Year 2020, Volume 6 , Issue 1, Pages 187 - 205 2020-03-29

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Öğretim Yöntem ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Teaching Methods and Practices of Social Studies Teachers

Erhan YAYLAK [1]


Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de öğretmenlik eğitimi sürecinde özel öğretim yöntemleri, öğretim yöntem ve teknikleri, öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı vb. dersler verilmektedir. Bahsedilen bu dersler büyük ölçüde uygulamalı olarak işlenmektedir. Bunun yanında öğretmen adayları, öğretmenlik uygulaması derslerinde, okullarda rehber öğretmen eşliğinde derslere girmekte ve ders işlemektedirler. Öğretmen adayları mesleki hayata atıldıklarında, öğretmenlik eğitimi kazanımlarını derslerine aktarmaktadırlar. Bu araştırmanın amacı da Türkiye’de Millî Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı devlet ve özel eğitim kurumlarında görev yapan sosyal bilgiler öğretmenlerinin (SBÖ) derslerinde tercih ettikleri öğretim yöntemlerini ve uygulamalarını belirlemek ve değerlendirmektir. Bu amaçla araştırmanın örneklemini, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde görev yapan 631 SBÖ oluşturmaktadır. Araştırmada tarama (survey) yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın verileri “Kişisel Bilgi Formu” ve İlter’in (2018) geliştirdiği 30 maddelik Likert tipi “Sosyal Bilgiler Öğretim Yöntem ve Uygulamaları” ölçeği ile toplanmıştır. Elde edilen verilere güvenirlik testi, normallik testi (Kolmogorov Smirnov), bağımsız örneklem (t testi) testi ve tek yönlü varyans (Anova) testi uygulanmıştır. Elde edilen değerlerin etki büyüklükleri hesaplanırken bağımsız gruplar t-testi için Cohen d formülü; tek yönlü varyans analizi için Cohen 𝑓 formülü kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucuna göre ölçeğin güvenirlik katsayısı (Cronbach Alfa) .92 çıkmıştır. SBÖ’nün tercih ettiği öğretim yöntem ve uygulamaları “Pasif öğrenme yöntemleri”, “Öğrenen merkezli uygulamalar” ve “Bilişsel strateji öğretimi” boyutları açısından incelenmiştir. Araştırmanın bulgularına göre; SBÖ’nün tercih ettiği öğretim yöntem ve uygulamaları öğrenim durumu, görev yapılan bölge, haftalık ders yükü ve mesleki kıdem değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar göstermemekle birlikte; cinsiyet, mezun olunan fakülte, mezun olunan branş, görev yapılan okul türü değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar göstermiştir. Araştırmadan elde edilen anlamlı farklılıklar şöyledir; SBÖ’ler, öğretim yöntem ve uygulamalarında en çok “Pasif öğrenme yöntemlerini” kullanmaktadırlar. Kadın SBÖ’leri, “Öğrenen merkezli uygulamalar” ve “Bilişsel strateji öğretimi” gibi aktif öğrenme yöntemlerini erkek SBÖ’ye nazaran daha çok kullanmaktadırlar. Fen ve edebiyat fakültesi mezunu SBÖ’leri eğitim fakültesi mezunu SBÖ’lere göre aktif öğretim yöntemlerini daha çok kullanmaktadırlar. Özel eğitim kurumlarında görev yapan SBÖ devlet okullarında görev yapan SBÖ’ye nazaran aktif öğretim yöntemlerini daha çok kullanmaktadırlar.

As the world particular teaching methods also in the process of teacher education in Turkey, teaching methods and techniques, instructional technology and material design, etc. lectures are given. These courses are mostly applied in practice. Also, pre-service teachers attend classes in the practice of teaching and participate in classes with the guidance of teachers. When the trainees are thrown into professional life, they transfer their teacher education gains to their courses. The purpose of this research in Turkey in the Ministry of National Education (MEB), depending on the state and working in private educational institutions to determine their preferred teaching methods and practices, and to evaluate their courses in social studies teachers. The sample of the research for this purpose, constitutes the 2018-2019 academic year, serving in various cities of Turkey 631 social studies teacher. Survey method was used in the study. The data of the study were collected with the “Personal Information Form” and the 30-point Likert type “Social Studies Teaching Methods and Practices” scale developed by İlter (2018). The data were analyzed by the reliability test, normality test (Kolmogorov Smirnov), independent sample (t-test), and one-way variance (ANOVA) test. When calculating the effect sizes of the obtained values, Cohen d formula for independent groups t-test; Cohen 𝑓 formula was used for one-way analysis of variance. According to the results of the analysis, the reliability coefficient (Cronbach Alfa) of the scale was .92. The teaching methods and applications preferred by social studies teachers are examined in terms of the dimensions of “Passive learning methods”, “Student-centered applications”, and “Cognitive strategy teaching.” According to the findings of the study; Although the teaching methods and practices preferred by social studies teachers do not differ significantly according to educational status, duty area, weekly course load, and professional seniority variables; gender, graduated faculty, graduated branch, according to the types of school types of duty showed significant differences. The significant differences obtained from the study are as follows; social studies teachers use “Passive learning methods” most in teaching methods and applications. Female social studies teachers use active learning methods such as “Student-centered practices” and “Cognitive strategy teaching” more than male social studies teachers. social studies teachers who are graduates of faculty of arts and science use active teaching methods more than social studies teachers. Social studies teachers working in private education institutions use active teaching methods more than social studies teachers working in public schools.You need to insert an English abstract into this section by taking into account exactly the same format. The abstract should be between 150-200 words.  If your translation does exceed the given limitation, you should arrange your wording to keep within the limits. You need to insert an English abstract into this section by taking into account exactly the same format. The abstract should be between 150-200 words.  If your translation does exceed the given limitation, you should arrange your wording to keep within the limits. 

 • Adıgüzel, A. (2011). Bilgi okuryazarlığı ölçeğinin geliştirilmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 15-28. http://zgefdergi.com/Makaleler/1895651123_17_02_Adiguzel.pdf (Erişim Tarihi: 03.06.2019).
 • Akçay, O, N., Akçay, A. ve Kurt, M. (2016). Ortaokul öğretmenlerinin öğretim yöntem ve tekniklerine yönelik görüş ve yeterliliklerin incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(1), 333-342. http://www.jret.org/FileUpload/ks281142/File/35a..nilufer_okur_akcay.pdf, (Erişim Tarihi: 08.03.2019).
 • Aksu, M. B. ve Çivitçi, A., Duy, B. (2008). Yükseköğretim öğrencilerinin öğretim elemanlarının ders uygulamaları ve sınıf içi davranışlarına ilişkin görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(16), 17-42. https://dergipark.org.tr/download/article-file/92318 (Erişim Tarihi: 11.04.2019).
 • Aşılıoğlu, B. ve Oral, B. (2000) Lise Türk dili ve edebiyatı dersi öğretmenlerinin Türk dili ve programı hakkındaki görüşlerinin değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 25(116), 34-41. http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/5277/1440 (Erişim Tarihi: 02.08.2019).
 • Aydemir, H. (2012). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin öğretim yöntem, teknik ve stratejileri kullanma yeterlikleri. Hikmet Yurdu Dergisi, 5(9), 81-100. http://www.hikmetyurdu.com/index.php/hikmetyurdu/article/view/165/pdf (Erişim Tarihi: 12.07.2019).
 • Aykaç, N. (2011). Hayat bilgisi dersi öğretim programında kullanılan yöntem ve tekniklerin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi (Sinop ili örneği). Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(1), 113-126. http://www.kefdergi.com/pdf/19_1/19_1_9.pdf (Erişim Tarihi: 05.04.2019).
 • Avcı, E., K. ve Kayabaşı, Z., E., K. (2018). Hayat bilgisi dersi öğretim programlarının amaçlarındaki değerlerin içerik analizi (1936-2018). Değerler Eğitimi Dergisi, 16(35), 27-56. http://ded.dem.org.tr/gorsel/pdf/ded-35-makale-2.pdf (Erişim Tarihi: 02.05.2019).
 • Babadoğan, C. (1996). Öğretmenlerin kuralcı öğretim stratejilerini kullanma düzeyleri. III. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Uludağ Üniversitesi, Bursa. http://babadogan.net/wp-content/PDF/C3.pdf (Erişim Tarihi: 18.08.2019).
 • Balcı, A. (2015). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri: Yöntem, teknik ve ilkeler. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Binler, A. İ. (2007). Fen öğretmenlerinin öğretim yöntem ve tekniklerini kullanma yatkınlıkları. Kafkas Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. (Yüksek Lisans Tezi), Kars.
 • Borich, G. D. (2011). Effective teaching methods: Research-based practice. Pearson Education, India.
 • Bulut, G. (2010). İlköğretim (6-7-8. Sınıf) fen ve teknoloji öğretmenlerinin öğretim yöntem ve tekniklerini kullanma alışkanlıkları: Hatay İli Örneği. Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Elazığ. (Tez No: 259177).
 • Burke, L. (2012). Reading practices in social studies classrooms: Teacher support for middle-school students with ASC (Unpublished Ph.D. dissertation). Northern Illinois University. http://www.indigo.lib.uic.edu:8080/bitstream/handle/10027/8644/Burke_Lisa.pdf?sequence=1&isAllowed=y (Erişim Tarihi: 12.06.2019).
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, K, E., Akgün, E, Ö., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2018). Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Can, G., Yaşar, Ş., ve Sözer, E. (1998). Sosyal bilgiler öğretimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Christensen, L. B., Johnson, R. B., ve Turner, L. A. (2014). Research methods design and analysis. Pearson Education, Inc.
 • Cohen, L., Manion, L. ve Morrison, K. (2007). Research methods in education. (6th Ed.). New York, US: Routledge/Taylor & Francis Group.
 • Covill, A., E. (2011). College students perceptions of the traditional lecture method. College Student Journal, 45(1), 2-15. https://eric.ed.gov/?id=EJ996351 (Erişim Tarihi: 18.08.2019).
 • Çelikkaya, T. Ve Kuş, Z. (2009). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin kullandıkları yöntem ve teknikler. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2), 741-758. https://dergipark.org.tr/download/article-file/153392 (Erişim Tarihi: 15.08.2019).
 • Davis Langston, C. (2012). Exploring relationships among teaching styles, teachers’ perceptions of their self-efficacy, and students’ mathematics achievement. Ph.D. dissertation. Liberty University. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.887.7903&rep=rep1&type=pdf (Erişim Tarihi: 15.08.2019).
 • Demir, S. ve Özden, S. (2013). Sınıf öğretmenlerinin öğretimsel stratejilere yöntemlere ve tekniklere ilişkin görüşleri: Hayat bilgisi dersine yönelik tanılayıcı bir çalışma. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14, 59-75. https://dergipark.org.tr/download/article-file/411276 (Erişim Tarihi: 02.08.2019).
 • Demirel, Ö. (2007). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme. Ankara: Pegem A Yayınclık.
 • Demircioğlu, İ. H., Genç, İ., Demircioğlu, E., (2015). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğretim strateji, yöntem ve teknikleriyle ilgili bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(USBES Özel Sayısı I), 18-34. http://efdergi.ibu.edu.tr/index.php/efdergi/article/view/1772/2750 (Erişim Tarihi: 18.08.2019).
 • Demirezen, S. (2001). Sınıf öğretmenlerinin öğretim stratejileri ile öğretim yöntem ve tekniklerine ilişkin görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara.
 • Doğru, M. ve Aydoğdu, M. (2003). Fen Bilgisi öğretiminde kullanılan yöntemlerde karşılaşılan sorunlar ile ilgili öğrenci görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(13), 150-158. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/pauefd/article/view/5000056329/5000053537 (Erişim Tarihi: 18.08.2019).
 • Duman, E., Z. (2008). Ortaöğretimde öğretimde öğretim ilke, yöntem ve teknikler açısından mantık öğretimi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara.
 • Erdem, A. ve Bayraktar, A. (2019). Öğretmen adaylarının Türkçe öğretimi uygulamalarına ilişkin görüşleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(1), 11-27. http://www.anadiliegitimi.com/download/article-file/635630 (Erişim Tarihi: 12.07.2019).
 • Eroğlu, G. (2007). Mesleki ve teknik eğitim fakültelerinde kullanılan öğrenme ve öğretme stratejilerinin incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara. (Tez No: 206942).
 • Faruji, L., F. (2012). Teachers' teaching styles at english language institutes in Iran. International Journal of Social Sciences and Education, 2(1), 364-373. http://ijsse.com/sites/default/files/issues/2012/volume%202%20issue%201%20Jan%202012/paper%2028/paper-28.pdf (Erişim Tarihi: 18.08.2019).
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. E. ve Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education. (Eighth edition). McGraw-Hill, New York.
 • Grasha, F., A. (1994). A matter of style: The teacher as expert, formal authority, personal model, facilitator, delegator. College Teaching, 42(4), 12-20. https://doi.org/10.1080/87567555.1994.9926845.
 • Gözütok, D. (2006). Öğretim ilke ve yöntemleri. Ankara: Ekinoks Yayıncılık.
 • İlter, İ. (2018). Öğretmenlerin sosyal bilgiler derslerinde öğretim yöntemleri ve uygulamaları üzerine bir değerlendirme. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 11(1), 1-29. http://dx.doi.org/10.30831/akukeg.338520 (Erişim Tarihi: 08.10.2018).
 • Jungst, S., Licklider, L.L. ve Wiersema, J. (2003). Providing support for faculty who wish to shift to a learning-centered paradigm in their higher education classrooms. The Journal of Scholarship of Teaching and Learning, 3(3), 69–81. https://pdfs.semanticscholar.org/fe84/f1919647216d7922b0e046c6d2e3da180fb6.pdf?_ga=2.188927595.1705569546.1566156812-1642389973.1566156812 (Erişim Tarihi: 18.08.2019).
 • Kaya, E. ve Harurluoğlu, Y. (2007). Öğrencilerin gözüyle biyoloji öğretim elemanlarının kullandıkları öğretim yöntemleri. Çankaya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, 8, 35-49. https://dergipark.org.tr/download/article-file/45273 (Erişim Tarihi: 12.06.2019).
 • Kayabaşı, Y. (2012). Öğretmenlerin öğretim sürecinde kullandıkları öğretim yöntem ve teknikleri ile bunları tercih etme nedenleri. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(27), 45-65. http://sbe.balikesir.edu.tr/dergi/edergi/c15s27/makaleler/c15s27m4.pdf (Erişim Tarihi: 02.06.2019).
 • Kesici, M. Ve Çetinkaya, S. (2019). Öğretmenlerin öğretim stillerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 138-160. https://dergipark.org.tr/download/article-file/635900 (Erişim Tarihi: 18.08.2019).
 • Klein, B.S., Matkins, J.J. ve Weaver, S.D. (1999). Initiation of a collaborative approach for elementary science methods courses: Teaching across collaborative highways (TEACH). Electronic Journal of Science Education, 4(1). https://wolfweb.unr.edu/homepage/crowther/ejse/kleinetal.html (Erişim Tarihi: 24.07.2019).
 • Koç, İ. (2013). Öğretmenlerin sosyal bilgiler dersinde drama yöntemini uygulama ve drama tekniklerine ilişkin yeterliliklerinin belirlenmesi. Yüksek lisans tezi. Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırşehir.
 • Küçükoğlu, A. ve Kaya, H. İ. (2007). Öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmen yeterlilikleri. (Ed.: A. S. Saracaloğlu ve Bahar, H. H.). Öğretim İlke ve Yöntemleri. İstanbul: Lisans Yayıncılık.
 • Marbach-Ad, G., Seal, O. ve Sokolove, P. (2001). Student attitudes and recommendations on active learning. Journal of College Science Teaching, JO, 434-438. https://eric.ed.gov/?id=EJ628580 (Erişim Tarihi: 18.08.2019).
 • Martinez, F., J. (2003). Learning And Teaching Styles of Theory of Flight Students Ed.D. Oklahoma State University. Proquest-Dissertation Abstract. AAT 3094065. s: 1-2.
 • Marzano, R. J., Pickering, D. ve Pollock, J. E. (2001). Classroom instruction that works: Research-based strategies for increasing student achievement. ASCD.
 • McCombs, B. L., ve Miller, L. (2007). Learner-centered classroom practices and assessments: Maximizing student motivation, learning, and achievement. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.
 • McMillan, H., J. ve Schumacher, S. (2006). Research in education evidence-based inquiry. (6th Ed.), Boston: Allyn and Bacon Inc.
 • MEB. (2005). İlköğretim sosyal bilgiler dersi öğretim programı ve kılavuzu (6-7. Sınıflar). Ankara: MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • MEB, (2017). Hayat bilgisi dersi öğretim programı (İlkokul 1, 2 ve 3. Sınıflar). Ankara. http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretim-programlari/icerik/72, (Erişim tarihi: 11.03.2019).
 • Mendoza, S. (2008). Teaching styles of technological ınstitutes faculty in El Salvador. Doctoral Dissertational. Capella University. A Dissertation Presented in Partial Fulfillment of the Requirements Capella University for the Degree Doctor of Philosophy: El Salvador. UMI Number: 3127201. http://wwwlib.umi.com/dissertations/fullcit/3127201 (Erişim Tarihi: 05.07.2019).
 • Taşkaya, S., M. ve Muşta, M., C. (2008). Sınıf öğretmenlerinin Türkçe öğretim yöntemlerine ilişkin görüşleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7(25), 240-251. https://dergipark.org.tr/download/article-file/70052 (Erişim Tarihi: 24.04.2019).
 • NCSS. (2004). Program standards for the initial preparation of social studies teachers. Washington, DC: National Council for the Social Studies.
 • Neuman, L, W. (2004). Social research methods: Qualitative and quantitative approaches. (7th Ed.). London: Pearson Education Limited.
 • Ocak, G. (2007). Yöntem ve teknikler. G. Ocak (Ed.) Öğretim ilke ve yöntemleri (ss. 213-282). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Ocak, G., Ocak, İ., Yılmaz, M. ve Mergen H,. H. (2012). İlköğretim öğretmenlerinin öğretim yöntem ve tekniklerine yönelik tutumları (Afyonkarahisar Örneği). İlköğretim Online, 11(2), 504,519. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ilkonline/article/view/5000037885/5000036743 (Erişim Tarihi: 18.08.2019).
 • Oh, P. S. ve Kim, K. S. (2013). Pedagogical transformations of science content knowledge in Korean elementary classrooms. International Journal of Science Education, 35(9), 1590-1624. doi/abs/10.1080/09500693.2012.719246.
 • Önen, F., Saka, M., Erdem, A., Uzala, G. ve Gürdal, A. (2008). HİE seminerine katılan fen bilgisi öğretmenlerinin öğretim tekniklerine ilişkin bilgilerindeki değişimin tespiti: Tekirdağ örneği. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 9(1), 45–57. http://kefad.ahievran.edu.tr/Kefad/ArchiveIssues/PDF/207aa050-fc54-e711-80ef-00224d68272d (Erişim Tarihi: 18.08.2019).
 • Öztürk, Ç. (2004). Ortaöğretim coğrafya öğretmenlerinin öğretim yöntem ve teknikleri kullanabilme yeterlilikleri. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 5(2). http://kefad.ahievran.edu.tr/InstitutionArchiveFiles/f44778c7-ad4a-e711-80ef-00224d68272d/d1a3a581-af4a-e711-80ef-00224d68272d/Cilt5Sayi2/JKEF_5_2_2004_75_83.pdf (Erişim Tarihi: 09.05.2019).
 • Sakallı, M., Hürsen, Ç. ve Özçınar, Z. (2006). Öğretmen adaylarının gözlemlerine göre öğretmenlerin öğretim yöntemlerini kullanma sıklıkları. 6th International Educational Technology Conference: KKTC, Doğu Akdeniz Üniversitesi. http://archives.sproc.org/index.php/cjes/article/viewFile/13/10 (Erişim Tarihi: 12.08.2019).
 • Saracaloğlu, A. S., Karasakaloğlu, N. ve Gencel, İ. E. (2011). Türkçe öğretmenlerinin tercih ettikleri öğretme stratejileri. e-Journal of New World Sciences Academy, 6(4), 2425-2435. https://dergipark.org.tr/download/article-file/185514 (Erişim Tarihi: 15.08.2019).
 • Saracaloğlu, A. S., Yenice, N. ve Gencel, İ. E. (2011). Fen bilgisi öğretmenlerinin tercih ettikleri öğretme stratejilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(2), 63-76. https://dergipark.org.tr/download/article-file/399470 (Erişim Tarihi: 04.05.2019).
 • Sarıaslan, Y. (2005). Sosyal bilgiler öğretiminde sınıf öğretmenlerinin öğretim yöntemleri ile ilgili bilgi ve becerilerini uygulama durumları. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Yüksek Lisans Tezi). Ankara.
 • Savage, T. V. ve Armstrong, D. (1996). Effective teaching in elementary social studies. New Jersey: Prentice-Hall.
 • Silver, H. F. ve Hanson, J. R. (1996). Understanding myself as a teacher. Learning Styles & Strategies. Trenton: The Thoughtful Education Press, 77–107.
 • Skutil, M., Haclickova, K. ve Matejickova, R. (2016). Teaching methods in primary education from the teacher’s point of view. SHS Web of Conferences, 1-7. https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2016/04/shsconf_erpa2016_01001.pdf (Erişim Tarihi: 09.08.2019).
 • Soylu, Y. (2009). Sınıf öğretmen adaylarının matematik derslerinde öğretim yöntem ve teknikleri kullanabilme konusundaki yeterlilikleri üzerine bir çalışma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 1-16. https://dergipark.org.tr/download/article-file/160938 (Erişim Tarihi: 05.06.2019).
 • Sunal, C. S. ve Haas, M. E. (2012). Social studies for elementary and middle grades a constructivist approach (2th Edition). Allyn and Bacon, Pearson Education.
 • Sutton, S. E. (2003). A study of elementary school teachers’ perceptions regarding the match between teachers’ teaching styles and students’ learning styles. (Doctoral Dissertational). Seton Hall University.
 • Tan, Ş. (2005). Öğretimi planlama ve değerlendirme. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Yıldırım, E., G., Köklükaya, A., N. ve Aydoğdu, M. (2016). Fen bilgisi öğretmen adaylarının öğretim yöntem - teknik tercihleri ve bu tercihlerinin nedenleri. e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 15-25. https://dergipark.org.tr/download/article-file/180117 (Erişim Tarihi: 18.07.2019).
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-4612-3041
Author: Erhan YAYLAK (Primary Author)
Institution: ORDU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : March 29, 2020

Bibtex @research article { aeusbed621664, journal = {Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-0767}, address = {}, publisher = {Ahi Evran University}, year = {2020}, volume = {6}, pages = {187 - 205}, doi = {10.31592/aeusbed.621664}, title = {Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Öğretim Yöntem ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Yaylak, Erhan} }
APA Yaylak, E . (2020). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Öğretim Yöntem ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 6 (1) , 187-205 . DOI: 10.31592/aeusbed.621664
MLA Yaylak, E . "Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Öğretim Yöntem ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi" . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2020 ): 187-205 <https://dergipark.org.tr/en/pub/aeusbed/issue/53383/621664>
Chicago Yaylak, E . "Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Öğretim Yöntem ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2020 ): 187-205
RIS TY - JOUR T1 - Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Öğretim Yöntem ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi AU - Erhan Yaylak Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.31592/aeusbed.621664 DO - 10.31592/aeusbed.621664 T2 - Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 187 EP - 205 VL - 6 IS - 1 SN - -2149-0767 M3 - doi: 10.31592/aeusbed.621664 UR - https://doi.org/10.31592/aeusbed.621664 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Öğretim Yöntem ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi %A Erhan Yaylak %T Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Öğretim Yöntem ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi %D 2020 %J Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P -2149-0767 %V 6 %N 1 %R doi: 10.31592/aeusbed.621664 %U 10.31592/aeusbed.621664
ISNAD Yaylak, Erhan . "Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Öğretim Yöntem ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 / 1 (March 2020): 187-205 . https://doi.org/10.31592/aeusbed.621664
AMA Yaylak E . Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Öğretim Yöntem ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; 6(1): 187-205.
Vancouver Yaylak E . Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Öğretim Yöntem ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; 6(1): 187-205.