Year 2019, Volume 33, Issue 1, Pages 265 - 282 2019-02-07

Ekonomik Büyüme ile Dış Ticaret Politikaları Arasındaki İlişki: Yapısal Kırılmalı Testlerle Ekonometrik Bir Analiz

İbrahim Çütçü [1] , Muhammed Yaşar [2]

38 158

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin dış ticaret uygulamalarında serbest ticaret politikaları ile korumacı politikalar sürekli tartışılmaktadır. İki politikanın da kendi içinde avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Fakat günümüz küresel dünyasında korumacı politikaların etkinliği giderek zayıflamaktadır. Çalışmada, bu iki politikanın karşılaştırılması, ekonomik büyüme ve dış ticaret değişkenleri üzerinden ekonometrik testlerle gerçekleştirilmektedir. Gerçekleştirilen analizlerde, seriler düzey değerlerinde durağan çıkmıştır. Engle-Granger eşbütünleşme testinde değişkenler arasında uzun dönemli ilişki bulunamamıştır. Fakat Maki eşbütünleşme testinde yapısal kırılmalarla birlikte eşbütünleşme ilişkisinin olduğu görülmüştür. Granger nedensellik testi ile Hacker ve Hatemi-J nedensellik testi sonuçlarına göre de sadece milli gelirden ithalata doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir.

Serbest Ticaret, Ekonomik Büyüme
  • Acaravcı, A. , Kargı, G. (2015), “Türkiye’de İhracatın Çeşitlendirilmesi Ve Ekonomik Büyüme”, Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, 1(1), ss.1-16.Ağayev, S. (2011), “İhracat Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: 12 Geçiş Ekonomisi Örneğinde Panel Eştümleşme Ve Panel Nedensellik Analizleri”, Ege Akademik Bakış Dergisi, 11(2), ss.241-254.Akyıldız, H. (1997), “Reel Boyutlarıyla Türkiye Ekonomisinde Kriz Süreçlerinin Ortaya Çıkış Mekanizmaları” , Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(2), ss.9-27. Akyıldız, H. , Eroğlu. Ö. (2004), “Türkiye Cumhuriyeti Dönemi Uygulanan İktisat Politikaları”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(1), ss.43-62. Alaoui, A. E. (2015), “Casuality And Cointegration Between Export, Import And Economic Growth: Evidence From Morocco”, Journal of World Economic Research, 3(4), ss.83-91.Alpay, Y. , Alkin, E. (2017), Olaylarla Türkiye Ekonomisi, Hümanist Kitap Yayıncılık, İstanbul. Bayraç, H. N. (2005),”Uluslararası Petrol Piyasasının Ekonomik Analizi”, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, 42, ss.1-24. Beşel, F. , Yardımcıoğlu, F. (2014), “Türkiye’de 1980- 2012 Dönemi Eğitim Sağlık İlişkisi: Maki Eş Bütünleşme Analizi”, International Conference on New Horizons in Education. Paris-Fransa, ss. 1- 15.Dickey, D. A. , Fuller, W. A. (1981), “Likelihood Ratio Statistics For Autoregressive Time Series With A Unit Root”, Econometrica, 49(4), ss.1057-1072.Dornsbusch, R. (1992), “The Case For Trade Liberalization In Developing Countries”, Journal of Economic Perspectives, 6(1), ss.69-85. Ekonomi Bakanlığı. (2017), Yürürlükte Bulunan STA’lar, https://www.ekonomi.gov.tr, (14.01.2018). Engle, R. F. , Granger, C. W. J. (1987), “Co-Integration And Error Correetion: Representation, Estimation And Testing”, Econometrica, 55(1), ss. 251-276.Erdil, S. (1992), “Pazarlamada Uluslararasılaşma Süreci Ve Türk İşletmelerinde Uluslararasılaşma Eğilimi”, (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. Eren, A. (2006), Türkiye Ekonomisi, Ekin Yayınları, Bursa.Ertürk, N. (2017), “Ticaret Savaşları Ve Dünya Ekonomisine Etkileri”, Fiscaoeconomia, 1(2), ss.88-112. Fojtíkova, L. (2014), “Performance And Growth Of The Eurozone Export. Enterprise And The Competitive Environment”, 2014 Conference, Economic Commission for Europe, Czech Republic: Elsevier Science Direct, pp. 154-163. Granger, C. W. J. (1969), “Investigating Causal Relations By Econometric Models And Cross-Spectral Methods”, Econometrica, 37, ss.424-438.Granger, C.W.J., Newbold, P. (1974), “Spurious Regressions In Econometrics”, Journal of Econometrics, 2 (2), ss.111-120.Gregory, A.W. , Hansen, B. E. (1996), “Residual-Based Tests For Cointegration İn Models With Regime Shifts”, Journal of Econometrics, 70(1), ss. 99–12.Gries, T. , Redlin, M. (2012), “Trade Openness And Economic Growth: A Panel Causality Analysis”, In International Conference of RCI and Krisha Institute of Engineering and Tecnology, India: Apea Riview, pp. 16-18. Gujaratı, D.N (1999), Temel Ekonometri. Ü. Şenesen ve G.G. Şenesen (çev.), Literatür Yayınları, İstanbul.Gültekin, R. , Üyümez, M. E. (2015), “Türkiye ile Rusya Federasyonu Serbest Ticaret Anlaşmasının İki Ülke Ticaretine Olası Etkileri Ve Vergisel Yansımaları”, International Conference on Eurasian Economies, Rusya, pp.406-415.Hacker, R.S. , Hatemi-j, A. (2006), “Testing For Causality Between İntegrated Variables Using Asymptotic And Bootstrap Distributions: Theory And Application”, Applied: Economics, 38(13), ss.1489-1500.Harris, R. , Sollis, R. (2003), Applied Time Series Modelling and Forecasting. John Wiley&SonsLtd. England.Hatemi-J, A.(2008), “Tests For Cointegration With Two Unknown Regime Shifts With An Application To Financial Market İntegration”, Empirical Economics, 35(3), ss.497-505.Hur, J. , Park, C. (2011), “Do Free Trade Agreements Increase Economic Growth Of The Member Countries?”, Journal of World Development, 40(7), ss.1283-1294. Işık, N. Acar,M. , Işık, H.B. (2004), “Enflasyon Ve Döviz Kuru İlişkisi: Bir Eşbütünleşme Analizi”, Süleyman Demirel Üniverisitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(2), ss.325-340.Karaca, N. (2003), “GATT’tan Dünya Ticaret Örgütü’ne”, Maliye Dergisi, 143, ss.84-99. Kaymakcı, O., Avcı, N. , Şen, R. (2007), Uluslararası Ticarete Giriş, Nobel Yayınları, Ankara. Kepenek, Y. (2016), Türkiye Ekonomisi, 29. Baskı, Remzi Kitabevi, İstanbul. Maki, D.(2012), “ Tests For Cointegration Allowing For An Unknown Number Of Breaks”, Economic Modelling, 29 (5), ss.2011- 2015.Özcan, B. , Özçelebi, O. (2013), “İhracata Dayalı Büyüme Hipotezi Türkiye İçin Geçerli Mi?”, Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(1), ss.1-14. Phillips, P. C.B. , Perron, P. (1988), “Testing For A Unit Root İn Time Series Regression”, Biometrika, 75(2), ss.335-346.Ramos, F. F. R. (2001), “Export, Imports And Economic Growth In Portugal: Evidence From Causality And Cointegration Analysis”, University of Porto, Faculty of Economics Review, 18(4), ss.613-623. Şahin, H. (2009), Türkiye Ekonomisi, 10. Baskı, Ezgi Kitabevi, Bursa.Toda, H.Y. , Yamamoto, T. (1995), “Statistical Inference In Vector Autoregressions With Possibly Integrated Processes”, Journal of Econometrics, 66(2), ss.225-250.Tuncer, S. (1994), “Korumacılık Teori Ve Uygulama”, Maliye Araştırma Merkezi Dergisi, 10(36), ss.237-267. Yapraklı, S. (2007), “Ticari Ve Finansal Dışa Açıklık İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Türkiye Üzerine Bir Uygulama”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, 5(1), ss.67-89.Yılmazer, M. (2010), “Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Dış Ticaret Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Üzerine Bir Deneme”, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), ss.241-260. Yüksel, S. , Zengin. S. (2016), “Causality Relationship Between Import, Export And Growth Rate In Developing Countries, International Journal of Commerce and Finance, 2(1), ss.147-156. Zeren, A. Ö., Konuk, F., Zeren, F. (2015), “Ülke Borsaları Arasında Portföy Çeşitlendirmesi: Türkiye İle Beş OECD Ülkesi Arasındaki İlişkinin Analizi”, Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies, 1(2), ss.22-33.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0002-8655-1553
Author: İbrahim Çütçü (Primary Author)
Institution: HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ, İKTİSAT BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8375-7065
Author: Muhammed Yaşar
Institution: HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ, İKTİSAT BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Bibtex @research article { atauniiibd426881, journal = {Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1300-4646}, eissn = {2147-7582}, address = {Ataturk University}, year = {2019}, volume = {33}, pages = {265 - 282}, doi = {}, title = {Ekonomik Büyüme ile Dış Ticaret Politikaları Arasındaki İlişki: Yapısal Kırılmalı Testlerle Ekonometrik Bir Analiz}, key = {cite}, author = {Çütçü, İbrahim and Yaşar, Muhammed} }
APA Çütçü, İ , Yaşar, M . (2019). Ekonomik Büyüme ile Dış Ticaret Politikaları Arasındaki İlişki: Yapısal Kırılmalı Testlerle Ekonometrik Bir Analiz. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 33 (1), 265-282. Retrieved from http://dergipark.org.tr/atauniiibd/issue/43125/426881
MLA Çütçü, İ , Yaşar, M . "Ekonomik Büyüme ile Dış Ticaret Politikaları Arasındaki İlişki: Yapısal Kırılmalı Testlerle Ekonometrik Bir Analiz". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 33 (2019): 265-282 <http://dergipark.org.tr/atauniiibd/issue/43125/426881>
Chicago Çütçü, İ , Yaşar, M . "Ekonomik Büyüme ile Dış Ticaret Politikaları Arasındaki İlişki: Yapısal Kırılmalı Testlerle Ekonometrik Bir Analiz". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 33 (2019): 265-282
RIS TY - JOUR T1 - Ekonomik Büyüme ile Dış Ticaret Politikaları Arasındaki İlişki: Yapısal Kırılmalı Testlerle Ekonometrik Bir Analiz AU - İbrahim Çütçü , Muhammed Yaşar Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 265 EP - 282 VL - 33 IS - 1 SN - 1300-4646-2147-7582 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Economics and Administrative Sciences Ekonomik Büyüme ile Dış Ticaret Politikaları Arasındaki İlişki: Yapısal Kırılmalı Testlerle Ekonometrik Bir Analiz %A İbrahim Çütçü , Muhammed Yaşar %T Ekonomik Büyüme ile Dış Ticaret Politikaları Arasındaki İlişki: Yapısal Kırılmalı Testlerle Ekonometrik Bir Analiz %D 2019 %J Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1300-4646-2147-7582 %V 33 %N 1 %R %U
ISNAD Çütçü, İbrahim , Yaşar, Muhammed . "Ekonomik Büyüme ile Dış Ticaret Politikaları Arasındaki İlişki: Yapısal Kırılmalı Testlerle Ekonometrik Bir Analiz". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 33 / 1 (February 2019): 265-282.