Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

Sulak Alanların Yönetimi Kapsamında Su İndeksinin Uzaktan Algılama İle Tespiti, Göller Yöresi

Year 2019, Volume 2, Issue 1, 15.03.2019

Abstract

Göller, barındırdıkları canlı tür çeşitliliği ile önemli ekosistem alanlarıdır. Bunun yanı sıra, bulundukları bölgenin iklimine etki etmekte ve hatta tarım faaliyetlerine de katkı sağlamaktadır. Artan ivmeyle yükselen nüfus, tarım alanları ile doğru orantılıdır. Nüfus artışı, tarımsal üretimden elde edilen verimi de gerekli kılmaktadır. Dolayısıyla sulak alanlar, tarım arazileri sulaması için kullanılan birincil kaynaklar haline dönüşmektedir.


Türkiye, sulak alanlar açısından zengin bir ülkedir. Geçici gölcükler ve bataklıklar hariç tutulduğunda dahi, sürekli göl sayısı 300 civarındadır. Ramsar Sözleşmesine göre sulak alanlar; alçak gelgitte derinliği altı metreyi aşmayan deniz suyu alanlarını da kapsamak üzere, doğal ya da yapay, sürekli ya da geçici, durgun ya da akar, tatlı, acı ya da tuzlu bütün sular ile bataklık, sazlık, ıslak çayırlar ve turbalıklar olarak tanımlanmaktadır.


Normalize edilmiş su indeksi (NDWI) su kütlesinin haritalanması için en uygun yöntemdir. Su kütlesi, görünür dalga boyundan kızılötesi dalga boylarına kadar güçlü emilebilirliğe ve düşük radyasyona sahiptir. NDWI çoğu durumda su hakkında bilgiyi etkili bir şekilde artırabilir.


Çalışma alanı olarak Burdur göller bölgesi seçilmiştir. Son yıllarda medyada çıkan haberlere göre, bu alandaki birçok göl tehlike altındadır. Göllerdeki su oranı azalmakta ve tuzluluk oranı artmaktadır. Bu çalışma, uzaktan algılama araçları ile göllerdeki zamansal değişimi haritalamayı amaçlamıştır. Ayrıca, göller yöresindeki su indeksinin mevcut durumu ortaya konulmuş ve buna bağlı olarak sulak alan yönetiminde uzaktan algılamanın önemine dikkat çekilmiştir.


References

 • Anonim-1 (2019). Son Erişim Tarihi: 4 Ocak 2019. Erişim adresi: http://www.burdurkulturturizm.gov.tr/TR-154880/burdur-golu.html
 • Anonim-2 (2019). Son Erişim Tarihi: 4 Ocak 2019. Erişim adresi: https://www.wwf.org.tr/ne_yapiyoruz/doga_koruma/doal_alanlar/egirdir_golu/
 • Anonim-3 (2018). Son Erişim Tarihi: 10 Aralık 2018. Erişim adresi: edo.jrc.ec.europa.eu/documents/factsheets/factsheet_ndwi.pdf
 • Anonim-4 (2019). Son Erişim Tarihi: 5 Ocak 2019. Erişim adresi: https://www.sentinel-hub.com/eoproducts/ndwi-normalized-difference-water-index
 • Anonim-5 (2018). Son Erişim Tarihi: 11 Aralık 2018. Erişim adresi: https://glovis.usgs.gov/
 • Ataol, M. (2010). Burdur Gölü Havzası İçin Yeni Bir Su Yönetim Modeli Önerisi. Erişim Adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Ceccato, P., vd. (2001). Detecting vegetation water content using reflectance in the optical domain. Remote sensing of environment, 77(1), s. 22-33.
 • Çağırankaya, S., ve Köylüoğlu, F. (2013). Türkiye’nin Önemli Sulak Alanları: Ramsar Alanlarımız. Çağırankaya, S. ve Meriç, T. B. (Ed.) Sulak Alan Kavramı, Sulak Alan Nedir? Sulak Alan Sınıflandırması içinde (s. 9). Ankara: Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü.
 • Eken, G., Bozdoğan, M., İsfendiyaroğlu, S., Kılıç, DT., Lise, Y. 2006. Türkiye’nin Önemli Doğa Alanları. Doğa Derneği. Ankara.
 • Gao, B. C. (1996). NDWI—A normalized difference water index for remote sensing of vegetation liquid water from space. Remote sensing of environment, 58(3), s. 257-266.
 • Jensen J. R. (2005) Introductory Digital Image Processing: A Remote Sensing Perspective. NJ: Prentice Hall.
 • Lillesand T. M, Kiefer, R. W. ve Chipman, J. (2007). Remote Sensing and Image Interpretation. New York: Wiley and Sons.
 • Matthews, G. V. T. (1993). The Ramsar Convention on Wetlands: its History and Development. Luthi, E. (Ed.). Gland: Ramsar Convention Bürosu.
 • Muttitanon, W., ve Tripathi, N. K. (2005). Land use/land cover changes in the coastal zone of Ban Don Bay, Thailand using Landsat 5 TM data. International Journal of Remote Sensing, 26(11), s. 2311-2323.

Detection of Water Index in the Scope of Wetlands Management by Remote Sensing, Lakes Region

Year 2019, Volume 2, Issue 1, 15.03.2019

Abstract

Lakes are important ecosystem areas with the diversity of species that they live in. In addition, it affects the climate of the region and even contributes to agricultural activities. Population rising with increasing acceleration is directly proportional to agricultural areas. Population growth also requires the yield obtained from agricultural production. Therefore, wetlands are the primary sources used for irrigation of agricultural lands.

Turkey is a rich country in terms of wetlands. Even when temporary lakes and marshes are excluded, the number of continuous lakes is around 300. Wetlands according to the Ramsar Convention; it is defined as bogs, reeds, wet meadows and peatlands with all waters that are natural or artificial, continuous or temporary, stagnant or mite, sweet, bitter or salty, including low seawater areas not exceeding six meters in depth.

Normalized difference water index (NDWI) is the most suitable method for mapping water body. The body of water has strong absorption and low radiation from visible wavelength to infrared wavelengths. In most cases, NDWI can effectively increase knowledge about water.

Burdur lakes region are chosen as the study case. According to media reports in recent years, many lakes in this area are in danger. The rate of water in the lakes decreases and the salinity rate increases. This study aims to map the temporal change in lakes with remote sensing tools. In addition, the current status of the water index in the lakes region was revealed and the importance of remote sensing in wetland management was pointed out.

References

 • Anonim-1 (2019). Son Erişim Tarihi: 4 Ocak 2019. Erişim adresi: http://www.burdurkulturturizm.gov.tr/TR-154880/burdur-golu.html
 • Anonim-2 (2019). Son Erişim Tarihi: 4 Ocak 2019. Erişim adresi: https://www.wwf.org.tr/ne_yapiyoruz/doga_koruma/doal_alanlar/egirdir_golu/
 • Anonim-3 (2018). Son Erişim Tarihi: 10 Aralık 2018. Erişim adresi: edo.jrc.ec.europa.eu/documents/factsheets/factsheet_ndwi.pdf
 • Anonim-4 (2019). Son Erişim Tarihi: 5 Ocak 2019. Erişim adresi: https://www.sentinel-hub.com/eoproducts/ndwi-normalized-difference-water-index
 • Anonim-5 (2018). Son Erişim Tarihi: 11 Aralık 2018. Erişim adresi: https://glovis.usgs.gov/
 • Ataol, M. (2010). Burdur Gölü Havzası İçin Yeni Bir Su Yönetim Modeli Önerisi. Erişim Adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Ceccato, P., vd. (2001). Detecting vegetation water content using reflectance in the optical domain. Remote sensing of environment, 77(1), s. 22-33.
 • Çağırankaya, S., ve Köylüoğlu, F. (2013). Türkiye’nin Önemli Sulak Alanları: Ramsar Alanlarımız. Çağırankaya, S. ve Meriç, T. B. (Ed.) Sulak Alan Kavramı, Sulak Alan Nedir? Sulak Alan Sınıflandırması içinde (s. 9). Ankara: Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü.
 • Eken, G., Bozdoğan, M., İsfendiyaroğlu, S., Kılıç, DT., Lise, Y. 2006. Türkiye’nin Önemli Doğa Alanları. Doğa Derneği. Ankara.
 • Gao, B. C. (1996). NDWI—A normalized difference water index for remote sensing of vegetation liquid water from space. Remote sensing of environment, 58(3), s. 257-266.
 • Jensen J. R. (2005) Introductory Digital Image Processing: A Remote Sensing Perspective. NJ: Prentice Hall.
 • Lillesand T. M, Kiefer, R. W. ve Chipman, J. (2007). Remote Sensing and Image Interpretation. New York: Wiley and Sons.
 • Matthews, G. V. T. (1993). The Ramsar Convention on Wetlands: its History and Development. Luthi, E. (Ed.). Gland: Ramsar Convention Bürosu.
 • Muttitanon, W., ve Tripathi, N. K. (2005). Land use/land cover changes in the coastal zone of Ban Don Bay, Thailand using Landsat 5 TM data. International Journal of Remote Sensing, 26(11), s. 2311-2323.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Economics
Journal Section Articles
Authors

Talha AKSOY> (Primary Author)
Eskişehir Teknik Üniversitesi
0000-0001-8577-3990
Türkiye


Serhat SARI> (Primary Author)
Eskişehir Teknik Üniversitesi
0000-0002-3656-8779
Türkiye


Alper ÇABUK>
Eskişehir Teknik Üniversitesi
0000-0002-0684-2247
Türkiye

Publication Date March 15, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 2, Issue 1

Cite

APA Aksoy, T. , Sarı, S. & Çabuk, A. (2019). Sulak Alanların Yönetimi Kapsamında Su İndeksinin Uzaktan Algılama İle Tespiti, Göller Yöresi . GSI Journals Serie B: Advancements in Business and Economics , 2 (1) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/abe/issue/44024/528568