Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Harmanlanmış Öğrenme Ortamında Denetim Odağına Göre Uyarlanmış 5E Öğrenme Modelinin Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi

Year 2018, Volume 11, Issue 3, 562 - 585, 03.07.2018
https://doi.org/10.30831/akukeg.382522

Abstract

Bu araştırmada denetim odağına göre uyarlanmış harmanlanmış öğrenme ortamında 5E öğrenme modelinin öğrencilerin akademik başarılarına etkisi incelemiştir. Araştırma, 2011–2012 öğretim yılı Bozok Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı öğrencilerinden oluşan ve birinci sınıf, birinci yarıyıl programında bulunan “Programlama Temelleri I” dersini alan 104 öğrenci ile yürütülmüştür. Öğrenciler iki deney ve iki kontrol grubuna ayrılmıştır. Deney grubunda 53, kontrol grubunda ise 51 öğrenci bulunmaktadır. Hem deney hem de kontrol grubu harmanlanmış öğrenme ortamında bulunmuşlardır. Verilerin toplanmasında denetim odağı ölçeği ve akademik başarı testi kullanılmıştır. Araştırmada akademik başarı analizinde öntest – sontest – kontrol gruplu desen kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin çözümlenmesinde t-testi, tek faktörlü varyans analizi (ANOVA) ve tek faktörlü kovaryans analizi (ANCOVA) kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre;  harmanlanmış öğrenme ortamında denetim odağına göre uyarlanmış 5E öğrenme modeline uygun ders alan öğrencilerin, harmanlanmış öğrenme ortamında ders alan öğrencilere göre daha yüksek başarı gösterdiği bulunmuştur. Aynı zamanda 5E öğrenme modeline göre ders alan öğrencilerin 5E öğrenme modelinden bağımsız harmanlanmış öğrenme ortamında ders alan öğrencilere göre başarılarının daha kalıcı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

References

 • Arabacıoğlu, T., Bülbül, H.İ. & Filiz, A. (2007). Bilgisayar programlama öğretiminde yeni bir yaklaşım. Akademik Bilişim’07 - IX. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri [Tam Metin Basım], 31 Ocak - 2 Şubat 2007 Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.
 • Brusilovsky, P. (2003) Adaptive navigation support in educational hypermedia: the role of student knowledge level and the case for meta-adaptation. British Journal of Educational Technology, 34(4), 487-497
 • Carin, A. & J. Bass. (2005). Teaching science as inquiry. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Prentice Hall.
 • Connolly, C., Murphy, E. & Moore, S., (2009). Programming anxiety amongst computing students—a key in the retention debate? IEEE Transactions on Education, 52(1), 52-56.
 • Çelikkol, S. (2007). Programlamaya giriş ve algoritmalar. Trabzon: Academic Book Publishing.
 • Dağ, İ. (1991). Rotter’ in iç-diş kontrol odaği ölçeği (RİDKOÖ)’ nin üniversite öğrencileri için güvenirliği ve geçerliliği. Psikoloji Dergisi, 7(26), 10-15.
 • Dönmez, A. (1986). Denetim odağı: temel araştırma alanları. A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 18(1), 259-280.
 • Ergin, İ. (2006). Fizik eğitiminde 5e modelinin öğrencilerin akademik başarısına, tutumuna ve hatırlama düzeyine etkisine bir örnek: İki boyutta atış hareketi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Fish, L. (1999). Why use the 5E model for teaching science?. Tapestries Times, 1(2), 2-3.
 • Gardner, D.C. & Warren, S.A. (1978). Careers and disabilities. A Career Education Approach. Greylock Publishers.
 • Hançer, A. H. (2005). Fen eğitiminde yapılandırmacı yaklaşıma dayalı bilgisayar destekli öğrenmenin öğrenme ürünlerine etkisi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Horton, W. (2000). Designing web based training. NY, Chichester, Weinheim, Brisbane, Singapore, Toronto: John Wiley.
 • Hoşgörür, V. (2002). Sınıf yönetiminde yapısalcı yaklaşım. Eğitim Araştırmaları, 3(9), 73-78.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (1972). Sosyal değişmenin psikolojik boyutları: İzmir lise öğrencileri üzerine bir inceleme. Ankara: Sosyal Bilimler Derneği Yay.
 • Lorsbach, A. (2006). The learning cycle as a tool for planning science instruction. IIIinois State University. Retrieved from http://www.coe.ilstu.edu/scienceed/lorsbach/257lrcy.htm.
 • Martin, D. J. (2000). Elementary science methods: A constructivist approach. Belmont, CA: Wadsworth/Thomason Learning.
 • Newby, Diane E. (2004). Using inquiry to connect young learners to science. National Charter Schools Institute.
 • http://www.nationalcharterschools.org/uploads/pdf/resource_20040617125804_Using%20Inquiry.pdf sitesinden 24 Eylül 2012 tarihinde alınmıştır.
 • Özmen, H. (2005). Öğrenme kuramları ve fen bilimleri öğretimindeki uygulamaları. Fen ve teknoloji öğretimi. S. Çepni (Ed.). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Öztürk, Ç. (2008). Coğrafya öğretiminde 5E modelinin bilimsel süreç becerilerine, akademik başariya ve tutuma etkisi (Yayımlanmamış Doktora Tezi) Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Pines, H.A, & Julian, J.W. (1972). Effects of task and social demands on locus of control differences in informormation processing. Journal of Personality, 40, 407-416.
 • Rotter, J. B. (1966). Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement. Psychological Monographs, 80, 1-28.
 • Saban, A. (2005). Öğrenme öğretme süreci yeni teori ve yaklaşımlar. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Singh, H. & Reed, C. (2001). A white paper: Achieving success with blended learning. Lexington, MA: Centra Software.
 • Wilder, M. & Shuttleworth, P. (2005). Cell inquiry: a 5e learning cycle lesson. Science Activities, 41(4), 37-43.

The Effects of 5E Learning Cycle Model in Adaptive Blended Learning Environment to Students’ Academic Success

Year 2018, Volume 11, Issue 3, 562 - 585, 03.07.2018
https://doi.org/10.30831/akukeg.382522

Abstract

In a blended learning environment, the effect of 5E model which was adapted according to the focus of control to students’ academic success was examined in this research. The research was carried out in 2011-2012 academic year with two experimental and two control groups. Each group is comprised of Bozok University Vocational High School Computer Technologies Department, Computer Programming area consists of 104 students who take “Fundamentals of Programming-I” course which is in the first semester of 1st grade. Focus of Control Scale, Academic Success Test and Student Satisfaction about Blended Learning Environment Scale were used in order to collect data for the research. The academic success was measured with a pre-test post-test control group design. T-test, variance analysis (ANOVA) and covariance analysis (ANCOVA) were used in data analysis. According to the findings of the study, experimental groups had higher test scores than the control groups in academic achievement test. Moreover, it was found out that experimental groups had higher retention test scores when compared to the control groups.  

References

 • Arabacıoğlu, T., Bülbül, H.İ. & Filiz, A. (2007). Bilgisayar programlama öğretiminde yeni bir yaklaşım. Akademik Bilişim’07 - IX. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri [Tam Metin Basım], 31 Ocak - 2 Şubat 2007 Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.
 • Brusilovsky, P. (2003) Adaptive navigation support in educational hypermedia: the role of student knowledge level and the case for meta-adaptation. British Journal of Educational Technology, 34(4), 487-497
 • Carin, A. & J. Bass. (2005). Teaching science as inquiry. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Prentice Hall.
 • Connolly, C., Murphy, E. & Moore, S., (2009). Programming anxiety amongst computing students—a key in the retention debate? IEEE Transactions on Education, 52(1), 52-56.
 • Çelikkol, S. (2007). Programlamaya giriş ve algoritmalar. Trabzon: Academic Book Publishing.
 • Dağ, İ. (1991). Rotter’ in iç-diş kontrol odaği ölçeği (RİDKOÖ)’ nin üniversite öğrencileri için güvenirliği ve geçerliliği. Psikoloji Dergisi, 7(26), 10-15.
 • Dönmez, A. (1986). Denetim odağı: temel araştırma alanları. A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 18(1), 259-280.
 • Ergin, İ. (2006). Fizik eğitiminde 5e modelinin öğrencilerin akademik başarısına, tutumuna ve hatırlama düzeyine etkisine bir örnek: İki boyutta atış hareketi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Fish, L. (1999). Why use the 5E model for teaching science?. Tapestries Times, 1(2), 2-3.
 • Gardner, D.C. & Warren, S.A. (1978). Careers and disabilities. A Career Education Approach. Greylock Publishers.
 • Hançer, A. H. (2005). Fen eğitiminde yapılandırmacı yaklaşıma dayalı bilgisayar destekli öğrenmenin öğrenme ürünlerine etkisi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Horton, W. (2000). Designing web based training. NY, Chichester, Weinheim, Brisbane, Singapore, Toronto: John Wiley.
 • Hoşgörür, V. (2002). Sınıf yönetiminde yapısalcı yaklaşım. Eğitim Araştırmaları, 3(9), 73-78.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (1972). Sosyal değişmenin psikolojik boyutları: İzmir lise öğrencileri üzerine bir inceleme. Ankara: Sosyal Bilimler Derneği Yay.
 • Lorsbach, A. (2006). The learning cycle as a tool for planning science instruction. IIIinois State University. Retrieved from http://www.coe.ilstu.edu/scienceed/lorsbach/257lrcy.htm.
 • Martin, D. J. (2000). Elementary science methods: A constructivist approach. Belmont, CA: Wadsworth/Thomason Learning.
 • Newby, Diane E. (2004). Using inquiry to connect young learners to science. National Charter Schools Institute.
 • http://www.nationalcharterschools.org/uploads/pdf/resource_20040617125804_Using%20Inquiry.pdf sitesinden 24 Eylül 2012 tarihinde alınmıştır.
 • Özmen, H. (2005). Öğrenme kuramları ve fen bilimleri öğretimindeki uygulamaları. Fen ve teknoloji öğretimi. S. Çepni (Ed.). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Öztürk, Ç. (2008). Coğrafya öğretiminde 5E modelinin bilimsel süreç becerilerine, akademik başariya ve tutuma etkisi (Yayımlanmamış Doktora Tezi) Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Pines, H.A, & Julian, J.W. (1972). Effects of task and social demands on locus of control differences in informormation processing. Journal of Personality, 40, 407-416.
 • Rotter, J. B. (1966). Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement. Psychological Monographs, 80, 1-28.
 • Saban, A. (2005). Öğrenme öğretme süreci yeni teori ve yaklaşımlar. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Singh, H. & Reed, C. (2001). A white paper: Achieving success with blended learning. Lexington, MA: Centra Software.
 • Wilder, M. & Shuttleworth, P. (2005). Cell inquiry: a 5e learning cycle lesson. Science Activities, 41(4), 37-43.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Hakkı BAĞCI> (Primary Author)
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Halil İbrahim YALIN>
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Publication Date July 3, 2018
Application Date January 22, 2018
Acceptance Date March 28, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 11, Issue 3

Cite

APA Bağcı, H. & Yalın, H. İ. (2018). Harmanlanmış Öğrenme Ortamında Denetim Odağına Göre Uyarlanmış 5E Öğrenme Modelinin Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi . Journal of Theoretical Educational Science , 11 (3) , 562-585 . DOI: 10.30831/akukeg.382522