Year 2015, Volume 4, Issue 1, Pages 115 - 126 2015-05-26

Bireysel Çalgı Dersi Tükenmişlik Ölçeği Geliştirme Çalışması: Geçerlik ve Güvenirlik Analizi

Yrd. Doç. Dr. Demet GİRGİN [1]

329 537

Dizin / İndeks ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, EBSCOHOST, Index Copernicus, Proquest Education Journals Database, Modern Language Association, Citefactor, The Directory of Research Journal Indexing, Open Academic Journal Index, Ulrich’s Periodicals Directory
Bu çalışmada, lise ve üniversite düzeyinde müzik eğitimi alan öğrencilerin bireysel çalgı derslerine ilişkin tükenmişlik düzeylerini belirlemede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirilmesi amaçlanmıştır. Ölçek geliştirme sürecinde önce açımlayıcı faktör analiziyle faktör yapıları belirlenmiştir. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda tek faktörlü bir yapı ortaya çıkmıştır. Sonrasında, doğrulayıcı faktör analiziyle analiz yapılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizinde hata varyansı yüksek olan bir madde ölçekten elenmiştir. Doğrulayıcı faktör analiziyle uyum indekslerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Ölçeğin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı .97 olarak hesaplanmıştır. 36 maddelik ölçeğin lise ve üniversite düzeyindeki müzik eğitimi alan öğrencilerin bireysel çalgı derslerine ilişkin tükenmişlik düzeylerini belirlemede kullanılabilecek bir yapı ve güvenirlikte olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Müzik eğitimi, Çalgı eğitimi, tükenmişlik, ölçek geliştirme, geçerlik- güvenirlik.
 • Aktan, S. ve Tezci, E. (2013). Matematik Motivasyon Ölçeği (MMÖ) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. International Journal of Social Science, 6 (4), 57-77.
 • Aypay, A. (2011). İlköğretim II. Kademe Öğrencileri İçin Okul Tükenmişliği Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(2), 511-527.
 • Balogun, J. A., Helgemoe, S. vd. (1995). Test-Retest Reliability Of A Psychometric İnstrument Designed To Measure Physical Therapy Students Burnout. Perceptual and Motor Skills, 81, 667-672.
 • Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı (17. bs.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Brown, T. A. (2006). Confirmatory Factor Analysis for Applied Research (1st ed.). NY: Guilford Publications, Inc.
 • Chang, E. C., Rand, K. L. vd. (2000). Optimism And Risk For Burnout Among Working College Students: Stress As A Mediator. Personality and Individual Differences, 29, 255-263.
 • Çapri, B., Gündüz, B. vd. (2011). Maslach Tükenmişlik Envanteri Öğrenci Formu’nun (Mte-Öf) Türkçe’ye Uyarlaması: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 1 (40), 134-147
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. Vd. (2012). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik SPSS Ve LISREL Uygulamaları (2. bs. ). Ankara: Pegem Akademi.
 • Erden, M. (1998). Eğitimde Program Değerlendirme (3.bs). Ankara: Anı Yayıncılık
 • Fimian, M. J., Fastenau, P. A. vd. (1989). The measure of classroom stress and burnout among gifted and talented students. Psychology in the Schools, 26, 139-153.
 • Hooper, D., Coughlan, J. Vd. (2008). Structual Equation Modeling: Guidelines for Determining Model Fit. The Electronic Journal of Business Research Methods. 6 (1), 53-60.
 • Hu, L. ve Bentler, P. M. (1999). Cutoff Criteria for Fit Indexes in Covariance Structure Analysis: Conventaional Criteria Versus New Alternatives. Sructual Equation Modeling, 6, 1-55.
 • Jöreskog, K. G. ve Sörborm, D. (1993). Lisrel 8: Structual Equation Modeling with the Simples Command Language. Lincolnwood: Scientific Software International, Inc.
 • Kline, R. B. (2005). Principles and Practise of Structual Equaion Modeling. (2nd ed.). NY: Guilford Publications, Inc.
 • Maslach, C., Schaufeli. vd. (2001). The Measurement Of Experienced Burnout. Journal of Occupational Behavior, 2, 99-113.
 • Maslach, C., ve Leiter, M.P. (1997). The Truth About Burnout: How Organizations Cause Personal Stress And What To Do About İt. San Francisco: Jossey Bass.
 • Meier, S. F., ve Schmeck, R. R. (1985). The Burned-Out College Student: A Descriptive Profile. Journal of College Student Personel, 1, 63-69.
 • Özçelik, D. A., (2010). Okullarda Ölçme ve Değerlendirme Öğretmen El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Schaufeli, W. B., ve Taris, T. W. (2005) The Conceptualization And Measurement Of Burnout: Common Ground And Worlds Apart. Work and Stress, 19(3), 256–62.
 • Sümer, N. (2000). Yapısal Eşitlik Modelleri. Türk Psikoloji Yazıları, 3 (6), 49-74.
 • Tavşancıl, E. (2002). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel.
 • Tabachnick, B. G. ve Fiedel, L. S. (2001). Using MultivariateStatistics (4th ed.). MA: Allyn& Bacon, Inc.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler / Articles
Authors

Author: Yrd. Doç. Dr. Demet GİRGİN

Dates

Publication Date: May 26, 2015

Bibtex @ { buefad51282, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartin University}, year = {2015}, volume = {4}, pages = {115 - 126}, doi = {}, title = {Bireysel Çalgı Dersi Tükenmişlik Ölçeği Geliştirme Çalışması: Geçerlik ve Güvenirlik Analizi}, key = {cite}, author = {GİRGİN, Yrd. Doç. Dr. Demet} }
APA GİRGİN, Y . (2015). Bireysel Çalgı Dersi Tükenmişlik Ölçeği Geliştirme Çalışması: Geçerlik ve Güvenirlik Analizi. Bartın University Journal of Faculty of Education, 4 (1), 115-126. Retrieved from http://dergipark.org.tr/buefad/issue/3816/51282
MLA GİRGİN, Y . "Bireysel Çalgı Dersi Tükenmişlik Ölçeği Geliştirme Çalışması: Geçerlik ve Güvenirlik Analizi". Bartın University Journal of Faculty of Education 4 (2015): 115-126 <http://dergipark.org.tr/buefad/issue/3816/51282>
Chicago GİRGİN, Y . "Bireysel Çalgı Dersi Tükenmişlik Ölçeği Geliştirme Çalışması: Geçerlik ve Güvenirlik Analizi". Bartın University Journal of Faculty of Education 4 (2015): 115-126
RIS TY - JOUR T1 - Bireysel Çalgı Dersi Tükenmişlik Ölçeği Geliştirme Çalışması: Geçerlik ve Güvenirlik Analizi AU - Yrd. Doç. Dr. Demet GİRGİN Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 115 EP - 126 VL - 4 IS - 1 SN - -1308-7177 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bartın University Journal of Faculty of Education Bireysel Çalgı Dersi Tükenmişlik Ölçeği Geliştirme Çalışması: Geçerlik ve Güvenirlik Analizi %A Yrd. Doç. Dr. Demet GİRGİN %T Bireysel Çalgı Dersi Tükenmişlik Ölçeği Geliştirme Çalışması: Geçerlik ve Güvenirlik Analizi %D 2015 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD GİRGİN, Yrd. Doç. Dr. Demet . "Bireysel Çalgı Dersi Tükenmişlik Ölçeği Geliştirme Çalışması: Geçerlik ve Güvenirlik Analizi". Bartın University Journal of Faculty of Education 4 / 1 (May 2015): 115-126.
AMA GİRGİN Y . Bireysel Çalgı Dersi Tükenmişlik Ölçeği Geliştirme Çalışması: Geçerlik ve Güvenirlik Analizi. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2015; 4(1): 115-126.
Vancouver GİRGİN Y . Bireysel Çalgı Dersi Tükenmişlik Ölçeği Geliştirme Çalışması: Geçerlik ve Güvenirlik Analizi. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2015; 4(1): 126-115.