Year 2018, Volume 7, Issue 2, Pages 413 - 458 2018-12-15

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sınav Türü Tercih ve Nedenleri ile Sınavlara Hazırlanma Şekillerinin Öğrenmeleri Hakkında Görüşleri

Mehmet AKPINAR [1] , Arzu CANTÜRK [2]

116 206

Bu araştırmada, Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının sınav türü tercihleri ve nedenleri ile sınavlara hazırlanma şekillerinin öğrenmeleri üzerindeki etkisine yönelik görüş ve düşüncelerinin alınması amaçlanmıştır. Araştırma, nitel araştırma desenlerinden biri olan durum çalışması (case study) ile yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi,  Fatih Eğitim Fakültesi’nde 3.sınıfta öğrenime devam eden 65 Sosyal Bilgiler öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından hazırlanan açık uçlu anket formu aracılığı ile toplanmış ve elde edilen verilere içerik analizi yapılmıştır. Sonuç olarak, Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının en fazla çoktan seçmeli en az ise sunum değerlendirmesi ile değerlendirilmeyi tercih ettikleri, bu tercihlerinde ise sınavda başarılı olma arzusu ve sınav kaygısının etkili olduğu, adayların sınav türlerine göre farklı öğrenme yaklaşımları geliştirdikleri, tercih ettikleri sınav türlerinde genellikle yüzeysel öğrenme yaklaşımını kullandıkları, sınav öncesi sınav türlerine yönelik hazırlanma şekilleri baz alındığında, kalıcı öğrenme gerçekleştirdiğini düşündüğü sınav türleri arasında çelişkilerin ortaya çıktığı görülmüştür. Ayrıca sınav türüne göre yüzeysel veya anlamlı öğrenmeler gerçekleştiren adaylar olduğu gibi sınav türünü dikkate almadan her zaman aynı öğrenme yaklaşımını kullanan öğretmen adaylarının da mevcut olduğu, adayların sınav öncesinde sınav türü hakkında bilgi sahibi olma durumunda sınav türüne göre çalışma şekilleri belirledikleri, kendilerini daha stressiz hissettikleri ve verimli bir çalışma gerçekleştirdikleri tespit edilmiştir. Bu çalışmada adayların sınav türü tercihleri ile kalıcı öğrenme gerçekleştirdikleri sınav türü farklılaşmaktadır. Yalnızca değerlendirme tercihlerinin dikkate alınarak ölçme-değerlendirme sürecinin tasarlanması yeterli görülmemektedir. Nitelikli bir ölçme-değerlendirme ve öğrenme süreci için sınav türü tercihleri ile öğrenme stratejileri arasındaki ilişkiler ortaya konulacak çalışmalar yapılmalıdır.

Sosyal Bilgiler, öğrenme, ölçme ve değerlendirme
 • Bal, P.A. (2012). Sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının matematik dersine ilişkin ölçme –değerlendirme tercihleri, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(3), 459-479
 • Bal, P.A. (2013). Lisans öğrencilerinin matematik dersine ilişkin değerlendirme tercihleri ile öğrenme stratejileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. International Online Journal of Educational Sciences, 5(1), 242-257.
 • Bayrak, R. (2007). Ölçme ve değerlendirmenin öğrenme üzerindeki etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Bekiroğlu-Ogan, F. (2004). Ne kadar başarılı? Klasik ve alternatif ölçme-değerlendirme yöntemleri ve fizikte uygulamalar. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Beydoğan, Ö. (2007). Derin ve yüzeysel öğrenmede kavram haritaları ve şemaların işlevi. Milli Eğitim, 173, 258-270.
 • Birenbaum, M&Rosenau,S.(2006). Assessment preferences, learning orientations, and learning strategies of pre‐service and in‐service teachers. Journal of Education for Teaching, 32(2), 213-225. https://doi.org/10.1080/02607470600655300
 • Büyüköztürk, Ş. ve Gülbahar, Y. (2010). Yükseköğretim öğrencilerinin değerlendirme tercihleri, Eurasian Journal of Educational Research, 41, 55-72.
 • Creswell, J. W. (2013). Nitel araştırma yöntemleri beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve nitel araştırma deseni. S. B. Demir ve M.Bütün (Çeviri Ed.), Nitel çalışma tasarımı (ss.42-67). Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Çelikkaya, T. (2010). Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının kullandıkları öğrenme stratejileri. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,11(3), 65-84
 • Çepni, S. (2014). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Demir, S. ve Gürol, M. (2015). Farklılaştırılmış Öğretim Yöntemlerinin Derin ve Yüzeysel Öğrenen Öğrencilerin Kalıcılık Puanları Üzerindeki Etkisi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 5(2), 187-206.
 • Doğan, C. D. ve Kutlu, Ö. (2011). Öğretmen adaylarının yeni durum belirleme yöntemlerini tercihlerinde etkili olan öğrenmeye ilişkin özellikler. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(2), 459-474.
 • Durdukoca-Fırat, Ş. ,Yardımcıel, E, Beşeren, H. ve Özbek, S.(2017). Öğretmen adaylarının öğretim tekniklerini seçme ve yeterliliklerine ilişkin algı ölçeği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16(61), 397-411
 • Ekinci, N. (2015). Öğretmen adaylarının öğrenme yaklaşımları ve öğretmen özyeterlik inançları arasındaki ilişki, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(1), 62-76.
 • Ekiz, D. (2003). Eğitimde araştırma yöntem ve metotlarına giriş nitel, nicel ve eleştirel kuram metodolojileri. Ankara: Anı Yayıncılık
 • Eser, T. M. (2011). Öğrencilerin sınav türü tercih nedenlerini etkileyen bazı faktörlerin incelenmesi.(Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Gülbahar, Y. ve Büyüköztürk, Ş. (2008). Değerlendirme tercihleri ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 148-161.
 • İlhan Beyaztaş, D ve Senemoğlu, N. (2015). Başarılı öğrencilerin öğrenme yaklaşımları ve öğrenme yaklaşımlarını etkileyen faktörler. Eğitim ve Bilim, 40(179), 193-216
 • Kan, A. (2017). Ölçmenin temel kavramları. H.Atılgan (Ed.), Eğitimde ölçme ve değerlendirme (ss.19-42). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Karaca, E. (2016). Ölçme ve değerlendirmede temel kavramlar. M.Gömleksiz ve S. Erkan (Ed.). Eğitimde ölçme ve değerlendirme (ss.2-36). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık
 • Karasar, N. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Kayabaşı, Y. (2007). Öğretimin değerlendirilmesinde güncel sorunlar ve sistemde yapılması mümkün düzeltmeler, Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(2), 537-548.
 • Kete, R ve Sucuoğlu, H. (2011). Biyoloji ve fen bilgisi öğretmen adaylarının kullandığı öğrenme stratejileri (DEÜ. Örneği). İlköğretim Online, 10(1), 230-243, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr adresinden 14 Nisan 2015 tarihinde indirilmiştir.
 • Kılıç, Z. (2016). Öğrencilerin sınav türü tercihlerinin çeşitli değişkenlerle ilişkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Küçükahmet, L. (2005). Öğretimde planlama ve değerlendirme. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • MEB. (2017). İlköğretim Sosyal Bilgiler dersi öğretim programı (4, 5, 6 ve 7.sınıflar). Ankara.
 • Metin, M. ve Özmen, H. (2010).Biçimlendirici değerlendirmeye yönelik öğretmen adaylarının düşünceleri. Millî Eğitim, 187, 293-310.
 • Miller, D. M., Linn, L. D. & Gronlund, N. (2013). Measurement and assessment in teaching. America, Pearson.
 • Neuman, W. L. (2008). Toplumsal Araştırma yöntemleri nitel ve nicel yaklaşımlar cilt 1. (S. Özge Çev.) İstanbul: Yayınodası Yayıncılık.
 • Ozan, C. ve Çiftçi, M. (2013). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğrenme yaklaşımları tercihleri ve öğrenmeye ilişkin algılarının incelenmesi, Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 3(1), 55-66. Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. S. B. Demir ve M.Bütün (Çeviri Ed.), Nitel araştırmanın doğası (s. 3-37). Ankara: Pegem Akademi.
 • Ramsden, P. , Bowden J.A. & Martin, E. (1988). Students' learning and perceptions of teaching: School effectiveness reconsidered. Retrieved from http://www.eric.ed.gov/contentdelivery/servlet/ERICServlet?accno=ED303865.
 • Somuncuoğlu, Y. ve Yıldırım, A. (1998). Öğrenme Stratejileri: Teorik Boyutları, Araştırma Bulguları ve Uygulama İçin Ortaya Koyduğu Sonuçlar. Eğitim ve Bilim, 22(110). http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/5354 adresinden erişildi.
 • Sönmez, V. ve Alacapınar, F.G. (2017). Örneklendirilmiş Bilimsel Araştırma Yöntemleri (5. baskı). Ankara: Anı Yayıncılık
 • Şahin, M. G., Boztunç Öztürk, N. ve Taşdelen Teker, G. (2015). Öğretmen adaylarının başarılarının değerlendirilmesinde tercih ettikleri ölçme araçlarının belirlenmesi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 6(1), 95-106.
 • Vermunt, D. J. (1996). Metacognitive, cognitive and affective aspects of learning styles and strategies: A phenomenographic analysis. Higher Education, 31, 25-50.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (10. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldızlar, M. (2012). Öğretmen adaylarının öğrenme stratejileri üzerine bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42, 430-440.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Mehmet AKPINAR (Primary Author)
Institution: TRABZON ÜNİVERSİTESİ, FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Arzu CANTÜRK
Institution: TRABZON ÜNİVERSİTESİ, FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 15, 2018

Bibtex @research article { amauefd440570, journal = {Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-7811}, eissn = {2146-7811}, address = {Amasya University}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {413 - 458}, doi = {}, title = {Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sınav Türü Tercih ve Nedenleri ile Sınavlara Hazırlanma Şekillerinin Öğrenmeleri Hakkında Görüşleri}, key = {cite}, author = {AKPINAR, Mehmet and CANTÜRK, Arzu} }
APA AKPINAR, M , CANTÜRK, A . (2018). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sınav Türü Tercih ve Nedenleri ile Sınavlara Hazırlanma Şekillerinin Öğrenmeleri Hakkında Görüşleri. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 (2), 413-458. Retrieved from http://dergipark.org.tr/amauefd/issue/41157/440570
MLA AKPINAR, M , CANTÜRK, A . "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sınav Türü Tercih ve Nedenleri ile Sınavlara Hazırlanma Şekillerinin Öğrenmeleri Hakkında Görüşleri". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7 (2018): 413-458 <http://dergipark.org.tr/amauefd/issue/41157/440570>
Chicago AKPINAR, M , CANTÜRK, A . "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sınav Türü Tercih ve Nedenleri ile Sınavlara Hazırlanma Şekillerinin Öğrenmeleri Hakkında Görüşleri". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7 (2018): 413-458
RIS TY - JOUR T1 - Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sınav Türü Tercih ve Nedenleri ile Sınavlara Hazırlanma Şekillerinin Öğrenmeleri Hakkında Görüşleri AU - Mehmet AKPINAR , Arzu CANTÜRK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 413 EP - 458 VL - 7 IS - 2 SN - 2146-7811-2146-7811 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Amasya Education Journal Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sınav Türü Tercih ve Nedenleri ile Sınavlara Hazırlanma Şekillerinin Öğrenmeleri Hakkında Görüşleri %A Mehmet AKPINAR , Arzu CANTÜRK %T Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sınav Türü Tercih ve Nedenleri ile Sınavlara Hazırlanma Şekillerinin Öğrenmeleri Hakkında Görüşleri %D 2018 %J Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2146-7811-2146-7811 %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD AKPINAR, Mehmet , CANTÜRK, Arzu . "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sınav Türü Tercih ve Nedenleri ile Sınavlara Hazırlanma Şekillerinin Öğrenmeleri Hakkında Görüşleri". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7 / 2 (December 2018): 413-458.
AMA AKPINAR M , CANTÜRK A . Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sınav Türü Tercih ve Nedenleri ile Sınavlara Hazırlanma Şekillerinin Öğrenmeleri Hakkında Görüşleri. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 7(2): 413-458.
Vancouver AKPINAR M , CANTÜRK A . Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sınav Türü Tercih ve Nedenleri ile Sınavlara Hazırlanma Şekillerinin Öğrenmeleri Hakkında Görüşleri. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 7(2): 458-413.