Year 2018, Volume 7, Issue 2, Pages 227 - 236 2018-12-26

Siirt ili kent merkezinde balık eti tüketim yapısı ve tüketicilerin satın alma eğilimlerinin belirlenmesi

Ersin KARAKAYA [1] , Muammer KIRICI [2] , Oğuzhan ÇAM [3]

51 157

Bu çalışma, Siirt’te balıketi tüketim yapısını belirlemek, kent merkezindeki bireylerin balık tüketim tercihlerini ve alışkanlıklarını belirlemek için yapılmıştır. 2017 yılında yürütülen çalışmanın materyalini, Siirt kent merkezinde ikamet eden toplam 271 kişi ile yapılan anketlerden sağlanan veriler oluşturmaktadır. Veriler tanımlayıcı istatistikler, X2 testi ve Tek Yönlü Varyans (ANOVA) testleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; bireylerin %22,5’inin daha çok balıketi tükettikleri ve en çok tüketilen balık türünün ise hamsi olduğu sonucu bulunmuştur. Bireyler balıketini en çok ayda bir defa ve yaklaşık olarak 4,5 kg olarak tükettiklerini belirtmişlerdir. Bireylerin balıketi tüketim tercihlerinde balıketinin lezzetli olması ve besin değerinin yüksek olması faktörlerinin ön planda olduğu belirlenmiştir. Bireylerin yarısının yeteri kadar balık tükettiklerine inanmadıkları sonucu ortaya çıkmıştır. Bireyler yeteri kadar balık tüketmemelerine neden olarak %33,2 oranında balık fiyatlarının pahalı olduğunu, %25,8 oranında ise tüketmek istediği balık çeşidini bulamadığını belirtmişlerdir. Sonuç olarak; damak zevkine uygun her çeşit işlenmiş su ürünlerinin bulunabilirliği ve tüketicilere uygun fiyatlarla sunulması Siirt ilinde balık tüketiminin artması için son derece önem arz etmektedir.

Aylık gelir, balık tüketimi, balık fiyatı, hamsi, Siirt
 • Abdikoğlu D.İ, Azabağaoğlu M.Ö, Unakıtan, G. 2015. Tekirdağ İlinde Balık Tüketim Eğilimlerinin Belirlenmesi. Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences 01 (01)
 • Angiş, S. 2004. Gökkuşağı Alabalığında soğuk tütsülemenin bazı önemli kimyasal ve duyusal özellikler üzerine etkisi. Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 36s, Erzurum.
 • Atay, D., Aydın, F. ve Yavuzcan-Yıldız, H. 2002. Su ürünleri yetiştirme ilkeleri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, 270s, Ankara.
 • Aydın, M. ve Karadurmuş, U. 2012. Consumer behaviors for seafood in Ordu province. SUMAE Yunus Araştırma Bülteni, 3: 18-23.
 • Aydın, M., Karadurmuş, U. 2013. Trabzon ve Giresun Bölgelerindeki Su Ürünleri Tüketim Alışkanlıkları. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 3(9):57-71.
 • Babaoğul, M., Şener, A. ve Buğday, EB. 2016. Tüketici Profili ve Bilinç Düzeyi Araştırması. T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketici Akademisi Projesi (http://www.consumeracademy.gov.tr)
 • Balık, İ., Yardımcı, C. Turhan, O. 2013. Comparatively investigation of fish consumption habits of people in Fatsa and Aybastı districts of Ordu province (in Turkish with English abstract). Ordu Univ. J. Sci. Tech, 3(2): 18-28.
 • Baş, T. 2008. Anket. Araştırma Yöntemleri Dizisi: 2. Seçkin Yayıncılık, 5. Baskı, Ankara, s. 255.
 • Beyazbayrak, Z. 2014. Kahramanmaraş İli merkez ilçede balık tüketim alışkanlıkları. Yüksek Lisans Tezi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kahramanmaraş.
 • Can, M.F., Günlü, A. Can, H.Y. 2015. Fish consumption preferences and factors influencing it. Food Science and Technology, 35(2): 339-346.
 • Cevger, Y., Aral, Y., Demir, P. ve Sarıözkan, S. 2008. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi intern öğrencilerinde hayvansal ürünlerin tüketim durumu ve tüketici tercihleri. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 55: 189-194.
 • Ceylan, M. 2006. Van İli kentsel ve kırsal alanda et ve ürünleri tüketim yapısı ve tüketicilerin satın alma eğilimleri. Yüksek Lisans Tezi. YYÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, Van.
 • Çadır, F., Duman, M. 2013. Keban Baraj Gölü Ova Bölgesi Halkının Balık Tüketim Alışkanlıklarının Araştırılması. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 25(1), 61-70.
 • Çaylak, B. 2013. İzmir İli Su Ürünleri Tüketimi ve Tüketici Tercihleri Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.
 • Çiçek, E., Akgün, H. İlhan, S. 2014. Determination of fish consumption habits and preferences in Elazığ province (in Turkish with English abstract). Yunus Research Bulletin, 1, 3-11.
 • Çolakoğlu, F.A., İşmen, A., Özen, Ö., Çakır, F., Yığın, Ç. ve Ormancı, H.B. 2006. Çanakkale İlindeki su ürünleri tüketim davranışlarının değerlendirilmesi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 23(3): 387-392.
 • Ercan, O., Şahin, A. 2016. Kahramanmaraş Kent Merkezinde Balık Eti Tüketim Analizi. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi., 19(1):51-65, 2016.
 • Erdal, G. ve Esengün, K. 2008. Tokat İlinde balık tüketimini etkileyen faktörlerin logit model ile analizi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 25(3): 203-209.
 • Girard, S., Mariajouls, C., Paquotte, P. ve Wisner-Bourgeois, C. 1998. An analysis of seafood consumption survey methods in France. 9th NFET Conferance-Tromso, Norway.
 • Gözener B., Sayılı, M. 2013. Tüketicilerin Açık Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Tercihlerinin 0ncelenmesi: Tokat-Turhal İlçesi Örneği. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. I, (2013): 160-175.
 • GTHB 2018. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Su ürünleri istatistikleri. (http://www.tarim.gov.tr) (Erişim Tarihi 10.04.2018).
 • Güngör, E.S. 2014. Erzurum ve Van illerindeki balık tüketimi ve tüketici tercihleri üzerine bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Gül Yavuz, G., Yasan Ataseven, Z., Gül, U. Gülaç, Z.N. 2015. Factor affecting consumer preferences on seafood consumption: The case of Ankara (in Turkish with English abstract). Yunus Research Bulletin 1, 73-82.
 • Gürel E., Doğan H.G., Polat S., Yeşilayer N., Buhan E. 2017. Ağrı İli Merkez İlçede Yaşayan Bireylerin Balık Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi. 6(3), 26-35.
 • Hatırlı S.A., Demircan V., Aktaş, A.R., 2004. Isparta İlinde Ailelerin Balık Tüketiminin Analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi. İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Dergisi 9:1, 245-256.
 • Karakaya, E., Kırıcı, M. 2016. Bingöl İli Kent Merkezinde Balık Eti Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi. International Journal of Social and Economic Sciences 6 (1): 74-85.
 • Nalinci, S. 2013. Amasya İli merkez ilçedeki hane halkının et tüketim alışkanlıkları ve et tüketimini etkileyen faktörler. Yüksek Lisan Tezi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü, Tokat.
 • Olgunoğlu, İ.A., Bayhan, Y.K., Olgunoğlu, M.P., Artar, E., Ukav, İ. 2014. Adıyaman İlinde Balık Eti Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi. Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi, 9(1): 21-25.
 • Onurlubaş, E. 2013. The factors affecting fish consumption of the consumers in Keşan Township in Edirne. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 19(6):1346-1350.
 • Orhan, H., ve Yüksel, O., 2010. Burdur İli Su Ürünleri Tüketimi Anket Uygulaması Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 5 (1):1-7.
 • Sarı, M., Demirulus, H. Söğüt, B. 2000. Van ilinde öğrencilerin balıketi tüketim alışkanlığının belirlenmesi üzerine bir araştırma. Doğu Anadolu Bölgesi 4. Su Ürünleri Sempozyumu, 28-30 Haziran 2000, Erzurum. 627-637.
 • Sayılı, M., Esengün, K., Kayım, M. ve Akça. H. 1999. The Econometric analysis of the factors affecting fish consumption in Tokat center county. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 16: 9-27.
 • Saygı, H., Saka, Ş., Fırat, K., Katağan, T., 2006. İzmir Merkez İlçelerinde Kamuoyunun Balık Tüketimi ve Balık Yetiştiriciliğine Yaklaşımı. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 23(1-2): 133-138.
 • Şanslı, Ş. ve Saygı, H. 2001. Econometric model for seafood consumption. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 18: 383-390.
 • Şen, A. 2011. Konya ve Mersin İl Merkezlerinde Yaşayan Bireylerin Balık Tüketimi Konusundaki Alışkanlık ve Bilgi Düzeylerinin Karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Şen İ., Şahin A. 2017. Mersin’de Yaşayan Tüketicilerin Balık Tüketim Tercihlerini Demografik Faktörler Açısından Ele Alan Bir Araştırma. Journal of Economics and Administrative Sciences. XIX 1 33-46.
 • Terin M., Hamamcı G., Gül T., Terin S. 2016. Van ili kentsel alanda hanelerin balık tüketim yapısı ve satın alma davranışlarının belirlenmesi. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 33(3): 241-249.
 • Turan, H., Kaya, Y. Sönmez, G. 2006. Fish meat value and place of human health (in Turkish With English Abstract). Ege Journal Of Fisheries And Aquatic Sciences, 23: 505-508.
 • TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) 2013. Ortalama Hane Halkı İstatistikleri Sayı:13662 13 Mayıs 2013 (Erişim tarihi: 10.04.2017)
 • TÜİK, 2016. Su Ürünleri İstatistikleri. Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara. (Erişim tarihi: 10.04.2018)
 • TÜİK, 2017. Su Ürünleri İstatistikleri. Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara. (Erişim tarihi: 05.07.2018)
 • Yüksel, F., Kuzgun, N.K., Özer, E.İ., 2011. Tunceli İli Balık Tüketim Alışkanlığının Belirlenmesi. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi. 3(2):5, 28-36.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Ersin KARAKAYA (Primary Author)

Author: Muammer KIRICI

Author: Oğuzhan ÇAM

Bibtex @research article { azd476656, journal = {Akademik Ziraat Dergisi}, issn = {2147-6403}, eissn = {2618-5881}, address = {Ordu University}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {227 - 236}, doi = {10.29278/azd.476656}, title = {Siirt ili kent merkezinde balık eti tüketim yapısı ve tüketicilerin satın alma eğilimlerinin belirlenmesi}, key = {cite}, author = {KARAKAYA, Ersin and KIRICI, Muammer and ÇAM, Oğuzhan} }
APA KARAKAYA, E , KIRICI, M , ÇAM, O . (2018). Siirt ili kent merkezinde balık eti tüketim yapısı ve tüketicilerin satın alma eğilimlerinin belirlenmesi. Akademik Ziraat Dergisi, 7 (2), 227-236. DOI: 10.29278/azd.476656
MLA KARAKAYA, E , KIRICI, M , ÇAM, O . "Siirt ili kent merkezinde balık eti tüketim yapısı ve tüketicilerin satın alma eğilimlerinin belirlenmesi". Akademik Ziraat Dergisi 7 (2018): 227-236 <http://dergipark.org.tr/azd/issue/40046/476656>
Chicago KARAKAYA, E , KIRICI, M , ÇAM, O . "Siirt ili kent merkezinde balık eti tüketim yapısı ve tüketicilerin satın alma eğilimlerinin belirlenmesi". Akademik Ziraat Dergisi 7 (2018): 227-236
RIS TY - JOUR T1 - Siirt ili kent merkezinde balık eti tüketim yapısı ve tüketicilerin satın alma eğilimlerinin belirlenmesi AU - Ersin KARAKAYA , Muammer KIRICI , Oğuzhan ÇAM Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.29278/azd.476656 DO - 10.29278/azd.476656 T2 - Akademik Ziraat Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 227 EP - 236 VL - 7 IS - 2 SN - 2147-6403-2618-5881 M3 - doi: 10.29278/azd.476656 UR - https://doi.org/10.29278/azd.476656 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Akademik Ziraat Dergisi Siirt ili kent merkezinde balık eti tüketim yapısı ve tüketicilerin satın alma eğilimlerinin belirlenmesi %A Ersin KARAKAYA , Muammer KIRICI , Oğuzhan ÇAM %T Siirt ili kent merkezinde balık eti tüketim yapısı ve tüketicilerin satın alma eğilimlerinin belirlenmesi %D 2018 %J Akademik Ziraat Dergisi %P 2147-6403-2618-5881 %V 7 %N 2 %R doi: 10.29278/azd.476656 %U 10.29278/azd.476656
ISNAD KARAKAYA, Ersin , KIRICI, Muammer , ÇAM, Oğuzhan . "Siirt ili kent merkezinde balık eti tüketim yapısı ve tüketicilerin satın alma eğilimlerinin belirlenmesi". Akademik Ziraat Dergisi 7 / 2 (December 2018): 227-236. https://doi.org/10.29278/azd.476656