Year 2015, Volume 4, Issue 1, Pages 163 - 177 2015-06-13

Dizin / İndeks ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, EBSCOHOST, Index Copernicus, Proquest Education Journals Database, Modern Language Association, Citefactor, The Directory of Research Journal Indexing, Open Academic Journal Index, Ulrich’s Periodicals Directory
Günümüzde eğitim alanındaki gelişmeler, değerlendirme sürecinin eğitim öğretim süreçlerinden bağımsız değil, süreci yansıtması ve eğitim öğretim sürecinin bir parçası olması gerektiğini vurgulamaktadır. Görsel sanatlar eğitiminde ölçme değerlendirme uygulamalarına bakıldığında öğrencinin büyük oranda ürettiği ürünlerle (sonuç) değerlendirildiği görülmektedir. Sanatsal çalışmaların üretilmesi görsel sanatlar eğitiminin önemli hedeflerinden birisidir. Ancak sanat eğitimi hedeflerinin ve süreçte kazanılan değerlerin uygulama çalışmalarının gölgesinde kalmaması gerekmektedir. Bu çerçevede öğrencinin süreç içersindeki gelişimini yansıtan bir performans değerlendirme yaklaşımı olan portfolyolar bu sınırlılıklara alternatif olabilecektir. Bu çalışmada portfolyo değerlendirme tekniği konusunda teorik bir perspektif kazandırılması amaçlanmıştır. Sanat eğitiminde değerlendirme güçlüğü temel alınarak öğrencinin sanatsal gelişiminin ölçülmesinde ve değerlendirilmesinde kullanılan portfolyo değerlendirme yaklaşımlarından bahsedilmiştir. Öğrenci performansını değerlendirmede portfolyoların ne olduğu, kapsamı, özellikleri, uygulanışı ve değerlendirilmesi üzerinde durulmuştur. Böylelikle görsel sanatlar eğitiminde gerçek öğrenme durumlarını ve eksiklikleri belirlemede öğretmenlere yeni bir bakış açısı sağlayacağı düşünülmüştür.
Güzel Sanatlar Eğitimi, Görsel Sanatlar Eğitimi, Sanat Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme, Portfolyo Değerlendirme
 • Airasian, P.W.(1994). Classroom Assessment. (2nd. Ed.). New York: McGraw-Hill.
 • Armstrong, C. (1994). Designing Assessment in Art. Reston: NAEA.
 • Aslanoğlu, E. ve Kutlu, Ö. (2003). Öğretimde Sunu Becerilerinin Değerlendirilmesinde Dereceli Puanlama Anahtarı (Rubric) Kullanılmasına İlişkin Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 36(1), 25-36.
 • Bahar, M., Nartgün, Z., Durmuş, S. ve Bıçak, B., (2006). Geleneksel ve Alternatif Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Pegem A Yayınları.
 • Baki, A. ve Birgin, O. (2002). Matematik Eğitiminde Alternatif Bir Değerlendirme Olarak Bireysel Gelişim Dosyası Uygulaması. 5. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Sözlü Bildiri, Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi.
 • Baton, C. & Collins, A. (1997). Portfolio Assessment: A Handbook for Educators. New York: Dale Seymour Publications.
 • Bekiroğlu, F. (2005). Ölçme ve Değerlendirmede Alternatif Yöntemler ve Portfolyo Kullanımı. Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 1(1), 5.
 • Birgin, O. (2003). Bilgisayar Destekli Bireysel Gelişim Dosyasının Uygulanabilirliğinin Araştırılması. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Trabzon.
 • Bound, D. J. (1986). Implementing student self- assessment. J. P. Powell (Ed.). In Higher Education Research & Development Sydney: Higher Education Research and Development Society of Australasia.
 • Castiglione, L. (1996). Portfolio assessment in art education. Arts Education Policy Review. 97(4), 2-8.
 • Challis, M. (1999). Portfolyo-based learning and assessment in medical education. Medical Teacher. 21 (4), 370-386.
 • Chang, C. C. (2001). A study on the evaluation and effectiveness analysis of web-based learning portfolio. British Journal of Educational Technology. 32(4), 435-458.
 • Cunninham, G. (1998). Assessment In The Classroom. The Falmer Press: London.
 • Çepni, S. (2006). Öğretimde Plânlama ve Değerlendirme. Ahmet Doğanay, Emin Karip (Eds). Ankara: Pegam A Yayınları.
 • Demirören, M., Koşan, A. ve Palaoğlu, Ö. (2009). Bir Öğrenme ve Değerlendirme Yöntemi Olarak Portfolyo. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası. 62 (1), 19-24.
 • Dobbs, S. M. (1998). Learning in and though art. The Getty Education Institute for The Arts. Los Angeles: Printed in the USA.
 • Grace, C. (1992). The portfolio and its use: Developmentally appropriate assessment of young children. ERIC Dokumanı, Servis No: ED 353150.
 • Grady, E. (1992). The portfolio approach to assessment. Fastback Series 341. Phi Delta Kappa Educational Foundation, Bloomington, ERIC Dokumanı, Servis No: ED 356273.
 • Guenter, C. (1999). Portfolio and Assessment Techniques. New York: McGraw-Hill.
 • Haladyna, T. M. (1997). Writing Test Items to Evaluate Higher Order Thinking. USA: Viacom Company.
 • Hamilton, L. S. (1994). Validating hands-on science assessments through an investigation of response process. Bildiri- American Educational Reseach Association, New Orleans, ERIC Dökümanı, Servis No: ED 376202.
 • İleri, Y. (2002). Resim-iş Derslerinde Başarının Ölçülmesi ve Değerlendirmenin Değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
 • Kan, A. (2006). Ölçme araçlarında bulunması gereken nitelikler. H. Atılgan.(Ed). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme içinde. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Kan, A. (2007). Portfolyo Değerlendirme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 32, 133-144.
 • Kieffer, R. D. and Morrison, L. S. (1994). Change in portfolio process: One journey toward authentic assessment. Language Arts. 7(1), 411-418.
 • Kingor, B. (1998). Assessment, Time Saving Procedures for Busy Teachers, Professional Associates Second Printing.
 • Kuhs, T. (1994). Portfolio assessment: Making it work for the first time. The Mathematic Teachers. 87 (5), 332-335.
 • Lindström, L. (2006). Creativity: What is it? Can you assess it? Can it be taught? The International Journal of Art Design Education. 25 (1), 53-56.
 • Lorie Cook, B. (2001). Portfolio assessment: Benefits, issues of implementation, and reflection on its use. Assessment Update. 13 (4), 6-7.
 • Lustig, K. (1996). Portfolio assessment; a handbook for middle level teachers. National Middle School Associattion Columbus, OH. ERIC Dokümanı, Servis No: ED 404326.
 • Mamur, N. (2009). Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü Öğrencilerinin Sanatsal Yeterliliğini Ölçme ve Değerlendirmede EGD’nin (Portfolyo) Rolü. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • McMillan, J. H. (1997). Classroom Assessment: Principles and Practice for Effective Instruction. Needham and Heighs MA: Ally and Bacon.
 • MEB (2006). “Ölçme ve Değerlendirme”, <http://ttkb.meb.gov.tr> (Erişim tarihi: 2006, 20 Aralık).
 • Mermer, C. Ö. (2006). İlköğretim 2. Kademe Resim-iş (Sanat) Eğitimi Derslerinde Sınama, Ölçümleme ve Değerlendirme Yöntemlerinin Kullanımı. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.
 • Moskal, B. W. (2003). Recommenations for developing classroom performance assessment and scoring rubrics,” <http://pareonline.net/getvn.asp?v=8&n=14> (Erişim Tarihi: 2006, 20 Aralık).
 • Mullin, J. (1998). Portfolios: Purposeful collections of student work. New Directions for Teaching an Learning. Jossey- Bass Publishers. (74),79-87.
 • Paulson, F. & Paulson, P. (1994). A guide for judging portfolios. Measurement and Experimental Research Program, Portland, ERIC Dokumanı, Servis No: ED 377210.
 • Popham J. W. (1997). What’s wrong and what’s right with rubric. Educational Leadership, 55 (2), 72-75.
 • Sabol, R. (2004). The assessment context: Part one. Arts Education Policy Review. 105(3), 138-148.
 • San, İ. (1977). Sanatsal Yaratma ve Çocukta Yaratıcılık. Ankara: Türkiye İş Bankası Yayınları.
 • Semerci, Ç. (2001). Oluşturmacılık Kuramına Göre Ölçme ve Değerlendirme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi. 1(2), 431-439.
 • Sewell, M., Marczak, M. & Horn, M. (2002). The use of portfolio assessment in evaluation”, <http://ag.arizona.edu./fcr/fs/cyfor/portfolio3.htm (Erişim Tarihi:2006, 15 Temmuz).
 • Walker, J. (1998). Process portfolios as a means for formative and summative evaluation of student work in the visual arts. Paper Presented at the Annual Meeting of the Mid- Western Educational Research Association. Chicago.
 • Wilson, B. (1971). Evaluation of learning in art education. B. S. Bloom, J. T. Hastings & G. Madaus (Eds.) In Handbooks on Formative and Summative Evaluation of Student Learning. (p. 500-558). New York: McGraw Hill.
 • Zimmerman, E. (1997). Authentic assessment research in art education” An Introduction/Standardized Testing and Authentic Assessment Research in Art Education. La Pierre, Sharon and Enid Zimmerman. (Eds.) In Research Methods and Methodologies for Art Education, (p.149-168), Reston: NAEA.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler / Articles
Authors

Author: Yrd. Doç. Dr. Nuray MAMUR

Author: Prof. Dr. Vedat ÖZSOY

Dates

Publication Date: June 13, 2015

Bibtex @ { buefad51173, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartin University}, year = {2015}, volume = {4}, pages = {163 - 177}, doi = {}, title = {Görsel Sanatlar Eğitiminde Portfolyo Değerlendirme}, key = {cite}, author = {MAMUR, Yrd. Doç. Dr. Nuray and ÖZSOY, Prof. Dr. Vedat} }
APA MAMUR, Y , ÖZSOY, P . (2015). Görsel Sanatlar Eğitiminde Portfolyo Değerlendirme. Bartın University Journal of Faculty of Education, 4 (1), 163-177. Retrieved from http://dergipark.org.tr/buefad/issue/3816/51173
MLA MAMUR, Y , ÖZSOY, P . "Görsel Sanatlar Eğitiminde Portfolyo Değerlendirme". Bartın University Journal of Faculty of Education 4 (2015): 163-177 <http://dergipark.org.tr/buefad/issue/3816/51173>
Chicago MAMUR, Y , ÖZSOY, P . "Görsel Sanatlar Eğitiminde Portfolyo Değerlendirme". Bartın University Journal of Faculty of Education 4 (2015): 163-177
RIS TY - JOUR T1 - Görsel Sanatlar Eğitiminde Portfolyo Değerlendirme AU - Yrd. Doç. Dr. Nuray MAMUR , Prof. Dr. Vedat ÖZSOY Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 163 EP - 177 VL - 4 IS - 1 SN - -1308-7177 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bartın University Journal of Faculty of Education Görsel Sanatlar Eğitiminde Portfolyo Değerlendirme %A Yrd. Doç. Dr. Nuray MAMUR , Prof. Dr. Vedat ÖZSOY %T Görsel Sanatlar Eğitiminde Portfolyo Değerlendirme %D 2015 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD MAMUR, Yrd. Doç. Dr. Nuray , ÖZSOY, Prof. Dr. Vedat . "Görsel Sanatlar Eğitiminde Portfolyo Değerlendirme". Bartın University Journal of Faculty of Education 4 / 1 (June 2015): 163-177.
AMA MAMUR Y , ÖZSOY P . Görsel Sanatlar Eğitiminde Portfolyo Değerlendirme. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2015; 4(1): 163-177.
Vancouver MAMUR Y , ÖZSOY P . Görsel Sanatlar Eğitiminde Portfolyo Değerlendirme. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2015; 4(1): 177-163.