçülmüştür. Araştırmaya 37 kız 38 erkek olmak üzere toplam 75 öğrenci katılmıştır. Verilerin analizi SPSS 17.0 paket programı kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizi sonucunda ana-baba tutumu ile duygusal zeka arasındaki ilişkinin yüksek olduğu görülmüştür. Ana-baba tutumu ile okul türü arasında ise ilişki saptanmamıştır. Cinsiyete göre kız öğrencilerin duygusal zeka puanları erkek öğrencilerin duygusal zeka puanlarından daha yüksek olduğu saptanmıştır. Sınıf düzeyi açısından öğrencilerin duygusal zeka ölçeklerine göre otoriter anababa tutumunun puanlarının yüksek olduğu belirlenmiştir
 • Acar, F. T.(2001). Duygusal zeka yeteneklerinin göreve yönelik ve insana yönelik liderlik davranışları ile ilişkisi: Banka şube müdürleri üzerine bir alan araştırması. (Doktora tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Adler, A. (1994).İnsan Tabiatını Tanıma. A. Yörükan (Ed.). İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Baltaş, Z.(2006). Duygusal zeka, insanın dünyasını aydınlatan ve işine yansıyan ışık. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Bar-on R.(1997). Development of the Bar-On EQ-i: A measure of emotional and social ıntelligence. Paper Presented at the 105 Annual Convention of the American Psychological Association.
 • Bayhan, P. &Artan,İ. (2004).Çocuk gelişimi ve eğitimi. İstanbul: Morpa Yayınları.
 • Baymur, F.(1978).Genel psikoloji. İstanbul: İnkılap ve Arka Basımevi.
 • Butler, G. & Mcmanus, F.(1998). Psikolojinin ABC’si. Z. İ. Babayiğit(Çev.). İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
 • Candemir, F. (2000). Anne baba tutumlarının çocukluktaki benlik kavramın üzerine etkisi. (Doktora Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Cevizci, A. (1999).Felsefe sözlüğü. İstanbul: Paradigma Yay.
 • Cooper, R.&Sawaf, A. (1994).Liderlikte duygusal zekâ. Z.Ayman&B. Sancar (Çev.). İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Cüceloğlu, D. (2004).İnsan ve davranışı. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Davis, M. (2004). EQ duygusal zekanızı ölçün. .S. Silahlı (Çev.). İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Doğan, S,(2005). Çalışan ilişkileri yönetimi. 1. Baskı. İstanbul: Kare Yayınları.
 • Doğan S, & Demiral, O. (2007). Kurumların başarısında duygusal zekanın rolü ve önemi. Celal Bayar Üniversitesi, İ.İ.B.F Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 14(1)
 • Dökmen, Ü.(1994). İletişim çatışmaları ve empati. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Eymen, E. (2007). Duygusal zeka. http:// www.1insaat.com/ uploads/ TrbBlogs/pdfs_ 3/30755_ 1212560158_946.pdf. adresinden 22 Eylül 2012 tarihinde edinilmiştir.
 • Goleman, D. (1995). Duygusal zeka neden IQ’dan daha önemlidir? B.S.Yüksel (Çev.). İstanbul: Varlık Yayınları.
 • Goleman, D. (1998). İşbaşında duygusal zeka. H. Balkara (Çev.). İstanbul: VarlıkYayınları.
 • Goleman, D.(1999). Duygusal zeka. B.S.Yüksel (Çev.). İstanbul: Varlık Yayınları.
 • Gürel, E. & Tat, M. (2010). Çoklu zeka kuramı: tekli zeka anlayışından çoklu zeka yaklaşımına. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, spring, volume 3 / 11.
 • Hoe, K. & Jung, H. (1999). A study of preschoolchildren’s emotional intelligence in Relation to socio- demographic variables. Journal of Early Childhood Education, 19(2), 41-156.
 • İşmen, A. E. (2004). Duygusal zeka ve aile işlevleri arasındaki ilişki. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(11), 55-75.
 • Kaplan, H. (2003). İlköğretim öğrencilerinin aile ortamını algılayış biçimleriyle öğrenilmiş çaresizlik davranışlarının karşılaştırılmas.(Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Konrad, S. & Claudıa, H. (2005).Duygularla güçlenmek. M.Taştan(Çev.). İstanbul: Hayat Yayıncılık.
 • Köksal, A. (2007). Üstün zekalı çocuklarda duygusal zekayı geliştirmeye dönük program geliştirme çalışması. (Doktora tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Kulaksızoğlu, A. (2004). Ergenlik psikolojisi. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Mayer, J. D., Perkins, D., Caruso, D. & Salovey, P. (2001). Emotional intelligence and giftedness. Roeper Review, 23(3), 131-138.
 • Navaro, L. (1989).Aşırı koruyuculuğun çocuk eğitimine etkileri. Ya-Pa 6. Okul Öncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri, İstanbul: Ya-Pa Yayınları, 121-125.
 • Özyalçın, Oskay, Ö., Erdem, E. & Yılmaz, A. (2008). Kimya öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulamaları ve duygusal zeka üzerine bir çalışma. Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17.
 • Topuksakal, D. (2011). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin duygusal zeka düzeylerinin ana baba tutumları açısından incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi).Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri ABD., Adana.
 • Tuzcuoğlu, N.(2003). Anne baba olmanın altın kuralları, bir aile olmak. İstanbul: Morpa Yayınları.
 • Wong, C.S. &Law, K.S.,(2002). The effects of leader and follower emotional intelligence On performance and attitude. An exploratory study. Leadership Quarterly, 13: 243–274.
 • Yavuzer, H. (1993). Çocuk psikolojisi. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Yavuzer, H. (1994). Ana-baba ve çocuk. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Yavuzer, H. (2006). Çocuk eğitimi el kitabı. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Yılmaz, A. (2000). Eşler arasındaki uyum ve çocuğun algıladığı anne-baba tutumu ile çocukların, ergenlerin, gençlerin akademik başarıları ve benlik algıları arasındaki ilişkiler. (Doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Yörükoğlu, A. (2000). Gençlik çağı ruh sağlığı ve ruhsal sorunlar. İstanbul: Özgür Yayınları.
 • Yörükoğlu, A. (2004). Çocuk ruh sağlığı. İstanbul: Özgür Yayınları.
Primary Language en
Subjects
Journal Section Articles
Authors

Author: Battal Odabaşı

Bibtex @ { ajesi18754, journal = {Anadolu Journal Of Educational Sciences International}, issn = {2146-4014}, address = {Anadolu University}, year = {2013}, volume = {3}, pages = { - }, doi = {}, title = {The Investigation of Emotional Intelligence and Parental Attitudes in Primary School Students}, key = {cite}, author = {Odabaşı, Battal} }
APA Odabaşı, B . (2013). The Investigation of Emotional Intelligence and Parental Attitudes in Primary School Students. Anadolu Journal Of Educational Sciences International, 3 (2), . Retrieved from http://dergipark.org.tr/ajesi/issue/1529/18754
MLA Odabaşı, B . "The Investigation of Emotional Intelligence and Parental Attitudes in Primary School Students". Anadolu Journal Of Educational Sciences International 3 (2013): <http://dergipark.org.tr/ajesi/issue/1529/18754>
Chicago Odabaşı, B . "The Investigation of Emotional Intelligence and Parental Attitudes in Primary School Students". Anadolu Journal Of Educational Sciences International 3 (2013):
RIS TY - JOUR T1 - The Investigation of Emotional Intelligence and Parental Attitudes in Primary School Students AU - Battal Odabaşı Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Anadolu Journal Of Educational Sciences International JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 3 IS - 2 SN - 2146-4014- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Anadolu Journal Of Educational Sciences International The Investigation of Emotional Intelligence and Parental Attitudes in Primary School Students %A Battal Odabaşı %T The Investigation of Emotional Intelligence and Parental Attitudes in Primary School Students %D 2013 %J Anadolu Journal Of Educational Sciences International %P 2146-4014- %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Odabaşı, Battal . "The Investigation of Emotional Intelligence and Parental Attitudes in Primary School Students". Anadolu Journal Of Educational Sciences International 3 / 2 (December 2013): -.