Year 2017, Volume 7 , Issue 3, Pages 555 - 589 2017-12-27

Görsel Sanatlar Öğretmen Adaylarının “Özgünlük” Algısı
The Perception Of “Authenticity” Of Visual Arts Teacher Candidates

Ayça Sesigür [1] , Bahar Karaman Güvenç [2]


Araştırmanın temel amacı görsel sanatlar öğretmen adaylarının özgünlük algısını ortaya koymaktır. Öğretmen adaylarının özgünlük kavramını yaşam, sanat ve sanat eğitimi ile nasıl ilişkilendirdiğini belirleyerek, geleneksel, güncel ve gelecekçi sanat öğretimi yaklaşımlarına bakış açılarını ortaya koymak araştırmanın alt amaçlarını oluşturmaktadır. Araştırma, nitel araştırma fenomenoloji deseni ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada resim-iş eğitimi anabilim dalında kuramsal dersler (estetik, sanat eleştirisi, sanat tarihi vb.), ana sanat ve yan sanat atölye derslerinde görsel ifade biçimlerine yönelik arayış sürecini deneyimleyen altı öğretmen adayı ile derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler, öncelikle öğretmen adaylarının günlük yaşam deneyimleri, ardından “özgün olarak değerlendirdikleri” çalışmaları üzerinden gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında yapılan tematik analiz sonucunda farklılık, kişiye has olma, ilk olma özelliği taşıma kodlarından oluşan eşsizlik; kişiliği ile bütünleştirme, kendini bulma ve dışavurum kodlarından oluşan yaşantı; uzman kişilerin yargıları ve izleyicinin belirleyici rolü kodlarından oluşan onaylanma ve değişen bakış açıları, yeniden yorumlama, röprodüksiyon çelişkisi, özgünlüğü belirlemede kendisinin rolü kodlarından oluşan olasılıklara açık olma temaları bulgulanmıştır.

The uncertainty that is being shaped mutually with the changing meaning of art and work of art, is also reflected on the field of art education. The main objective of the research is to reveal the sense of authenticity of the teacher candidates of visual arts. Determining how the teacher candidates associate the concept of authenticity with life, art and art education and presenting their viewpoints to traditional, current and futurist art education approaches are the sub-objectives of the research. The research was performed by qualitative research phenomenology pattern. By the participation of six visual arts tearchers who experienced the process of searching directed to forms of expression in the workshop classes of main art and subsidiary art along with theoretical classes in the department of art teaching (esthetics, art criticism, art history etc.), profound interviews have been made about their studies that they “evaluated to be authentic”.As a result of thematic analysis done within the scope of the research, the themes of uniqueness, experience, affirmation and being open to possibilities have been dwelled on.

 • Barret, T. , (2014). Sanatı eleştirmek günceli anlamak. (Gökçe Metin Çev.) (ss. 19-21). İstanbul: Hayalperest Yayınevi.
 • Batur, Enis. (2002). Modernizmin serüveni. İstanbul: Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık.
 • Braun, V.ve Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology [Psikolojide tematik analizi kullanmak] Qualitative Research In Psychology [Psikolojide Nitel Araştırma], England: Bristol, 3(2).77-101 Uwe. http:/dx.doi.org/10. 1191/1478088706qp063oa adresinden alındı.
 • Carroll, N. , (2012). Sanat felsefesi çağdaş bir giriş. (G. Korkma Tirkeş, Çev.) (s.101). Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Cary, R. (2011).Critical art pedagogy foundation for postmodern art education [Postmodern sanat eğitimi için eleştirel sanat pedagojisi temelleri]. (ss. 58-60). New York: Routledge.
 • Creswell, J.W. (2013). Nitel araştırma yöntemleri. (M. Bütün, S. B. Demir, Çev.) (s.79). Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Dewey, J. (2005). Art as experience. [Deneyim olarak sanat] (s. 40-55). New York: Perigee Books.
 • Dewey, J. (2014). Deneyim ve eğitim. (S. Akıllı Çev.) (s. 46-48). Ankara: ODTÜ Yayınevi.
 • Drexler, M. L. (2012). Inquiry into place-based education in art. [Sanatta yer temelli eğitim sorgulaması]. (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi), College of Creative Arts, Morgantown, West Virginia University [Doğu Virginia Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi], Doğu Virginia, s.18-20.
 • Farago, F. 2006. Sanat. (Ö. Doğan, Çev.). Ankara: Doğu Batı Yayınları.
 • Francalanci, L. E. , 2006. Nesnelerin estetiği. (D. Kundakçı, Çev.).Ankara: Dost Yayınları, s.37.
 • Glesne, C. (2011/2013). Nitel araştırmaya giriş (2 b.) (s.259). (A. Ersoy, & P. Yalçınoğlu, Dü) Ankara: Pegem (Orijinali 2011'de yayımlanmıştır).
 • Greene, M. (1995). Releasing the imagination [Hayal gücünü serbest bırakma]. San Francisco: Jossey Bass.
 • Greene, M. (2015). Önsöz. R. Burnham, & E. Kai-Kee içinde, Müze dersleri yorum ve deneyim (A. Onacak, Çev.,) (s. 19). İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.
 • Gürsoy, K. (2007). Maurice Marleau-Ponty’de algı problemine giriş (s.40). Ankara: Lotus.
 • Jennifer, A. (2001). Thematic networks: an analytic tool for qualitative research [Tematik Ağlar: Nitel Araştırma için Analitik Araçlar]. Qualitative Research[ Nitel Araştırma] (ss.385-405). Londra: Sage. http://eds.b.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=10&sid=a95231f3-3ffa-4340-8fc7-01819340862b%40sessionmgr101&bdata=Jmxhbmc9dHImc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#AN=9773567&db=a9h adresinden alındı.
 • Krausse, Anna-Carola. (2005). Rönesanstan günümüze resim sanatının öyküsü (s.100). İstanbul: İletişim Yayınevi.
 • Özorhon, İ. F. ve Uraz, T. U. (2009). 1950-60 arası Türkiye mimarlığında özgünlük arayışları. İstanbul: Teknik Üniversitesi Dergisi, 89-100. http://itudergi.itu.edu.tr/index.php/itudergisi_a/article/viewFile/202/193 adresinden alındı. Erişim Tarihi: 10.02.2017.
 • Patton, M.Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. (M. Bütün, S. B. Demir, Çev.) (ss.104-106). Ankara: Pegem.
 • Ponty, M. M. , (2016). Göz ve tin. (A. Soysal Çev.) (s.40). İstanbul: Metis Yayınevi.
 • Tapies, A. (2014). Sanat pratiği (s.58,59). Ankara: Dost. Türk Dil Kurumu Sözlüğü (2017). Erişim Tarihi: 07.02.2017 http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5899916099dd24.80246920 adresinden alındı. Erişim Tarihi: 10.02.2017.
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Ayça Sesigür
Institution: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Bahar Karaman Güvenç
Institution: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : November 13, 2017
Acceptance Date : December 13, 2017
Publication Date : December 27, 2017

Bibtex @research article { ajesi371652, journal = {Anadolu Journal of Educational Sciences International}, issn = {2146-4014}, eissn = {2146-4014}, address = {}, publisher = {Anadolu University}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {555 - 589}, doi = {10.18039/ajesi.371652}, title = {The Perception Of “Authenticity” Of Visual Arts Teacher Candidates}, key = {cite}, author = {Sesigür, Ayça and Karaman Güvenç, Bahar} }
APA Sesigür, A , Karaman Güvenç, B . (2017). The Perception Of “Authenticity” Of Visual Arts Teacher Candidates . Anadolu Journal of Educational Sciences International , International Symposium on Social Studies Education Special Issue , 555-589 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ajesi/issue/33398/371652
MLA Sesigür, A , Karaman Güvenç, B . "The Perception Of “Authenticity” Of Visual Arts Teacher Candidates" . Anadolu Journal of Educational Sciences International 7 (2017 ): 555-589 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ajesi/issue/33398/371652>
Chicago Sesigür, A , Karaman Güvenç, B . "The Perception Of “Authenticity” Of Visual Arts Teacher Candidates". Anadolu Journal of Educational Sciences International 7 (2017 ): 555-589
RIS TY - JOUR T1 - The Perception Of “Authenticity” Of Visual Arts Teacher Candidates AU - Ayça Sesigür , Bahar Karaman Güvenç Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Anadolu Journal of Educational Sciences International JF - Journal JO - JOR SP - 555 EP - 589 VL - 7 IS - 3 SN - 2146-4014-2146-4014 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Anadolu Journal of Educational Sciences International The Perception Of “Authenticity” Of Visual Arts Teacher Candidates %A Ayça Sesigür , Bahar Karaman Güvenç %T The Perception Of “Authenticity” Of Visual Arts Teacher Candidates %D 2017 %J Anadolu Journal of Educational Sciences International %P 2146-4014-2146-4014 %V 7 %N 3 %R %U
ISNAD Sesigür, Ayça , Karaman Güvenç, Bahar . "The Perception Of “Authenticity” Of Visual Arts Teacher Candidates". Anadolu Journal of Educational Sciences International 7 / 3 (December 2017): 555-589 .
AMA Sesigür A , Karaman Güvenç B . The Perception Of “Authenticity” Of Visual Arts Teacher Candidates. Anadolu Journal of Educational Sciences International. 2017; 7(3): 555-589.
Vancouver Sesigür A , Karaman Güvenç B . The Perception Of “Authenticity” Of Visual Arts Teacher Candidates. Anadolu Journal of Educational Sciences International. 2017; 7(3): 555-589.
IEEE A. Sesigür and B. Karaman Güvenç , "The Perception Of “Authenticity” Of Visual Arts Teacher Candidates", Anadolu Journal of Educational Sciences International, vol. 7, no. 3, pp. 555-589, Dec. 2017, doi:10.18039/ajesi.371652