Year 2017, Volume 18, Issue 2, Pages 914 - 942 2017-12-29

Görme Yetersizliği Olan Öğrencilere Yönelik Geliştirilen Fen Etkinliklerin Değerlendirilmesi: Isı ve Sıcaklık

Aydın KIZILASLAN [1] , Mustafa SÖZBİLİR [2]

230 920

Bu çalışmada bir Tasarım Tabanlı Araştırma kapsamında hazırlanan öğretim tasarımı modeliyle ilköğretim 8. sınıf görme yetersizliği olan öğrencilere ‘Maddenin Halleri ve Isı’ ünitesine yönelik geliştirilen etkinlik ve materyallerin öğretim, öğrenme, işlevsellik ve kullanışlılık boyutlarında değerlendirilmesi yapılmıştır. Çalışma üç temel aşamadan oluşmaktadır. Çalışmanın ilk aşamasında görme yetersizliği olan öğrencilerin Fen Bilimleri dersi ‘Maddenin Halleri ve Isı’ ünitesine yönelik öğrenme ihtiyaçları tespit edilmiştir. İkinci aşamada ise öğrencilerin tespit edilen ihtiyaçları doğrultusunda materyal ve etkinlikler tasarlanmıştır. Son aşamada ise bu öğretim materyal ve etkinliklerinin değerlendirmesi yapılmıştır. Öğretim tasarımı geliştirilirken ADDIE öğretim tasarım modelinden yararlanılmıştır. Çalışmanın ihtiyaç analizi ve uygulama aşamaları bir durum çalışması olarak sürdürülmüştür. İhtiyaç analizi aşamasına 5 öğrenci, uygulama aşamasına ise 6 öğrenci katılmıştır. Veri toplama aracı olarak gözlem formu kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre ’Maddenin Halleri ve Isı’ ünitesinde yer alan kavramların öğrencilere etkili bir şekilde öğretilmesi amacıyla hazırlanan etkinliklerin öğretim, öğrenme, işlevsellik ve kullanışlılık boyutlarında hem öğrenmeye olumlu katkı sağladığı hem de kolay temin edilebilir nitelikte olduğu tespit edilmiştir. 

Görme engelli, Öğretim Tasarım, ADDIE, Isı, Sıcaklık
 • AAAS (1990). Project 2061: Science for All Americans. Washington, DC: American Association for the Advancement of Science (AAAS). http://www.project2061.org/publications/sfaa/default.htm
 • Bakkaloğlu, H. (2008). The effectiveness of activity-based intervention program on the transition skills of children with developmental disabilities aged between 3 and 6 years. Educational Sciences: Theory & Practice, 8(2), 393-406.
 • Batdı, D . (2014). Etkinlik Temelli Öğrenme Yaklaşımının Akademik Başarıya Etkisi (Meta-analitik ve tematik Bir çalişma)/The Effect of Activity-Based Learning Approach on Academic Achievement (A Meta-Analytic and Thematic Study). e-International Journal of Educational Research, 5 (3), 39-55. DOI: 10.19160/e-ijer.12976
 • Bülbül, M. S., Garip, B., & Özdemir, Ö. F. (2015). Using A Force Concept Inventory Test with Visually Impaired and Blind Students. European Journal of Physics Education, 6(3). 20-31.
 • Chen, D., and Dote-Kwan, J. (1995). Starting points: Instructional practices for children with multiple impairments including visual impairments. Los Angeles: Blind Childrens Center.
 • Creswell, J.W. (1998). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions. Thousand Oaks, CA: Sage
 • Çakmak, S., Karakoç, T., Şafak, P., ve Kan, A. (2013, Temmuz). Awareness of students with low vision on their present level of visual acuities. 8th ICEVI European Conferenceon the Education and Rehabilitation of People with Visual Impairment, ICEVI Europe kongresinde sunulan sözlü bildiri, İstanbul.
 • Ereş, F.(2005). Eğitimin Sosyal Faydaları: Türkiye-AB Karşılaştırması. Milli Eğitim Dergisi, 33(167). (Erişim Tarihi: 22.06.2016) http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/167/index3-eres.htm adresinden alınmıştır.
 • Gilbert, J.K., Bulte, A.M., and Pilot, A. (2011). Concept development and transfer in contextbased science education. International Journal of Science Education, 33(6), 817-837.
 • Hill, E.W., Guth, D.A., and Hill, M. (1985). Spatial concept instruction for children with low vision. Education of the Visually Handicapped, 16(4), 152-161.
 • Hill, C.E., Thompson, B.J., and Williams, E.N. (1997). A guide to conducting consensual qualitative research. The Counseling Psychologist, 25, 517–572.
 • Kızılaslan, A. (2016). İlköğretim 8. sınıf görme engelli öğrencilere “maddenin halleri ve ısı” ünitesindeki kavramların öğretimi (yayımlanmamış doktora tezi). Atatürk Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Lyndon Gillon, G., and Young, A. (2002). The phonological-awareness skills of children who are blind. Journal of Visual Impairment and Blindness, 96(1), 38–43.
 • Özen, A., ve Ergenekon, Y. (2011). Özel eğitimde etkinlik temelli öğretim uygulamaları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(1), 351-362.
 • Pretti-Frontczak, K., and Bricker, D. (2004). An activity-based approach to early intervention (3. Baskı). Baltimore: Paul Brooks Publications.
 • Stone, D.L., and Colella, A. (1996). A Model of Factors Affecting the Treatment of Disabled Individuals in Organizations. Academy of Management Review, 21(2), 352-401.
 • TC Başbakanlık Devlet İstatistik Kurumu. Türkiye özürlüler araştırması 2002: Turkey disability survey. Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı yayınları, 2004.
 • Tezcan, M. (1985) Eğitim sosyolojisi, Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları.
 • Ülgen, G. (2004). Kavram Geliştirme, Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri (5. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık
 • Yin, R.K. (2013). Case study research: Design and methods (5. Baskı). Thousand Oaks, CA: Sage.
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Aydın KIZILASLAN
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ, MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, KİMYA EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Author: Mustafa SÖZBİLİR
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ, MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, KİMYA EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Country: Turkey


APA KIZILASLAN, A , SÖZBİLİR, M . (2017). Görme Yetersizliği Olan Öğrencilere Yönelik Geliştirilen Fen Etkinliklerin Değerlendirilmesi: Isı ve Sıcaklık. Ege Eğitim Dergisi, 18 (2), 914-942. DOI: 10.12984/egeefd.314586