Yazar/Gönderi Rehberi

Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi'ne aday yayın gönderecek araştırmacıların; Yazar/Gönderi Rehberi ve Yazım Kuralları kısımlarında ifade edilen kurallara uymaları gerekmektedir. Gönderilerin değerlendirme sürecine alınabilmesi için dergi kurallarına uyulması zorunludur. 


Dergimiz, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yılda en az iki kez yayınlanan hakemli, bilimsel elektronik bir dergidir. Yayın kurulunun kararıyla “Özel Sayı” olarak da yayınlanabilir. Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergide sosyal bilimlerin her alanındaki uygulamalı ve kurumsal çalışmalara, model ve önerilere, analiz ve değerlendirmelere, nicel ve nitel araştırmalara yer verilmektedir.

Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nin temel amacı; sosyal bilimler alanına ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmak için, bu alanda çalışan bilim insanlarının özgün ve nitelikli eserlerini paylaşabildikleri saygın bir akademik zemin oluşturmaktır.

Dergimize gönderilen makaleler yayın kurulunun yapacağı bir ön incelemeden sonra, derginin genel yayın politikasına, kapsamına ve amacına uygun bulunursa, hakem değerlendirmesi için süreç başlatılır. Yayın Kurulu, makalenin konusu ile ilgili en az iki hakemin görüşünü aldıktan sonra eserin dergide yayınlanmasına veya yayınlanmamasına karar verir. Hakemler için değerlendirme süresi 1 ay olarak belirlenmiştir. Bir ay içerisinde cevap alınamadığı takdirde yeni bir hakem belirlenir.Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ulusal hakemli bir dergi olup yılda üç kez yayınlanmaktadır.

 • Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’ne gönderilen yazılar daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere sunulmamış olmalıdır.
 • Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nde, sosyal bilimler alanındaki araştırmalar ile özgün derlemeler, kısa bildiri, çeviri ve editöre mektup türünde Türkçe ve İngilizce yazılar yayınlanır.
 • Yapılan çalışma bir kurum/kuruluş tarafından desteklenmiş ya da doktora/yüksek lisans tezinden hazırlanmış ise, bu durum ilk sayfanın altında dipnot olarak verilmelidir.
 • Sempozyum, kongre gibi bilimsel toplantılarda sunulan çalışmaların hangi sempozyumda ya da kongrede, ne zaman ve nerede sunulduğu yazının başlığına eklenen dipnotla belirtilmelidir.
 • Bir yazarın derginin aynı sayısında ilk isim olarak bir, ikinci ve diğer isim olarak en fazla iki eseri yayınlanabilir.
 • Yayınlanan makalelerden doğacak her türlü sorumluluk yazar(lar)a aittir.
 • Hakemlere gönderilme aşamasından sonra iki defa makalesini geri çeken yazarların makaleleri bir daha dergide yayınlanmaz.
 • Yukarıda belirtilen kurallara uymayan eserler değerlendirmeye alınmaz.
 • Dergide yayınlanması kabul edilen ve yayınlanan yazıların tüm yayın hakları Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ’ne aittir.
 • Dergiye gönderilecek eser,  A4 (210 x 297 mm) boyutunda, üstten 3,7 cm. ve alttan 3,7 cm., soldan 3,5 ve sağdan 3 cm. sayfa düzeniyle; makale başlığı, yazar adı ve adresleri, özet, anahtar kelimeler, abstract, keywords, metin,kaynakça ve ekler bölümlerinden oluşacak şekilde hazırlanmalıdır. Makaleler, dizgi ve düzeltme işlemlerinin hızlandırılması açısından MS Word kelime işlemcide, Times New Roman yazı tipinde ve tek satır aralığı ile yazılmalı paragraftan önce 6nk boşluk bırakılmalı ve makale (referanslar ve kaynakça dahil) toplam 25 sayfayı geçmemelidir. Sayfa numaraları sağ alt köşeye eklenmelidir.
 • Dergiye gönderilen yazılar Türk Dil Kurumu yazım kuralları esaslarına uygun olmalıdır. Kaynak göstermede parantez içinde referans gösterme (APA kuralları) geçerlidir. Makalede dipnot şeklinde gösterilmek durumunda olan açıklamalara sayfa altında (1,2,3,..) şeklinde yer verilir.
 • Makale başlığı (Türkçe ve İngilizce) kısa ve konuyu kapsayacak şekilde olmalı, kelimelerin baş harfi büyük olmak üzere küçük harflerle, 12 punto ve koyu olarak yazılmalıdır. Yazar adları makale başlığından sonra bir satır boş bırakılarak 9 punto olarak, kelimelerin baş harfi büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Yazar adları sola dayalı yerleştirilmeli ve unvan kullanılmamalıdır. Yazar unvanları ve adresler, kelimelerin ilk harfi büyük olacak şekilde adların hemen altında sola dayalı olarak 9 punto şeklinde yazılmalıdır. Makalelerin metin bölümlerindeki ana başlıklar ile alt başlıklar numaralandırılmalıdır. (1. Giriş, 2. Materyal ve Yöntem, 2.1. Bulgular ve Tartışma vb.).
 • Başlıklar paragraf başından başlamalı, kelimelerin ilk harfi büyük olmak üzere küçük harfle yazılmalıdır. Tüm başlıklar koyu olmalıdır. Başlıklarda üstten bir satır boş bırakılmalıdır.
 • Dergiye gönderilecek eser özet, abstract, giriş, materyal ve metot, bulgular ve tartışma, sonuç, kaynakça ve ekler bölümlerinden oluşmalıdır. Makalelerin özet bölümü 9, metin bölümleri ise 11 punto (Times New Roman) olarak yazılmalıdır ve tek satır aralığında olmalıdır.
 • Çizelge halinde olmayan tüm görüntüler (fotoğraf, çizim, diyagram, grafik, harita vb.) “şekil” olarak adlandırılmalı ve ardışık biçimde numaralandırılmalıdır (Şekil 1, Şekil 2…). Her bir çizelge ve şekil metin içinde uygun yerlere yerleştirilmeli, açıklama yazılarıyla bir bütün sayılıp üst ve altlarında bir satır boşluk bırakılmalıdır. Şekil ve çizelgeler iki veya tek sütun halinde verilebilir. Ancak genişlikleri, tek sütun kullanılması halinde 15 cm’den, iki sütun olması durumunda ise 7.5 cm’den fazla olmamalıdır. Şekil adları şekillerin altına, çizelgelerin ise üstüne, ilk kelimelerin baş harfi büyük olacak şekilde küçük harf ve 10 punto ile yazılmalıdır. Çizelge ve şekil içerikleri ve varsa altlarındaki açıklamalar en fazla 9 punto olmalıdır.
 • Özet ve abstract 250 kelimeyi geçmeyecek şekilde 9 punto ve bir aralık ile yazılmalıdır. “Özet” ve “Abstract” başlıkları 10 punto ile ve koyu yazılmalıdır. Türkçe yazılan makalelerde İngilizce, İngilizce yazılan makalelerde de Türkçe özetin başına eserin başlığı aynı dilden yazılmalıdır. 6 kelimeyi geçmeyecek şekilde Türkçe özetin altına anahtar kelimeler, İngilizce özetin altına da keywords yazılmalıdır.
 • Eserde yararlanılan kaynaklar metin içinde yazar, yıl ve sayfa numarası esasına göre (örnek: Genç, 2007: 38) verilmelidir. Üç veya daha fazla yazarlı kaynaklara yapılacak atıflarda makale Türkçe ise ‘vd.’, İngilizce ise ‘et al.’ kısaltması kullanılmalıdır. Aynı yerde birden fazla kaynağa atıf yapılacaksa, kaynaklar tarih sırasına göre verilmelidir. Aynı yazarın aynı tarihli birden fazla eserine atıfta bulunulacaksa, yıla bitişik biçimde ‘a, b’ şeklinde harflendirme yapılmalıdır. Bir kaynağın tamamına gönderme yapılıyorsa, (Genç, 2010) şeklinde atıfta bulunulabilir.
 • Kaynakça yazının sonunda yer almalı, referans formatına uygun olarak hazırlanmalıdır. Yararlanılan eserlerin tümü ‘KAYNAKÇA’ başlığı altında alfabetik sıraya göre numarasız ve 11 punto olarak verilmelidir. Kaynakçada yazarların soy isimleri büyük harfle yazılır. Diğer kelimeler büyük harfle başlar. Kaynakça soy isme göre alfabetik olarak sıralanır. İnternet kaynakları erişim tarihleri makalenin enstitümüze gönderiliş tarihinden en fazla 6 ay önceye ait olabilir.

Dergimize makale başvurusunda bulunmayı düşünüyorsanız, Dergi yayın politikasını ve Yazar/Gönderi Rehberini incelemenizi öneririz. Yazarlar dergiye gönderi yapmadan önce kayıt olmalıdır.

Derginin gizlilik bildiriminde belirtildiği gibi, yazarların kimlik bilgileri ve e-posta adresleri hiç bir şekilde başka amaçlar için kullanılmayacaktır.Araştırma kütüphanelerine, bu dergiyi elektronik dergi kolleksiyonuna almalarını önermekteyiz. Derginin açık kodlu yayın sistemi, kütüphaneyi kullanan akademisyenlerin yayın sürecine katıldıkları diğer dergilerde kullanım için de uygun olabileceğini belirtmek gerekir.

Yazarlar bu dergide yayınlanan çalışmalarını, yayın öncesinde ve sonrasında, kişisel web sitelerinde veya kurumsal arşivlerde, bu dergiye kütüphanecilik kurallarına uygun şekilde referans vererek yayınlayabilirler. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler EnstitüsüBu dergi; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.Bu dergi sitesindeki isimler ve eposta adresleri sadece bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır; farklı herhangi bir amaç için veya diğer kişilerin kullanımına açılmayacaktır.

Yazar(lar), makalenin içeriği, sunduğu sonuçları ve yorumları konusunda, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ADUSOBED) Editörlüğü’nün hiç bir sorumluluk taşımadığını kabul eder.

Başvuru sürecinde sunulanmakalenin orijinal olduğunu; herhangi bir başka dergiye yayınlanmak üzere verilmediğini; daha önce yayınlanmadığını; eğer tümüyle ya da bir bölümü yayınlandı ise yukarıda adı geçen dergide yayınlanabilmesi için gerekli her türlü iznin alındığını ve orijinal telif hakkı devri formu ile birlikte Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ADUSOBED) Editörlüğü’ne gönderildiğini garanti ederiz.

Makalenin telif hakkından feragat etmeyi kabul ederek sorumluluğu üstlenir ve imza ederiz. Bu vesileyle makalenin telif hakkı  Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne devredilmiştir. Dergi Editörlüğü makalenin yayınlanabilesi konusunda yetkili kılınmıştır. Bununla birlikte yazarların aşağıdaki hakları saklıdır:

Aşağıdaki bütün durumlarda makalenin Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ADUSOBED) tarafından yayınlandığına dair tam olarak referans verilmelidir.

1. Telif Hakkı dışında kalan patent v.b. bütün tescil edilmiş haklar.

2. Yazarın gelecekteki kitaplar ve dersler gibi çalışmalarında; makalenin tümü yada bir bölümünü ücret ödemeksizin kullanma hakkı.

3. Makaleyi satmamak koşulu ile kendi amaçları için çoğaltma hakkı.

Kopya düzenleme aşaması, makalenin akıcılığını, anlaşılırlığını, gramer yapısını, sözcük seçimini ve biçimini geliştirmeyi amaçlar. Bu, yazarın makalesinde yapabileceği önemli değişiklikler için son fırsattır; çünkü bundan sonraki aşamada yalnızca dizgi ve formata ilişkin düzeltmeler yapılacaktır. Kopya düzenlemesi yapılacak dosya MS Word veya .rtf dosyası biçiminde olduğundan, kelime işlem dokümanı olarak kolayca düzenlenebilir. Burada düzeltmeler için iki yaklaşım önerilmektedir. Birincisi MS Word programının "Değişiklikleri İzleme" (Track Changes) özelliğini kullanmaktır. Ancak bu yol seçildiğinde yazar, kopya editörü ve editörün programa erişebilmesi gerekir. Önerilen ikinci sistem ise, yazılımdan bağımsızdır ve Harward Educational Review izniyle buraya alınmıştır. Dergi editörü bu talimatları değiştirerek, derginin kendi işleyişine daha uygun biçime getirebilir.

Kopya düzenleme sistemleri

1. MS Word'ün “Değişiklikleri İzleme” özelliği ile Menü çubuğundaki Araçlar'ın altında yer alan "Değişiklikleri İzleme" özelliği etkinleştirilince, kopya editörü gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Eklediği metinler farklı renkle, çıkardığı yerler üstü çizili, renkli veya silinmiş olarak kenar boşluğunda gösterilir. Kopya editörü, yazara veya editöre sormak istediklerini köşeli parantez içinde yazabilir. Kopya editöründen geçen belge editöre iletilmek üzere sisteme yüklenir. Editör metni gözden geçirip yazarın görüşüne sunar. Editör ve yazar uygun gördükleri düzeltmeleri onaylayarak normal biçime getirirler, isterlerse değiştirebilir, ya da farklı renklerde yeni eklentiler veya çıkarmalar yapabilirler. Metinde köşeli parantez içinde sorular var ise yazar ve editör kendilerine yöneltilen bu soruları ilgili parantezin içinde yanıtlamalıdır. Yazar ve editörün incelemesinden geçen metni kopya editörü son bir kez daha gözden geçirerek değişiklikleri onaylar ve metin sayfa düzenleme ve dizgi aşamasına hazır hale gelir. 


2. Harward Educational Review yöntemi ile Makale taslağında elektronik düzenlemeler yapmak için talimatlar Taslak metinde elektronik düzenlemeler yaparken, aşağıdaki yöntemi izleyin: Önerilen değişikliklere yanıt verme   Önerilen değişiklikleri onaylıyorsanız, ilgili metni kalın fonttan, normal fonta değiştirin.   Önerilen değişiklikleri onaylamıyorsanız, orijinal metni yeniden girip, kalın font yapın. Ekleme ve çıkarmalar yapma   Eklediğiniz kısmı kalın font yaparak işaretleyin.   Silinecek metni yandaki gibi köşeli parantezle işaretleyin: [silinecek metin]   Eğer bir cümle veya daha fazlasını siliyorsanız, ilgili alana bir not ekleyin. Örneğin : [silinen 2 cümle: silinecek metin] Yazara yöneltilen sorulara yanıt verme   Yazara yöneltilen sorulara dokunmayın, silmeyin, metin içinde kalın fontla bırakın.   Yazara yöneltilen soruların sonuna, verdiğiniz yanıtı [Yazar notu:] şeklinde ekleyiniz. Örneğin:[Yazar notu: Metodoloji tartışması önerdiğiniz şekilde genişletildi.] Yorum yapma   Makale düzenlemesi ile ilgili değişiklik ve büyük çaplı revizyonları açıklamak için Yorum kısmını kullanınız   örneğin, [Yorum: Üsteki paragraf 5. sayfadan 7. sayfaya taşındı]  Not: Sayfa numaralarını verirken, size gelen basılı kopyadaki sayfa numaralarını kullanınız. Elektronik işlemler sırasında sayfa numaraları değişebilir.

Elektronik düzenleme için bir örnek

İlk kopya editörü dosyasıDerginin kopya editörü metni akıcılık, anlaşılırlık, gramer, sözcük seçimi ve biçim açısından gözden geçirip düzenleyerek, gerekli noktalarda yazara iletilecek soruları ekler. Bu ilk düzenlemesi tamamlanan makaleyi, derginin web sayfasına yükler. Yazara da makaleyi incelemesi için bir not gönderir.

 • Yazar düzenleme dosyası Yazar, ilk düzenlemesi tamamlanmış makalenin yapısı veya düzeni ile ilgili büyük değişiklikler yapmadan önce, makalesini izleyen editörlerin görüşlerini almalıdır. İlk düzenleme sırasında yapılan değişilikleri uygun görüyorsa onaylayarak, görmüyorsa reddederek, yöneltilen tüm soruları cevaplandırmalıdır. Yazar bu işlemi tamamladığında dosya adını YazaradiQA.doc'tan YazaradiQAR.doc'a değiştirmeli (örn: LeeQA.doc yerine LeeQAR.doc) ve web sayfasına yüklemelidir.
 • Son kopya düzenlemeDergi kopya editörü yazarın yaptığı değişiklikleri onaylayacak ve cevapları da metinle bütünleştirerek son kopyayı hazırlayacaktır. Son kopyayı dergi web sayfasına yükledikten sonra formatlamayı tamamlaması için sayfa düzeni editörünü uyaracaktır.

Yazım kuralları için tıklayınız

Telif Hakkı Devri Formu: http://journals.tubitak.gov.tr/genel/telifhakki.pdf