Year 2018, Volume 47, Issue 2, Pages 439 - 491 2018-10-01

Yapım Eki Öğretiminin Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Kelime Hazinesi Üzerindeki Etkisi
Impact of Derivational Morpheme Teaching on Vocabulary of the Students Learning Turkish as Foreign Language

Muhammet Raşit Memiş [1]

107 199

Yapım eki öğretiminin Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin kelime hazinesi üzerindeki etkisini ortaya çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen bu araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden öntest–sontest kontrol gruplu yarı deneysel desen tercih edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesinde Türkçe öğrenen B2 düzeyindeki 26 yabancı öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın uygulama süreci Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde 03.04.2017 tarihinde başlayan B2 kurundaki öğrencilerle bu kur tamamlanana kadar geçen 8 hafta içerisinde gerçekleştirilmiştir. Uygulama kapsamında seçilen 25 yapım ekinin her birine 2 şer ders saati ayrılmış, bu saatlerden ilk saat öğretim ikinci saat ise alıştırma-pekiştirme çalışmaları için kullanılmıştır. Toplanan veriler ve analizler, yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin yapım eki öğretiminden önemli ölçüde istifade ettiklerini ve bu öğretimi alan grubun kelime hazinesinin daha fazla geliştiğini ortaya çıkarmıştır. Ayrıca kelime hazinesi bakımından elde edilen başarıda öğrenenlerin ana dillerinin kökeni ve yapısının da etkisinin bulunduğu belirlenmiştir. Veriler üzerinde yapılan detaylı inceleme sonucunda 284 kelime üzerinden yapılan değerlendirmeye göre yapım eki öğretimini alan öğrenenlerin kelime hazinesindeki ilerlemenin ortalama 88 kelime olduğu (%30.98), deneysel uygulamanın bu gelişimdeki payının 62.4 kelime (%21.97) olduğu ve yapım eki öğretiminin kelime hazinesine yapım eki başına % 1.06 oranında katkı sağladığı tespit edilmiştir.

This research was carried out to reveal the impacts of derivational morpheme teaching on vocabulary of the students learning Turkish as a foreign language, and the research was performed with the use of quasi-experimental design with pre-test and post-test control group, which is one of the quantitative research methods. The study group of the research consists of 26 foreign students learning Turkish at B2 level at Ondokuz Mayıs University in 2016-2017 academic year. The application process of the research was carried out within the last 8 weeks until the completion of the educational program for the students at B2 level, which started on April 3, 2017 in Turkish Teaching Practice and Research Center at Ondokuz Mayıs University. The collected data and analyses have shown that the students learning Turkish as a foreign language benefited significantly from the derivational morpheme teaching, that the vocabulary of the experimental group improved more effectively than the control group. It has also been determined that learners' success in terms of vocabulary was influenced by the origin and structure of their native languages. As a result of the detailed analysis carried out on the data, it has been found out that the improvement in the vocabulary of the students from the experimental group was recorded as 88 words in average (30.98%) according to the evaluation made on 284 words, that the impact of the experimental practice on this improvement was calculated as 62.4 words (21.97%), and that the derivational morpheme teaching made contribution to the vocabulary of the students at the rate of 1.06% per each derivational morpheme.
 • Banguoğlu, T. (1995). Türkçenin Grameri. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basım Evi.
 • Başdaş, C. (2006). Türkçede Üçüncü Grup (Ara) Ekler. B. Üniversitesi (Dü.), I. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayında Sunulan Bildiri içinde (s. 1-6). Ankara: Bilkent Üniversitesi.
 • Bertram, R., Laine, M., & Virkkala, M. (2000). The role of derivational morphology in vocabulary acquisition: Get by with a little help from my morpheme friends. Scandinavian Journal of Psychology, 4(41), 287-296.
 • Bilgegil, K. (2009). Türkçe Dilbilgisi. Erzurum: Salkımsöğüt Yayınları.
 • Bowers, P. N. (2012). Morphological instruction in the elementary classroom (Doctoral dissertation). Ontario, Canada: Queen’s University.
 • Bowers, P. N., Kirby, J. R., & Deacon, S. H. (2010). The effects of morphological instruction on literacy skills: A systematic review of the literature. Review of Educational Research, 80(2), 144-179.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Demircan, Ö. (2004). Türkiye Türkçesinde Ek – Kök Birleşmeleri. Ankara: Papatya Yayınları.
 • Diaz, I. (2010). The effect of morphological instruction in improving the spelling, vocabulary, and reading comprehension of high school English language learners (ELLs). (Doctoral dissertation). California: TUI University.
 • Eker, S. (2011). Çağdaş Türk Dili. Ankara: Grafiker Yayınları.
 • Ergin, M. (2008). Türk Dil Bilgisi. İstanbul: Bayrak BYT.
 • Fergusson, L. (2006). The effects of explicit teaching of morphemic analysis on vocabulary learning and comprehension and its transfer effects to novel words. (Master thesis). Wichita State University.
 • Gomez, G. E. (2009). The role of morphological awareness in bilingual children’s first and second language vocabulary and reading. (Doctoral dissertation). Toronto: University of Toronto.
 • Good, J. E. (2011). The effects of morphological awareness training on reading, spelling, and vocabulary skills. (Doctoral dissertation). Arkansas: University of Central Arkansas.
 • Green, J. D. (2012). Suffix knowledge withing derivational morphological awareness in Spanish-English bilingual middle school students (Doktoral Dissertation). Connecticut: University of Connecticut.
 • Gülensoy, T. (2010). Türkçe El Kitabı. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Iyanaga, K. (2006). Determinants of EFL learners’ derivational suffix knowledge. (Doctoral dissertation). Temple University.
 • Karaağaç, G. (2012). Türkçenin Dil Bilgisi. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Karahan, L. (2005). Türkçede Söz Dizimi. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Karasar, N. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Karatay, H. (2007). Kelime Öğretimi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi(27), 141-153.
 • Katz, L. A. (2004). An investigation of the relationship of morphological awareness to reading comprehension in fourth and sixth graders. (Doctoral dissertation). Michigan: University of Michigan.
 • Khoury, G. (2008). Vocabulary acquisition in Arabic as a foreign language: The root and pattern strategy. (Doctoral dissertation). Boston University.
 • Kieffer, M. J. (2009). The development of morphological awareness and vocabulary knowledge in adolescent language minority learners and their classmates. (Doctoral dissertation). Harvard University.
 • Kirby, J. R., Deacon, S. H., Bowers, P. N., Izenberg, L., Wade-Wooley, L., & Parrila, R. (2012). Children’s morphological awareness and reading ability. Reading and Writing, 25(2), 389-410 doi: 10-1007/s 11145-010-9276-5.
 • Korkmaz, Z. (2009). Türkiye Türkçesi Grameri Şekil Bilgisi. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Larsen, J. A., & Nippold, M. A. (2007). Morphological analysis in school-age children: Dynamic assessment of a word learning strategy. Language, Speech, and Hearing Services in Schools(38), 201-212. doi: 0161-1461/07/3803-0201.
 • Maag, L. K. (2007). Measuring morphological awareness in adult readers: Implications for vocabulary development. (Doctoral dissertation). Florida: University of Florida.
 • Mann, V., & Singson, M. (2003). Linking morphological knowledge to English decoding ability: Large effects of little suffixes. E. Assink, & D. S. (Eds.) içinde, Reading complex words: Cross-language studies (s. 1-25). Dordrecht: Klwuer.
 • McCutchen, D., Green, L., & Abbott, R. D. (2008). Children’s morphological knowledge: Links to literacy. Reading Psychology, 29(4), 289-314 doi: 10.1080/02702710801982050.
 • Miguel, N. M. (2013). Analyzing instruction and learning of derivational morphology in the Spanish foreign language classroom. (Doctoral Dissertation). Pittsburg: University of Pittsburg.
 • Mochizuki, M., & Aizawa, K. (2000). An affix acquistion order for EFL learners: An exploratory study. System(28), 291-304.
 • Nation, P. (2001). Learning vocabulary in another langauge. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Onan, B. (2009). Eklemeli dil yapısının Türkçe öğretiminde oluşturduğu bilişsel (kognitif) zeminler. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11), 237-264.
 • Pacheco, E. C. (2005). Affixes as a strategy for vocabulary acquisition in a first year ESL college reading course. (Doctoral dissertation). University of Puerto Rico.
 • Schmitt, N., & Meara, P. (1997). Researching vocabulary through a word knowledge frame work. Studies in Second Language Acquisition(19), 17-36.
 • Smith, M. L. (1998). Sense and sensitivity: an investigation into fifth grade children's knowledge of English derivational morphology and its relationship to vocabulary and reading ability. (Doctoral dissertation). Harvard: Harvard University.
 • Üstünova, K. (2004). Eklerin öğretimi üzerine bir iki söz. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi(11), 241-250.
 • White, T., Power, M., & White, S. (1989). Morphological analysis: Implications for teaching and understanding vocabulary growth. Reading Research Quarterly, 24(3), 283-304.
 • Zhang, B. (2009). Incorporating English morphological knowledge into ESL vocabulary teaching. (Doctoral Dissertation). Idaho: ABD: Idaho State University.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Article
Authors

Orcid: 0000-0001-6037-3958
Author: Muhammet Raşit Memiş (Primary Author)
Institution: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Country: Turkey


Bibtex @research article { cuefd399191, journal = {Cukurova University Faculty of Education Journal}, issn = {1302-9967}, eissn = {2149-116X}, address = {Cukurova University}, year = {2018}, volume = {47}, pages = {439 - 491}, doi = {10.14812/cuefd.399191}, title = {Yapım Eki Öğretiminin Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Kelime Hazinesi Üzerindeki Etkisi}, key = {cite}, author = {Memiş, Muhammet Raşit} }
APA Memiş, M . (2018). Yapım Eki Öğretiminin Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Kelime Hazinesi Üzerindeki Etkisi. Cukurova University Faculty of Education Journal, 47 (2), 439-491. Retrieved from http://dergipark.org.tr/cuefd/issue/40033/399191
MLA Memiş, M . "Yapım Eki Öğretiminin Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Kelime Hazinesi Üzerindeki Etkisi". Cukurova University Faculty of Education Journal 47 (2018): 439-491 <http://dergipark.org.tr/cuefd/issue/40033/399191>
Chicago Memiş, M . "Yapım Eki Öğretiminin Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Kelime Hazinesi Üzerindeki Etkisi". Cukurova University Faculty of Education Journal 47 (2018): 439-491
RIS TY - JOUR T1 - Yapım Eki Öğretiminin Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Kelime Hazinesi Üzerindeki Etkisi AU - Muhammet Raşit Memiş Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Cukurova University Faculty of Education Journal JF - Journal JO - JOR SP - 439 EP - 491 VL - 47 IS - 2 SN - 1302-9967-2149-116X M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Cukurova University Faculty of Education Journal Yapım Eki Öğretiminin Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Kelime Hazinesi Üzerindeki Etkisi %A Muhammet Raşit Memiş %T Yapım Eki Öğretiminin Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Kelime Hazinesi Üzerindeki Etkisi %D 2018 %J Cukurova University Faculty of Education Journal %P 1302-9967-2149-116X %V 47 %N 2 %R %U
ISNAD Memiş, Muhammet Raşit . "Yapım Eki Öğretiminin Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Kelime Hazinesi Üzerindeki Etkisi". Cukurova University Faculty of Education Journal 47 / 2 (October 2018): 439-491.