Year 2019, Volume 33, Issue 1, Pages 243 - 264 2019-02-07

Örgütsel Güvenin Örgütsel Sessizlik Üzerindeki Etkisi: Erzurum İli Araştırma Görevlileri Üzerine Bir Araştırma

Muhammed Kürsad Timuroğlu [1] , Ecenur Alioğulları [2]

88 227

Bu çalışmada, Erzurum’da görev yapan araştırma görevlilerine yönelik bir anket çalışması uygulanmıştır. Örgütsel güven ile örgütsel sessizlik arasındaki ilişkiler incelenerek çalışanların kurum içerisindeki güven algıları ve gösterdikleri sessizlik davranışları incelenmiştir. Örgütsel güven, riskli durumlarda kişinin örgütün kendisine etki edecek uygulamalara karşı emin olmasıdır. Örgütsel Sessizlik ise, iş görenlerin örgütteki sorunları fark edip anlamalarına rağmen, bu durumu üstlerine iletmekten çekinmesi ve suskun kalmayı tercih etmesidir.

Örgütsel güven, örgütsel sessizlik
 • Çelik, M., Örgüt Kültürü ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, Yayınlanmış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 2007,
 • Özkalp, E., Kırel, Ç., Örgütsel Davranış, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Eskişehir, 2011.
 • Asunakutlu, T. Klasik ve Neo-Klasik dönemde örgütsel güvenin araştırılması üzerine bir deneme, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (5), 2001.
 • Demirel, Y., Örgütsel Güvenin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi: Tekstil Sektörü Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma, Yönetim ve Ekonomi, 15 (2), 2008.
 • Çubukçu, K. Ve Tarakçıoğlu S., Örgütsel Güven ve Bağlılık İlişkisinin Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Öğretmenleri Üzerinde İncelenmesi, İşletme Araştırmaları Dergisi, 2 (4), 2010.
 • Chami, Ralph, Connel Fullenkamp., Trust and Efficiency, Journal of Banking & Finance.
 • Mayer, Roger C., James H. Davis, F. David Schoorman, An Integrative Model of Organizational Trust, The Academy of Management Review. c.20, 1995, ss. 709-734.
 • Lewicki, Roy J., Daniel J. McAllister, Robert J. Bies., Trust and Distrust: New Relationships and Realities, The Academy of Management Review. c.23,vs.3, 1998, ss. 438-458.
 • Küskü, F., Yöneten-Yönetilen İlişkisinde Güven: Ampirik Bir İnceleme, Amme İdaresi Dergisi
 • Kalemci,Tüzün, İ., Güven, Örgütsel Güven ve Örgütsel Güven Modelleri,
 • Karamanoğlu Mehmetbey İ.İ.B.F Dergisi. (13), 2007, ss. 93-118.
 • Kalemci, Tüzün, İ., Örgütsel Güven, Örgütsel Kimlik Ve Örgütsel Özdeşleşme İlişkisi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2006.
 • Erdem, F., Örgütsel Yaşamda Güven Sosyal Bilimlerde Güven, Vadi Yayınları, Ankara, 2003.
 • Aktuna, M., İKY Eğitim Fonksiyonunun Örgütsel Güvene Etkileri ve Bir Uygulama, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya, 2007.
 • İslamoğlu, G., Birsel M., Börü D., Kurum İçinde Güven: Yöneticiye, İş Arkadaşlarına ve Kuruma Yönelik Güven Ölçümü, İstanbul, İnkilap Kitabevi, 2007.
 • Büte, M., Etik İklim, Örgütsel güven ve bireysel performans arasındaki ilişki, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 25 (1), 2011, ss. 171- 192.
 • Şehitoğlu, Y., Örgütsel Sessizlik Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ve Algılanan Çalışan Performansı İlişkisi, Yayınlanmış Doktora Tezi, Gebze Yüksek Teknolojisi Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gebze, 2010.
 • Köse, E., İlköğretim Kurumu Öğretmenlerine Göre Okul Yöneticilerinin Liderlik Stilleri İle Örgütsel Öğrenme Arasındaki İlişkide Örgütsel Sessizlik ve Karara Katılımın Aracı Etkisi, Yayınlanmış Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2013.
 • Kahya, C., Dönüştürücü ve Etkileşimci Liderlik Anlayışları İle Örgütsel Sessizlik Arasındaki İlişkide Örgütsel Güvenin Rolü, Yayınlanmış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 2013.
 • Yılmaz, A., Psikolojik sözleşme ve örgütsel güven arasındaki ilişkinin analizi: Teorik ve uygulamalı bir çalışma, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2012.
 • Tekingündüz, S., Örgütsel Bağlılık Üzerinde Örgütsel Güven ve İş Tatmininin Etkisinin Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Çalışması, Yayınlanmış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2012.
 • Akyel, Y., Örgütsel Adalet ve Örgütsel Güven İlişkisi, Yayınlanmış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2014.
 • Çetinel, E., Örgütsel Güven İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki Üzerine Bir Örnek Olay, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya, 2008.
 • Yüksel, F,. Ortaöğretim kurumlarında örgüt kültürü ile örgütsel güven arasındaki ilişki, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2009.
 • Alioğulları, Z. D., Örgütsel Sessizlik ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişki, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk ÜniversitesiSosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 2012,
 • Altun, G., Özel Eğitim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin Örgütsel Güven Düzeyleri İle Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2010.
 • Öztürk, Ç., Ortaöğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel güven algıları(Bolu ili örneği) , Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu, 2010.
 • Durak. İ., Korku Kültürü ve Örgütsel Sessizlik, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2012.
 • Barry, B. (2007). Speechless: The erosion of free expression in the American workplace. California: Berret-Koehler
 • Bryant, M., Cox, J.W. (2004). Conversion Stories as Shifting Narratives of Organizational Change. Journal of Organizational Change Management, 17(6): 578- 592
 • Alparslan, A. M., Örgütsel Sessizlik İklimi ve İşgören Sessizlik Davranışları Arasındaki Etkiletişim: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanları Üzerinde Bir Araştırma, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2010.
 • Çakıcı, A., Örgütlerde İşgören Sessizliği Neden Sessiz Kalmayı Tercih Ediyoruz?, Detay Yayıncılık, Ankara, 2010.
 • Pinder, Craig C., ve Karen P. Harlos., Employee Silence: Quiescense And Acquiescence As Responses To Perceived Injustice, Research in Personnel and Human Resorurces Management, 2001, ss. 331-369.
 • Kahveci, G.,. İlköğretim Okullarında Örgütsel Sessizlik İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkiler, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 2010.
 • Soycan, Ertürk, B. Z., Ankara ili genel lise öğretmenlerinin örgütsel güven algıları ve denetim odağı ile ilişkisi, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2012.
 • Özcan, N., Mobbingin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerine Etkisi Ve Örgütsel Sessizlik Karaman İl Özel İdaresinde Bir Uygulama, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karaman, 2011.
 • Erol, G., Liderlik Tarzları Ve Örgütsel Sessizlik İlişkisi Otel İşletmelerinde Bir Araştırma, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir, 2012.
 • Sarıoğlu, G., S., Mobbing ve Örgütsel Sessizlik: Enerji Sektörü Üzerine Bir Araştırma,Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Osmaniye, 2013.
 • Güney, S., Örgütsel Davranış, Nobel, İstanbul, 2011.
 • Özgen, I., Sürgevil, O., Örgütsel Sessizlik Olgusu ve Turizm İşletmeleri Açısından Değerlendirilmesi, Mkm Yayıncılık, Bursa, 2011.
 • Taşkıran, E., Liderlik ve Örgütsel Sessizlik Arasındaki Etkileşim Örgütsel Adaletin Rolü, Beta Basım A.Ş., İstanbul, 2011.
 • Binikos, E. (2008) “Sounds of Silence: Organisational Trust And Decisions To Blow The Whistle”, SA Journal of Industrial Psychology SA Tydskrif virBedryfsielkunde, 2013
 • Ferrin, Donald L., Kim, Peter H., Cooper, Cecily D. Ve Dirks, Kurt T. (2006) “Silence Speaks Volumes: Efectiveness of Reticence in Comparison to Apology and Denial for Responding to Integrity-and Competence-Based Trust Violations”, Center for Effective Organizations CEO Publıcatıon G 06-7 (496), s.1-58
 • Nikolaou, I., Vakola Ve M., Baurantas, D. (2010) “Organizational Trust and Employee Silence”, http://issuu.com (Erişim tarihi:27.10.2012)
 • Gephart, J. J. K., J. R. Detert, L. K. E. Trevın Ve C. Amy (2009) “Silenced by Fear: the Nature, Sources, and Consequences of Fear at Work”, Research İn Organizational Behavior, Cilt 29, S.1-31
 • Afşar Örgütsel Sessizlik Ve Örgütsel Güven İlişkisi: Konuya İlişkin Bir Araştırma İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü , 2013
 • Karasar, N., Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2005.
 • Karasar N., Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2004.
 • http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5937f3f52d6d57.42637628
 • Okur Örgütsel Sessizlik Ve Örgütsel Güven Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Tekstil Sektöründe Bir Araştırma Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Anabilim Dalı , İstanbul, 2016
 • Günüşen, Örgütsel Güvenin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi Ve Bir Uygulama, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı,İstanbul, 2016
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Muhammed Kürsad Timuroğlu (Primary Author)
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Ecenur Alioğulları (Primary Author)
Institution: NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: February 7, 2019

Bibtex @research article { atauniiibd413007, journal = {Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1300-4646}, eissn = {2147-7582}, address = {Ataturk University}, year = {2019}, volume = {33}, pages = {243 - 264}, doi = {}, title = {Örgütsel Güvenin Örgütsel Sessizlik Üzerindeki Etkisi: Erzurum İli Araştırma Görevlileri Üzerine Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Timuroğlu, Muhammed Kürsad and Alioğulları, Ecenur} }
APA Timuroğlu, M , Alioğulları, E . (2019). Örgütsel Güvenin Örgütsel Sessizlik Üzerindeki Etkisi: Erzurum İli Araştırma Görevlileri Üzerine Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 33 (1), 243-264. Retrieved from http://dergipark.org.tr/atauniiibd/issue/43125/413007
MLA Timuroğlu, M , Alioğulları, E . "Örgütsel Güvenin Örgütsel Sessizlik Üzerindeki Etkisi: Erzurum İli Araştırma Görevlileri Üzerine Bir Araştırma". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 33 (2019): 243-264 <http://dergipark.org.tr/atauniiibd/issue/43125/413007>
Chicago Timuroğlu, M , Alioğulları, E . "Örgütsel Güvenin Örgütsel Sessizlik Üzerindeki Etkisi: Erzurum İli Araştırma Görevlileri Üzerine Bir Araştırma". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 33 (2019): 243-264
RIS TY - JOUR T1 - Örgütsel Güvenin Örgütsel Sessizlik Üzerindeki Etkisi: Erzurum İli Araştırma Görevlileri Üzerine Bir Araştırma AU - Muhammed Kürsad Timuroğlu , Ecenur Alioğulları Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 243 EP - 264 VL - 33 IS - 1 SN - 1300-4646-2147-7582 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Economics and Administrative Sciences Örgütsel Güvenin Örgütsel Sessizlik Üzerindeki Etkisi: Erzurum İli Araştırma Görevlileri Üzerine Bir Araştırma %A Muhammed Kürsad Timuroğlu , Ecenur Alioğulları %T Örgütsel Güvenin Örgütsel Sessizlik Üzerindeki Etkisi: Erzurum İli Araştırma Görevlileri Üzerine Bir Araştırma %D 2019 %J Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1300-4646-2147-7582 %V 33 %N 1 %R %U
ISNAD Timuroğlu, Muhammed Kürsad , Alioğulları, Ecenur . "Örgütsel Güvenin Örgütsel Sessizlik Üzerindeki Etkisi: Erzurum İli Araştırma Görevlileri Üzerine Bir Araştırma". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 33 / 1 (February 2019): 243-264.
AMA Timuroğlu M , Alioğulları E . Örgütsel Güvenin Örgütsel Sessizlik Üzerindeki Etkisi: Erzurum İli Araştırma Görevlileri Üzerine Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2019; 33(1): 243-264.
Vancouver Timuroğlu M , Alioğulları E . Örgütsel Güvenin Örgütsel Sessizlik Üzerindeki Etkisi: Erzurum İli Araştırma Görevlileri Üzerine Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2019; 33(1): 264-243.