Year 2018, Volume 7, Issue 1, Pages 215 - 236 2018-02-28

Teachers’ Opinions on Primary and Secondary School Students’ Reading Comprehension Levels
İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Düzeylerine Yönelik Öğretmen Görüşleri

Subhan Ekşioğlu [1] , Zeynep Demirtaş [2] , Selda Demirkol [3]

278 407

The aim of this research is detect teachers’ opinions on primary-secondary school students’ reading comprehension levels. This study was employed with interview method, which is one of qualitative research methods. Working group consist of 22 teachers, who work in a primary school in Kocaeli at second term of 2016-2017 academic year. The conclusion of the study is as below: 1. Almost all of the teachers have the opinion that students’ reading comprehension levels are insufficient. 2. All of the teachers express that students have difficulty in comprehending and answering questions from long texts according to their observations as an indicator of reading comprehension levels. 3. Most of the teachers express that students’ insufficient reading habit and families’ lack of interest are the reasons of students’ insufficient reading comprehension levels. 4. It is detected that almost all of the teachers do activities to improve students reading comprehension levels and the most popular activity of them is reading time in their own lessons. 5. Most of the teachers suggest that discussion method should be used in teaching-learning process, attractive and enjoyable reading activities suitable for all lessons should be done to improve students’ reading comprehension levels and encourage students to read.

Bu araştırmanın amacı, ilkokul-ortaokul öğrencilerinin okuduğunu anlama düzeylerine yönelik öğretmen görüşlerinin belirlemektir. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı ikinci yarıyılında Kocaeli ili merkez ilçesinde bulunan bir ilkokul ve ortaokulda da görev yapan  22 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada ulaşılan sonuçlar şöyledir: 1. Öğretmenlerin neredeyse tamamı öğrencilerin okuduklarını anlama düzeylerinin yetersiz olduğu görüşündedir. 2. Öğretmenlerin tamamı öğrencilerin okuduğunu anlama düzeylerinin göstergesi olarak öğrencilerin uzun metinlerden oluşan soruları anlama ve cevaplamada zorluk yaşadıklarını gözlemlediklerini belirtmiştir. 3. Öğretmenlerin çoğunluğu, öğrencilerin yeterli düzeyde kitap okuma alışkanlığı olmadığı için ve ailelerin ilgisizliğinden öğrencilerin okuduğunu anlamada güçlük çektiklerini ifade etmiştir. 4. Öğretmenlerin neredeyse tamamının öğrencilerin okuduğunu anlama düzeylerini geliştirmek için etkinlikler yaptıkları ve bu etkinliklerin daha çok okuma saati düzenleme şeklinde olduğu belirlenmiştir. 5.  Öğretmenlerin büyük bir kısmı tarafından öğrencilerde okuduğunu anlama düzeylerinin geliştirilmesi için, her derse uygun ilgi çekici konularda okuma etkinliklerinin yapılması ve öğrencilerin kitap okumaya özendirilmeleri önerilmiştir.

 • Anılan, H. (2004). Bazı değişkenler açısından Türkçe dersinde okuduğunu [Reading comprehension in Turkish lesson in terms of some variables]. Afyon Kocatepe University Social Science Journal, 6(2), 89-102
 • Ayral, M., Bozkurt, E., Özdemir, N., Ötken, Ş., Özarslan, H. Yılmaz-Fındık, L., Ünlü, A., Akdoğan, A., Aksoy-Güler, S. Bayraktar, E. & Diren, E. (2011). Okuma-anlama becerisi ve ilişkili olduğu değişkenler [Reading-comprehension skills and related variables]. I. Eurasia Education Reserches Congress, 24-26 April, Istanbul.
 • Baki, Y. (2017). 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin okumaya yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi [Investigating attitudes directed reading of 6th, 7th and 8th grade students in terms of various variables]. Electronic Social Science Journal, 16(63), 1166-1186.
 • Başaran, M. (2013). Okuduğunu anlamanın ölçülmesinde paragraftan anlam kurmaya dayalı çoktan seçmeli sorular [Multiple choice questions to evaluate reading comprehension based upon extrapolate from paragraph]. Education Sciences Researches Journal, 3(2), 107-121
 • Batur, Z. & Alevli, O. (2014). Okuma becerileri dersinin PISA okuduğunu anlama yeterlilikleri [PISA Reading comprehension sufficiency of reading comprehension lesson]. Reading and Writing Education Reseraches, 2(1), 22-30.
 • Batur, Z. & Ulutaş, M. (2013). PISA ile Türkçe öğretim programındaki okuduğunu anlama kazanımlarının örtüşme düzeylerinin incelenmesi [Investigating the coherence rating of PISA and reading comprehension acquisition in Turkish learning program]. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(2), 1549-1563.
 • Bayat, N., Şekercioğlu, G. & Bakır, S. (2014). The relationship between reading comprehension and success in science. Education and Science, 39(176), 457-466.
 • Belet, Ş. D. & Yaşar, Ş. (2007). Öğrenme stratejilerinin okuduğunu anlama ve yazma becerileri ile türkçe dersine ilişkin tutumlara etkisi [Effect of learning strategies on reading comprehension and writing skills and attitudes toward Turkish lesson]. Theory and Practice in Education, 3(1), 69-86.
 • Beşgül, M. (2015). Okuma güçlüğü olan ve olmayan öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerinin incelenmesi [Investigating reading comprehension skills of dyslexic and non-dyslexic students].Master’s Thesis, The Near East University, Nicosia, Cyprus.
 • Ceran, E., Oğuzgiray-Yıldız, M. & Özdemir, İ. (2015). İlkokul 2. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerilerinin cinsiyet ve yaşa göre incelenmesi [Investigating reading comprehension skills of primary school 2nd grade students depending on gender anda age]. Sakarya University Journal of Education, 5(3), 151-166.
 • Carter, C., J. Bishop ve S. L. Kravits (2002). Keys to effective learning. 3nd. Ed. New Jersey: Printice Hall.
 • Çelik, T., Demirgüneş, S. & Fidan, D. (2015). Okur dostu metin olma özelliği ile okuduğunu anlama başarısı arasındaki ilişkinin incelenmesi [Investigating the relationship between the feature of reader-friendly text and reading comprehension achievement]. Başkent University Journal Of Education, 2(1), 115-122.
 • Çiftçi, Ö. (2007). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin Türkçe öğretim programında belirtilen okuduğunu anlamayla ilgili kazanımlara ulaşma düzeyinin belirlenmesi [Detecting acquisition level of primary school 5th grade students related to reading comprehension in Turkish learning program].Doctorate Dissertation, Gazi University, Ankara, Turkey.
 • Dönmez, C. & Yazıcı, K. (2006). Sosyal bilgilerde öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerinin geliştirilmesinde metin yapısına bağlı olarak kullanılabilecek strateji ve teknikler [Strategies and techniques can be used to improve students’ reading comprehension skills based on text format in social science]. Social Science Journal, 16, 137-154.
 • EACEA-Eurydice, Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, (2011). Reading Education in Europe: Context, Politics and Practices. It is retrieved from http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice at 14.05.2017
 • Erdem, C. (2012). Türk dili ve edebiyatı öğretmen adaylarının okuma stratejilerini kullanma düzeyleri [Turkish Philology teacher candidates’ levels of using reading strategies]. International Turkish Literature Culture Education Journal, 1(4), 162-186.
 • Göktaş, Ö. & Gürbüztürk, O. (2012). Okuduğunu anlama becerisinin ilköğretim ikinci kademe matematik dersindeki akademik başarıya etkisi [Effect of reading comprehension skill on academic success in Math in primary school at second grade]. International Curiculum and Intruction Studies Journal, 2(4), 52-66.
 • Güngör, A. (2005). Altıncı, yedinci ve sekizinci sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama stratejilerini kullanma düzeyleri [Using reading comprehension strategies levels of sixth, seventh and eighth grade students]. Hacettepe University Journal of Education, 28, 101-108.
 • Grabe, W. & Stoller, L. F. (2002). Teaching and researching reading. Harlow: Pearson Education.
 • İnal, B. (2007). Akademik amaçlı okuma izlence oluşturmadaki temel kriterler [Basic criterias of creating academic directed reading schedule]. Journal of Arts and Sciences, 7, 49-59.
 • Kaldan-Sabak, E. (2007). İlköğretim 3. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersinde okuduğunu anlama becerilerini etkileyen ekonomik ve demografik faktörler [Economic and demographic factors that affects 3rd grade students reading comprehension skillsin Turkish lesson].Master’s thesis, Gaziantep University, Gaziantep, Turkey.
 • Kanmaz, A. (2012). Okuduğunu anlama stratejisi kullanımının, okuduğunu anlama becerisi, bilişsel farkındalık, okumaya yönelik tutum ve kalıcılığa etkisi [Effect of using reading comprehension strategy on reading comprehension skill, cognitive awareness, attitude towards reading and persistency] Master’s thesis, Adnan Menderes University, Aydın, Turkey.
 • Kocaarslan, M. (2013). Sınıf öğretmenlerinin Türkçe dersinde okuduğunu anlama güçlüklerine ilişkin görüşleri: Nitel bir araştırma [Classroom teachers’ opinions on reading comprehension difficulties in Turkish Lesson: A qualitative research]. International Journal of Social Sciences, 6(8), 373-393.
 • Kutlu, Ö., Yıldırım, S. & Savaşan, G. (2009). Türkçe dersinin kazandırmayı hedeflediği okuduğunu anlama becerisinin ölçülmesi [Assessing the reading comprehension skill that Turkish lesson wants to bring in]. In Proceeding Book of I.National Congress of Assessment and Evaluation in Education and Psychology, 14-16 May, 2008, (pp 353-362) Ankara University, Ankara, Turkey
 • MEB-Ministry of National Education, (2015). Türkçe dersi (1-8. sınıflar) öğretim programı [Turkish lesson (1-8 grades) curriculum]. Head Council of Education and Morality, Ankara
 • MEB-Ministry of National Education (2017). İlköğretim Türkçe dersi taslak öğretim programı (1–8. Sınıflar) [Primary Education Turkish lesson draft curriculum (1-8 grades)]. Head Council of Education and Morality, Ankara.
 • Nation, K. (2005). Children's reading comprehension difficulties. In M. J. Snowing ve C. Hulme (Eds.) The Science of Reading: A Handbook (s. 248-266). Oxford: Blackwell.
 • Öz, F. M. (2001). Uygulamalı Türkçe öğretimi [Practical Turkish teaching]. Ankara: Anı Publishing.
 • Özbay, M.(2009). Anlama teknikleri: I. okuma eğitimi [Comprehension techniques: I. reading training]. Ankara: Öncü Publishing.
 • Özyılmaz, G.(2010). İlköğretim 7. sınıf öğrencilerine okuduğunu anlama stratejilerinin öğretiminin okuduğunu anlama başarısı üzerine etkisi [Effect of teaching reading comprehension strategies to 7th grade students on reading comprehension success] Master’s thesis. Yıldız Technical University, Istanbul, Turkey.
 • Özyılmaz, G. & Alcı, B. (2011). İlköğretim 7. sınıf öğrencilerine okuduğunu anlama stratejilerinin öğretiminin okuduğunu anlama başarısı üzerine etkisi [Effect of teaching reading comprehension strategies to 7th grade students on reading comprehension success]. Journal of Theoretical Educational Science , 4(1), 71-94.
 • Sallabaş, M. E. (2008). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin okumaya yönelik tutumları ve okuduğunu anlama becerileri arasındaki ilişki [The relation between attides toward reading and reading comprehension skills of 8th grade students]. Inönü University Journal of Faculty of Education, 9(16), 141-155.
 • Senechal, M., (2006). The effect of family literacy interventions on children’s acquisition of reading. Washington, DC: U.S. Government Printing Office.
 • Sert, A. (2010). I İlköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi [Investigating reading comprehension skills of primary school sixth grade students in terms of some variables] Master’s thesis, Selçuk University, Konya, Turkey.
 • Sever, S. (2011). Türkçe öğretimi ve tam öğrenme (5.Baskı) [Turkish teaching and mastery learning (5th edition)], Ankara: Anı Publishing
 • Sidekli, S. (2010). Eylem araştırması: ilköğretim dördüncü sınıf öğrencilerinin okuma ve anlama güçlüklerinin giderilmesi [Action research: Eliminating reading and comprehension difficulties of primary school fourth grade students]. TÜBAR, 27, 563-580
 • Snowling, J. M. & Hulme, C. (2005). The science of reading: A handbook. UK: Blackwell.
 • Temizkan, M. (2007). İlköğretim ikinci kademe türkçe derslerinde okuma stratejilerinin okuduğunu anlama üzerindeki etkisi [Effect of reading strategies in turkish lessons on reading comprehension at second level in primary education] Doctorate Dissertation, Gazi University, Ankara, Turkey
 • Ülper, H., Çetinkaya, G. & Bayat, N. (2017). Okuduğunu anlama testinin geliştirilmesi [Developing reading comprehension test]. Ahi Evran University Journal of Kırşehir Education Faculty (KEFAD), 18(1), 175-187.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9. Baskı) [Qualitative research methods (9 Edition). Ankara: Seçkin Publishing
 • Yıldırım, K. (2012). Öğretmenlerin öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerini değerlendirmede kullanabilecekleri bir sistem: Barrett taksonomisi [A system that teachers can use to assest students’ reading comprehension skills: Barrett taxonomy]. Mustafa Kemal University Journal of Institute of Social Sciences, 9(18), 45-58.
 • Yıldız, M. & Akyol, H. (2011). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama, okuma motivasyonu ve okuma alışkanlıkları arasındaki ilişki [Relation between 5th grade students’ reading comprehension, reading motivation and reading habit]. Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty 31(3), 793-815.
 • Yılmaz, M. (2008). Türkçede okuduğunu anlama becerilerini geliştirme yolları [Improvement ways of reading comprehension skills in Turkish]. Mustafa Kemal University Journal ofInstitute of Social Sciences, 5(9), 131-139.
Primary Language en
Subjects Social
Journal Section Makaleler / Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-7411-6482
Author: Subhan Ekşioğlu (Primary Author)
Institution: Sakarya University
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0404-7199
Author: Zeynep Demirtaş
Institution: Sakarya University
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8990-832X
Author: Selda Demirkol
Country: Turkey


Dates

Publication Date: February 28, 2018

Bibtex @research article { buefad357691, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartin University}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {215 - 236}, doi = {10.14686/buefad.357691}, title = {Teachers’ Opinions on Primary and Secondary School Students’ Reading Comprehension Levels}, key = {cite}, author = {Ekşioğlu, Subhan and Demirtaş, Zeynep and Demirkol, Selda} }
APA Ekşioğlu, S , Demirtaş, Z , Demirkol, S . (2018). Teachers’ Opinions on Primary and Secondary School Students’ Reading Comprehension Levels. Bartın University Journal of Faculty of Education, 7 (1), 215-236. DOI: 10.14686/buefad.357691
MLA Ekşioğlu, S , Demirtaş, Z , Demirkol, S . "Teachers’ Opinions on Primary and Secondary School Students’ Reading Comprehension Levels". Bartın University Journal of Faculty of Education 7 (2018): 215-236 <http://dergipark.org.tr/buefad/issue/35713/357691>
Chicago Ekşioğlu, S , Demirtaş, Z , Demirkol, S . "Teachers’ Opinions on Primary and Secondary School Students’ Reading Comprehension Levels". Bartın University Journal of Faculty of Education 7 (2018): 215-236
RIS TY - JOUR T1 - Teachers’ Opinions on Primary and Secondary School Students’ Reading Comprehension Levels AU - Subhan Ekşioğlu , Zeynep Demirtaş , Selda Demirkol Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.14686/buefad.357691 DO - 10.14686/buefad.357691 T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 215 EP - 236 VL - 7 IS - 1 SN - -1308-7177 M3 - doi: 10.14686/buefad.357691 UR - https://doi.org/10.14686/buefad.357691 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Bartın University Journal of Faculty of Education Teachers’ Opinions on Primary and Secondary School Students’ Reading Comprehension Levels %A Subhan Ekşioğlu , Zeynep Demirtaş , Selda Demirkol %T Teachers’ Opinions on Primary and Secondary School Students’ Reading Comprehension Levels %D 2018 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 7 %N 1 %R doi: 10.14686/buefad.357691 %U 10.14686/buefad.357691
ISNAD Ekşioğlu, Subhan , Demirtaş, Zeynep , Demirkol, Selda . "Teachers’ Opinions on Primary and Secondary School Students’ Reading Comprehension Levels". Bartın University Journal of Faculty of Education 7 / 1 (February 2018): 215-236. https://doi.org/10.14686/buefad.357691
AMA Ekşioğlu S , Demirtaş Z , Demirkol S . Teachers’ Opinions on Primary and Secondary School Students’ Reading Comprehension Levels. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2018; 7(1): 215-236.
Vancouver Ekşioğlu S , Demirtaş Z , Demirkol S . Teachers’ Opinions on Primary and Secondary School Students’ Reading Comprehension Levels. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2018; 7(1): 236-215.