Year 2018, Volume 7, Issue 2, Pages 343 - 370 2018-12-15

Öğrencilerin Programlama Başarılarının Bilgisayarca-Eleştirel Düşünme ile Problem Çözme Becerileri Çerçevesinde İncelenmesi

Özgen KORKMAZ [1] , Caner KARAÇALTI [2] , Recep ÇAKIR [3]

138 232

Alan yazına göre öğrencilerin programlama dersine dönük akademik başarılarının bilgisayarca düşünme, eleştirel düşünme ve problem çözme becerileri tarafından yordanabileceği düşünülmektedir. Bu çerçevede araştırmanın amacı meslek lisesi bilgisayar bölümü öğrencilerinin programlama dersi başarılarının bilgisayarca düşünme, eleştirel düşünme ve problem çözme becerileri açısında incelenmesi olarak belirlenmiştir. Bu araştırmada ilişkisel tarama modeli uygulanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Amasya ili merkezde yer alan meslek liselerinde öğrenim görmekte olan 248 Bilgisayar Bölümü öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma verileri bilgisayarca düşünme becerisi ölçeği (µ=0,822), eleştirel düşünme ölçeği (µ=0,88) ve problem çözme ölçekleri (µ=0,88), demografik bilgi formu kullanılarak toplanmıştır. Ayrıca “Paket Programlama” dersi birinci yazılı sınav sonuçları okul idaresinden alınarak kullanılmıştır. Verilerin analizinde ortalama, standart sapma, betimsel analiz, Independent Samples t Test (bağımsız örneklem t testi), One Way ANOVA (tek yönlü varyans analizi), korelasyon testi ve regresyon teknikleri kullanılmıştır. Varyans analizi sonucunda anlamlı çıkan değişkenlerde Scheffe testi, anlamsız çıkan değişkenlerde ise Games-Howell testi uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucuna göre, öğrencilerin bilgisayarca düşünme, eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerine ilişkin düzeylerinin genel ortalamasının orta düzeydedir. Öğrencilerin programlama dersi başarıları bilgisayarca düşünme ve problem çözme becerileri tarafından anlamlı bir şekilde yordanırken, eleştirel düşünme becerisi tarafından anlamlı bir şekilde yordanmamaktadır. Bu doğrultuda öğrencilerin programlamaya dönük akademik başarılarını desteklemek amacıyla ders etkinlileri içerisinde bilgisayarca düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmeye dönük etkinliklere de yer verilmesi önerilmektedir.

Programlama, bilgisayarca düşünme, eleştirel düşünme, problem çözme
 • Akbıyık, C. ve Seferoğlu, S. S. (2002). Eleştirel düşünme eğilimleri ve akademik başarı. Çukurova Ün. Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(32), 90-99.
 • Aksoy, B. (2004). Coğrafya öğretiminde probleme dayalı öğrenme yaklaşımı. Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Alver, B. (2005). Üniversite öğrencilerinin problem çözme becerileri ve akademik başarılarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, Sayı 21, 75-88.
 • Barr, D., Harrison, J. ve Conery, L.(2011). Computational Thinking: A Dijital Age Skill for Everyone. Available at: https://eric.ed.gov/?q=barr+harrison&id=EJ918910 .
 • Bundy, A. (2007). Computational thinking is pervasive. Journal of Scientific and Practical Computing, 1(2), 67-69.
 • Büyüköztürk, S. (2012). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı ( 17. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık
 • Brown, W. (2015). Introduction to Algorithmic Thinking. Available at: https://docs.google.com/document/d/1MyFYez2SQvsfq7r1StE2kxZyX-Um52Zuc1C4HGvUdtQ/edit#!
 • Curzon, P. (2015). Computational Thinking: Searching to Speak. Queen Mary, University of London.
 • Cohen, M. (1993). Making critical thinking a classroom reality. PS: Political Science & Politics, 26(02), 241-244.
 • Çetinkaya, Z. (2011). Türkçe öğretmen adaylarinin eleştirel düşünmeye ilişkin görüşlerinin belirlenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(3).
 • Dündar, S. (2009). Üniversite Öğrencilerinin Kişilik Özellikleri İle Problem Çözme Becerileri Arasındaki ilişkinin incelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24(2), 139-150.
 • Facione, N. C. ve Facione, P. A. (1997). Critical thinking assessment in nursing education programs: An aggregate data analysis. California Academic Press.
 • Gibson, C. (1995). Critical thinking: Implications for instruction. American Library Association, 35(1), 27-35.
 • Halpern, D. F. (2002). Thought and knowledge: An introduction to critical thinking. New JerseyLondon:
 • Lawrence Erlbaum Associates.
 • Kaya, H. (1997). Üniversite öğrencilerinde eleştirel akıl yürütme gücü. Doktora Tezi. İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Koray, Ö., Köksal, M. S., Özdemir, M. ve Presley, A. İ. (2007). Yaratıcı ve eleştirel düşünme temelli fen laboratuarı uygulamalarının akademik başarı ve bilimsel süreç becerileri üzerine etkisi. İlköğretim Online, 6(3).
 • Korkmaz, Ö., Çakır, R., Özden, M. Y., Oluk, A. ve Sarıoğlu, S. (2015). Bireylerin bilgisayarca düşünme becerilerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(2), 68-87.
 • Korkmaz, Ö. (2008). Öğretmenlerin eleştirel düşünme eğilim ve düzeyleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 1-13.
 • Korkmaz, Ö., Çakır, R. ve Özden, M. Y. (2015). Bilgisayarca düşünme beceri düzeyleri ölçeğinin (bdbd) ortaokul düzeyine uyarlanması. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi. (1(2), 143-162.
 • Korkmaz, Ö. (2012). A validity and reliability study of the Online Cooperative Learning Attitude Scale (OCLAS). Computers & Education, 59(4), 1162-1169.
 • Korkmaz, Ö. (2009). Öğretmenlerin eleştirel düşünme eğilim ve düzeyleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1).
 • Kökdemir, D. (2003). Belirsizlik Durumlarında Karar Verme ve Problem Çözme. Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Martinez, M.E. (1998). What is problem solving? Phi Delta Kappan, 79(8), 605-609.
 • Özdemir, S. M. (2005). Üniversite Öğrencilerinin eleştirel düşünme becerilerinin çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(3), 297-316.
 • Özden, M. Y. (2015). Computational Thinking. Available at: http://myozden.blogspot.com.tr/2015/06/computational-thinking-bilgisayarca.html Paul, R. W. (1984). Critical Thinking: Fundamental to Education for a Free Society. Educational leadership, 42(1), 4-14.
 • Saracaloğlu, A. S., Serin, O. ve Bozkurt, N. (2001). Dokuz eylül üniversitesi eğitim bilimleri enstitüsü öğrencilerinin problem çözme becerileri ile başarıları arasındaki ilişki. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, Sayı 14, 121-134
 • ISTE (International Society for Technology in Education). (2015). CT Leadership toolkit. Available at: http://www.iste.org/docs/ct-documents/ct-leadershipt-toolkit.pdf?sfvrsn=4
 • Taylor, M., Harlow, A., & Forret, M. (2010). Using a computer programming environment and an ınteractive whiteboard to ınvestigate some mathematical thinking. procedia - social and behavioral sciences, 8, 561–570.
 • Wing, J. M. (2008). Computational thinking and thinking about computing. Phil. Trans. R. Soc. A, Phil. Trans. R. Soc. A, 366: 3717–3725 doi:10.1098/rsta.2008.0118
 • Yünkül, E., Durak, G., Çankaya, S. ve Mısırlı, Z. A. (2017). Scratch yazılımının öğrencilerin bilgisayarca düşünme becerilerine etkisi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 11(2), 502-517.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0003-4359-5692
Author: Özgen KORKMAZ (Primary Author)
Institution: AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Caner KARAÇALTI
Institution: AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Recep ÇAKIR
Institution: AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 15, 2018

Bibtex @research article { amauefd413487, journal = {Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-7811}, eissn = {2146-7811}, address = {Amasya University}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {343 - 370}, doi = {}, title = {Öğrencilerin Programlama Başarılarının Bilgisayarca-Eleştirel Düşünme ile Problem Çözme Becerileri Çerçevesinde İncelenmesi}, key = {cite}, author = {KORKMAZ, Özgen and KARAÇALTI, Caner and ÇAKIR, Recep} }
APA KORKMAZ, Ö , KARAÇALTI, C , ÇAKIR, R . (2018). Öğrencilerin Programlama Başarılarının Bilgisayarca-Eleştirel Düşünme ile Problem Çözme Becerileri Çerçevesinde İncelenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 (2), 343-370. Retrieved from http://dergipark.org.tr/amauefd/issue/41157/413487
MLA KORKMAZ, Ö , KARAÇALTI, C , ÇAKIR, R . "Öğrencilerin Programlama Başarılarının Bilgisayarca-Eleştirel Düşünme ile Problem Çözme Becerileri Çerçevesinde İncelenmesi". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7 (2018): 343-370 <http://dergipark.org.tr/amauefd/issue/41157/413487>
Chicago KORKMAZ, Ö , KARAÇALTI, C , ÇAKIR, R . "Öğrencilerin Programlama Başarılarının Bilgisayarca-Eleştirel Düşünme ile Problem Çözme Becerileri Çerçevesinde İncelenmesi". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7 (2018): 343-370
RIS TY - JOUR T1 - Öğrencilerin Programlama Başarılarının Bilgisayarca-Eleştirel Düşünme ile Problem Çözme Becerileri Çerçevesinde İncelenmesi AU - Özgen KORKMAZ , Caner KARAÇALTI , Recep ÇAKIR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 343 EP - 370 VL - 7 IS - 2 SN - 2146-7811-2146-7811 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Amasya Education Journal Öğrencilerin Programlama Başarılarının Bilgisayarca-Eleştirel Düşünme ile Problem Çözme Becerileri Çerçevesinde İncelenmesi %A Özgen KORKMAZ , Caner KARAÇALTI , Recep ÇAKIR %T Öğrencilerin Programlama Başarılarının Bilgisayarca-Eleştirel Düşünme ile Problem Çözme Becerileri Çerçevesinde İncelenmesi %D 2018 %J Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2146-7811-2146-7811 %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD KORKMAZ, Özgen , KARAÇALTI, Caner , ÇAKIR, Recep . "Öğrencilerin Programlama Başarılarının Bilgisayarca-Eleştirel Düşünme ile Problem Çözme Becerileri Çerçevesinde İncelenmesi". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7 / 2 (December 2018): 343-370.
AMA KORKMAZ Ö , KARAÇALTI C , ÇAKIR R . Öğrencilerin Programlama Başarılarının Bilgisayarca-Eleştirel Düşünme ile Problem Çözme Becerileri Çerçevesinde İncelenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 7(2): 343-370.
Vancouver KORKMAZ Ö , KARAÇALTI C , ÇAKIR R . Öğrencilerin Programlama Başarılarının Bilgisayarca-Eleştirel Düşünme ile Problem Çözme Becerileri Çerçevesinde İncelenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 7(2): 370-343.