Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Kesirlerin Öğretiminde Artırılmış Gerçeklik Etkinliklerinin 5.sınıf Öğrencilerinin Matematik Başarılarına ve Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi

Year 2019, Volume 9, Issue 1, 21 - 41, 30.06.2019
https://doi.org/10.17984/adyuebd.495731

Abstract

Bu çalışmanın amacı artırılmış gerçeklik uygulamalarıyla kesirler konusunu öğrenen beşinci sınıf öğrencilerinin başarıları ve matematiğe yönelik tutumlarındaki değişimlerin incelenmesidir. Bu çalışmaya Marmaris – Muğla’da bir ortaokulda öğrenim gören 60 beşinci sınıf öğrencisi katılmıştır. Kontrol grupsuz ön test – son test deneysel yönteme göre bu çalışma tasarlanmıştır. Çalışma süresince öğrenciler kesir kazanımlarına yönelik hazırlanan artırılmış gerçeklik etkinliklerine katılmıştır. Çalışma kapsamında öğrencilere kesirle ilgili başarı testi olarak MEB tarafından sunulan beşinci sınıflara yönelik 4. kazanım kavrama testi ön test ve son test olarak uygulanmıştır. Ayrıca öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarındaki değişimi gözlemlemek adına Aşkar (1986) tarafından geliştirilen Matematik tutum ölçeği ön test ve son test olarak uygulanmıştır. Çalışmanın verileri ortalama, standart sapma bağımlı örneklem t testi ve bağımsız örneklem t testi kullanılarak analiz edilmiştir. Verilere ilişkin bulgular hem cinsiyet bazında hem de genel olarak yorumlanmıştır. Çalışma sonucunda beşinci sınıf öğrencilerinin başarı testinin ön test ve son test uygulamalarındaki puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarında da ön test ve son test uygulamaları arasında anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. Ayrıca cinsiyet bazında çalışma öncesinde erkek öğrencilerin tutumları kızlara göre daha olumluyken çalışma sonrasında cinsiyet bazında tutumlarda anlamlı bir fark oluşmadığı ve olumlu tutumların erkek ve kız öğrenciler bazında dengelendiği görülmüştür. 

References

 • Aksu, M. (1997). Student performance in dealing with fractions. The Journal of Educational Research, 90(6), 375-380.
 • Amato, S. A. (2005). Developıng students’understandıng of the concept of fractıons as numbers. International Group for the Psychology of Mathematics Education, 49.
 • Azuma, R. T. (1997). A survey of augmented reality. Presence-Teleoperators and Virtual Environments, 6(4), 355–385.
 • Başgün, M. & Ersoy, Y. (2000). Sayılar ve Aritmetik I: Kesir ve Ondalık Sayıların Öğretilmesinde Bazı Güçlükler ve Yanılgılar, IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Bildiri Kitabı: s:604-608, MEB Yay., Ankara.
 • Billinghurst, M., & Dünser, A. (2012). Augmented reality in the classroom. Computer, 45(7), 56-63.
 • Billinghurst, M., & Kato, H. (2002). Collaborative augmented reality. Communications of the ACM, 45(7), 64-70.
 • Bujak, K. R., Radu, I., Catrambone, R., Macintyre, B., Zheng, R., & Golubski, G. (2013). A psychological perspective on augmented reality in the mathematics classroom. Computers & Education, 68, 536-544.
 • Fennell, F., & Rowan, T. (2001). Representation: An important process for teaching and learning mathematics. Teaching Children Mathematics, 7(5), 288.
 • Gün, E. (2014). Effects of augmented reality applications on students' spatial abilities, (Unpublished Master Thesis), Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Güneş,G., & Asan, A. (2005). Oluşturmacı yaklaşıma göre tasarlanan öğrenme ortamının matematik başarısına etkisi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:25, Sayı 1, 105-121 Haniff, D. J., & Baber, C. (2003). User evaluation of augmented reality systems. Proceedings of The Seventh International Conference on Information Visualization, 505-511. doi:10.1109/IV.2003.1218032
 • Hart, K.M., (1993) Fractions. In K. M. Hart (Ed.,) Children’s Understanding of Mathematics:11-16, (p.66-81). John Murray: London.
 • Haser, Ç. & Ubuz, B., (2001). İlköğretim 5. sınıf Öğrencilerinin Kesirler Konusunda Kavramsal Anlama ve İşlem Yapma Performansı, IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, s: 609-612, MEB Yay., Ankara.
 • Haser, Ç. & Ubuz, B., (2003). Students’ Conception of Fractions: A Study of 5th Grade Students, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 24, 64-69
 • Hecht, S. A., & Vagi, K. J. (2012). Patterns of strengths and weaknesses in children’s knowledge about fractions. Journal of Experimental Child Psychology, 111(2), 212-229.
 • Kaufmann, H., & Schmalstieg, D. (2003). Mathematics and geometry education with collaborative augmented reality. Computers & Graphics, 27(3), 339–345.
 • Küçük, S. (2015). Effects of Learnıng Anatomy Vıa Mobıle Augmented Realıty on Medıcal Students’ Academıc Achıevement, Cognıtıve Load, And Vıews Toward Implementatıon. Unpublished doctoral dissertation, Atatürk University, Erzurum.
 • Küçük, S., Yılmaz, R. M., & Göktaş, Y. (2014). İngilizce Öğreniminde Artırılmış Gerçeklik: Öğrencilerin Başarı, Tutum ve Bilişsel Yük Düzeyleri. Eğitim ve Bilim, 39(176), 393-404.
 • Lamon, S. J. (2001). Presenting and representing: From fractions to rational numbers. In A. A. Cuoco & F. R. Curcio (Eds.), The roles of representation in school mathematics (pp. 146-165). Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.
 • Leinhardt, G. & Smith, D. (1984). Expertise in mathematics instruction: Subject matter knowledge. ERIC (ED247137).
 • Liu, T.-Y., Tan, T.-H., & Chu, Y.-L. (2009). Outdoor natural science learning with an RFID-supported immersive ubiquitous learning environment. Educational Technology & Society, 12(4), 161–175.
 • Loc, N. P., Tong, D. H., & Chau, P. T. (2017). Identifying the Concept" Fraction" of Primary School Students: The Investigation in Vietnam. Educational Research and Reviews, 12(8), 531-539.
 • Malcolm, P.S. (1987). Understanding Rational Numbers. Mathematics Teachers, 80, 518-521.
 • MEB (2013). Ortaokul Matematik Dersi (5 - 8. Sınıflar) Öğretim Programı. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara.
 • MEB (2018). Matematik Dersi Öğretim Programı. MEB, Ankara.
 • Ndalichako, J. L. (2013). Analysis of pupils’ difficulties in solving questions related to fractions: The case of primary school leaving examination in Tanzania. Creative Education, 4(9), 69.
 • Orton, A. & Frobisher, L., (1996). Introduction to Education-Insights Into Teaching Mathematics. Cassell.
 • Özçakır, B. (2017). Fostering Spatial Abilities of Seventh Graders through Augmented Reality Environment in Mathematics Education: A Design Study (Matematik Eğitiminde Artırılmış Gerçeklik Ortamları İle Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Uzamsal Zekalarının Gelişimi: Bir Tasarım Tabanlı Araştırma), Yayınlanmamış Doktora Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Perry, J. A., & Atkins, S. L. (2002). It's not just notation: Valuing children's representations. Teaching Children Mathematics, 9(4), 196.
 • Pesen, C. (2007). Öğrencilerin kesirlerle ilgili kavram yanılgıları [Students’ Misconceptions About Fractions]. Eğitim ve Bilim, 32(143), 79-88.
 • Pesen, C. (2010). Öğrencilerin kesirlerle ilgili kavram yanılgıları. Eğitim ve Bilim, 32(143).
 • Radu, I. (2014). Augmented reality in education: a meta-review and cross-media analysis. Personal and Ubiquitous Computing, 18(6), 1533-1543.
 • Sotiriou, S., & Bogner, F. X. (2008). Visualizing the invisible: augmented reality as an innovative science education scheme. Advanced Science Letters, 1, 114–122.
 • Suh, J., Moyer, P. S., & Heo, H. J. (2005). Examining technology uses in the classroom: Developing fraction sense using virtual manipulative concept tutorials. Journal of Interactive Online Learning, 3(4), 1-21.
 • Soylu Y., & Soylu, C. (2005). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin kesirler konusundaki öğrenme güçlükleri: kesirlerde sıralama, toplama, çıkarma, çarpma ve kesirlerle ilgili problemler. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 101-117.
 • Stafylidou, S., & Vosniadou, S. (2004). The development of students’ understanding of the numerical value of fractions. Learning and instruction, 14(5), 503-518.
 • Tutak, T. & Birgin, O. (2008). Geometri öğretiminde bilgisayar destekli öğretimin öğrenci başarısına etkisi. 8th International Educational Technology Conference içinde (s. 1058-1061). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Tutkun, O. F., Güzel, G., Köroğlu, M., & İlhan, H. (2012). Bloom’s Revised Taxonomy and Critics on It. The Online Journal of Counseling and Education - July 2012, 1(3), 23-30.
 • Wang, X., & Dunston, P. S. (2006). Compatibility issues in Augmented Reality systems for AEC: An experimental prototype study. Automation in Construction, 15(3), 314-326.
 • Wu, H. K., Lee, S. W. Y., Chang, H. Y., & Liang, J. C. (2013). Current status, opportunities and challenges of augmented reality in education. Computers & Education, 62, 41-49.
 • Yılmaz, R. M. (2014). Effects of Three Dimensional Storytelling Developed with Augmented Reality Technology on Narrative Skill and Creativity, (Unpublished Doctoral Dissertation), Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

An Analysis of The Effects of Augmented Reality Activities in Teaching Fractions on 5th Grade Students’ Math Achievement and Attitudes

Year 2019, Volume 9, Issue 1, 21 - 41, 30.06.2019
https://doi.org/10.17984/adyuebd.495731

Abstract

In the scope of the study, augmented reality activities for the fifth-grade mathematics were designed and administrated with students during mathematics lesson. Sixty, fifth grade, students from a middle school in Marmaris - Muğla participated to this study. This study was designed as pretest - posttest experimental research method without control group. An achievement test about fractions was applied as pre-test and post-test to students. In addition, Mathematics attitude scale developed by Aşkar (1986) was also administrated as pre-test and post-test to observe the change in attitudes of students towards mathematics. As a result of the study, it was found that there was a significant difference between the scores of the pre-test and the post-test application of the achievement test. The students' attitudes towards mathematics were also found to be significantly different between pre-test and post-test applications. Moreover, it was also observed that there was no significant difference in gender-based attitudes after the study while the positive attitudes of male students were more favorable than that of girls before the study, and that positive attitudes were balanced among male and female students during this study.

References

 • Aksu, M. (1997). Student performance in dealing with fractions. The Journal of Educational Research, 90(6), 375-380.
 • Amato, S. A. (2005). Developıng students’understandıng of the concept of fractıons as numbers. International Group for the Psychology of Mathematics Education, 49.
 • Azuma, R. T. (1997). A survey of augmented reality. Presence-Teleoperators and Virtual Environments, 6(4), 355–385.
 • Başgün, M. & Ersoy, Y. (2000). Sayılar ve Aritmetik I: Kesir ve Ondalık Sayıların Öğretilmesinde Bazı Güçlükler ve Yanılgılar, IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Bildiri Kitabı: s:604-608, MEB Yay., Ankara.
 • Billinghurst, M., & Dünser, A. (2012). Augmented reality in the classroom. Computer, 45(7), 56-63.
 • Billinghurst, M., & Kato, H. (2002). Collaborative augmented reality. Communications of the ACM, 45(7), 64-70.
 • Bujak, K. R., Radu, I., Catrambone, R., Macintyre, B., Zheng, R., & Golubski, G. (2013). A psychological perspective on augmented reality in the mathematics classroom. Computers & Education, 68, 536-544.
 • Fennell, F., & Rowan, T. (2001). Representation: An important process for teaching and learning mathematics. Teaching Children Mathematics, 7(5), 288.
 • Gün, E. (2014). Effects of augmented reality applications on students' spatial abilities, (Unpublished Master Thesis), Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Güneş,G., & Asan, A. (2005). Oluşturmacı yaklaşıma göre tasarlanan öğrenme ortamının matematik başarısına etkisi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:25, Sayı 1, 105-121 Haniff, D. J., & Baber, C. (2003). User evaluation of augmented reality systems. Proceedings of The Seventh International Conference on Information Visualization, 505-511. doi:10.1109/IV.2003.1218032
 • Hart, K.M., (1993) Fractions. In K. M. Hart (Ed.,) Children’s Understanding of Mathematics:11-16, (p.66-81). John Murray: London.
 • Haser, Ç. & Ubuz, B., (2001). İlköğretim 5. sınıf Öğrencilerinin Kesirler Konusunda Kavramsal Anlama ve İşlem Yapma Performansı, IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, s: 609-612, MEB Yay., Ankara.
 • Haser, Ç. & Ubuz, B., (2003). Students’ Conception of Fractions: A Study of 5th Grade Students, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 24, 64-69
 • Hecht, S. A., & Vagi, K. J. (2012). Patterns of strengths and weaknesses in children’s knowledge about fractions. Journal of Experimental Child Psychology, 111(2), 212-229.
 • Kaufmann, H., & Schmalstieg, D. (2003). Mathematics and geometry education with collaborative augmented reality. Computers & Graphics, 27(3), 339–345.
 • Küçük, S. (2015). Effects of Learnıng Anatomy Vıa Mobıle Augmented Realıty on Medıcal Students’ Academıc Achıevement, Cognıtıve Load, And Vıews Toward Implementatıon. Unpublished doctoral dissertation, Atatürk University, Erzurum.
 • Küçük, S., Yılmaz, R. M., & Göktaş, Y. (2014). İngilizce Öğreniminde Artırılmış Gerçeklik: Öğrencilerin Başarı, Tutum ve Bilişsel Yük Düzeyleri. Eğitim ve Bilim, 39(176), 393-404.
 • Lamon, S. J. (2001). Presenting and representing: From fractions to rational numbers. In A. A. Cuoco & F. R. Curcio (Eds.), The roles of representation in school mathematics (pp. 146-165). Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.
 • Leinhardt, G. & Smith, D. (1984). Expertise in mathematics instruction: Subject matter knowledge. ERIC (ED247137).
 • Liu, T.-Y., Tan, T.-H., & Chu, Y.-L. (2009). Outdoor natural science learning with an RFID-supported immersive ubiquitous learning environment. Educational Technology & Society, 12(4), 161–175.
 • Loc, N. P., Tong, D. H., & Chau, P. T. (2017). Identifying the Concept" Fraction" of Primary School Students: The Investigation in Vietnam. Educational Research and Reviews, 12(8), 531-539.
 • Malcolm, P.S. (1987). Understanding Rational Numbers. Mathematics Teachers, 80, 518-521.
 • MEB (2013). Ortaokul Matematik Dersi (5 - 8. Sınıflar) Öğretim Programı. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara.
 • MEB (2018). Matematik Dersi Öğretim Programı. MEB, Ankara.
 • Ndalichako, J. L. (2013). Analysis of pupils’ difficulties in solving questions related to fractions: The case of primary school leaving examination in Tanzania. Creative Education, 4(9), 69.
 • Orton, A. & Frobisher, L., (1996). Introduction to Education-Insights Into Teaching Mathematics. Cassell.
 • Özçakır, B. (2017). Fostering Spatial Abilities of Seventh Graders through Augmented Reality Environment in Mathematics Education: A Design Study (Matematik Eğitiminde Artırılmış Gerçeklik Ortamları İle Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Uzamsal Zekalarının Gelişimi: Bir Tasarım Tabanlı Araştırma), Yayınlanmamış Doktora Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Perry, J. A., & Atkins, S. L. (2002). It's not just notation: Valuing children's representations. Teaching Children Mathematics, 9(4), 196.
 • Pesen, C. (2007). Öğrencilerin kesirlerle ilgili kavram yanılgıları [Students’ Misconceptions About Fractions]. Eğitim ve Bilim, 32(143), 79-88.
 • Pesen, C. (2010). Öğrencilerin kesirlerle ilgili kavram yanılgıları. Eğitim ve Bilim, 32(143).
 • Radu, I. (2014). Augmented reality in education: a meta-review and cross-media analysis. Personal and Ubiquitous Computing, 18(6), 1533-1543.
 • Sotiriou, S., & Bogner, F. X. (2008). Visualizing the invisible: augmented reality as an innovative science education scheme. Advanced Science Letters, 1, 114–122.
 • Suh, J., Moyer, P. S., & Heo, H. J. (2005). Examining technology uses in the classroom: Developing fraction sense using virtual manipulative concept tutorials. Journal of Interactive Online Learning, 3(4), 1-21.
 • Soylu Y., & Soylu, C. (2005). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin kesirler konusundaki öğrenme güçlükleri: kesirlerde sıralama, toplama, çıkarma, çarpma ve kesirlerle ilgili problemler. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 101-117.
 • Stafylidou, S., & Vosniadou, S. (2004). The development of students’ understanding of the numerical value of fractions. Learning and instruction, 14(5), 503-518.
 • Tutak, T. & Birgin, O. (2008). Geometri öğretiminde bilgisayar destekli öğretimin öğrenci başarısına etkisi. 8th International Educational Technology Conference içinde (s. 1058-1061). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Tutkun, O. F., Güzel, G., Köroğlu, M., & İlhan, H. (2012). Bloom’s Revised Taxonomy and Critics on It. The Online Journal of Counseling and Education - July 2012, 1(3), 23-30.
 • Wang, X., & Dunston, P. S. (2006). Compatibility issues in Augmented Reality systems for AEC: An experimental prototype study. Automation in Construction, 15(3), 314-326.
 • Wu, H. K., Lee, S. W. Y., Chang, H. Y., & Liang, J. C. (2013). Current status, opportunities and challenges of augmented reality in education. Computers & Education, 62, 41-49.
 • Yılmaz, R. M. (2014). Effects of Three Dimensional Storytelling Developed with Augmented Reality Technology on Narrative Skill and Creativity, (Unpublished Doctoral Dissertation), Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Research Articles
Authors

Duygu ÖZDEMİR>
Özel Marmaris Çağdaş Bilim Koleji
0000-0001-5841-3404
Türkiye


Bilal ÖZÇAKIR> (Primary Author)
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2852-1791
Türkiye

Publication Date June 30, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 9, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { adyuebd495731, journal = {Adıyaman University Journal of Educational Sciences}, eissn = {2149-2727}, address = {}, publisher = {Adıyaman University}, year = {2019}, volume = {9}, number = {1}, pages = {21 - 41}, doi = {10.17984/adyuebd.495731}, title = {Kesirlerin Öğretiminde Artırılmış Gerçeklik Etkinliklerinin 5.sınıf Öğrencilerinin Matematik Başarılarına ve Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Özdemir, Duygu and Özçakır, Bilal} }
APA Özdemir, D. & Özçakır, B. (2019). Kesirlerin Öğretiminde Artırılmış Gerçeklik Etkinliklerinin 5.sınıf Öğrencilerinin Matematik Başarılarına ve Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi . Adıyaman University Journal of Educational Sciences , 9 (1) , 21-41 . DOI: 10.17984/adyuebd.495731
MLA Özdemir, D. , Özçakır, B. "Kesirlerin Öğretiminde Artırılmış Gerçeklik Etkinliklerinin 5.sınıf Öğrencilerinin Matematik Başarılarına ve Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi" . Adıyaman University Journal of Educational Sciences 9 (2019 ): 21-41 <https://dergipark.org.tr/en/pub/adyuebd/issue/46649/495731>
Chicago Özdemir, D. , Özçakır, B. "Kesirlerin Öğretiminde Artırılmış Gerçeklik Etkinliklerinin 5.sınıf Öğrencilerinin Matematik Başarılarına ve Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi". Adıyaman University Journal of Educational Sciences 9 (2019 ): 21-41
RIS TY - JOUR T1 - An Analysis of The Effects of Augmented Reality Activities in Teaching Fractions on 5th Grade Students’ Math Achievement and Attitudes AU - DuyguÖzdemir, BilalÖzçakır Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17984/adyuebd.495731 DO - 10.17984/adyuebd.495731 T2 - Adıyaman University Journal of Educational Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 21 EP - 41 VL - 9 IS - 1 SN - -2149-2727 M3 - doi: 10.17984/adyuebd.495731 UR - https://doi.org/10.17984/adyuebd.495731 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Adıyaman University Journal of Educational Sciences Kesirlerin Öğretiminde Artırılmış Gerçeklik Etkinliklerinin 5.sınıf Öğrencilerinin Matematik Başarılarına ve Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi %A Duygu Özdemir , Bilal Özçakır %T Kesirlerin Öğretiminde Artırılmış Gerçeklik Etkinliklerinin 5.sınıf Öğrencilerinin Matematik Başarılarına ve Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi %D 2019 %J Adıyaman University Journal of Educational Sciences %P -2149-2727 %V 9 %N 1 %R doi: 10.17984/adyuebd.495731 %U 10.17984/adyuebd.495731
ISNAD Özdemir, Duygu , Özçakır, Bilal . "Kesirlerin Öğretiminde Artırılmış Gerçeklik Etkinliklerinin 5.sınıf Öğrencilerinin Matematik Başarılarına ve Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi". Adıyaman University Journal of Educational Sciences 9 / 1 (June 2019): 21-41 . https://doi.org/10.17984/adyuebd.495731
AMA Özdemir D. , Özçakır B. Kesirlerin Öğretiminde Artırılmış Gerçeklik Etkinliklerinin 5.sınıf Öğrencilerinin Matematik Başarılarına ve Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi. AUJES. 2019; 9(1): 21-41.
Vancouver Özdemir D. , Özçakır B. Kesirlerin Öğretiminde Artırılmış Gerçeklik Etkinliklerinin 5.sınıf Öğrencilerinin Matematik Başarılarına ve Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi. Adıyaman University Journal of Educational Sciences. 2019; 9(1): 21-41.
IEEE D. Özdemir and B. Özçakır , "Kesirlerin Öğretiminde Artırılmış Gerçeklik Etkinliklerinin 5.sınıf Öğrencilerinin Matematik Başarılarına ve Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi", Adıyaman University Journal of Educational Sciences, vol. 9, no. 1, pp. 21-41, Jun. 2019, doi:10.17984/adyuebd.495731

Cited By


Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.