Year 2019, Volume 12, Issue 2, Pages 819 - 841 2019-04-30

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Examination of Preschool Teachers' Attitudes towards Teaching Profession in Terms of Different Variables

İkbal Tuba ŞAHİN-SAK [1] , Ramazan SAK [2] , Nuran TUNCER [3]

98 166

Öğretmenlerin mesleki tutumları, eğitim-öğretim sürecinin anlaşılması ve geliştirilmesi için önemlidir. Çünkü öğretmenlerin tutumları ile mesleklerini yaparken hissettikleri motivasyon ve karşılaştıkları zorluklarla baş etme yöntemleri arasında bir ilişki bulunmaktadır. Bu durum da, çocukların içinde bulunduğu öğrenme ortamını, motivasyonlarını ve başarılarını etkilemekte ve şekillendirmektedir. Özellikle çocuklarla çalışan ve eğitim-öğretim sürecinin her aşamasında aktif olması gereken okul öncesi öğretmenlerinin mesleki tutumları kritik bir öneme sahiptir. Bu nedenle bu çalışmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin mesleki tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesidir. Çalışmanın örneklemini 417 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplamak için Kişisel Bilgi Formu ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Çalışmanın sonunda, çalışmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının, cinsiyetlerine, yaşlarına, kıdemlerine, sınıflarındaki çocuk sayısına ve son bir yılda meslekleriyle ilgili bir etkinliğe katılıp katılmamalarına göre bir farklılık göstermediği belirlenmiştir. Ancak, tutumların öğretmenlerin çalıştıkları sektöre, çalıştıkları kurum türüne, eğitim verdikleri yaş grubuna, çalışma şekillerine ve öğrenim durumlarına göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Ayrıca, özel okulda görev yapan öğretmenlerin mesleki tutum puanlarının devlet okullarında çalışanlarınkinden, anasınıflarında görev yapanların puanlarının bağımsız anaokullarında çalışanlarınkinden, 6 yaş grubu öğretmenlerinin puanlarının dört yaş ve karma yaş grubu öğretmenlerinkinden, ücretli öğretmenlerin puanlarının kadrolu öğretmenlerinkinden ve ön lisans mezunu öğretmenlerin puanlarının lisans mezunu öğretmenlerin puanlarından daha yüksek olduğu bulunmuştur.

The aim of this study is to examine preschool teachers' attitudes towards teaching profession in terms of different variables. The sample of the study consisted of 417 preschool teachers. The Personal Information Form and the Attitude Scale of Teaching Profession were used to collect data. At the end of the study, it was found that the preschool teachers’ attitudes toward teaching did not differ according to their genders, ages, years of teaching, number of children in their classroom and whether they participated in an activity related to their profession in last one year. However, their attitudes differed according to the sector and the institution type they worked in, the age group they taught, working status (hourly paid or salaried) and their educational level. Also, the attitude scores of preschool teachers working in private school were higher than their colleagues’ working in public schools; the scores of teachers working in nursery classrooms were higher than scores of those working in kindergartens; the scores of teachers who taught six-year olds were higher than and the teachers of age four or mixed age group; the scores of hourly paid teachers were higher than salaried teachers; the scores of preschool teachers graduated from colleges (two-year) were higher than their colleagues’ who graduated from school of education (four-year).  

 • Ahmad, I., Said, H., Zeb, A., Sihatullah, Z., & Ur Rehman, K. (2013). Effects of professional attitude of teachers on their teaching performance: Case of government secondary school teachers in Malakand Region, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Journal of Educational and Social Research, 3(1), 25-31.
 • Alkan, M. F. (2018). Investigation of pre-service teachers’ attitudes towards teaching profession. SDU International Journal of Educational Studies, 5(1), 13-21.
 • Aslan, D., & Köksal Akyol, A. (2006). Okul öncesi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ve mesleki benlik saygılarının incelenmesi. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(2), 51-60.
 • Aybek, S. (2017). Her yönüyle tam gün eğitim. http://www.egitimajansi.com/sahin-aybek/her-yonuyle-tam-gun-egitim-kose-yazisi-856y.html adresinden alınmıştır.
 • Aydın, R., & Sağlam, G. (2012). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının belirlenmesi (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi örneği). Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(2), 257-294.
 • Ayık, A., & Ataş, Ö. (2014). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile öğretme motivasyonları arasındaki ilişki. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(1), 25-48.
 • Bakay, M. E. (2014). Öğretmen devamsızlığının incelenmesi: Menderes ilçesi örneği. Ege Eğitim Dergisi, 15(1), 233-250
 • Ball, D., & Lampert, M. (1999). Multiples of evidence, time, and perspective: Revising the study of teaching and learning. In E. Lagemann & L. Shulman (Ed.), Issues in education research: Problems and possibilities (pp. 371-398). New York: Jossey-Bass.
 • Bedel, E. F. (2008). Interactions among attitudes toward teaching and personality constructs in early childhood pre-service teachers. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 4(1), 31-48.
 • Bhargava, A., & Pathy, M. K. (2014). Attitude of student teachers towards teaching profession. Turkish Online Journal of Distance Education, 15(3), 27-36.
 • Bulut, İ. (2009). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının değerlendirilmesi (Dicle Ve Fırat Üniversitesi örneği). Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 13-24.
 • Crano, W. D., & Prislin, R. (2006). Attitudes and persuasion. Annual Review of Psychology, 57, 345-374.
 • Çınkır, Ş., & Kurum, G. (2017). Atanmak ya da atanamamak: Ücretli öğretmenlerin yaşadıkları sorunlar. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 5(3), 9-35.
 • Demircioğlu, E., & Özdemir, M. (2014). Fen ve edebiyat fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 110-122.
 • Divya, C. (2014). Attitude of teachers towards their profession and administration. The Criterion An International Journal in English, 5(4), 69-74.
 • Doğan, S., Demir, S. B., & Turan, N. (2013). Ücretli öğretmenlik uygulamasının değerlendirilmesi. Turkish Studies, 8(12), 371-390.
 • Durmuşçelebi, M., Yıldız, N., & Saygı, E. (2017). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 7(12), 8-32.
 • Eagly, A. H., & Chaiken, S. (1993). The psychology of attitudes. Orlando, FL: Harcourt Brace Jovanovich College Publishers.
 • Ekici, F. Y. (2014). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi örneği). Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(35), 658-665.
 • Elaldı, Ş., & Yerliyurt, N. S. (2016). Preservice preschool teachers’ self-efficacy beliefs and attitudes toward teaching profession. Educational Research and Reviews, 11(7), 345-357.
 • Engin, G., & Çiçekli Koç, G. (2014). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları (Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi örneği). Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 182, 153-167.
 • Fazio, R. H., & Olson, M. A. (2003). Attitudes: Foundations, functions, and consequences. In M. A. Hogg & J. Cooper (Ed.), The SAGE handbook of social psychology (pp. 139-160). London: Sage.
 • Fraenkel, J. R., & Wallen, N. E. (2006). How to design and evaluate research in education. New York, NY: McGraw-Hill, Inc.
 • Girgin, G., Özyılmaz Akamca, G., Ellez, A. M., & Oğuz, E. (2010). Okul öncesi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları, mesleki benlik saygıları ve meslek yeterlik inançları. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 1-15.
 • İlgar, L. (2014). Özel okul ve devlet okulunda görev yapmış sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimindeki farklılıklara ilişkin görüşleri: Nitel bir çalışma. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(22), 259-285.
 • Jambunathan, S., & Caulfield, M. (2008). Developmentally appropriate practices in Asian Indian early childhood classrooms. Early Child Development and Care, 178(3), 251–258.
 • Jeon, L., Buettner, C. K., & Hur, E. (2016). Preschool teachers’ professional background, process quality, and job attitudes: A person-centered approach. Early Education and Development, 27(4), 551-571.
 • Jeon, L., & Wells, M. B. (2018). An organizational‑level analysis of early childhood teachers’ job attitudes: Workplace satisfaction affects Early Head Start and Head Start Teacher turnover. Child Youth Care Forum, 47, 563–581.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (1985). İnsan ve insanlar. İstanbul: Beta.
 • Kalhotra, S. K. (2014). A study of teacher effectiveness in relation to attitude towards teaching profession. International Journal of Education and Psychological Research (IJEPR), 3(4), 9-13.
 • Karaduman, M. A. (2011). Pre-service teachers’ attitudes towards the profession of early childhood education in terms of sex and gender role. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Karatekin, K., Merey, Z., & Keçe, M. (2015). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 70-96.
 • Khan, F., Nadeem, N. A., & Basu, S. (2013). Professional attitude: A study of secondary teachers. Journal of Education Research and Behavioral Sciences, 2(8), 119-125.
 • Kızıltaş, E., Halmatov, M., & Sarıçam, H. (2012). Okul öncesi öğretmenliği öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 173-189.
 • Musa, A., & Bichi, A. A. (2015). Assessment of prospective teachers attitudes towards teaching profession: The case of Northwest University, Kano-Nigeria. IOSR Journal of Research & Method in Education, 5(3), 17-24.
 • NAEYC (2017). NAEYC Early Learning Standards and Accreditation Criteria& Guidance for Assessment. https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/accreditation/early-learning/Standards%20and%20Accreditation%20Criteria%20%26%20Guidance%20for%20Assessment_April%202017_3.pdf adresinden alınmıştır.
 • OECD. (2009). Creating effective teaching and learning environments: First results from TALIS. http://www.oecd.org/edu/school/43023606.pdf adresinden alınmıştır.
 • Öğülmüş, K., Yıldırım, K., & Aslan, G. (2013). Ücretli öğretmenlerin görevlerini yaparken karşılaştıkları sorunlar ve ücretli öğretmenlik uygulamasının okul yöneticilerince değerlendirilmesi. İlköğretim Online, 12(4), 1086-1099.
 • Özkubat, S. (2013). Okul öncesi kurumlarında eğitim ortamlarının düzenlenmesi ve donanım. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(2), 58-66.
 • Pickens, J. (2016). Attitudes and perceptions. In N. Borkowski (Ed.), Organizational behavior in health care (pp. 43-76). Burlington, MA: Jones & Bartlett Learning.
 • Recepoğlu, E. (2013). Öğretmen adaylarının yaşam doyumları ile öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı(1), 311-326.
 • Sak, R., Şahin Sak, İ. T., Şahin, H. G., & Şahin, B. K. (2018, Mart). Okul öncesi öğretmen adaylarının anasınıflarında karma yaş gruplarına ilişkin görüşleri. Bildiri, Uluslararası Bilim Ve Eğitim Kongresinde sözlü bildiri olarak sunulmuştur, Afyonkarahisar, Türkiye. (s. 461).
 • Sak, R., Şahin Sak, İ. T., & Yerlikaya, İ. (2015). Behavior management strategies: Beliefs and practices of male and female early childhood teachers. European Early Childhood Education Research Journal, 23(3), 328–39. http://dx.doi.org/10.1080/1350293X.2015.1043807.
 • Sak, R., Tantekin Erden, F., & Morrison, G. S. (2016). Child-centred education: preschool teachers’ beliefs and self-reported practices. Early Child Development and Care, 186(8), 1185-1202.
 • Semerci, N., & Semerci, Ç. (2004). Türkiye’de öğretmenlik tutumları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(1), 137-146.
 • Soibamcha, E. (2016). Attitude of teachers towards teaching profession. Journal of Research in Humanities and Social Science, 4(6), 103-105.
 • Şahin-Sak, İ. T. (2015). Okul öncesi öğretmen adaylarının sınıf yönetimi ile ilgili öz-yeterlik inançları. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 101-120.
 • Şahin-Sak, İ. T., Tantekin-Erden, F., & Pollard-Durodola, S. (2018). Turkish preschool teachers’ beliefs and practices related to two dimensions of developmentally appropriate classroom management. Education 3-13, 46(1), 102-116. http://dx.doi.org/10.1080/03004279.2016.1194447
 • Tanel, R., Kaya Şengören, S., & Tanel, Z. (2007). Fizik öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 1-9.
 • Tekerek, M., & Polat, S. (2011). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Bildiri, 5. International Computer & Instructional Technologies Symposium’da sözlü bildiri olarak sunulmuştur, Elazığ, Türkiye.
 • Trivedi, T. (2011). Assessing secondary school teachers’ attitude towards teaching profession. E-journal of All India Association for Educational Research (EJAIAER), 23(1-2), 91-110.
 • Üstün, E., Erkan, S., & Akman, B. (2004). Türkiye'de okul öncesi öğretmenliği öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının incelenmesi. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10, 129-136.
 • Üstüner, M. (2006). Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 45, 109-127.
 • Vujičić, L., & Čamber Tambolaš, A. (2017). Professional development of preschool teachers and changing the culture of the institution of early education. Early Child Development and Care. http://dx.doi.org/ 10.1080/03004430.2017.1317763
 • Wells, M. B. (2017). Is all support equal?: Head Start preschool teachers' psychological job attitudes. Teaching and Teacher Education, 63, 103-115.
 • Yayla, A., Sak, R., Şahin Sak, İ. T., & Taşkın, N. (2017). Comparing the job satisfaction of hourly paid and salaried preschool teachers in Turkey, Education 3-13. http://dx.doi.org/10.1080/03004279.2017.1365919.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-9054-6212
Author: İkbal Tuba ŞAHİN-SAK (Primary Author)
Institution: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-7504-9429
Author: Ramazan SAK
Institution: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Nuran TUNCER
Institution: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: April 30, 2019

Bibtex @research article { akukeg454844, journal = {Kuramsal Eğitimbilim Dergisi}, issn = {1308-1659}, eissn = {1308-1659}, address = {Afyon Kocatepe University}, year = {2019}, volume = {12}, pages = {819 - 841}, doi = {10.30831/akukeg.454844}, title = {Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi}, key = {cite}, author = {ŞAHİN-SAK, İkbal Tuba and SAK, Ramazan and TUNCER, Nuran} }
APA ŞAHİN-SAK, İ , SAK, R , TUNCER, N . (2019). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 12 (2), 819-841. DOI: 10.30831/akukeg.454844
MLA ŞAHİN-SAK, İ , SAK, R , TUNCER, N . "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 12 (2019): 819-841 <http://dergipark.org.tr/akukeg/issue/44396/454844>
Chicago ŞAHİN-SAK, İ , SAK, R , TUNCER, N . "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 12 (2019): 819-841
RIS TY - JOUR T1 - Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi AU - İkbal Tuba ŞAHİN-SAK , Ramazan SAK , Nuran TUNCER Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.30831/akukeg.454844 DO - 10.30831/akukeg.454844 T2 - Kuramsal Eğitimbilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 819 EP - 841 VL - 12 IS - 2 SN - 1308-1659-1308-1659 M3 - doi: 10.30831/akukeg.454844 UR - https://doi.org/10.30831/akukeg.454844 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Theoretical Educational Science Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi %A İkbal Tuba ŞAHİN-SAK , Ramazan SAK , Nuran TUNCER %T Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi %D 2019 %J Kuramsal Eğitimbilim Dergisi %P 1308-1659-1308-1659 %V 12 %N 2 %R doi: 10.30831/akukeg.454844 %U 10.30831/akukeg.454844
ISNAD ŞAHİN-SAK, İkbal Tuba , SAK, Ramazan , TUNCER, Nuran . "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 12 / 2 (April 2019): 819-841. https://doi.org/10.30831/akukeg.454844
AMA ŞAHİN-SAK İ , SAK R , TUNCER N . Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2019; 12(2): 819-841.
Vancouver ŞAHİN-SAK İ , SAK R , TUNCER N . Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2019; 12(2): 841-819.