Year 2019, Volume 17, Issue 1, Pages 153 - 174 2019-03-26

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİK, KİMYA VE BİYOLOJİ DENEYLERİNE YÖNELİK ALGILARININ METAFORLAR ARACILIĞI İLE İNCELENMESİ

GONCA HARMAN [1] , RENAN ŞEKER [2]

60 130

Bu çalışmada fen bilgisi öğretmen adaylarının fizik, kimya ve biyoloji deneylerine yönelik algılarının metaforlar aracılığı ile incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya fen bilgisi eğitimi anabilim dalı 3. sınıfta öğrenim görmekte olan 68 öğretmen adayı katılmıştır. Bu nitel araştırmada fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Öğretmen adaylarından “Fizik deneyleri …………… gibidir. Çünkü ……………”, “Kimya deneyleri …………… gibidir. Çünkü ……………”, “Biyoloji deneyleri…………… gibidir. Çünkü ……………” cümlelerini tamamlamaları istenmiştir. Çalışmadan elde edilen veriler adlandırma, tasnif etme, kategori geliştirme, geçerlik ve güvenirliği sağlama ve verileri bilgisayar ortamına aktarma olmak üzere beş aşamada analiz edilmiştir. Öğretmen adaylarının ifade ettikleri metaforlar olumlu ve olumsuz olmak üzere değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda öğretmen adaylarının fizik, kimya ve biyoloji deneylerine yönelik algılarının olumlu olduğu anlaşılmıştır.

metafor, deney, fizik, kimya
 • Aksakallı, A., Turgut, Ü. ve Salar, R. (2016). Modern fiziğe karşı negatif algılar ve yabancılaşma algısının nedenleri: Lisans öğrencileri üzerine nitel bir araştırma. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 771-794.
 • Anılan, B. (2017). Fen bilimleri öğretmen adaylarının kimya kavramına ilişkinin metaforik algıları. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi – ENAD, 5(2), 6-27.
 • Arık, S. ve Benli-Özdemir, E. (2016). Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının fen laboratuvarına yönelik metaforik algıları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(2), 673-688.
 • Bağ, H. ve Küçük, M. (2017). Sınıf öğretmenliği lisans program öğrencilerinin fen bilimleri laboratuvar imajları. Route Educational and Social Science Journal, 4(2), 271-286.
 • Büyükekşi, C. ve Yavuz, S. (2016). Fen bilgisi öğretmen adaylarının kimya algılarının incelenmesi. Journal of the Turkish Chemical Society, Section C: Chemical Education, 1(1), 107-118.
 • Cerit, Y. (2008). Öğretmen kavramı ile ilgili metaforlara ilişkin öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(4), 693-712.
 • Çepni, S. ve Ayvacı, H. Ş. (2011). Laboratuvar destekli fen ve teknoloji öğretimi. (Ed. Salih Çepni). İçinde Kuramdan uygulamaya fen ve teknoloji öğretimi (204-234). Ankara: Pegem Akademi.
 • Derman, A. (2014). Lise öğrencilerinin kimya kavramına yönelik metaforik algıları. Turkish Studies, 9(5), 749-776.
 • Dönmez-Usta, N. ve Ültay, N. (2015). Okul öncesi öğretmen adaylarının “kimya” metaforlarının karşılaştırılması üzerine bir çalışma. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ksbd/article/view/5000160171 adresinden alınmıştır.
 • Ekici, G. (2016). Biyoloji öğretmeni adaylarının mikroskop kavramına ilişkin algılarının belirlenmesi: Bir metafor analizi çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 17(1), 615-636.
 • Girmen, P. (2007). İlköğretim öğrencilerinin konuşma ve yazma sürecinde metaforlardan yararlanma durumları. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Gürbüzoğlu-Yalmancı, S. ve Aydın, S. (2013). Öğretmen adaylarının biyoloji kavramına yönelik metaforik algıları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(21), 208-223.
 • Harman, G. ve Çökelez, A. (2017). Okul öncesi öğretmen adaylarının kimya, fizik ve biyoloji kavramlarına yönelik metaforik algıları. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 46(46), 75-95.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. (2nd Edition). California: SAGE Publications.
 • Osborne, J., Simon, S. & Collins, S. (2003). Attitudes towards science: A review of the literature and its implications. International Journal of Science Education, 25(9), 1049-1079.
 • Saban, A. (2008). Okula ilişkin metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 55, 459-496.
 • Soysal, D. ve Afacan, Ö. (2012). İlköğretim öğrencilerinin “fen ve teknoloji dersi” ve “fen ve teknoloji öğretmeni” kavramlarına yönelik metafor durumları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9,(19), 287-306.
 • Ulukök, Ş., Bayram, K. ve Selvi, M. (2015). Fen bilgisi öğretmen adaylarının biyoloji kavramına ilişkin zihinsel imgeleri (Metafor analizi örneği). International Online Journal of Educational Sciences, 7(3), 244-259.
 • Yapıcı, İ. Ü. (2015). Lise öğrencilerinin biyoloji kavramına ilişkin metaforik algıları. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14(55), 139-147.
 • Yenice, N. (2005). İlköğretim fen ve teknoloji eğitiminde laboratuvar uygulama yöntemleri. (Ed. Mustafa Aydoğdu ve Teoman Kesercioğlu). İçinde İlköğretimde Fen ve Teknoloji Öğretimi (144-168). Ankara: Anı Yayıncılık .
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Beşeri Bilimler Sayısı
Authors

Orcid: 0000-0002-9717-1150
Author: GONCA HARMAN
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-0953-1177
Author: RENAN ŞEKER
Institution: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

Dates

Publication Date: March 26, 2019

Bibtex @research article { cbayarsos475162, journal = {Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-4796}, eissn = {2146-2844}, address = {Celal Bayar University}, year = {2019}, volume = {17}, pages = {153 - 174}, doi = {10.18026/cbayarsos.475162}, title = {FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİK, KİMYA VE BİYOLOJİ DENEYLERİNE YÖNELİK ALGILARININ METAFORLAR ARACILIĞI İLE İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {HARMAN, GONCA and ŞEKER, RENAN} }
APA HARMAN, G , ŞEKER, R . (2019). FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİK, KİMYA VE BİYOLOJİ DENEYLERİNE YÖNELİK ALGILARININ METAFORLAR ARACILIĞI İLE İNCELENMESİ. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (1), 153-174. DOI: 10.18026/cbayarsos.475162
MLA HARMAN, G , ŞEKER, R . "FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİK, KİMYA VE BİYOLOJİ DENEYLERİNE YÖNELİK ALGILARININ METAFORLAR ARACILIĞI İLE İNCELENMESİ". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2019): 153-174 <http://dergipark.org.tr/cbayarsos/issue/44164/475162>
Chicago HARMAN, G , ŞEKER, R . "FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİK, KİMYA VE BİYOLOJİ DENEYLERİNE YÖNELİK ALGILARININ METAFORLAR ARACILIĞI İLE İNCELENMESİ". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2019): 153-174
RIS TY - JOUR T1 - FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİK, KİMYA VE BİYOLOJİ DENEYLERİNE YÖNELİK ALGILARININ METAFORLAR ARACILIĞI İLE İNCELENMESİ AU - GONCA HARMAN , RENAN ŞEKER Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18026/cbayarsos.475162 DO - 10.18026/cbayarsos.475162 T2 - Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 153 EP - 174 VL - 17 IS - 1 SN - 1304-4796-2146-2844 M3 - doi: 10.18026/cbayarsos.475162 UR - https://doi.org/10.18026/cbayarsos.475162 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİK, KİMYA VE BİYOLOJİ DENEYLERİNE YÖNELİK ALGILARININ METAFORLAR ARACILIĞI İLE İNCELENMESİ %A GONCA HARMAN , RENAN ŞEKER %T FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİK, KİMYA VE BİYOLOJİ DENEYLERİNE YÖNELİK ALGILARININ METAFORLAR ARACILIĞI İLE İNCELENMESİ %D 2019 %J Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-4796-2146-2844 %V 17 %N 1 %R doi: 10.18026/cbayarsos.475162 %U 10.18026/cbayarsos.475162
ISNAD HARMAN, GONCA , ŞEKER, RENAN . "FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİK, KİMYA VE BİYOLOJİ DENEYLERİNE YÖNELİK ALGILARININ METAFORLAR ARACILIĞI İLE İNCELENMESİ". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 17 / 1 (March 2019): 153-174. https://doi.org/10.18026/cbayarsos.475162
AMA HARMAN G , ŞEKER R . FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİK, KİMYA VE BİYOLOJİ DENEYLERİNE YÖNELİK ALGILARININ METAFORLAR ARACILIĞI İLE İNCELENMESİ. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 17(1): 153-174.
Vancouver HARMAN G , ŞEKER R . FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİK, KİMYA VE BİYOLOJİ DENEYLERİNE YÖNELİK ALGILARININ METAFORLAR ARACILIĞI İLE İNCELENMESİ. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 17(1): 174-153.