Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

Analysis of Studies on Higher Education Based on Graduate Theses

Year 2018, Volume , Issue 29, 512 - 535, 31.08.2018
https://doi.org/10.14520/adyusbd.446237

Abstract

The aim of this study is to analyze the postgraduate theses on the subject of higher education in a thematic and methodological perspectives. Qualitative research methods and techniques were used in the research. Within the scope of the research, have been examined postgraduate theses which are registered to YÖK National Thesis Center and were made about the higher education between 2000-2018. A thesis examination form developed by the researcher was used as data collection tool in the study. In the analysis of the data, content analysis and frequency analysis techniques were used. According to the results of the research, the number of master's theses in the field of higher education is higher than the number of doctoral dissertations. The thesis focuses on the structure and management of higher education. The most widely used methods in thesis are qualiitative research method, most used data collection tool questionnaire / scale, most used data analysis technique, quantitative analysis and most used sample type teaching staff and student.

References

 • Altbach, P.G. ( 2013) ‘Foreword’, in Teferra, D. (Ed.) Funding Higher Education in Sub-saharan Africa (New York, NY, Palgrave Macmillan)
 • Altınkaynak, Ş., Uysal, H., Akman, B., & Durmuşoğlu, M. (2017). Öğretmen adayları ve öğretim elemanlarının Türk eğitim sistemindeki Bologna sürecine ilişkin görüşlerinin incelenmesi: Hacettepe Üniversitesi örneği. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 43.
 • Atanur Baskan, G. (2001). Türkiye de yükseköğretimin gelişimi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1).
 • Baba, M., Öksüz, Y., Çevik, C., ve Güven, E. (2011). 2005-2010 yılları arasında sınıf öğretmenliği alanında hazırlanan lisansüstü tezlerin incelenmesi. 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Sivas
 • Barnett, R. (1992). The idea of quality: voicing the educational. Higher Education Quarterly, 46(1), 3-19
 • Currie, G. M., Greene, L., Wheat, J., Wilkinson, D., Shanbrun, L., ve Gilmore, D. (2014). Internationalization, mobilization and social media in higher education. Journal Of Medical Imaging And Radiation Sciences, 45(4), 399-407.
 • Çınar, F., ve Ağcakaya, S. (2016). Yükseköğretimin finansmanında alternatif stratejiler: dünyadaki uygulamalar ve Türkiye'de mevcut durum üzerinden karşılaştırmalı bir analiz. Journal of Suleyman Demirel University Institute of Social Sciences, 23(1).
 • Çimen, O. (2012). Yükseköğretimde talep-finansman-kalite ilişkisi. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(6).
 • Dinçer, Ç., Aslan, B., ve Bayraktar, A. (2017). Ankara Üniversitesi Erasmus Koordinatörlerinin Erasmus Programına İlişkin Görüşleri. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 50(2), 201-223.
 • Erdem, D. (2011). Türkiye’de 2005–2006 yılları arasında yayımlanan eğitim bilimleri dergilerindeki makalelerin bazı özellikler açısından incelenmesi: Betimsel bir analiz. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 2(1), 140-147.
 • Erdoğan, M., Marcinkowski, T., ve Ok, A. (2009). Content analysis of selected features of K-8 environmental education research studies in Turkey, 1997-2007. Environmental Education Research, 15(5), 525-548
 • Erişti, B., Polat, M., ve Erdem, C. (2018). Yükseköğretimde uluslararasılaşma: Uluslararası öğrencilerin bulunduğu sınıflarda ders veren öğretim elemanlarının öğretim sürecinde yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Journal of History Culture and Art Research, 7(2), 352-375.
 • Evans. G. R. (2007). Akademisyenler ve gerçek dünya (Çev. E. Kılıç). İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Gedikoğlu, T. (1991). Çağdaş yükseköğretim: Önemi, sorumlulukları, planlı değişim ve yönetim. Eğitim ve Bilim, 15 (81). Girmaw A. Akalu (2016). Higher education ‘massification’ and challenges to the professoriate: do academics’ conceptions of quality matter? Quality in Higher Education, 22 (3), 260-276.
 • Gür, B. S., & Çelik, Z. (2011). YÖK’ün 30 yılı. Seta Rapor, (4).
 • Gürüz, K. (2001). Dünyada ve Türkiye’de yükseköğretim tarihçe ve bugünkü sevk ve idare sistemleri. ÖSYM Yayınları , Ankara.
 • Haşim, A. (2012). Yükseköğretimin finansmanı ve Türkiye için yükseköğretim finansman modeli önerisi. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(1), 91-104.
 • Hatipoğlu, M. T. (2000), Türkiye Üniversite Tarihi, II. Baskı, Ankara: Selvi Yayınevi
 • Jibeen, T., & Khan, M. A. (2015). Internationalization of higher education: Potential benefits and costs. International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE), 4(4), 196-199.
 • Kalkınma Bakanlığı (2013). Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018).
 • Karadağ, E. (2009). Türkiye’de eğitim bilimleri alanında yapılmış doktora tezlerinin tematik ve metodolojik açıdan incelemesi: Bir durum çalışması. Yayımlanmış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Karadağ, N. (2016a). Yükseköğretimde uluslararasılaşma bağlamında Türkiye’de eğitim gören Suriyeli öğrenciler üzerine bir araştırma. Electronic Turkish Studies, 11(19).
 • Karadağ, N. (2016b). Examining the Branding of Turkish Universities in the Context of Socioeconomic Development of Their Cities. International Journal of Higher Education, 5(4), 173.
 • Karadağ, R. (2014). Dünyada ve Türkiye’de farklılaştırılmış öğretimle ilgili yapılmış çalışmaların değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(3), 1301-1322.
 • Kurt, T., ve Gümüş, S. (2015). Dünyada yükseköğretimin finansmanına ilişkin eğilimler ve Türkiye için öneriler. Journal of Higher Education & Science/Yüksekögretim ve Bilim Dergisi, 5(1).
 • Küçükoğlu, A. ve Ozan, C. (2013). Sınıf öğretmenliği alanındaki lisansüstü tezlere yönelik bir içerik analizi, Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (12), 27-47
 • Levent, F. ve Kınık, F. Ş. F. (2017). Türkiye’de eğitim-öğretim alanında etik konusunda yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi. İş Ahlakı Dergisi, 10, 99–114.
 • Olcay, G. A., ve Nasır, V. A. (2016). Yükseköğretimde uluslararasılaşma: En çok öğrenci alan ülkeler ve Türkiye perspektifinden 1999-2013 yıllarına bakış. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 6(3), 288-297.
 • Ozan, C. ve Köse, E. (2014). Eğitim programları ve öğretim alanındaki araştırma eğilimleri, Sakarya University Journal of Education, 4(1), 116-136.
 • Özdem, G. (2013). Yükseköğretim kurumlarında ERASMUS programının değerlendirilmesi (Giresun Üniversitesi örneği). Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 19(1), 61-98.
 • Schreglmann, S. (2016). Türkiye’de program geliştirme konusu ile ilgili yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerinin içerik analizi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9 (43)
 • Sert, G., Kurtoğlu, M., Akıncı, A., ve Seferoğlu, S. S. (2012). Öğretmenlerin teknoloji kullanma durumlarını inceleyen araştırmalara bir bakış: Bir içerik analizi çalışması. Akademik Bilişim.
 • Şenyurt, S., & Özkan, Y. Ö. (2017). Eğitimde ölçme ve değerlendirme alanında yapılan yüksek lisans tezlerinin tematik ve metodolojik açıdan incelenmesi. İlköğretim Online, 16(2).
 • Uysal, Ş. (2013). Türkiye’de Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi alanındaki doktora tezlerinin incelenmesi. Doktora Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi.
 • Yağmur Şahin, E., Kana, F., & Varışoğlu, B. (2013). Türkçe eğitimi bölümlerinde yapılan lisansüstü tezlerin araştırma eğilimleri. International Journal of Human Sciences, 10(2), 356-378.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (6. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • YÖK (2007). Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi http://www.yok.gov.tr/documents/10279/30217/yok_strateji_kitabi/27077070-cb13-4870-aba1-6742db37696b

Yükseköğretim Konusunda Yapılmış Çalışmaların Lisansüstü Tezlere Dayalı Analizi

Year 2018, Volume , Issue 29, 512 - 535, 31.08.2018
https://doi.org/10.14520/adyusbd.446237

Abstract

Bu araştırmanın amacı yükseköğretim konusunda yapılmış lisansüstü tezleri tematik ve metodolojik olarak incelemektir. Araştırmada nitel araştırma yöntem ve teknikleri kullanılmıştır. Araştırma kapsamında YÖK Ulusal Tez merkezine kayıtlı olan ve 2000-2018 yılları arasında yükseköğretim konusunda  yapılmış olan lisansüstü tezler incelenmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen tez inceleme formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi ve frekans analizi teknikleri kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre yükseköğretim alanında yapılan yüksek lisans tezlerinin sayısı doktora tezlerinden daha fazladır. Tezlerde daha çok yükseköğretimin yapısı ve yönetimi konuları ele alınmıştır. Tezlerde en çok benimsenen yöntem nitel araştırma yöntemi, en çok kullanılan veri toplama aracı anket/ölçek, en çok kullanılan veri analiz tekniği nicel analizler ve en çok kullanılan örneklem türü öğretim elemanı ve öğrencidir. 

References

 • Altbach, P.G. ( 2013) ‘Foreword’, in Teferra, D. (Ed.) Funding Higher Education in Sub-saharan Africa (New York, NY, Palgrave Macmillan)
 • Altınkaynak, Ş., Uysal, H., Akman, B., & Durmuşoğlu, M. (2017). Öğretmen adayları ve öğretim elemanlarının Türk eğitim sistemindeki Bologna sürecine ilişkin görüşlerinin incelenmesi: Hacettepe Üniversitesi örneği. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 43.
 • Atanur Baskan, G. (2001). Türkiye de yükseköğretimin gelişimi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1).
 • Baba, M., Öksüz, Y., Çevik, C., ve Güven, E. (2011). 2005-2010 yılları arasında sınıf öğretmenliği alanında hazırlanan lisansüstü tezlerin incelenmesi. 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Sivas
 • Barnett, R. (1992). The idea of quality: voicing the educational. Higher Education Quarterly, 46(1), 3-19
 • Currie, G. M., Greene, L., Wheat, J., Wilkinson, D., Shanbrun, L., ve Gilmore, D. (2014). Internationalization, mobilization and social media in higher education. Journal Of Medical Imaging And Radiation Sciences, 45(4), 399-407.
 • Çınar, F., ve Ağcakaya, S. (2016). Yükseköğretimin finansmanında alternatif stratejiler: dünyadaki uygulamalar ve Türkiye'de mevcut durum üzerinden karşılaştırmalı bir analiz. Journal of Suleyman Demirel University Institute of Social Sciences, 23(1).
 • Çimen, O. (2012). Yükseköğretimde talep-finansman-kalite ilişkisi. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(6).
 • Dinçer, Ç., Aslan, B., ve Bayraktar, A. (2017). Ankara Üniversitesi Erasmus Koordinatörlerinin Erasmus Programına İlişkin Görüşleri. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 50(2), 201-223.
 • Erdem, D. (2011). Türkiye’de 2005–2006 yılları arasında yayımlanan eğitim bilimleri dergilerindeki makalelerin bazı özellikler açısından incelenmesi: Betimsel bir analiz. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 2(1), 140-147.
 • Erdoğan, M., Marcinkowski, T., ve Ok, A. (2009). Content analysis of selected features of K-8 environmental education research studies in Turkey, 1997-2007. Environmental Education Research, 15(5), 525-548
 • Erişti, B., Polat, M., ve Erdem, C. (2018). Yükseköğretimde uluslararasılaşma: Uluslararası öğrencilerin bulunduğu sınıflarda ders veren öğretim elemanlarının öğretim sürecinde yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Journal of History Culture and Art Research, 7(2), 352-375.
 • Evans. G. R. (2007). Akademisyenler ve gerçek dünya (Çev. E. Kılıç). İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Gedikoğlu, T. (1991). Çağdaş yükseköğretim: Önemi, sorumlulukları, planlı değişim ve yönetim. Eğitim ve Bilim, 15 (81). Girmaw A. Akalu (2016). Higher education ‘massification’ and challenges to the professoriate: do academics’ conceptions of quality matter? Quality in Higher Education, 22 (3), 260-276.
 • Gür, B. S., & Çelik, Z. (2011). YÖK’ün 30 yılı. Seta Rapor, (4).
 • Gürüz, K. (2001). Dünyada ve Türkiye’de yükseköğretim tarihçe ve bugünkü sevk ve idare sistemleri. ÖSYM Yayınları , Ankara.
 • Haşim, A. (2012). Yükseköğretimin finansmanı ve Türkiye için yükseköğretim finansman modeli önerisi. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(1), 91-104.
 • Hatipoğlu, M. T. (2000), Türkiye Üniversite Tarihi, II. Baskı, Ankara: Selvi Yayınevi
 • Jibeen, T., & Khan, M. A. (2015). Internationalization of higher education: Potential benefits and costs. International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE), 4(4), 196-199.
 • Kalkınma Bakanlığı (2013). Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018).
 • Karadağ, E. (2009). Türkiye’de eğitim bilimleri alanında yapılmış doktora tezlerinin tematik ve metodolojik açıdan incelemesi: Bir durum çalışması. Yayımlanmış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Karadağ, N. (2016a). Yükseköğretimde uluslararasılaşma bağlamında Türkiye’de eğitim gören Suriyeli öğrenciler üzerine bir araştırma. Electronic Turkish Studies, 11(19).
 • Karadağ, N. (2016b). Examining the Branding of Turkish Universities in the Context of Socioeconomic Development of Their Cities. International Journal of Higher Education, 5(4), 173.
 • Karadağ, R. (2014). Dünyada ve Türkiye’de farklılaştırılmış öğretimle ilgili yapılmış çalışmaların değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(3), 1301-1322.
 • Kurt, T., ve Gümüş, S. (2015). Dünyada yükseköğretimin finansmanına ilişkin eğilimler ve Türkiye için öneriler. Journal of Higher Education & Science/Yüksekögretim ve Bilim Dergisi, 5(1).
 • Küçükoğlu, A. ve Ozan, C. (2013). Sınıf öğretmenliği alanındaki lisansüstü tezlere yönelik bir içerik analizi, Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (12), 27-47
 • Levent, F. ve Kınık, F. Ş. F. (2017). Türkiye’de eğitim-öğretim alanında etik konusunda yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi. İş Ahlakı Dergisi, 10, 99–114.
 • Olcay, G. A., ve Nasır, V. A. (2016). Yükseköğretimde uluslararasılaşma: En çok öğrenci alan ülkeler ve Türkiye perspektifinden 1999-2013 yıllarına bakış. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 6(3), 288-297.
 • Ozan, C. ve Köse, E. (2014). Eğitim programları ve öğretim alanındaki araştırma eğilimleri, Sakarya University Journal of Education, 4(1), 116-136.
 • Özdem, G. (2013). Yükseköğretim kurumlarında ERASMUS programının değerlendirilmesi (Giresun Üniversitesi örneği). Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 19(1), 61-98.
 • Schreglmann, S. (2016). Türkiye’de program geliştirme konusu ile ilgili yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerinin içerik analizi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9 (43)
 • Sert, G., Kurtoğlu, M., Akıncı, A., ve Seferoğlu, S. S. (2012). Öğretmenlerin teknoloji kullanma durumlarını inceleyen araştırmalara bir bakış: Bir içerik analizi çalışması. Akademik Bilişim.
 • Şenyurt, S., & Özkan, Y. Ö. (2017). Eğitimde ölçme ve değerlendirme alanında yapılan yüksek lisans tezlerinin tematik ve metodolojik açıdan incelenmesi. İlköğretim Online, 16(2).
 • Uysal, Ş. (2013). Türkiye’de Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi alanındaki doktora tezlerinin incelenmesi. Doktora Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi.
 • Yağmur Şahin, E., Kana, F., & Varışoğlu, B. (2013). Türkçe eğitimi bölümlerinde yapılan lisansüstü tezlerin araştırma eğilimleri. International Journal of Human Sciences, 10(2), 356-378.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (6. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • YÖK (2007). Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi http://www.yok.gov.tr/documents/10279/30217/yok_strateji_kitabi/27077070-cb13-4870-aba1-6742db37696b

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Nazife KARADAĞ> (Primary Author)
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Publication Date August 31, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume , Issue 29

Cite

APA Karadağ, N. (2018). Yükseköğretim Konusunda Yapılmış Çalışmaların Lisansüstü Tezlere Dayalı Analizi . Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (29) , 512-535 . DOI: 10.14520/adyusbd.446237