Year 2020, Volume 6 , Issue 1, Pages 51 - 66 2020-03-29

Özel Yetenekli Öğrencilerin Ters Yüz Öğrenme Modeline Yönelik Hazırbulunuşluklarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Oğuzhan NACAROĞLU [1]


Bu araştırmada, özel yetenekli öğrencilerin ters yüz öğrenme modeline yönelik hazırbulunuşluklarının farklı değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nicel araştırma yöntemi desenlerinden tarama kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2019-2020 eğitim öğretim yılında Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan bir Bilim ve Sanat Merkezi’nde öğrenim gören 184 özel yetenekli öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Ters Yüz Öğrenme Hazırbulunuşluk Ölçeği kullanılmıştır. Ölçekten elde edilen puanların cinsiyet ve okul türü açısından karşılaştırılmasında bağımsız örneklem t testi, yaş ve öğrenim görülen program açısından karşılaştırılmasında ise ANOVA yürütülmüştür. Elde edilen bulgular, özel yetenekli öğrencilerin ters yüz öğrenme modeline yönelik hazırbulunuşluk düzeylerinin yüksek olduğu yönündedir. Kadın ve erkek katılımcıların sınıf-içi iletişim özyeterliliği ve ön çalışma yapma boyutlarından elde ettikleri puanlar arasında istatistiksel açıdan kadın katılımcılar lehine anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Bununla birlikte katılımcıların ölçeğin sınıf-içi iletişim öz-yeterliliği boyutundan elde ettikleri toplam puanlar arasında 6-10 yaşa sahip öğrenciler lehine anlamlı düzeyde bir farklılığın olduğu ve proje üretimi ve yönetimi programında öğrenim gören öğrencilerin öğrenme için motivasyonlarının daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen sonuçlar çerçevesinde ters yüz öğrenme modeline yönelik dersler yürütülmeden önce öğrencilerin bu modele yönelik hazır bulunuşluk düzeylerinin incelenmesi önerilmektedir.
Ters yüz öğrenme, hazırbulunuşluk, özel yetenekli öğrenci, tarama
 • Abeysekera, L. ve Dawson, P. (2015). Motivation and cognitive load in the flipped classroom: definition, rationale and a call for research. Higher Education Research and Development, 34(1), 1–14.
 • Akbaş, M. ve Çetin, P.S. (2018). Üstün yetenekli öğrencilerin çeşitli sosyobilimsel konulara ilişkin argümantasyon kalitesinin ve informal düşünme becerisinin incelenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 12(1) , 339-360.
 • Arslan, H. ve Kuzu, A. (2019). EBA Ders modülünün ve V sınıf yazılımının ters yüz sınıf modelinde uygulanabilirliğine yönelik öğretmen görüşleri. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 20-36.
 • Bajurny, A. (2014). An investigation into the effects of flip teaching on student learning. Retrieved from https://tspace.library .utoronto. ca/bitstream /1807/ 67002/1/ Bajurny_ Amy_E_2014April_MT_MTRP.pdf.
 • Başal, A., (2012). The use of flipped classroom in language teaching. 3. Black Sea ELT Conference içinde, Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi.
 • Bates, S. ve Galloway, R. (2012). The inverted classroom in a large enrolment introductory physics course: a case study, The Higher Education Academy.
 • Bergmann, J. ve Sams, A. (2014). Flipped Learning for Elementary Instruction. Washington DC: International Society for Technology in Education.
 • Bergmann, J. ve Sams, A. (2008). Remixing chemistry class. Learn Lead Technology 36(4), 24-7.
 • Bergmann, J. ve Sams, A. (2012). In Flip your classroom; Reach every student, in every class, every day. ISTE Washington USA.
 • Blau, I. ve Shamir-Inbal, T. (2017). Re-designed flipped learning model in an academic course: The role of co-creation and co-regulation. Computers & Education, 115, 69-81.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.Ç., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş ve Demirel, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları
 • Cockrum, T. (2014). Flipping your english class to reach all learners: Strategies and lesson plans. New York: Routledge.
 • Çetinkaya, Ç. ve İnci, G. (2019). Üstün zekâlı ve yetenekli çocukların erken çocukluk döneminde tanılanmasında öğretmenlerin düşünceleri. Kastamonu Education Journal, 27(3), 959-968.
 • Çitil, M. ve Ataman, A. (2018). İlköğretim çağındaki üstün yetenekli öğrencilerin davranışsal özelliklerinin eğitim ortamlarına yansıması ve ortaya çıkabilecek sorunlar. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(1),185-231.
 • Desantıs, J., Van-Curen, R., Putsch, J. ve Metzger, J. (2015). Do students learn more from a flip? An exploration of the efficacy of flipped and traditional lessons. Journal of Interactive Learning Research, 26(1), 39-63
 • Durak, Y. H. (2017). Ortaokul öğrencileri için ters yüz öğrenme hazırbulunuşluk ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(3), 1056-1068.
 • Elrayies, G. M. (2017). Flipped learning as a paradigm shift in architectural education. International Education Studies, 10(1), 93-108.
 • Enfıeld, J. (2013). Looking at the impact of the flipped classroom model of instruction on undergraduate multimedia students at CSUN. Techtrends, 57(6), 14-27.
 • Fisher, R., Ross, B., LaFerriere, R. ve Maritz, A. (2017). Flipped learning, flipped satisfaction, getting the balance right. Teaching & Learning Inquiry, 5(2), 114-127.
 • Flipped Learning Network (FLN) (2014). The Four Pillars of F-L-I-P™
 • Fraenkel, J.R. ve Wallen, N.E. (2006). How to design and evaluate research in education. (6. Ed.) New York: McGraw-Hill.
 • Goodwin, B. ve Miller, K. (2013). Evidence on flipped classrooms is still coming in. Educational Leadership, 70(6).
 • Grabau, C.R. (2015). Undergraduate student motivation and academic performance in a flipped classroom learning environment (Doctoral dissertation). Saint Louis University, Missouri.
 • Gürşimşek, I. (1999). Etkin sınıf yönetimi için etkili iletişim becerileri. Eğitim ve Bilim, 23,(112), 40-44.
 • Hao, Y. (2016). Exploring undergraduates' perspectives and flipped learning readiness in their flipped classrooms. Computers in Human Behavior, 59, 82-92.
 • Hayırsever, F. ve Orhan, A. (2018). Ters yüz edilmiş öğrenme modelinin kuramsal analizi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 572-596.
 • Hew, K.F. ve Cheung, W.S. (2014). Students’ and instructors’ use of massive open online courses (MOOCs): Motivations and challenges. Educational Research Review, 12, 45-58. Kettle, M. (2013). Flipped physics. Physics Education, 48(5), 593-596.
 • Kim, M. K., Kim, S. M., Khera, O. ve Getman, J. (2014). The experience of three flipped classrooms in an urban university: An exploration of design principles. The Internet and Higher Education, 22, 37-50
 • Kozikoğlu, İ. ve Camuşcu, K. (2019). Ortaokul öğrencilerinin ters yüz öğrenme hazırbulunuşlukları ile araştırma/sorgulamaya yönelik tutumları arasındaki ilişki. Yaşadıkça Eğitim, 33(2), 187-201.
 • LaFee, S.(2013). Flipped learning, Education Digest, 79(3), 13-18.
 • Lankford, L. (2013). Isn't the flipped classroom just blended learning? Retrieved from https://ileighanne. wordpress.com/2013/01/24/ isnt-the-flipped –classroom –just -blended-learning/
 • Mason, G. S., Shuman, T. R. ve Cook, K. E. (2013). Comparing the effectiveness of an inverted classroom to a traditional classroom in an upper-division engineering course. Ieee Transactions On Education, 56(4), 430-435.
 • Mccarthy, J. (2016). Reflections on a flipped classroom in first year higher education. Issues in Educational Research 26(2), 332-350.
 • MEB. (2017). Çocuk gelişimi ve eğitimi. Üstün zekalılar ve özel yetenekliler. Ankara: MEB Yayınevi.
 • Metin, N. (1999). Üstün Yetenekli Çocuklar. Ankara: Özaşama.
 • Millard, E. (2012). 5 reasons flipped classrooms work. University Business, 26-29.
 • Mok, H.N. (2014). Teaching tip: The flipped classroom. Journal of Information Systems Education, 25(1), 7-11.
 • O’Flaherty, J. ve Phillips, C. (2015). The use of flipped classrooms in higher education: a scoping review. Internet High Educ., 25, 85-95.
 • Osguthorpe, R.T. ve Graham, C.R. (2003). Blended learning environments: Definitions and directions. Quarterly Review of Distance Education, 4(3), 227-33.
 • Öztürk, S. (2016). Programlama öğretimindeki ters yüz öğretim yönteminin öğrencilerin başarılarına, bilgisayara yönelik tutumuna ve kendi kendine öğrenme düzeylerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Pierce, R. ve Fox, J. (2012). Vodcasts and active-learning exercises in a “flipped classroom” model of a renal pharmacotherapy module. American Journal of Pharmaceutical Education, 76(10), 196.
 • Ramirez, D., Hinojosa, C. Y. ve Rodriguez, F. (2014). Advantages and disadvantages of flipped classroom: STEM student´s perceptions. 7th International Conference of Education, Research and Innovation ICERI, Seville, Spain 17-19.
 • Rontogiannis, L. (2014). Flipping And Flexing In Science: The Flipped Classroom And The I2flex Model. 2014 Ieee 14th International Conference On Advanced Learning Technologies, 740-741.
 • Santosa, M. H. (2017). Learning approaches of Indonesian EFL Gen Z students in a Flipped Learning context. Journal on English as a Foreign Language, 7(2), 183-208.
 • Schreglmann, S. (2016). Türkiye’de üstün yetenekli öğrenciler ile ilgili yapılan yükseköğretim tezlerinin içerik analizi (2010–2015). Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 4(1), 14-26.
 • Shyr, W. J. ve Chen, C. H. (2018). Designing a technology-enhanced flipped learning system to facilitate students' self-regulation and performance. Journal of Computer Assisted Learning, 34(1), 53-62.
 • Staker, H. ve Horn, M.B. (2012). Classifying K-12 blended learning. Retrieved from http://files .eric.ed.gov/fulltext/ED535180.pdf
 • Talbert, R. (2012). Inverted classroom. Colleagues, 9(1), 18-19.
 • Topalak, Ş. (2016). Çevrilmiş öğrenme modelinin başlangıç seviyesi piyano öğretimine etkisi. Doktora Tezi. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • Xiu, Y., Moore, M.E., Thompson, P. ve French, D.P. (2018). Student perceptions of lecture-capture video to facilitate learning in a flipped classroom. TechTrends, 1-7.
 • Yestrebsky, C.L. (2015). Flipping the classroom in a large chemistry class-research university environment. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 191, 1113-1118.
 • Youngkın, C.A. (2014). The Flipped Classroom: Practices and Opportunities for Health Sciences Librarians. Medical Reference Services Quarterly, 33(4), 367-374.
 • Zainuddin, Z. ve Halili, S.H. (2016). Flipped classroom research and trends from different fields of study. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 17(3), 313-340.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-8516-9152
Author: Oğuzhan NACAROĞLU (Primary Author)
Institution: MALATYA BİLİM VE SANAT MERKEZİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : March 29, 2020

Bibtex @research article { aeusbed661838, journal = {Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-0767}, address = {}, publisher = {Ahi Evran University}, year = {2020}, volume = {6}, pages = {51 - 66}, doi = {10.31592/aeusbed.661838}, title = {Özel Yetenekli Öğrencilerin Ters Yüz Öğrenme Modeline Yönelik Hazırbulunuşluklarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Nacaroğlu, Oğuzhan} }
APA Nacaroğlu, O . (2020). Özel Yetenekli Öğrencilerin Ters Yüz Öğrenme Modeline Yönelik Hazırbulunuşluklarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 6 (1) , 51-66 . DOI: 10.31592/aeusbed.661838
MLA Nacaroğlu, O . "Özel Yetenekli Öğrencilerin Ters Yüz Öğrenme Modeline Yönelik Hazırbulunuşluklarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi" . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2020 ): 51-66 <https://dergipark.org.tr/en/pub/aeusbed/issue/53383/661838>
Chicago Nacaroğlu, O . "Özel Yetenekli Öğrencilerin Ters Yüz Öğrenme Modeline Yönelik Hazırbulunuşluklarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2020 ): 51-66
RIS TY - JOUR T1 - Özel Yetenekli Öğrencilerin Ters Yüz Öğrenme Modeline Yönelik Hazırbulunuşluklarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi AU - Oğuzhan Nacaroğlu Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.31592/aeusbed.661838 DO - 10.31592/aeusbed.661838 T2 - Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 51 EP - 66 VL - 6 IS - 1 SN - -2149-0767 M3 - doi: 10.31592/aeusbed.661838 UR - https://doi.org/10.31592/aeusbed.661838 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Özel Yetenekli Öğrencilerin Ters Yüz Öğrenme Modeline Yönelik Hazırbulunuşluklarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi %A Oğuzhan Nacaroğlu %T Özel Yetenekli Öğrencilerin Ters Yüz Öğrenme Modeline Yönelik Hazırbulunuşluklarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi %D 2020 %J Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P -2149-0767 %V 6 %N 1 %R doi: 10.31592/aeusbed.661838 %U 10.31592/aeusbed.661838
ISNAD Nacaroğlu, Oğuzhan . "Özel Yetenekli Öğrencilerin Ters Yüz Öğrenme Modeline Yönelik Hazırbulunuşluklarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 / 1 (March 2020): 51-66 . https://doi.org/10.31592/aeusbed.661838
AMA Nacaroğlu O . Özel Yetenekli Öğrencilerin Ters Yüz Öğrenme Modeline Yönelik Hazırbulunuşluklarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; 6(1): 51-66.
Vancouver Nacaroğlu O . Özel Yetenekli Öğrencilerin Ters Yüz Öğrenme Modeline Yönelik Hazırbulunuşluklarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; 6(1): 51-66.