Year 2019, Volume 12, Issue 1, Pages 1 - 15 2019-01-31

Attitudes towards Mobile Learning of the Faculty of Education and the Faculty of Tourism Students
Eğitim Fakültesi Öğrencileri İle Turizm Fakültesi Öğrencilerinin Mobil Öğrenmeye Yönelik Tutumları

Agâh Tuğrul KORUCU [1] , Ertuğrul USTA [2] , Ahmet Naci ÇOKLAR [3]

189 305

Mobile devices are an important representative of technological tools and the Internet development together. The importance of these devices which are called mobile due to their portability and which have shrunken hardware although their improved processing power is increasing in everyday life. The field of education is one of the areas where mobile devices are used. In this study, students’ attitudes towards mobile technology in education have been investigated. In this context, 450 students from the faculties of education and tourism have been reached in 2014-2015 academic year. Students’ attitudes towards mobile learning are analyzed in terms of different variables based on these two faculties, using Mobile Learning Attitude Scale. Research results indicated that the faculty of education students have more positive attitude towards mobile learning compared to the faculty of tourism students. According to the results, controlling faculty variable, although attitudes do not differentiate in terms of gender, grade level, graduated high school and the presence of Internet connection at households; attitudes towards mobile learning differentiate in terms of mobile device-computer possession.
Mobil cihazlar, teknolojik araçların ve İnternetin birlikte gelişiminin önemli bir temsilcisi konumundadır. Artan işlem gücüne karşın donanımsal olarak küçülen ve taşınabilirliği nedeniyle mobil olarak adlandırılan bu cihazların hayatta her geçen gün önemi artmaktadır. Eğitim alanı da mobil cihazların kullanıldığı alanlardan biridir. Bu araştırmada da eğitim alanında mobil teknolojilere yönelik öğrenci tutumları araştırılmıştır. Bu kapsamda 2014-2015 eğitim öğretim yılında eğitim fakültesi ve turizm fakültesi öğrencilerinden toplam 450 öğrenciye ulaşılmıştır. Eğitim ve turizm fakültesi öğrencilerine demografik veri anketi ve “Mobil Öğrenmeye Yönelik Tutum Ölçeği” araştırma verilerini toplamak için uygulanmıştır.  Bu iki fakülte temel alınarak ve “Mobil Öğrenmeye Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılarak öğrencilerin mobil öğrenmeye yönelik tutumları farklı değişkenler açısından incelenmiştir. Araştırma sonucunda eğitim fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin turizm fakültesinde öğrenim gören öğrencilere oranla daha fazla mobil öğrenmeye yönelik olumlu tutuma sahip oldukları, fakülte kontrol altında tutulmak kaydıyla cinsiyet, öğrenim görülen sınıf, mezun olunan lise türü ve kalınan yerde İnternete sahip olma durumlarına göre tutumlar farklılaşmazken kendine ait mobil cihaz/bilgisayar olma durumuna göre ise mobil öğrenmeye yönelik tutumun farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır.
 • Akbıyık, A., & Kantaroğlu, T. (2017). İşletme fakültesi ve eğitim fakültesi öğrencilerinin mobil öğrenmeye yönelik tutumlarının karşılaştırılması. Journal of Business Science (JOBS), 5(2), 25-50.
 • Bannan, B., Cook, J., & Pachler, N. (2016). Reconceptualizing design research in the age of mobile learning. Interactive Learning Environments, 24(5), 938-953.
 • Baylari, A., & Montazer, G. A. (2009). Design a personalized e-learning system based on item response theory and artificial neural network approach. Expert Systems with Applications, 36(4), 8013-8021.
 • Chang, C., Chen,T., & Hsu, W. (2011). The study on integrating webquest with mobile learning for environmental education. Computers & Education, 57, 1228–1239.
 • Cochrane, T. (2010). Mobile web 2.0: Bridging learning contexts. In S. Caballé, F. Xhafa, T. Daradoumis, & A. A. Juan, Architectures for distributed and complex m-learning systems: Applying intelligent technologies (ss. 123-151). UAS: Information Science Reference.
 • Corlett, D., Sharples, M., Bull, S., & Chan, T. (2005). Evaluation of a mobile learning organiser for university students. Journal of Computer Assisted Learning, 21, 162-170.
 • Çakır, H. (2011). Mobil öğrenmeye ilişkin bir yazılım geliştirme ve değerlendirme. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(40), 1-9.
 • Çelik, U. A. (2013). M-öğrenme tutum ölçeği: geçerlik ve güvenirlik analizleri. Journal of Research in Education and Teaching, 2(4), 172-185.
 • Davis, F.D., Bagozzi, R., & Warshaw, P. (1989). User acceptance of computer technology: A comparison of two theoretical models. Management Science, 35(8), 982-1003.
 • Gay, G., Stefanone, M., Grace-Martin, M., & Hembrooke, H. (2001) The effects of wireless computing in collaborative learning environments. International Journal of Human– Computer Interaction, 13(2), 257–276.
 • Harmandar, M., & Samancı, O. (2000). Eğitim fakültesi kimya eğitimi bölümü öğrencilerinin bilgisayara yönelik tutumları. IV. Ulusal Fen Bilimleri Kongresi Kongre Kitabı (ss.686-688). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi.
 • Horzum, B., (2003). Öğretim elemanlarının internet destekli eğitime yönelik düşünceleri (Sakarya Üniversitesi Örneği) (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sakarya.
 • Jones, S. (2002, 2008). The Internet goes to college: How students are living in the future with today's technology. Diane Publishing.
 • Jones, S. Johnson–Yale, C. Millermaier, S., & Seoane Pérez, (2009). Everyday life, online: U.S. college students’ use of the Internet. First Monday, 14(10), 9-11.
 • Karasar, N. (1999). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Keleş, H. N., Özkan, T. K., Doğaner, M., & Altunoğlu, A. E. (2015). Önlisans öğrencilerinin girişimcilik düzeylerini belirlemeye yönelik bir araştırma. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (9), 45-59.
 • Keskin, N., & Ertuğrul, İ. (2010). Buldan MYO büro yönetimi öğrencilerinin bilgisayar kullanımına yönelik tutumlarının belirlenmesine ilişkin alan çalışması. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 3(59), 1-20.
 • Kıcı, D. (2010). Üniversite öğrencilerinin mobil öğrenmenin üniversite eğitimindeki etkisi konusundaki beklentileri üzerine bir araştırma. International Conference On New Trends in Education and Their Implications, Antalya, Turkey.
 • Kinash, S., Brand, J., Mathew, T., & Kordyban, R. (2011). Uncoupling mobility and learning: When one does not guarantee the other. In R. Kwan, C. McNaught, P. Tsang, F. L. Wang, K. C. Li (Eds.), Enhancing learning through technology. education unplugged: Mobile technologies and Web 2.0 (pp. 342-350). Springer Berlin Heidelberg.
 • Korkmaz, Ö. (2015). New trends on mobile learning in the light of recent studies. Participatory Educational Research, 1(2), 1-10.
 • Korucu, A. T., & Alkan, A. (2013). Opinions of computer teacher nominees towards mobile learning. 7th International Computer and Instructional Technologies Symposium, June 6th - 8th 2012, Ataturk University, Erzurum, Turkey.
 • Köse, S., & Gezer, K. (2006). Buldan (Denizli) ilçesi lise öğrencilerinin bilgisayara yönelik tutumları. Buldan Sempozyumunda sunulmuş sözlü bildiri. Pamukkale Üniversitesi, T.C. Buldan Kaymakamlığı, Buldan Belediyesi, Denizli.
 • Kukulska-Hulme, A. (2013). Mobile learners: Who are they and who will they become? Berge, Z. L., & Muilenburg, L. Y. (Eds.), Handbook of mobile learning (145-155). New York, USA: Routledge Taylor and Francis Group.
 • Lau, S. H., & Woods, P. C. (2008). An investigation of user perceptions and attitudes towards learning objects. British Journal of Educational Technology, 39(4), 685–699.
 • Oran, M. K., & Karadeniz, Ş. (2007). İnternet tabanlı uzaktan eğitimde mobil öğrenmenin rolü. http://ab.org.tr/ab07/bildiri/66.pdf adresinden 18.12.2017 tarihinde erişilmiştir.
 • Ozan, Ö. (2013). Bağlantıcı (Connectivist) mobil öğrenme ortamlarında yönlendirici destek (scaffolding) (Yayımlanmamış doktora tezi). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Seppala, P., & Alamaki, H. (2003) Mobile Learning in teacher training, Journal of Computer Assisted Learning, 19, 330-335. Quinn, C. N. (2000). mLearning: Mobile, wireless, in-your-pocket learning. Retrieved from http://www.linezine.com/2.1/features/cqmmwiyp.htm
 • Reychav, I., & Wu, D. (2014). Exploring mobile tablet training for road safety: A uses and gratifications perspective. Computers & Education, 1(71) 43–55.
 • Şahin, M., & Kışla, T. (2013). Kişiselleştirilebilir öğrenme ortamları: Literatür incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 81-91.
 • Saran, M., Seferoğlu, G., & Çağıltay, K. (2009). Mobile assisted language learning: English pronunciation at learners’ fingertips. Eurasian Journal of Educational Research, 34, 97-114.
 • Sharples, M., Taylor, J., & Vavoula, G. (2005). Towards a theory of mobile learning. In Proceedings of mLearn, 1(1), 1-9.
 • Usluel, Y. K., &, Mazman, S. G. (2010). Eğitimde yeniliklerin yayılımı, kabulü ve benimsenmesi sürecinde yer alan öğeler: Bir içerik analizi çalışması. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(39), 60-74.
 • Zhang, Y. (2007). Development and validation of an internet use attitude scale. Computers & Education, 49(2), 243–253.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-8334-1526
Author: Agâh Tuğrul KORUCU (Primary Author)

Orcid: 0000-0001-6112-9965
Author: Ertuğrul USTA

Orcid: 0000-0001-9210-4779
Author: Ahmet Naci ÇOKLAR

Dates

Publication Date: January 31, 2019

Bibtex @research article { akukeg512541, journal = {Kuramsal Eğitimbilim Dergisi}, issn = {1308-1659}, eissn = {1308-1659}, address = {Afyon Kocatepe University}, year = {2019}, volume = {12}, pages = {1 - 15}, doi = {10.30831/akukeg.512541}, title = {Eğitim Fakültesi Öğrencileri İle Turizm Fakültesi Öğrencilerinin Mobil Öğrenmeye Yönelik Tutumları}, key = {cite}, author = {KORUCU, Agâh Tuğrul and USTA, Ertuğrul and ÇOKLAR, Ahmet Naci} }
APA KORUCU, A , USTA, E , ÇOKLAR, A . (2019). Eğitim Fakültesi Öğrencileri İle Turizm Fakültesi Öğrencilerinin Mobil Öğrenmeye Yönelik Tutumları. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 12 (1), 1-15. DOI: 10.30831/akukeg.512541
MLA KORUCU, A , USTA, E , ÇOKLAR, A . "Eğitim Fakültesi Öğrencileri İle Turizm Fakültesi Öğrencilerinin Mobil Öğrenmeye Yönelik Tutumları". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 12 (2019): 1-15 <http://dergipark.org.tr/akukeg/issue/42532/512541>
Chicago KORUCU, A , USTA, E , ÇOKLAR, A . "Eğitim Fakültesi Öğrencileri İle Turizm Fakültesi Öğrencilerinin Mobil Öğrenmeye Yönelik Tutumları". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 12 (2019): 1-15
RIS TY - JOUR T1 - Eğitim Fakültesi Öğrencileri İle Turizm Fakültesi Öğrencilerinin Mobil Öğrenmeye Yönelik Tutumları AU - Agâh Tuğrul KORUCU , Ertuğrul USTA , Ahmet Naci ÇOKLAR Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.30831/akukeg.512541 DO - 10.30831/akukeg.512541 T2 - Kuramsal Eğitimbilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 15 VL - 12 IS - 1 SN - 1308-1659-1308-1659 M3 - doi: 10.30831/akukeg.512541 UR - https://doi.org/10.30831/akukeg.512541 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Theoretical Educational Science Eğitim Fakültesi Öğrencileri İle Turizm Fakültesi Öğrencilerinin Mobil Öğrenmeye Yönelik Tutumları %A Agâh Tuğrul KORUCU , Ertuğrul USTA , Ahmet Naci ÇOKLAR %T Eğitim Fakültesi Öğrencileri İle Turizm Fakültesi Öğrencilerinin Mobil Öğrenmeye Yönelik Tutumları %D 2019 %J Kuramsal Eğitimbilim Dergisi %P 1308-1659-1308-1659 %V 12 %N 1 %R doi: 10.30831/akukeg.512541 %U 10.30831/akukeg.512541
ISNAD KORUCU, Agâh Tuğrul , USTA, Ertuğrul , ÇOKLAR, Ahmet Naci . "Eğitim Fakültesi Öğrencileri İle Turizm Fakültesi Öğrencilerinin Mobil Öğrenmeye Yönelik Tutumları". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 12 / 1 (January 2019): 1-15. https://doi.org/10.30831/akukeg.512541
AMA KORUCU A , USTA E , ÇOKLAR A . Eğitim Fakültesi Öğrencileri İle Turizm Fakültesi Öğrencilerinin Mobil Öğrenmeye Yönelik Tutumları. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2019; 12(1): 1-15.
Vancouver KORUCU A , USTA E , ÇOKLAR A . Eğitim Fakültesi Öğrencileri İle Turizm Fakültesi Öğrencilerinin Mobil Öğrenmeye Yönelik Tutumları. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2019; 12(1): 15-1.