Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Examination of Prospective Biology Teachers’ Study Skills

Year 2018, Volume UBEK-2018, Issue , 24 - 40, 28.12.2018
https://doi.org/10.30831/akukeg.403470

Abstract

The purpose of this research is to examine the prospective biology teachers’ study skills and to compare in terms of gender. The sample of the study, which was implemented with survey method, consisted of 62 (40 females, 22 males) prospective biology teachers studying in Education Faculty of Ataturk University. For determining the teachers’ study skills, the data were collected through “Study Skill Questionnaire (SSQ) originally developed by Bay, Tuğluk and Gençdoğan (2004). The five-point Likert type SSQ included in totally 26 items with three sub-dimensions: (1) motivation (2) time management (3) preparation for exams-test anxiety. Cronbach’s Alpha for the overall scale was calculated as 0.729. The findings obtained from data analyzed by SPSS.18 indicated that the prospective biology teachers had low level of study skills for all subdimensions of the SSQ. Additionally, the findings for overall SSQ showed that there was not a statistically important difference between genders. As a result, recommendations were suggested towards development of the prospective teachers’ study skills. 

References

 • Açıkalın, A. (1994). Teknik ve toplumsal yönleriyle okul yöneticiliği. Pegem A Yayınları: Ankara.
 • Akpınar, E. (2006). Fen öğretiminde soyut kavramların yapılandırılmasında bilgisayar desteği: yaşamımızı yönlendiren elektrik ünitesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Altunoğlu, B.D., & Atav, E. (2005). Daha etkili bir biyoloji öğretimi için öğretmen beklentileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 19-28.
 • Aluçdibi, F., & Ekici, G. (2007). Ortaöğretim öğrencilerinin biyoloji dersi motivasyon düzeylerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 197-226.
 • Andrew, S., & Vilalle, W. (1998). Nursing students’ self-efficacy, self-regulated learning and academic performance in science teaching. Retrieved February 03, 2009 from http://www.aare.edu.au/ 98pap/abs98.html.
 • Atılgan, M. (1998). Üniversite öğrencilerinin ders çalışma alışkanlıkları ile akademik başarılarının karşılaştırılması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.
 • Aydın, B. (1990). Üniversite öğrencilerinin kaygı düzeyleri ile ders çalışma tutum ve alışkanlıklarının incelenmesi. Psikoloji Dergisi, 7(25), 33-40.
 • Bahar, M. (2002). Biyoloji öğrencilerinin motivasyon tarzlarının tespiti. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2), 23-34.
 • Başak, T., Uzun, Ş., & Arslan, F. (2008). Hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinin zaman yönetimi becerileri. TAF Preventive Medicine Bulletin, 7(5), 429-434.
 • Baştürk, R. (2007). Kamu personeli seçme sınavına hazırlanan öğretmen adaylarının sınav kaygı düzeylerinin incelenmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(2), 163-176.
 • Bay, E., Tuğluk, M.N., & Gençdoğan, B. (2004). Üniversite öğrencilerinin ders çalışma becerilerinin incelenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 2(2), 223-234.
 • Bay, E., Tuğluk, M. N., & Gençdoğan, B. (2005). Üniversite öğrencilerinin ders çalışma becerilerinin incelenmesi: Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Örneği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14, 94- 105.
 • Bilge, A., & Pektaş, İ. (2004). Öğrencilerin sosyo-kültürel özellikleri, durumluk/sürekli anksiyete düzeyleri ve başa çıkma becerilerinin incelenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 20(1), 47–55.
 • Brophy, J. (1998). Motivating students to learn. Washington: McGraw Hill.
 • Campbell, R. L., & Svenson, L. W. (1992). Perceived level of stress among university undergraduate students in Edmonton. Canada. Perceptual and Motor Skills, 75(2), 552-554.
 • Campbell, L.A. (2004). As strong as the weakest link: Urban high school dropout. High School Journal, 87(2), 16-24.
 • Christenson, S.L., & Thurlow, M.L. (2004). School dropouts: Prevention considetrations, interventions and challenges. Current Directions in Psychological Science, 13, 36-39.
 • Chuang, H. F., & Cheng, Y. J. (2003). A study on attitudes toward biology and learning environment of the seventh grade students. Chinese Journal of Science Education, 11(2), 171–194.
 • Culler, R. E., & Holahan, C. I. (1980). Test anxiety and academic performance: The effects of study related behaviors. Journal of Educational Psychology, 72, 16-20.
 • Çağlıyan, V., & Güral, R. (2009). Zaman yönetimi becerileri: Meslek yüksekokulu öğrencileri üzerine bir değerlendirme. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2, 174-189.
 • Çakmak, M., & Ercan, L. (2006). Views of experienced and student teachers about motivation in effective teaching process. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(3), 133-143.
 • Çetin, F. (2018). Öğretmen adaylarının stratejik ders çalışma eğilimlerinin incelenmesi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7(2), 898-921.
 • Çoban, G., & Ergin, Ö. (2008). İlköğretim öğrencilerinin feni öğrenme yaklaşımları. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), 271-293.
 • Demirtaş, H., & Özer, N. (2007). Öğretmen adaylarının zaman yönetimi becerileri ile akademik başarısı arasındaki ilişkisi. Eğitimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, 2(1), 34-47.
 • Dinçer, G. T., & Akdeniz, A. R. (2008). Determining the study skills of student teachers. Oral presentation at the XIII. IOSTE The Use of Science and Technology Education for Peace and Sustainable Development Symposium. Kuşadası.
 • Dural, Songül. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının öğrenme ve ders çalışma stratejileri ile başarıları arasındaki ilişki (Yayımlanmış yüksek lisans tezi). Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • Durukan, Ü. G., Batman, D., & Yiğit, N. (2015). Öğretmen adaylarının ders çalışma alışkanlıkları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 63-80.
 • Efil, İ. (2000). Sınıf yönetimi (Ed. L. Küçükahmet). Nobel Yayıncılık: Ankara.
 • Ekici, G. (2010). Factors affecting biology lesson motivation of high school students. Procedia Social Behavioral Sciences, 2(2), 2137-2142.
 • Ellez, M., & Sezgin, G. (2002, Eylül 16). Öğretmen adaylarının öğrenme yaklaşımları. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulan bildiri. Alıntılama tarihi: 10 Aralık 2012.http://www.fedu.metu.edu.tr/ufbmek-5/b_kitabi/PDF/OgretmenYetistirme/Bildiri/t288.
 • Erdamar, G. (2010). Öğretmen adaylarının ders çalışma stratejilerini etkileyen bazı değişkenler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(38), 82-93.
 • Eren, O. (2011). İlköğretim 6., 7. ve 8. Sınıf öğrencilerinin ders çalışma alışkanlıkları ile fen ve teknoloji dersi akademik başarıları arasındaki ilişki (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Ergene, T. (1994). Sınav kaygısı ile başa çıkma programının etkililiği. Psikiyatri Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi, 2(1), 36-42.
 • Erözkan, A. (2011). Üniversite Öğrencilerinin Sınav Kaygısı ve Başa Çıkma Davranışları. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi,1(12), 13-38.
 • Ertem, H. (2006). Ortaöğretim öğrencilerinin kimya derslerine yönelik güdülenme tür (içsel ve dışsal) ve düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.
 • Gözel, E. (2010). İlköğretim okulu öğretmenlerinin zaman yönetimi hakkındaki görüşlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24, 67-84.
 • Gül, Ş. (2011). 5E modeline dayalı olarak hazırlanan ders yazılımının öğrencilerin başarılarına, tutumlarına ve kavram yanılgılarının giderilmesine etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Güler, M. H., & Sağlam, N. (2002). Biyoloji öğretiminde bilgisayar destekli öğretimin ve çalışma yapraklarının öğrencilerin başarısı ve bilgisayara karşı tutumlarına etkileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 117-126.
 • Güneri, O. Y. (1996). Durumluk ve sürekli kaygı ile sınav arasındaki ilişki. III. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Çukurova Üniversitesi, Adana’da sunuldu.
 • İlhan, M., Çetin, B., & Sünkür, M. Ö. (2013). Olumlu ve olumsuz mükemmeliyetçilik ile ders çalışma becerileri arasındaki ilişkinin kanonik korelasyon ile incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 10(1), 47-73.
 • Kılıç, D., & Sağlam, N. (2004). Biyoloji eğitiminde kavram haritalarının öğrenme başarısına ve kalıcılığına etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 155-164.
 • Kocabaş, İ., & Erdem, R. (2003). Yönetici adayı öğretmenlerin kişisel zaman yönetimi davranışları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2), 192- 202.
 • Lee, O., & Brophy, J. (1996). Motivational patterns observed in sixth-grade science classroom. Journal of Research in Science Teaching, 33(3), 303-318.
 • Martin, A. J. (2001). The student motivationscale: A tool for measuring and enhancing motivation. Australian Journal of Guidance and Counselling, 11, 11-20.
 • Masgoret, A. M., & Gardner, R. C. (2003). Attitudes, motivation, and second language learning: A meta-analysis of studies conducted by Gardner and associates. Language Learning, 53(1), 123-163.
 • McMillan, J. H., & Schumacher, S. (2010). Research in education: Evidence-based inquiry (7th Ed.). London: Pearson.
 • Nelson, D. B., & Nelson, K. W. (2003, March). Emotional intelligence skills: Significant factors in freshmen achievement and retention. Paper presented at the American Counselling Association Conference, Anaheim, CA.
 • Öncel, C., Büyüköztürk, Ş., & Özçelikay, G. (2005). Serbest eczacıların zaman yönetimi. Ankara Eczacılık Fakültesi Dergisi, 34(3), 191-206.
 • Özay-Köse, E., Diken, E. H., & Gül, Ş. (2017). Biyoloji öğretmen adaylarındaki tükenmişlik ve KPSS kaygı düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Gazi Eğitim Dergisi, 37(3), 991–1012.
 • Pajares, F. (1996). Self-efficacy beliefs in academic settings. Review of Educational Research, 66(4), 543–578.
 • Piji-Küçük, D. (2010). Müzik öğretmeni adaylarının sınav kaygısı, benlik saygısı ve çalgı başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 37-50.
 • Rafoth, M.A., & DeFabo, L. (1990). Study skills. What research says to the teacher. West Haven, Connecticut: NEA Professional Library, ED 323 184
 • Schunk, D. H. (1991). Self-efficacy and academic motivation. Educational Psychologist, 26(3&4), 207-231.
 • Sebitosi, E. K. (2007). Understanding genetics and inheritance in rural schools. Journal of Biological Education, 41(2), 56-61.
 • Selçuk, G., Çalışkan, S., & Erol, M. (2007). Evaluation of learning approaches for prospective physics teachers. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(2), 25-41.
 • Sırmacı, N. (2003). Matematik öğretmenliği anabilim dalı öğrencilerinin ders çalışma alışkanlıklarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 11(2), 359-366.
 • Smythe, J. A. F., & Robertson, I. T. (1999). On the relationship between time management and time estimation. British Journal of Psychology, 90.
 • Softa, H. K., Karaahmetoğlu, G. U., & Çabuk, F. (2015). Lise son sınıf öğrencilerinin sınav kaygısı ve etkileyen faktörlerin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(4), 1481-1494.
 • Staeck, L. (1995). Perspectives for biological education-challenge for biology instruction at the and of the 20th century. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 29-35.
 • Taşpınar, M. (2007). Kuramdan uygulamaya öğretim ilke ve yöntemleri. Nobel Yayınları: Ankara.
 • Tekkaya, C., Çapa, Y., & Yılmaz, Ö. (2000). Biyoloji öğretmen adaylarının genel biyoloji konularındaki kavram yanılgıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 140-147.
 • Tektaş, M., & Tektaş, N. (2010). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin zaman yönetimi ve akademik başarıları arasındaki ilişki. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23, 221-229.
 • Temelli, A., & Kurt, M. (2010). Eğitim fakültesi ve fen fakültesi biyoloji öğrencilerinin ders çalışma alışkanlıklarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim, 3(2), 27-36.
 • Tezbaşaran, A. A. (1997). Likert tipi ölçek geliştirme kılavuzu (ikinci baskı). Türk Psikologlar Derneği Yayınları: Ankara.
 • Thomas, A. (1993). Study Skills. Eugene, Oregon: Oregon School Study Council, University of Oregon. (Eric Document Reproduction Service) ED 355 616.
 • Thompson, F., & Logue, S. (2006). An exploration of common student misconceptions in science. International Education Journal, 7(4), 553-559.
 • Topkaya, N., Yaka, B., & Öğretmen, T. (2011). Öğrenme ve ders çalışma yaklaşımları envanteri’nin uyarlanması ve ilgili yapılarla ilişkisinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 36(159), 192-204.
 • Trueman, M., & Hartley, J. (1996). A comparison between the time management skills and academic performance of mature and traditional-entry university students. Higher Education, 32, 199-215.
 • Tümkaya, S., & Bal, L. (2006). Çukurova üniversitesi öğrencilerinin ders çalışma alışkanlıklarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(2), 313-326.
 • Uluğ, F. (1981). Verimli çalışma alışkanlıkları kazandırma konusunda yapılan rehberliğin okul başarısına etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Ünal, G., & Ergin, Ö., 2006. Buluş yoluyla fen öğretiminin öğrencilerin akademik başarılarına, öğrenme yaklaşımlarına ve tutumlarına etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 3(1), 37-52.
 • Yaman, M., & Soran, H. (2000). Türkiye’de ortaöğretim kurumlarında biyoloji öğretiminin değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 229-237.
 • Yıldız, H. (2010, Mayıs 13). Öğretmen adaylarının sahip oldukları öğrenme stilleri ve öğrenme yaklaşımları arasındaki ilişki. Birinci Ulusal Eğitim Programı ve Öğretimi Kongresi’nde sunulan bildiri. Alıntılama tarihi: 10 Aralık 2012. http://www.pegem.net/akademi/kongrebildiri_detay.aspx?id=117841.
 • Yılmaz, M. B., & Orhan, F. (2011). Ders çalışma yaklaşımları ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Bilim, 159(36), 69-83.

Biyoloji Öğretmen Adaylarının Ders Çalışma Becerilerinin İncelenmesi

Year 2018, Volume UBEK-2018, Issue , 24 - 40, 28.12.2018
https://doi.org/10.30831/akukeg.403470

Abstract

Bu çalışmanın amacı, biyoloji öğretmen adaylarının ders çalışma becerilerini belirlemek ve cinsiyet açısından karşılaştırmaktır. Tarama yöntemi ile yürütülen çalışmanın örneklem grubu, Atatürk Üniversitesi K. K. Eğitim Fakültesi’nin biyoloji eğitimi anabilim dalında öğrenim gören toplam 62 öğretmen adayı (40 kız, 22 erkek) oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarının ders çalışma becerilerini belirlemek için daha önce Bay, Tuğluk ve Gençdoğan (2004) tarafından hazırlanan Ders Çalışma Becerileri Anketi (DÇBA) kullanılmıştır. DÇBA 3 alt boyut içeren 5’li Likert tipi 26 maddeden oluşmaktadır. Alt boyutlar, (1) motivasyon, (2) zaman yönetimi (3) sınavlara hazırlanma-sınav kaygısı şeklinde adlandırılmıştır. Ölçeğin geneli için Cronbach’s Alpha güvenirlik katsayısı 0.729 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS istatistik programında analiz edilmiştir. Analiz sonucunda elde edilen bulgular incelendiğinde, öğretmen adaylarının büyük bir çoğunluğunun her alt boyutta ders çalışma becerileri konusunda eksikliklerinin olduğu görülmektedir. Ayrıca öğretmen adaylarının ders çalışma becerileri ile cinsiyet düzeyi açısından anlamlı bir farkın olmadığı görülmüştür. Çalışmanın sonunda ise öğretmen adaylarının ders çalışma becerilerinin geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunulmuştur.

References

 • Açıkalın, A. (1994). Teknik ve toplumsal yönleriyle okul yöneticiliği. Pegem A Yayınları: Ankara.
 • Akpınar, E. (2006). Fen öğretiminde soyut kavramların yapılandırılmasında bilgisayar desteği: yaşamımızı yönlendiren elektrik ünitesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Altunoğlu, B.D., & Atav, E. (2005). Daha etkili bir biyoloji öğretimi için öğretmen beklentileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 19-28.
 • Aluçdibi, F., & Ekici, G. (2007). Ortaöğretim öğrencilerinin biyoloji dersi motivasyon düzeylerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 197-226.
 • Andrew, S., & Vilalle, W. (1998). Nursing students’ self-efficacy, self-regulated learning and academic performance in science teaching. Retrieved February 03, 2009 from http://www.aare.edu.au/ 98pap/abs98.html.
 • Atılgan, M. (1998). Üniversite öğrencilerinin ders çalışma alışkanlıkları ile akademik başarılarının karşılaştırılması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.
 • Aydın, B. (1990). Üniversite öğrencilerinin kaygı düzeyleri ile ders çalışma tutum ve alışkanlıklarının incelenmesi. Psikoloji Dergisi, 7(25), 33-40.
 • Bahar, M. (2002). Biyoloji öğrencilerinin motivasyon tarzlarının tespiti. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2), 23-34.
 • Başak, T., Uzun, Ş., & Arslan, F. (2008). Hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinin zaman yönetimi becerileri. TAF Preventive Medicine Bulletin, 7(5), 429-434.
 • Baştürk, R. (2007). Kamu personeli seçme sınavına hazırlanan öğretmen adaylarının sınav kaygı düzeylerinin incelenmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(2), 163-176.
 • Bay, E., Tuğluk, M.N., & Gençdoğan, B. (2004). Üniversite öğrencilerinin ders çalışma becerilerinin incelenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 2(2), 223-234.
 • Bay, E., Tuğluk, M. N., & Gençdoğan, B. (2005). Üniversite öğrencilerinin ders çalışma becerilerinin incelenmesi: Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Örneği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14, 94- 105.
 • Bilge, A., & Pektaş, İ. (2004). Öğrencilerin sosyo-kültürel özellikleri, durumluk/sürekli anksiyete düzeyleri ve başa çıkma becerilerinin incelenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 20(1), 47–55.
 • Brophy, J. (1998). Motivating students to learn. Washington: McGraw Hill.
 • Campbell, R. L., & Svenson, L. W. (1992). Perceived level of stress among university undergraduate students in Edmonton. Canada. Perceptual and Motor Skills, 75(2), 552-554.
 • Campbell, L.A. (2004). As strong as the weakest link: Urban high school dropout. High School Journal, 87(2), 16-24.
 • Christenson, S.L., & Thurlow, M.L. (2004). School dropouts: Prevention considetrations, interventions and challenges. Current Directions in Psychological Science, 13, 36-39.
 • Chuang, H. F., & Cheng, Y. J. (2003). A study on attitudes toward biology and learning environment of the seventh grade students. Chinese Journal of Science Education, 11(2), 171–194.
 • Culler, R. E., & Holahan, C. I. (1980). Test anxiety and academic performance: The effects of study related behaviors. Journal of Educational Psychology, 72, 16-20.
 • Çağlıyan, V., & Güral, R. (2009). Zaman yönetimi becerileri: Meslek yüksekokulu öğrencileri üzerine bir değerlendirme. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2, 174-189.
 • Çakmak, M., & Ercan, L. (2006). Views of experienced and student teachers about motivation in effective teaching process. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(3), 133-143.
 • Çetin, F. (2018). Öğretmen adaylarının stratejik ders çalışma eğilimlerinin incelenmesi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7(2), 898-921.
 • Çoban, G., & Ergin, Ö. (2008). İlköğretim öğrencilerinin feni öğrenme yaklaşımları. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), 271-293.
 • Demirtaş, H., & Özer, N. (2007). Öğretmen adaylarının zaman yönetimi becerileri ile akademik başarısı arasındaki ilişkisi. Eğitimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, 2(1), 34-47.
 • Dinçer, G. T., & Akdeniz, A. R. (2008). Determining the study skills of student teachers. Oral presentation at the XIII. IOSTE The Use of Science and Technology Education for Peace and Sustainable Development Symposium. Kuşadası.
 • Dural, Songül. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının öğrenme ve ders çalışma stratejileri ile başarıları arasındaki ilişki (Yayımlanmış yüksek lisans tezi). Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • Durukan, Ü. G., Batman, D., & Yiğit, N. (2015). Öğretmen adaylarının ders çalışma alışkanlıkları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 63-80.
 • Efil, İ. (2000). Sınıf yönetimi (Ed. L. Küçükahmet). Nobel Yayıncılık: Ankara.
 • Ekici, G. (2010). Factors affecting biology lesson motivation of high school students. Procedia Social Behavioral Sciences, 2(2), 2137-2142.
 • Ellez, M., & Sezgin, G. (2002, Eylül 16). Öğretmen adaylarının öğrenme yaklaşımları. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulan bildiri. Alıntılama tarihi: 10 Aralık 2012.http://www.fedu.metu.edu.tr/ufbmek-5/b_kitabi/PDF/OgretmenYetistirme/Bildiri/t288.
 • Erdamar, G. (2010). Öğretmen adaylarının ders çalışma stratejilerini etkileyen bazı değişkenler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(38), 82-93.
 • Eren, O. (2011). İlköğretim 6., 7. ve 8. Sınıf öğrencilerinin ders çalışma alışkanlıkları ile fen ve teknoloji dersi akademik başarıları arasındaki ilişki (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Ergene, T. (1994). Sınav kaygısı ile başa çıkma programının etkililiği. Psikiyatri Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi, 2(1), 36-42.
 • Erözkan, A. (2011). Üniversite Öğrencilerinin Sınav Kaygısı ve Başa Çıkma Davranışları. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi,1(12), 13-38.
 • Ertem, H. (2006). Ortaöğretim öğrencilerinin kimya derslerine yönelik güdülenme tür (içsel ve dışsal) ve düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.
 • Gözel, E. (2010). İlköğretim okulu öğretmenlerinin zaman yönetimi hakkındaki görüşlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24, 67-84.
 • Gül, Ş. (2011). 5E modeline dayalı olarak hazırlanan ders yazılımının öğrencilerin başarılarına, tutumlarına ve kavram yanılgılarının giderilmesine etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Güler, M. H., & Sağlam, N. (2002). Biyoloji öğretiminde bilgisayar destekli öğretimin ve çalışma yapraklarının öğrencilerin başarısı ve bilgisayara karşı tutumlarına etkileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 117-126.
 • Güneri, O. Y. (1996). Durumluk ve sürekli kaygı ile sınav arasındaki ilişki. III. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Çukurova Üniversitesi, Adana’da sunuldu.
 • İlhan, M., Çetin, B., & Sünkür, M. Ö. (2013). Olumlu ve olumsuz mükemmeliyetçilik ile ders çalışma becerileri arasındaki ilişkinin kanonik korelasyon ile incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 10(1), 47-73.
 • Kılıç, D., & Sağlam, N. (2004). Biyoloji eğitiminde kavram haritalarının öğrenme başarısına ve kalıcılığına etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 155-164.
 • Kocabaş, İ., & Erdem, R. (2003). Yönetici adayı öğretmenlerin kişisel zaman yönetimi davranışları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2), 192- 202.
 • Lee, O., & Brophy, J. (1996). Motivational patterns observed in sixth-grade science classroom. Journal of Research in Science Teaching, 33(3), 303-318.
 • Martin, A. J. (2001). The student motivationscale: A tool for measuring and enhancing motivation. Australian Journal of Guidance and Counselling, 11, 11-20.
 • Masgoret, A. M., & Gardner, R. C. (2003). Attitudes, motivation, and second language learning: A meta-analysis of studies conducted by Gardner and associates. Language Learning, 53(1), 123-163.
 • McMillan, J. H., & Schumacher, S. (2010). Research in education: Evidence-based inquiry (7th Ed.). London: Pearson.
 • Nelson, D. B., & Nelson, K. W. (2003, March). Emotional intelligence skills: Significant factors in freshmen achievement and retention. Paper presented at the American Counselling Association Conference, Anaheim, CA.
 • Öncel, C., Büyüköztürk, Ş., & Özçelikay, G. (2005). Serbest eczacıların zaman yönetimi. Ankara Eczacılık Fakültesi Dergisi, 34(3), 191-206.
 • Özay-Köse, E., Diken, E. H., & Gül, Ş. (2017). Biyoloji öğretmen adaylarındaki tükenmişlik ve KPSS kaygı düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Gazi Eğitim Dergisi, 37(3), 991–1012.
 • Pajares, F. (1996). Self-efficacy beliefs in academic settings. Review of Educational Research, 66(4), 543–578.
 • Piji-Küçük, D. (2010). Müzik öğretmeni adaylarının sınav kaygısı, benlik saygısı ve çalgı başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 37-50.
 • Rafoth, M.A., & DeFabo, L. (1990). Study skills. What research says to the teacher. West Haven, Connecticut: NEA Professional Library, ED 323 184
 • Schunk, D. H. (1991). Self-efficacy and academic motivation. Educational Psychologist, 26(3&4), 207-231.
 • Sebitosi, E. K. (2007). Understanding genetics and inheritance in rural schools. Journal of Biological Education, 41(2), 56-61.
 • Selçuk, G., Çalışkan, S., & Erol, M. (2007). Evaluation of learning approaches for prospective physics teachers. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(2), 25-41.
 • Sırmacı, N. (2003). Matematik öğretmenliği anabilim dalı öğrencilerinin ders çalışma alışkanlıklarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 11(2), 359-366.
 • Smythe, J. A. F., & Robertson, I. T. (1999). On the relationship between time management and time estimation. British Journal of Psychology, 90.
 • Softa, H. K., Karaahmetoğlu, G. U., & Çabuk, F. (2015). Lise son sınıf öğrencilerinin sınav kaygısı ve etkileyen faktörlerin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(4), 1481-1494.
 • Staeck, L. (1995). Perspectives for biological education-challenge for biology instruction at the and of the 20th century. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 29-35.
 • Taşpınar, M. (2007). Kuramdan uygulamaya öğretim ilke ve yöntemleri. Nobel Yayınları: Ankara.
 • Tekkaya, C., Çapa, Y., & Yılmaz, Ö. (2000). Biyoloji öğretmen adaylarının genel biyoloji konularındaki kavram yanılgıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 140-147.
 • Tektaş, M., & Tektaş, N. (2010). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin zaman yönetimi ve akademik başarıları arasındaki ilişki. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23, 221-229.
 • Temelli, A., & Kurt, M. (2010). Eğitim fakültesi ve fen fakültesi biyoloji öğrencilerinin ders çalışma alışkanlıklarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim, 3(2), 27-36.
 • Tezbaşaran, A. A. (1997). Likert tipi ölçek geliştirme kılavuzu (ikinci baskı). Türk Psikologlar Derneği Yayınları: Ankara.
 • Thomas, A. (1993). Study Skills. Eugene, Oregon: Oregon School Study Council, University of Oregon. (Eric Document Reproduction Service) ED 355 616.
 • Thompson, F., & Logue, S. (2006). An exploration of common student misconceptions in science. International Education Journal, 7(4), 553-559.
 • Topkaya, N., Yaka, B., & Öğretmen, T. (2011). Öğrenme ve ders çalışma yaklaşımları envanteri’nin uyarlanması ve ilgili yapılarla ilişkisinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 36(159), 192-204.
 • Trueman, M., & Hartley, J. (1996). A comparison between the time management skills and academic performance of mature and traditional-entry university students. Higher Education, 32, 199-215.
 • Tümkaya, S., & Bal, L. (2006). Çukurova üniversitesi öğrencilerinin ders çalışma alışkanlıklarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(2), 313-326.
 • Uluğ, F. (1981). Verimli çalışma alışkanlıkları kazandırma konusunda yapılan rehberliğin okul başarısına etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Ünal, G., & Ergin, Ö., 2006. Buluş yoluyla fen öğretiminin öğrencilerin akademik başarılarına, öğrenme yaklaşımlarına ve tutumlarına etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 3(1), 37-52.
 • Yaman, M., & Soran, H. (2000). Türkiye’de ortaöğretim kurumlarında biyoloji öğretiminin değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 229-237.
 • Yıldız, H. (2010, Mayıs 13). Öğretmen adaylarının sahip oldukları öğrenme stilleri ve öğrenme yaklaşımları arasındaki ilişki. Birinci Ulusal Eğitim Programı ve Öğretimi Kongresi’nde sunulan bildiri. Alıntılama tarihi: 10 Aralık 2012. http://www.pegem.net/akademi/kongrebildiri_detay.aspx?id=117841.
 • Yılmaz, M. B., & Orhan, F. (2011). Ders çalışma yaklaşımları ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Bilim, 159(36), 69-83.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Esra ÖZAY-KÖSE
Türkiye


Şeyda GÜL
Türkiye


Mehmet ERKOL
Türkiye

Publication Date December 28, 2018
Application Date March 8, 2018
Acceptance Date September 20, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume UBEK-2018, Issue

Cite

Bibtex @research article { akukeg403470, journal = {Journal of Theoretical Educational Science}, issn = {1308-1659}, eissn = {1308-1659}, address = {Eğitim Fakültesi, Eğitim 1 Binası, ANS Kampusu, 03200 / Afyonkarahisar}, publisher = {Afyon Kocatepe University}, year = {2018}, volume = {UBEK-2018}, pages = {24 - 40}, doi = {10.30831/akukeg.403470}, title = {Biyoloji Öğretmen Adaylarının Ders Çalışma Becerilerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Özay-köse, Esra and Gül, Şeyda and Erkol, Mehmet} }
APA Özay-köse, E. , Gül, Ş. & Erkol, M. (2018). Biyoloji Öğretmen Adaylarının Ders Çalışma Becerilerinin İncelenmesi . Journal of Theoretical Educational Science , ICSE-2018 , 24-40 . DOI: 10.30831/akukeg.403470
MLA Özay-köse, E. , Gül, Ş. , Erkol, M. "Biyoloji Öğretmen Adaylarının Ders Çalışma Becerilerinin İncelenmesi" . Journal of Theoretical Educational Science UBEK-2018 (2018 ): 24-40 <https://dergipark.org.tr/en/pub/akukeg/issue/40520/403470>
Chicago Özay-köse, E. , Gül, Ş. , Erkol, M. "Biyoloji Öğretmen Adaylarının Ders Çalışma Becerilerinin İncelenmesi". Journal of Theoretical Educational Science UBEK-2018 (2018 ): 24-40
RIS TY - JOUR T1 - Biyoloji Öğretmen Adaylarının Ders Çalışma Becerilerinin İncelenmesi AU - Esra Özay-köse , Şeyda Gül , Mehmet Erkol Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30831/akukeg.403470 DO - 10.30831/akukeg.403470 T2 - Journal of Theoretical Educational Science JF - Journal JO - JOR SP - 24 EP - 40 VL - UBEK-2018 IS - SN - 1308-1659-1308-1659 M3 - doi: 10.30831/akukeg.403470 UR - https://doi.org/10.30831/akukeg.403470 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Theoretical Educational Science Biyoloji Öğretmen Adaylarının Ders Çalışma Becerilerinin İncelenmesi %A Esra Özay-köse , Şeyda Gül , Mehmet Erkol %T Biyoloji Öğretmen Adaylarının Ders Çalışma Becerilerinin İncelenmesi %D 2018 %J Journal of Theoretical Educational Science %P 1308-1659-1308-1659 %V UBEK-2018 %N %R doi: 10.30831/akukeg.403470 %U 10.30831/akukeg.403470
ISNAD Özay-köse, Esra , Gül, Şeyda , Erkol, Mehmet . "Biyoloji Öğretmen Adaylarının Ders Çalışma Becerilerinin İncelenmesi". Journal of Theoretical Educational Science UBEK-2018 / (December 2018): 24-40 . https://doi.org/10.30831/akukeg.403470
AMA Özay-köse E. , Gül Ş. , Erkol M. Biyoloji Öğretmen Adaylarının Ders Çalışma Becerilerinin İncelenmesi. Journal of Theoretical Educational Science. 2018; UBEK-2018: 24-40.
Vancouver Özay-köse E. , Gül Ş. , Erkol M. Biyoloji Öğretmen Adaylarının Ders Çalışma Becerilerinin İncelenmesi. Journal of Theoretical Educational Science. 2018; UBEK-2018: 24-40.
IEEE E. Özay-köse , Ş. Gül and M. Erkol , "Biyoloji Öğretmen Adaylarının Ders Çalışma Becerilerinin İncelenmesi", Journal of Theoretical Educational Science, vol. UBEK-2018, pp. 24-40, Dec. 2018, doi:10.30831/akukeg.403470