Year 2015, Volume , Issue , Pages 183 - 194 2015-10-08

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sınıf Öğretmenliği Alan Sınavına Yönelik Görüşleri

Çavuş ŞAHİN [1] , Serdar ARCAGÖK [2] , Derya GİRGİN SARIDAŞ [3] , Mehmet DEMİR [4]

479 1071

Dizin / İndeks ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, EBSCOHOST, Index Copernicus, Proquest Education Journals Database, Modern Language Association, Citefactor, The Directory of Research Journal Indexing, Open Academic Journal Index, Ulrich’s Periodicals Directory
Araştırmanın amacı sınıf öğretmeni adaylarının sınıf öğretmenliği alan sınavına yönelik görüşlerini belirlemektir. Bu çalışmada nitel araştırma desenlerinden biri olan bütüncül tek durum deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2014-2015 öğretim yılında Çanakkale Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda öğrenimlerini sürdüren öğretmen adayları(15 erkek, 15 kız )oluşturmaktadır. Araştırmada amaçlı örnekleme çeşitlerinden biri olan ölçüt örnekleme kullanılmıştır. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış ve yönlendirici olmayan görüşme tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Araştırma verilerinin modelleştirilmesinde ise NVivo 8. nitel veri analiz programı kullanılmıştır. Araştırma bulgularının analizi sonucunda sınıf öğretmeni adaylarının sınıf öğretmenliği alan sınavına yönelik görüşlerinin ağırlıklı olarak olumsuz yönde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Buna karşın sınıf öğretmeni adaylarının alan sınavının eksikliklerinin giderilmesine yönelik çeşitli öneriler sundukları ortaya çıkmıştır
Sınıf öğretmeni adayları, sınıf öğretmenliği alan sınavı, lisans programı
 • Ary, D., Jacobs, L.C., Razavieh, A. & Sorenson, C. (2006). Introduction to Research in Education (7th ed.) (Belmont, CA, Thomson Wadsworth).
 • Açıl, Ü. (2010). Öğretmen Adaylarının Akademik Başarıları İle Kpss Puanları Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay.
 • Atasoy, B. (2004). Eğitim Fakültelerinin Öss ve Kpss Puanları Yönünden Karşılaştırılması. Eğitim Fakültelerinde Yeniden Yapılandırmanın Sonuçları ve Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, 83-112, Ankara.
 • Atasoy, T.ve Demir, S. B. (2014). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Akademik Başarıları İle Kpss Puanları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 7 (3).
 • Atav E ve Sönmez, S. (2013). Öğretmen Adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavı (Kpss)’na İlişkin Görüşleri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) Özel Sayı (1), 01-13.
 • Bahar, H. H. (2006). Kpss Puanlarının Akademik Başarı ve Cinsiyet Açısından Değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim, 31(140), 68-74.
 • Bahar, H. H. (2011). Öss Puanı ve Lisans Mezuniyet Notunun Kpss 10 Puanını Yordama Gücü. Eğitim ve Bilim, 36(162), 168-181.
 • Başkan, Z., & Alev, N. (2009). Kamu Personeli Seçme Sınavında çıkan soruların öğretmenlik meslek derslerine göre kapsam geçerliliği. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 29.
 • Demir, S. B., Bütüner K. (2014) Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Alan Sınavına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 10, Sayı 2, ss. 113- 128
 • Elçiçek, Z., Tösten, R., ve Kılıç, M. (2012). İlköğretim Öğretmenlerinin Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (Kpss) Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi (Kars İli Örneği), Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4, (7), 109 123.
 • Ercoşkun, M. H. ve Nalçacı, A. (2009). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öss, Akademik Ve Kpss Başarılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(2), 479-486.
 • Erdem E ve Soylu, Y. (2013). Öğretmen Adaylarının Kpss Ve Alan Sınavına İlişkin Görüşleri Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(1): 223-236.
 • Ergün, M (2005). İlköğretim Okulları Öğretmen Adaylarının Kpss’deki Başarı Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi (kastamonu ili örneği). Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(2), 311-326.
 • Gündoğdu, K., Çimen, N. ve Turan, S. (2008). Öğretmen Adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) İlişkin Görüşleri, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9, (2), 35-43.
 • Kablan, Z. (2010). Akademik Mezuniyet Ortalama Puanı ile Kpss Başarı Puanı Arasındaki İlişki. Uludağ Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2), 451-470.
 • Kuran, K. (2012). Öğretmen Adaylarının Kpss Kursu Veren Dershanelere Ve Kpss’ye İlişkin Görüşleri, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(18), 143-157.
 • MEB (2013). Alan sınavı yönetmeliği Ankara Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel Araştırma Desen ve Uygulama İçin Bir Rehber. (Çev. S. Turan). Ankara: Nobel Yayıncılık .
 • Nartgün, S. (2011). Employment of Faculty of Educatıon Students: Public Personnel Selection Examination (PPSE). International Journal of Business and Social Science 2(21), 101-111.
 • Özkan, R., ve PEKTAŞ, A. G. S. (2011). Eğitim Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Mezuniyet Başarı Notları İle Kpss Puanları Arasındaki İlişki Üzerine Yapılan Bir Araştırma (Eğitim Fakültesi Örneği). Türklük Bilimi Araştırmaları, 30(30), 269-281.
 • Sezgin, F., ve Duran, E. (2011). Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (KPSS) öğretmen adaylarının akademik ve sosyal yaşantılarına yansımaları. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi [Turkish Journal of Social Research], 15(3), 9-22.
 • Şahin, Ç. ve Arcagök, S. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) İlişkin Algıları. 9. Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 624-629 , Elazığ.
 • Tösten, R., Elçiçek, Z. ve Kılıç, M. (2012). İlköğretim Öğretmenlerinin Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi: Kars İli Örneği. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(7): 109-123
 • Viera, A. J., & Garrett, J. M. (2005). Understanding Interobserver Agreement: The Kappa Statistic. Family Medicine, 37(5), 360-363.
 • Yeşil, R., Korkmaz, Ö. ve Kaya, S. (2009). Eğitim Fakültesindeki Akademik Başarının Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndaki Başarı Üzerine Etkisi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(2), 149-160.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, A. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık .
 • Yüksel, S. (2003). Öğretmen Atamalarında Merkezi Sınav Uygulamasının (KPSS) Değerlendirilmesi. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Malatya.
Primary Language tr
Journal Section USOS 2015 ÖZEL SAYISI
Authors

Author: Çavuş ŞAHİN

Author: Serdar ARCAGÖK

Author: Derya GİRGİN SARIDAŞ

Author: Mehmet DEMİR

Dates

Publication Date: October 8, 2015

Bibtex @ { buefad51350, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartin University}, year = {2015}, volume = {}, pages = {183 - 194}, doi = {}, title = {Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sınıf Öğretmenliği Alan Sınavına Yönelik Görüşleri}, key = {cite}, author = {ŞAHİN, Çavuş and ARCAGÖK, Serdar and GİRGİN SARIDAŞ, Derya and DEMİR, Mehmet} }
APA ŞAHİN, Ç , ARCAGÖK, S , GİRGİN SARIDAŞ, D , DEMİR, M . (2015). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sınıf Öğretmenliği Alan Sınavına Yönelik Görüşleri. Bartın University Journal of Faculty of Education, (), 183-194. Retrieved from http://dergipark.org.tr/buefad/issue/3817/51350
MLA ŞAHİN, Ç , ARCAGÖK, S , GİRGİN SARIDAŞ, D , DEMİR, M . "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sınıf Öğretmenliği Alan Sınavına Yönelik Görüşleri". Bartın University Journal of Faculty of Education (2015): 183-194 <http://dergipark.org.tr/buefad/issue/3817/51350>
Chicago ŞAHİN, Ç , ARCAGÖK, S , GİRGİN SARIDAŞ, D , DEMİR, M . "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sınıf Öğretmenliği Alan Sınavına Yönelik Görüşleri". Bartın University Journal of Faculty of Education (2015): 183-194
RIS TY - JOUR T1 - Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sınıf Öğretmenliği Alan Sınavına Yönelik Görüşleri AU - Çavuş ŞAHİN , Serdar ARCAGÖK , Derya GİRGİN SARIDAŞ , Mehmet DEMİR Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 183 EP - 194 VL - IS - SN - -1308-7177 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bartın University Journal of Faculty of Education Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sınıf Öğretmenliği Alan Sınavına Yönelik Görüşleri %A Çavuş ŞAHİN , Serdar ARCAGÖK , Derya GİRGİN SARIDAŞ , Mehmet DEMİR %T Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sınıf Öğretmenliği Alan Sınavına Yönelik Görüşleri %D 2015 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V %N %R %U
ISNAD ŞAHİN, Çavuş , ARCAGÖK, Serdar , GİRGİN SARIDAŞ, Derya , DEMİR, Mehmet . "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sınıf Öğretmenliği Alan Sınavına Yönelik Görüşleri". Bartın University Journal of Faculty of Education / (October 2015): 183-194.
AMA ŞAHİN Ç , ARCAGÖK S , GİRGİN SARIDAŞ D , DEMİR M . Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sınıf Öğretmenliği Alan Sınavına Yönelik Görüşleri. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2015; 183-194.
Vancouver ŞAHİN Ç , ARCAGÖK S , GİRGİN SARIDAŞ D , DEMİR M . Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sınıf Öğretmenliği Alan Sınavına Yönelik Görüşleri. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2015; 194-183.