Year 2019, Volume 12, Issue 1, Pages 28 - 46 2019-01-31

Sınıf Öğretmenlerinin Bilimsel Araştırmaların Sahip Olması Gereken Özelliklere ve Öğretmenin Rolüne Yönelik Görüşleri
Views of Primary School Teachers towards Features of Scientific Research and Teachers Role

Menşure ALKIŞ-KÜÇÜKAYDIN [1]

83 185

Öğrencilerle ilgili olarak eğitimin her kademesinde yürütülecek araştırmada öğretmenin rolü büyüktür. Bu nedenle bilimsel araştırmalarda bir veri kaynağı olarak öğretmenlerin bilimsel araştırmalara ilişkin görüşlerinin açığa çıkarılması gereklidir. Bu çalışmada sınıf öğretmenlerinin bilimsel araştırmaların sahip olması gereken özellikleri ve öğretmenin rolüne ilişkin görüşlerinin açığa çıkarılması hedeflenmiştir. Bu amaçla yarı yapılandırılmış bir görüşme formu hazırlanmıştır. Hazırlanan görüşme formu Tokat il merkezinde yer alan iki okulda görev yapan 28 sınıf öğretmenine uygulanmıştır. Uygulama yapılan sınıf öğretmenleri tipik durum örneklemesine göre seçilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; sınıf öğretmenleri genel olarak bilimsel araştırmaların sahip olması gereken özelliklerine ilişkin olumlu bir görüşe sahiptir. Ancak görüşleri üzerinde birtakım etkenler bulunmaktadır. Bu etkenler; araştırmanın gerekliliğine olan inanç, araştırmacının uygulayıcıya olan yaklaşımı ve araştırmalardan elde edilen verilerin incelenmesi süreciyle ilgilidir. Bu etkenlerden yola çıkılarak, bilimsel araştırmalarda paydaşlarla iş birliği içinde olunması ve araştırma sonuçları hakkında öğretmenlerin bilgilendirilmesi hususunda birtakım öneriler sunulmuştur.

The role of the teacher is great in the research that is be carried out at all levels of education in relation to the students. For this reason, in scientific research, it is necessary to examine teachers' views that as a data source about scientific research. In this study, it was aimed to reveal the features of primary school teachers' scientific research and their views on the role of the teacher. For this purpose, a semi-structured interview form was prepared. The prepared interview form was applied to 28 primary school teachers working in two schools located in Tokat province center. Primary school teachers that applicated were selected according to the typical case sampling method. According to the findings obtained from the research; primary school teachers generally have a positive view of the qualities that scientific research should possess. However, there are a number of factors on their views. These factors are; the belief in the necessity of research, the approach of researcher's to practitioner, and the process of examining the data obtained from research. Based on these factors, some implications have been made to cooperate with stakeholders in scientific research and to inform teachers about research results.
 • Armağan, Y. (2012). Eğitim araştırmaları çerçevesinde okul müdürlerinin görüşlerinin değerlendirilmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat.
 • Ata, A., & Yenilmez, K. (2012). Matematik öğretmeni adaylarının bilimsel araştırmalara yönelik tutumlarının incelenmesi. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde Üniversitesi’nde sunuldu.
 • Baş, F. (2017). Matematik öğretmenlerinin eğitim araştırmalarını takip etme durumları ve araştırmalara yönelik tutumları: Türkiye örneği. Eğitim ve Bilim, 42(189), 249-267.
 • Best, J. W., & Kahn, J. (1993). Research methods in education. Boston. London.
 • Biçer, N., Bozkırlı, K.Ç., & Er, O. (2013). Türkçe öğretmeni adaylarının bilimsel araştırmaya yönelik tutumlarının değerlendirilmesi. A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED], 50, 327-342.
 • Butt, I.H., & Shams, J.A. (2013). Master in education student attitudes towards research: A comparison between two public sector universities in Punjab. South Asian Studies A Research Journal of South Asian Studies, 28(1), 97-105.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Cousins, J. B., & Earl, L. M. (1992). The case for participatory evaluation. Educational Evaluation and Policy Analysis, 14(4), 397-418.
 • Cousins, J. B., & Leithwood, K. A. (1993). Enhancing knowledge utilization as a strategy for school improvement. Knowledge: Creation, Diffusion, Utilization, 14(3), 305-333.
 • Creswell, J. W. (1998). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions. Sage Publication.
 • Çepni, S. (2012).Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Ekici, F.Y. (2017). Examination of the attitudes of preschool teacher candidates and teacher candidates in other branches towards scientific research in terms of some variables. European Journal of Educational Research, 6(1), 1-13.
 • Everton, T., Galton, M. & Pell, T. (2000). Teachers’ perspectives on educational research: Knowledge and context. Journal of Education for Teaching, 2(26), 167-182.
 • Hall, E. (2009). Engaging in and engaging with research: Teacher inquiry and development. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 15(6), 669–81.
 • Hussain, T., Ch, A.Q., Akhter,M, Abid, N., & Sabir, S. (2016). A study on attitude towards research among technology education students in Pakistan. Bulletin of Education and Research, 38(2), 113-122.
 • Joram, E. (2007). Clashing epistemologies: aspiring teachers’, practicing teachers’, and professors’ beliefs about knowledge and research in education. Teaching and Teacher Education, 2(23), 123-135.
 • Karasar, N. (2013). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel yayıncılık.
 • King, J. A., & Lonnquist, M. P. (1992). A review of writing on action research. CAREI: College of Education, University of Minnesota.
 • Kürşad, M. Ş. (2015). Bilimsel araştırmaya yönelik tutum ve epistemolojik inanç arasındaki ilişkinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(2), 217- 246.
 • Marczyk, G., DeMatteo, D., & Festinger, D. (2005). Essentials of research design and methodology. Hoboken, NJ, US: John Wiley & Sons Inc.
 • Miles, M.B., & Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Moustakas, C. (1994). Phenomenological research methods. Thounds Oaks, CA: Sage.
 • Patton, M. Q. (1980). Qualitative research and evaluation methods. Sage Publication.
 • Papanastasiou, E.C. (2005). Factor structure of the attitudes towards research scale. Statistics Education Research Journal, 4(1), 16-26.
 • Peterson, P., Clark, C. M., & Dickson, W. P.(1990). Educational psychology as a foundation in teacher education: Reforming an old notion https://education.msu.edu/NCRTL/PDFs/NCRTL/IssuePapers/ip899.pdf adresinden 09.05.2018 tarihinde ulaşılmıştır.
 • Polkinghorne, D. E. (1989). Phenomenological research methods. In R.S. Valle & S. Halling (Eds.), Existential-phenomenological perspectives in psychology (pp. 41-60),New York: Plenum Press.
 • Scheirer, B. (2000). The changing role of the teacher librarian in the twenty first century. https://etad.usask.ca/802papers/scheirer/scheirer.htm adresinden 09.05.2018 tarihinde ulaşılmıştır.
 • Şahan, H. H., & Tarhan, R. (2015). Scientific research competencies of prospective teachers and their attitudes toward scientific research. International Journal of Psychology and Educational Studies, 2(3), 20-31.
 • Şahin, Ç., & Arcagök, S. (2013). İlköğretim öğretmenlerinin eğitim araştırmalarına yönelik yaklaşımları. Bilgisayar ve Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(2), 1-21.
 • Türkmen, H., & Kandemir, E. M. (2011). Öğretmenlerin bilimsel süreç becerileri öğrenme alanı algıları üzerine bir durum çalışması. Journal of European Education, 1(1), 15-24.
 • Ural, A., & Kılıç, İ. (2005). Scientific research process and data analysis with SPSS. Ankara: Detay Publishing House.
 • Walker, C. A., & Cousins, J.B. (1994). Influences on teachers’ attitudes toward applied educational research. Paper presented at the Annual Meeting of the American Evaluation Association, Boston.
 • Yavuz, M. (2009). Eğitim araştırmaları ile ilgili öğretmen ve yönetici görüşlerinin analizi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 143-158.
 • Yavuz-Konokman, G., Tanrıseven, I., & Karasolak, K. (2013).Öğretmen adaylarının eğitim araştırmalarına ilişkin tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 141-158.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2003). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Yıldırım, A., İlhan, N., Şekerci, A.R., & Sözbilir, M. (2014). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin eğitim araştırmalarını takip etme, anlama ve uygulamalarda kullanma düzeyleri: Erzurum ve Erzincan örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(1), 81-100.
 • Zeidner, M. (1991). Statistics and mathematics anxiety in social science students: Some interesting parallels. British Journal of Educational Psychology, 61, 319-328.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-4410-1279
Author: Menşure ALKIŞ-KÜÇÜKAYDIN (Primary Author)
Institution: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: January 31, 2019

Bibtex @research article { akukeg424006, journal = {Kuramsal Eğitimbilim Dergisi}, issn = {1308-1659}, eissn = {1308-1659}, address = {Afyon Kocatepe University}, year = {2019}, volume = {12}, pages = {28 - 46}, doi = {10.30831/akukeg.424006}, title = {Sınıf Öğretmenlerinin Bilimsel Araştırmaların Sahip Olması Gereken Özelliklere ve Öğretmenin Rolüne Yönelik Görüşleri}, key = {cite}, author = {ALKIŞ-KÜÇÜKAYDIN, Menşure} }
APA ALKIŞ-KÜÇÜKAYDIN, M . (2019). Sınıf Öğretmenlerinin Bilimsel Araştırmaların Sahip Olması Gereken Özelliklere ve Öğretmenin Rolüne Yönelik Görüşleri. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 12 (1), 28-46. DOI: 10.30831/akukeg.424006
MLA ALKIŞ-KÜÇÜKAYDIN, M . "Sınıf Öğretmenlerinin Bilimsel Araştırmaların Sahip Olması Gereken Özelliklere ve Öğretmenin Rolüne Yönelik Görüşleri". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 12 (2019): 28-46 <http://dergipark.org.tr/akukeg/issue/42532/424006>
Chicago ALKIŞ-KÜÇÜKAYDIN, M . "Sınıf Öğretmenlerinin Bilimsel Araştırmaların Sahip Olması Gereken Özelliklere ve Öğretmenin Rolüne Yönelik Görüşleri". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 12 (2019): 28-46
RIS TY - JOUR T1 - Sınıf Öğretmenlerinin Bilimsel Araştırmaların Sahip Olması Gereken Özelliklere ve Öğretmenin Rolüne Yönelik Görüşleri AU - Menşure ALKIŞ-KÜÇÜKAYDIN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.30831/akukeg.424006 DO - 10.30831/akukeg.424006 T2 - Kuramsal Eğitimbilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 28 EP - 46 VL - 12 IS - 1 SN - 1308-1659-1308-1659 M3 - doi: 10.30831/akukeg.424006 UR - https://doi.org/10.30831/akukeg.424006 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Theoretical Educational Science Sınıf Öğretmenlerinin Bilimsel Araştırmaların Sahip Olması Gereken Özelliklere ve Öğretmenin Rolüne Yönelik Görüşleri %A Menşure ALKIŞ-KÜÇÜKAYDIN %T Sınıf Öğretmenlerinin Bilimsel Araştırmaların Sahip Olması Gereken Özelliklere ve Öğretmenin Rolüne Yönelik Görüşleri %D 2019 %J Kuramsal Eğitimbilim Dergisi %P 1308-1659-1308-1659 %V 12 %N 1 %R doi: 10.30831/akukeg.424006 %U 10.30831/akukeg.424006
ISNAD ALKIŞ-KÜÇÜKAYDIN, Menşure . "Sınıf Öğretmenlerinin Bilimsel Araştırmaların Sahip Olması Gereken Özelliklere ve Öğretmenin Rolüne Yönelik Görüşleri". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 12 / 1 (January 2019): 28-46. https://doi.org/10.30831/akukeg.424006
AMA ALKIŞ-KÜÇÜKAYDIN M . Sınıf Öğretmenlerinin Bilimsel Araştırmaların Sahip Olması Gereken Özelliklere ve Öğretmenin Rolüne Yönelik Görüşleri. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2019; 12(1): 28-46.
Vancouver ALKIŞ-KÜÇÜKAYDIN M . Sınıf Öğretmenlerinin Bilimsel Araştırmaların Sahip Olması Gereken Özelliklere ve Öğretmenin Rolüne Yönelik Görüşleri. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2019; 12(1): 46-28.