Year 2019, Volume 12, Issue 2, Pages 401 - 430 2019-04-30

Ortaokul Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Okul Müdürlerinin Sergilediği Teknolojik Liderlik Davranış Düzeyi
Technological Leadership Behavior Level of Secondary Schools Principals According to Teachers’ Views

Mehmet DURNALI [1]

147 208

Bu çalışmada; ortaokul öğretmenlerinin görüşlerine göre; öğretmenlerin teknoloji kullanımında okul müdürlerinin sergilediği teknolojik liderlik davranışlarının düzeylerini; bu düzeylerde çeşitli değişkenler (cinsiyet, yaş, mesleki kıdem, eğitim durumu, okuldaki görev süresi ve müdürle çalışma süresi) temelinde istatistiki açıdan anlamlı farklılık olup olmadığını tespit etmek amaçlanmıştır. Betimsel tarama modeline uygun nicel veri toplama ve analizi süreçleri uygulanmıştır. 2017-2018 eğitim öğretim yılı bahar döneminde, Ankara İli Mamak ilçesine bağlı ortaokullarda görevli 442 öğretmenin görüşleri, Durnalı (2018) tarafınca geliştirilen “Okul Müdürü Teknolojik Liderlik Davranış Ölçeği (OMTLD-Ö)” aracılığıyla verilere dönüştürülmüştür. OMTLD-Ö; motivasyon, yönlendirme, altyapı ve hukuk olmak üzere dört boyut altında on sekiz maddeden oluşmaktadır. Temel sonuçlara göre; öğretmenler, öğretmenlerin teknoloji kullanımında okul müdürlerinin sergilediği teknolojik liderlik davranışlarına; motivasyon, yönlendirme, altyapı ve hukuk alt boyutları ve davranışlar toplamı bağlamında katılmaktadırlar. Bu katılma durumlarının herhangi birisinde, öğretmenlerin cinsiyeti, yaşı, mesleki kıdemi, öğrenim durumu, okuldaki görev süresi ve okul müdürüyle çalışma süresi değişkenleri alt grupları temelinde görüş farklılığı oluşmamıştır. 

This research aims to examine the level of technological leadership behaviors of the secondary school principals in the use of technology by teachers according to secondary school teachers’ views on the basis of some variables. The quantitative method was used. The study group consisted of 442 teachers from secondary schools in Mamak district of Ankara. The data was collected through "School Principals Technological Leadership Behavior Scale (SPTLB-S)” developed by Durnalı (2018). SPTLB-S consists of eighteen items under four factors which are motivation, direction, infrastructure, and law. According to the main result; teachers’ views regarding technological leadership behaviors of the secondary school principals in the use of technology by teachers is at a “high (4/5)” level for general and all sub-dimensions. There were no statistically meaningful differences found in terms of all independent variables (gender, age, working experience, education status, working-years spent in the same school, and the duration of working with the principal).

 • Ağaoğlu, E., Ceyhan, E., Ceyhan, A., & Şimşek, Y. (2008). The validity and reliability studies of the computer anxiety scale on educational administrators [Elektronik versiyon]. Turkish Online Journal of Distance Education - TOJDE July, 9(3), Article 4.
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S., & Yıldırım, E. (2010). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri: SPSS uygulamalı. Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
 • Anderson, R. E., & Dexter, S. (2005). School technology leadership: An empirical investigation of prevalence and effect. Educational Administration Quarterly, 41(1), 49-82.
 • Balaban-Uysal, N. (2012). Okul yöneticilerinin teknoloji liderliği rolleri ile bilgisayar kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Eskişehir.
 • Baş, E. D. (2012). İlköğretim okulu yöneticilerinin teknoloji liderliği rolleriyle okul iklimi arasındaki ilişki (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Bektaş, F. (2014). School principals' personal constructs regarding technology: An analysis based on decision-making grid technique. Educational Sciences: Theory and Practice, 14(5), 1767-1775.
 • Bostancı, H. (2010). Okul yöneticilerinin teknolojik liderlik yeterlilikleri açısından incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Ankara.
 • Can, T. (2008). İlköğretim okulları yöneticilerinin teknolojik liderlik yeterlilikleri: Ankara ili Etimesgut ilçesi örneği. 8th International Educational Technology Conference. Eskişehir, 06-09 Mayıs 2008.
 • Cantürk, G. (2016). Okul yöneticilerinin teknolojik liderlik davranışları ve bilişim teknolojilerinin yönetim süreçlerinde kullanımı arasındaki ilişki (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Antalya.
 • Cantürk, G., & Aksu, T. (2017). Okul yöneticilerinin teknolojik liderlik davranışları. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 6(4), 21-38.
 • Chang, I. H. (2012). The effect of principals' technological leadership on teachers' technological literacy and teaching effectiveness in Taiwanese elementary schools. Educational Technology & Society, 15(2), 328–340.
 • Creighton, T. (2003). The principal as technology leader. Thousand Oaks, California: Corwin Press.
 • Demir, E., Saatçioğlu, Ö., & İmrol, F. (2016). Uluslararası dergilerde yayımlanan eğitim araştırmalarının normallik varsayımları açısından incelenmesi. Current Research in Education, 2(3), 130-148.
 • Demirsoy, S. (2016). Okul yöneticilerinin teknolojik liderlik yeterlikleri ile öğretmenlerin teknolojik pedagojik bilgi düzeyleri arasındaki ilişki (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Durnalı, M. (2018). Öğretmenlere göre okul müdürlerinin teknolojik liderlik davranışları ve bilgi yönetimini gerçekleştirme düzeyleri (Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • EĞİTEK (2011). Eğitimde Fatih Projesi için imzalar atıldı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Elektronik Dergisi, 1. http://yegitek.meb.gov.tr/elektronikdergi/20 11/ocak/files/ydergii.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Engür, A. (2014). Teknoloji öğretmenlerinin okul müdürlerinin teknolojik liderik becerileri hakkındaki görüşleri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Antalya.
 • Ergişi, K. (2005). Bilgi teknolojilerinin okulda etkin kullanımı ile ilgili okul yöneticilerinin teknolojik yeterliklerinin belirlenmesi (Kırıkkale ili örneği) (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale.
 • Erkuş, A. (2005). Bilimsel araştırma sarmalı. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Ertuğrul, E. (2014). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin görüşlerine göre yöneticilerin teknoloji liderlik düzeyi ile yönetici etkililiği arasındaki ilişki (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak.
 • Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS (Third Edition). London: SAGE Press.
 • Görgülü, D. (2013). Bilgi toplumuna geçiş sürecinde okul yöneticilerinin teknolojik liderlik yeterlilikleri açısından incelenmesi (Konya ili örneği) (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Gültekin, F. (2013). Ortaöğretim yöneticilerinin teknoloji liderliği - özyeterlik algıları (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Gürkan-Beyaz, G. (2014). Teknik ve endüstri meslek lisesi yöneticilerinin teknoloji liderliği davranışları (Diyarbakır ili örneği) (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Zirve Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.
 • Hacıfazlıoğlu, Ö., Karadeniz, Ş., & Dalgıç, G. (2010). Eğitim yöneticileri teknoloji liderliği standartlarına ilişkin öğretmen, yönetici ve denetmenlerin görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 16(4), 537-577.
 • Hayytov, D. (2013). Eğitim yöneticilerinin teknoloji liderliği yeterlik algıları ile öğretmenlerin teknolojiye yönelik tutumları arasındaki ilişki (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Hudanich, N. V. (2002). Identifying educational technology leadership competencies for new jersey's school superintendents (Unpublished Doctoral Dissertation). Seton Hall University, South Orange, New Jersey, United States.
 • International Society for Technology in Education (ISTE) (2009). ISTE standarts administrators. [Çevrim-içi: http://www.iste.org/docs/pdfs/20-14_ISTE_Standards-A_PDF.pdf, Erişim tarihi: 14.08.2017.]
 • Irmak, M. (2015). İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin, yöneticilerinin “teknoloji liderliği” düzeylerine ilişkin algıları (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Kalaycı, Ş. (2010). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikler. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Kearsley, G., & Lynch, W. (1992). Educational leadership in the age of technology: The new skills. Journal of Research on Computing in Education, 25(1), 50-60.
 • Koçak, F., & Helvacı, M. A. (2011). Okul yöneticilerinin etkililiği (Uşak ili örneği). Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 1(1), 33-55.
 • McKillup, S. (2012). Statistics explained: An introductory guide for life scientists (Second edition). Cambridge, UK: Cambridge University Press.
 • McLeod S., & Richardson J. W. (2011). The dearth of technology leadership coverage. Journal of School Leadership, 21, 216-240.
 • Meral, M., Cambaz, H., & Zereyak, E. (2001). Öğretmenlerin bilgisayara karşı tutumları ve bilgisayar kaygısı. Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Konferansı ve Sergisi, 3-5 Mayıs 2001. Ankara: ODTÜ-KKM.
 • Micheal, S. O. (1998). Best practices in information technology (IT) management: Insight from K-12 schools’ technology audits. International Journal of Educational Management, 12(6), 277-288.
 • Ölçek, G. (2014). İlköğretim okullarında görev yapan müdürlerin teknoloji liderliği düzeylerine ilişkin okul müdürü ve öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak.
 • Özdamar, K. (2004). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi (5. Baskı). Eskişehir: Kaan Kitapevi
 • Öztaş, A. (2013). Resmi ortaöğretim okulu yöneticilerinin teknoloji liderliği rollerine ilişkin öğretmen görüşleri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Scott, G. (2005). Educator perceptions of principal technology leadership competencies (Unpublished Doctoral Dissertation). The University of Oklahoma, Norman, Oklahoma, United States.
 • Shapiro, S. S., & Wilk, M. B. (1965). An analysis of variance test for normality (complete samples). BIOMETRIKA, 52(3/4), 591-611.
 • Sincar, M. (2009). İlköğretim okulu yöneticilerinin teknoloji liderliği rollerine ilişkin bir inceleme (Gaziantep ili örneği) (Yayımlanmamış Doktora Tezi). İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.
 • Slowinski, J. (2000). Becoming a technologically savvy administrator. ERIC DIGEST, 135. EDO-EA-00-1.
 • Tanzer, S. (2004). Mesleki ve teknik öğretim okulu yöneticilerinin teknolojik liderlik yeterlikleri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • The Office of Research Integrity (ORI) (2018). Descriptive studies. [Çevrim-içi: http://ori.hhs.gov/ education/products/sdsu/res_des1.htm, Erişim tarihi: 14.04.2018]
 • Turan, S. (2002). Eğitim yöneticileri için teknolojik standartlar: Kavramsal bir çözümleme. Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Konferansı ve Sergisi, Ankara: ODTÜ-KKM.
 • Ulukaya, F. (2015). Okul yöneticilerinin teknoloji liderliği özyeterlikleri ile eğitim öğretim işlerini gerçekleştirme düzeyleri arasındaki ilişki (Tokat ili örneği) (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tokat.
 • Ünal, E., Uzun, A. M., & Karataş, S. (2015). An examination of school administrators’ technology leadership self-efficacy. Croatian Journal of Education-Hrvatski Casopis Za Odgoj I Obrazovanje, 17(1), 195-215.
 • Valdez, G. (2004). Critical issue: Technology leadership: Enhancing positive educational change. North Central Regional Educational Laboratory, 6(7), 12.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-1318-9362
Author: Mehmet DURNALI (Primary Author)
Institution: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: April 30, 2019

Bibtex @research article { akukeg449484, journal = {Kuramsal Eğitimbilim Dergisi}, issn = {1308-1659}, eissn = {1308-1659}, address = {Afyon Kocatepe University}, year = {2019}, volume = {12}, pages = {401 - 430}, doi = {10.30831/akukeg.449484}, title = {Ortaokul Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Okul Müdürlerinin Sergilediği Teknolojik Liderlik Davranış Düzeyi}, key = {cite}, author = {DURNALI, Mehmet} }
APA DURNALI, M . (2019). Ortaokul Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Okul Müdürlerinin Sergilediği Teknolojik Liderlik Davranış Düzeyi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 12 (2), 401-430. DOI: 10.30831/akukeg.449484
MLA DURNALI, M . "Ortaokul Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Okul Müdürlerinin Sergilediği Teknolojik Liderlik Davranış Düzeyi". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 12 (2019): 401-430 <http://dergipark.org.tr/akukeg/issue/44396/449484>
Chicago DURNALI, M . "Ortaokul Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Okul Müdürlerinin Sergilediği Teknolojik Liderlik Davranış Düzeyi". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 12 (2019): 401-430
RIS TY - JOUR T1 - Ortaokul Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Okul Müdürlerinin Sergilediği Teknolojik Liderlik Davranış Düzeyi AU - Mehmet DURNALI Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.30831/akukeg.449484 DO - 10.30831/akukeg.449484 T2 - Kuramsal Eğitimbilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 401 EP - 430 VL - 12 IS - 2 SN - 1308-1659-1308-1659 M3 - doi: 10.30831/akukeg.449484 UR - https://doi.org/10.30831/akukeg.449484 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Theoretical Educational Science Ortaokul Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Okul Müdürlerinin Sergilediği Teknolojik Liderlik Davranış Düzeyi %A Mehmet DURNALI %T Ortaokul Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Okul Müdürlerinin Sergilediği Teknolojik Liderlik Davranış Düzeyi %D 2019 %J Kuramsal Eğitimbilim Dergisi %P 1308-1659-1308-1659 %V 12 %N 2 %R doi: 10.30831/akukeg.449484 %U 10.30831/akukeg.449484
ISNAD DURNALI, Mehmet . "Ortaokul Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Okul Müdürlerinin Sergilediği Teknolojik Liderlik Davranış Düzeyi". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 12 / 2 (April 2019): 401-430. https://doi.org/10.30831/akukeg.449484
AMA DURNALI M . Ortaokul Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Okul Müdürlerinin Sergilediği Teknolojik Liderlik Davranış Düzeyi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2019; 12(2): 401-430.
Vancouver DURNALI M . Ortaokul Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Okul Müdürlerinin Sergilediği Teknolojik Liderlik Davranış Düzeyi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2019; 12(2): 430-401.