Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

Science Teachers’ Opinions about the Use of Hologram Applications in Science Education

Year 2021, Volume 23, Issue 4, 1334 - 1348, 29.12.2021
https://doi.org/10.32709/akusosbil.896821

Abstract

Distance learning became mandatory with Covid-19 outbreak. The use of technological products such as computers, tablets, smartphones and televisions have increased. In addition, teaching technologies such as simulations, animations, hologram, augmented and virtual reality are used in the learning environment. Among these technologies, limited number of studies on hologram technology shows that it has positive contributions to the learning environment. Therefore, it is thought that determining the teachers’ perspective on hologram technology in the learning environment will contribute to the literature. The research aims to determine the opinions of science teachers about hologram technology applications in science teaching. Phenomenology design, which is one of the qualitative research approaches, was used in the study. This research consists of 10 (4 male, 6 female) science teachers working in the Eastern Anatolia Region in the 2020-2021 academic year. The data were collected using a semi-structured interview form which is developed by the researchers. The data were analysed content analysis. Results of the study show that using hologram technology in science teaching has many benefits. These benefits increase students’ attention, facilitating the learning process of concepts, increasing academic success, concretising and reinforcing subjects. Some of the teachers who participated in the study stated that they did not use hologram technology in science teaching at a sufficient level. To bring digital hologram technology to the classroom environment, teachers should be aware of these technologies and participate in studies on this subject.

References

 • Akdeniz, A. R. ve Öztürk, M. ve Bakırcı H. (2017). Bilgisayar destekli öğretim uygulamalarının sekizinci sınıf öğrencilerinin fen dersi akademik başarılarına ve bilginin kalıcılığına etkisi. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 59-77.
 • Akpınar, E. ve Ergin, Ö. (2005). Yapılandırmacı kuramda fen öğretmeninin rolü. İlköğretim Online Dergisi, 4(2), 55-64.
 • Alkan, C. (2005). Eğitim teknolojisi. (7. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Artun, H., Durukan, A. ve Temur, A. (2020). Effects of virtualy reality enriched science laboratory activities on pre-service science teachers’ science process skills. Education and Information Technologies, 25, 5477-5498.
 • Aslan, B. (2015). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersinin İngilizce öğretmenlerinin mesleki kazanımlarına etkisi: Muğla İli Örneği (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla.
 • Aslan, R. (2017). Uluslararası rekabette yeni imkânlar: Sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve hologram. Ayrıntı Dergisi, 5(49).
 • Aslan, R. ve Erdoğan, S. (2017). 21. yüzyılda hekimlik eğitimi: Sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, hologram. Kocatepe Veterinary Journal, 10(3), 204-212.
 • Baker, E. J., Bakar, J. A. A., & Zulkifli, A. N. (2017). Mobile augmented reality elements for museum hearing impaired visitors’ engagement. Journal of Telecommunication, Electronic and Computer Engineering, 9(2-12), 171-178.
 • Bilgin, H. (2019). Fen bilimleri öğretmenlerinin fen bilimleri dersi için geliştirilmiş bir android tabanlı mobil uygulamaya yönelik görüşlerinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Niğde.
 • Bozkuş, E. (2002). İlköğretim ikinci aşamasında matematik öğretiminde bilgisayar kullanmanın öğrenci başarısı üzerine yansıması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Van.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri (14. Baskı). Ankara: Pegem Yayınları.
 • Chen, C. P., & Wang, C. H. (2015). Employing augmented reality embedded instruction to disperse the imparities of individual differences in earth science learning. Journal of Science Education and Technology, 24(6), 835-847.
 • Çepni, S. (2014). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Durukan, A., Artun, H., & Temur, A. (2020). Virtual reality in science education: A descriptive review. Journal of Science Learning, 3, 132-142.
 • Ekiz, D. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri: Yaklaşım, yöntem ve teknikler. Anı Yayıncılık.
 • Ghuloum, H. (2010 ). 3D Hologram technology in learning environment. In E. Cohen (Ed.), Proceeding of information science & IT education conference (pp. 693-704). Italy: Information Science Institute.
 • Hackett, M., & Proctor, M. (2016). Three dimensional display technologies for anatomical education a literature review. Journal of Science Education and Technology, 25(4), 641-654.
 • Hançer, A. H., Şensoy, Ö. ve Yıldırım, H. İ. (2003). İlköğretimde çağdaş fen bilgisi öğretiminin önemi ve nasıl olması gerektiği üzerine bir değerlendirme. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(13), 80-88.
 • Huang, T. C., Chen, C. C., & Chou, Y. W. (2016). Animating eco education to see feel and discover in an augmented reality based experiential learning environment. Computers & Education, 96, 72-82.
 • İnel, D., Evrekli, E. ve Balım, A. G. (2011). Öğretmen adaylarının fen ve teknoloji dersinde eğitim teknolojilerinin kullanılmasına ilişkin görüşleri. Kuramsal Eğitimbilim, 4(2), 128-150.
 • Kara, Y. (2018). Determining the effects of microscope simulation on achievement, ability, reports, and opinions about microscope in general biology laboratory course. Universal Journal of Educational Research, 6, 1981-1990.
 • Kara, Y., & Bakırcı, H. (2018). A scale to assess science activity videos (SASAV): The study of validity and reliability. Journal of Education and Training Studies, 6(1), 43-51.
 • Karademir, E., Sarikahya, E. ve Altunsoy, K. (2017). Fen bilimleri öğretmenlerinin beceri kavramına yönelik algıları: Bir olgubilim çalışması. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1), 53-71.
 • Katsioloudis, P. J., & Jones, M. V. (2018). A comparative analysis of holographic, 3D printed, and computer generated models: implications for engineering technology students’ spatial visualization ability. Journal of Technology Education, 29(2), 36-53.
 • Khurmyet, G. (2016). Mobil eğitim teknolojisi olarak tablet bilgisayarların etkin öğrenim amaçlı kullanımı: özel ortaöğretim kurumları üzerine bir araştırma (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Miles, B. M., & Huberman A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded source book. California, USA: Sage Publications.
 • Mnaathr, S. H., & Basha, A. D. (2013). Descriptive study of 3D imagination to teach children in primary schools: Planets in outer space (Sun, Moon, Our Planet). Computer Science and Information Technology, 1(2), 111-114.
 • Okulu, H. Z. ve Ünver, A. O. (2016). Bring cosmos into the classroom: 3D hologram. Shelley, M., Kıray, A., & Çelik, İ. (Ed), Education Research Highlights in Mathematics, Science and Technology (s. 81-86).
 • Olson, D. W. (2013). Simple, complete, and novel quantitative model of holography for students of science and science education. Journal of Physics: Conference Series, 415(1), 1-7.
 • Orcos, L., & Magrenan, A. A. (2018). The hologram as a teaching medium for the acquisition of STEM contents. International Journal of Learning Technology, 13(2), 163-177.
 • Öztürk, M., Akdeniz, A. R. ve Bakırcı, H. (2017). Bilgisayar destekli öğretim uygulamalarının ortaokul öğrencilerinin bilimsel düşünme becerileri üzerine etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 611-639.
 • Patton, M. Q. (2002). Two decades of developments in qualitative inquiry: A personal, experiential perspective. Qualitative Social Work, 1(3), 261-283.
 • Roslan, R. K., & Ahmad, A. (2017). 3D spatial visualisation skills training application for school students using hologram pyramid. International Journal on Informatics Visualization, 1(4), 170-174.
 • Saklan, H. ve Ünal, C. (2018). Teknoloji dostu fen bilimleri öğretmenlerinin eğitim bilişim ağı hakkındaki görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 12(1), 493-526.
 • Sipahioğlu, S. (2019). Fen bilimleri öğretmenlerinin eğitimde teknoloji kullanımına yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Sotiriou, S., & Bogner, F. X. (2008). Visualizing the invisible: Augmented reality as an innovative science education scheme. Advanced Science Letters, 1(1), 114-122.
 • Şahin, O. N. ve Uyar, S. (2019, Nisan). Muhasebe eğitiminde yeni teknolojiler: Hologram tekniği. 40 Yılın Muhasebesi ve Yeni Hayallerimiz Sempozyumu, Denizli.
 • Şahin, T. Y. ve Yıldırım, S. (1999). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Turan Güntepe, E. (2020). Etkileşimli hologram teknolojisiyle okul öncesi kavramlarının öğretimi (Yayımlanmamış doktora tezi). Trabzon Üniversitesi, Trabzon.
 • Tüfekçi-Hotomaroğlu, A. (1997). Bilgisayar destekli öğretimde ders yazılımlarının değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Türk. H. (2020). Fen eğitiminde yenilikçi teknoloji uygulamaları: Dijital hologram örneği (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
 • Walker, R. A. (2013). Holograms as teaching agents. Journal of Physics: Conference Series, 415(1), 1-5.
 • Yamaguchi, T., & Yoshikawa, H. (2012). New education system for construction of optical holography setup tangible learning with augmented reality. Journal of Physics, 415(1), 1-8.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, Ö. ve Sanalan, V. A. (2015). Fen öğretiminde katılımlı ve motive edici sınıf ortamı mobil teknoloji kullanımı. On Dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(2), 37-50.

Fen Öğretiminde Kullanılan Hologram Uygulamalarına Yönelik Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Görüşleri

Year 2021, Volume 23, Issue 4, 1334 - 1348, 29.12.2021
https://doi.org/10.32709/akusosbil.896821

Abstract

Covid-19 salgını, uzaktan eğitimi zorunlu hale getirmiştir. Bu eğitim yaklaşımında; bilgisayar, tablet, akıllı telefon ve televizyon gibi teknolojik ürünler oldukça fazla kullanılmaktadır. Bu teknolojilerin yanında son dönemlerde öğrenme ortamlarında; simülasyonlar, animasyonlar, hologram, artırılmış ve sanal gerçeklik gibi öğretim teknolojilerinin kullanıldığı görülmektedir. Bu teknolojilerden özellikle hologram teknolojisi ile ilgili yapılan sınırlı sayıdaki çalışmanın sonuçlarına göre öğrenme ortamlarında olumlu katkılarının olduğu söylenebilir. Bundan dolayı hologram teknolojisinin öğrenme ortamlarında kullanımına yönelik öğretmen görüşlerini belirleyen bu çalışmanın alanyazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu kapsamda araştırmanın amacı, Fen Bilimleri öğretmenlerinin fen öğretiminde hologram teknolojisi uygulamalarına yönelik görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın yöntemi, nitel araştırma yaklaşımlarından olgubilim deseni olarak belirlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu ise, 2020-2021 eğitim öğretim yılında Doğu Anadolu Bölgesi’nde görev yapmakta olan 10 (4 erkek, 6 kadın) Fen Bilimleri öğretmeni oluşturmaktadır. Veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Elde edilen veriler, içerik analiz yöntemi ile çözümlenmiştir. Çalışmanın sonucunda Fen Bilimleri öğretmenleri, hologram teknolojisinin fen öğretiminde kullanılmasının birçok yararlarının olduğunu ifade etmişlerdir. Bu yararlar; öğrencilerin konuya dikkatlerini çektiği, kavramların öğrenilmesini kolaylaştırdığı, akademik başarıyı artırdığı, konuları somutlaştırdığı ve pekiştirdiği şeklindedir. Çalışmaya katılan öğretmenlerin bazıları hologram teknolojisini fen öğretiminde yeterli düzeyde kullanamadıklarını belirtmişlerdir. Dijital hologram teknolojisinin sınıf ortamına taşınabilmesi için, öğretmenlerin bu teknolojiden haberdar olması ve bu konu hakkında çalışmalara katılmaları gerektiği düşünülmektedir.

References

 • Akdeniz, A. R. ve Öztürk, M. ve Bakırcı H. (2017). Bilgisayar destekli öğretim uygulamalarının sekizinci sınıf öğrencilerinin fen dersi akademik başarılarına ve bilginin kalıcılığına etkisi. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 59-77.
 • Akpınar, E. ve Ergin, Ö. (2005). Yapılandırmacı kuramda fen öğretmeninin rolü. İlköğretim Online Dergisi, 4(2), 55-64.
 • Alkan, C. (2005). Eğitim teknolojisi. (7. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Artun, H., Durukan, A. ve Temur, A. (2020). Effects of virtualy reality enriched science laboratory activities on pre-service science teachers’ science process skills. Education and Information Technologies, 25, 5477-5498.
 • Aslan, B. (2015). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersinin İngilizce öğretmenlerinin mesleki kazanımlarına etkisi: Muğla İli Örneği (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla.
 • Aslan, R. (2017). Uluslararası rekabette yeni imkânlar: Sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve hologram. Ayrıntı Dergisi, 5(49).
 • Aslan, R. ve Erdoğan, S. (2017). 21. yüzyılda hekimlik eğitimi: Sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, hologram. Kocatepe Veterinary Journal, 10(3), 204-212.
 • Baker, E. J., Bakar, J. A. A., & Zulkifli, A. N. (2017). Mobile augmented reality elements for museum hearing impaired visitors’ engagement. Journal of Telecommunication, Electronic and Computer Engineering, 9(2-12), 171-178.
 • Bilgin, H. (2019). Fen bilimleri öğretmenlerinin fen bilimleri dersi için geliştirilmiş bir android tabanlı mobil uygulamaya yönelik görüşlerinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Niğde.
 • Bozkuş, E. (2002). İlköğretim ikinci aşamasında matematik öğretiminde bilgisayar kullanmanın öğrenci başarısı üzerine yansıması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Van.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri (14. Baskı). Ankara: Pegem Yayınları.
 • Chen, C. P., & Wang, C. H. (2015). Employing augmented reality embedded instruction to disperse the imparities of individual differences in earth science learning. Journal of Science Education and Technology, 24(6), 835-847.
 • Çepni, S. (2014). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Durukan, A., Artun, H., & Temur, A. (2020). Virtual reality in science education: A descriptive review. Journal of Science Learning, 3, 132-142.
 • Ekiz, D. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri: Yaklaşım, yöntem ve teknikler. Anı Yayıncılık.
 • Ghuloum, H. (2010 ). 3D Hologram technology in learning environment. In E. Cohen (Ed.), Proceeding of information science & IT education conference (pp. 693-704). Italy: Information Science Institute.
 • Hackett, M., & Proctor, M. (2016). Three dimensional display technologies for anatomical education a literature review. Journal of Science Education and Technology, 25(4), 641-654.
 • Hançer, A. H., Şensoy, Ö. ve Yıldırım, H. İ. (2003). İlköğretimde çağdaş fen bilgisi öğretiminin önemi ve nasıl olması gerektiği üzerine bir değerlendirme. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(13), 80-88.
 • Huang, T. C., Chen, C. C., & Chou, Y. W. (2016). Animating eco education to see feel and discover in an augmented reality based experiential learning environment. Computers & Education, 96, 72-82.
 • İnel, D., Evrekli, E. ve Balım, A. G. (2011). Öğretmen adaylarının fen ve teknoloji dersinde eğitim teknolojilerinin kullanılmasına ilişkin görüşleri. Kuramsal Eğitimbilim, 4(2), 128-150.
 • Kara, Y. (2018). Determining the effects of microscope simulation on achievement, ability, reports, and opinions about microscope in general biology laboratory course. Universal Journal of Educational Research, 6, 1981-1990.
 • Kara, Y., & Bakırcı, H. (2018). A scale to assess science activity videos (SASAV): The study of validity and reliability. Journal of Education and Training Studies, 6(1), 43-51.
 • Karademir, E., Sarikahya, E. ve Altunsoy, K. (2017). Fen bilimleri öğretmenlerinin beceri kavramına yönelik algıları: Bir olgubilim çalışması. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1), 53-71.
 • Katsioloudis, P. J., & Jones, M. V. (2018). A comparative analysis of holographic, 3D printed, and computer generated models: implications for engineering technology students’ spatial visualization ability. Journal of Technology Education, 29(2), 36-53.
 • Khurmyet, G. (2016). Mobil eğitim teknolojisi olarak tablet bilgisayarların etkin öğrenim amaçlı kullanımı: özel ortaöğretim kurumları üzerine bir araştırma (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Miles, B. M., & Huberman A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded source book. California, USA: Sage Publications.
 • Mnaathr, S. H., & Basha, A. D. (2013). Descriptive study of 3D imagination to teach children in primary schools: Planets in outer space (Sun, Moon, Our Planet). Computer Science and Information Technology, 1(2), 111-114.
 • Okulu, H. Z. ve Ünver, A. O. (2016). Bring cosmos into the classroom: 3D hologram. Shelley, M., Kıray, A., & Çelik, İ. (Ed), Education Research Highlights in Mathematics, Science and Technology (s. 81-86).
 • Olson, D. W. (2013). Simple, complete, and novel quantitative model of holography for students of science and science education. Journal of Physics: Conference Series, 415(1), 1-7.
 • Orcos, L., & Magrenan, A. A. (2018). The hologram as a teaching medium for the acquisition of STEM contents. International Journal of Learning Technology, 13(2), 163-177.
 • Öztürk, M., Akdeniz, A. R. ve Bakırcı, H. (2017). Bilgisayar destekli öğretim uygulamalarının ortaokul öğrencilerinin bilimsel düşünme becerileri üzerine etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 611-639.
 • Patton, M. Q. (2002). Two decades of developments in qualitative inquiry: A personal, experiential perspective. Qualitative Social Work, 1(3), 261-283.
 • Roslan, R. K., & Ahmad, A. (2017). 3D spatial visualisation skills training application for school students using hologram pyramid. International Journal on Informatics Visualization, 1(4), 170-174.
 • Saklan, H. ve Ünal, C. (2018). Teknoloji dostu fen bilimleri öğretmenlerinin eğitim bilişim ağı hakkındaki görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 12(1), 493-526.
 • Sipahioğlu, S. (2019). Fen bilimleri öğretmenlerinin eğitimde teknoloji kullanımına yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Sotiriou, S., & Bogner, F. X. (2008). Visualizing the invisible: Augmented reality as an innovative science education scheme. Advanced Science Letters, 1(1), 114-122.
 • Şahin, O. N. ve Uyar, S. (2019, Nisan). Muhasebe eğitiminde yeni teknolojiler: Hologram tekniği. 40 Yılın Muhasebesi ve Yeni Hayallerimiz Sempozyumu, Denizli.
 • Şahin, T. Y. ve Yıldırım, S. (1999). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Turan Güntepe, E. (2020). Etkileşimli hologram teknolojisiyle okul öncesi kavramlarının öğretimi (Yayımlanmamış doktora tezi). Trabzon Üniversitesi, Trabzon.
 • Tüfekçi-Hotomaroğlu, A. (1997). Bilgisayar destekli öğretimde ders yazılımlarının değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Türk. H. (2020). Fen eğitiminde yenilikçi teknoloji uygulamaları: Dijital hologram örneği (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
 • Walker, R. A. (2013). Holograms as teaching agents. Journal of Physics: Conference Series, 415(1), 1-5.
 • Yamaguchi, T., & Yoshikawa, H. (2012). New education system for construction of optical holography setup tangible learning with augmented reality. Journal of Physics, 415(1), 1-8.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, Ö. ve Sanalan, V. A. (2015). Fen öğretiminde katılımlı ve motive edici sınıf ortamı mobil teknoloji kullanımı. On Dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(2), 37-50.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Language and Literature
Authors

Hasan BAKIRCI> (Primary Author)
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
0000-0002-7142-5271
Türkiye


Nurten GÖK>
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4065-0935
Türkiye


Hüseyin ARTUN>
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8496-918X
Türkiye

Publication Date December 29, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 23, Issue 4

Cite

APA Bakırcı, H. , Gök, N. & Artun, H. (2021). Fen Öğretiminde Kullanılan Hologram Uygulamalarına Yönelik Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Görüşleri . Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 23 (4) , 1334-1348 . DOI: 10.32709/akusosbil.896821

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Please Click for all Issues of the Journal.