Dergi Yönergesi

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak, İçerik ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam:

 Madde 1- 1) Bu yönergenin amacı, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yayımlanmakta olan Sosyal Bilimler Dergisi’nin niteliğine ve yayımlanmasına ilişkin usul, ilke ve esasları düzenlemektir. 

2) Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sosyal bilimler alanında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak sosyal bilimlerin bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

3) Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, TUBİTAK ULAKBİM’in Türkiye'de yayımlanan akademik dergilerin elektronik ortamda yayımlanmasına olanak veren Dergi-Park sistemi aracılığıyla online olarak yayımlanan açık erişimli ve tamamı ile ücretsiz bir dergidir.

4) Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, antropoloji, felsefe, psikoloji, sosyoloji, dil ve edebiyat, eğitim, ilahiyat, iktisadi ve idari bilimler, hukuk, halkla ilişkiler, iletişim, turizm, sanat ve tasarım gibi sosyal bilimler alanlarındaki bilimsel çalışmalara  yer veren hakemli bir dergidir.

5) Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1999 yılından itibaren “Hakemli Dergi” statüsüne uygun olarak yılda en az iki sayı olarak yayımlanmaktadır. Dergi, Enstitü Yönetim Kurulu ve Yayın Kurulu kararıyla Özel Sayı olarak da yayımlanabilmektedir. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2015 yılı Haziran sayısından itibaren online olarak yayımlanmaktadır.

Dayanak:

Madde 2- Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İçerik:

Madde 3-  Dergiye gönderilen yazılar; 

1)    Madde dördüncü fıkrasında belirtilen alanlar kapsamında kendi alanında uygun araştırma, yöntem ve modeller kullanılarak hazırlanmış, alanında bir boşluğu dolduracak, araştırmaya dayalı özgün çalışma koşullarını taşımalı ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olmalıdır. 

2)    Daha önce yayınlanmış bir yazıyı değerlendiren, eleştiren, bu konuda yeni ve dikkate değer görüşleri ortaya koyan araştırma veya inceleme olmalıdır. 

3)    Dergide ayrıca bir kavramın ya da teorinin tartışıldığı, eleştirildiği ya da açıklandığı türden araştırma, yayınlanmamış bildiri, biyografi ve derleme makalelerine, bilimsel alana katkı niteliğindeki çeviriler ve kitap eleştirilerine de yer verilmektedir.

4)    Dergiye gönderilen çalışmaların yazım dili Türkçe ve/veya İngilizce olmalıdır.

Tanımlar:
Madde 4- Bu yönergede geçen;

a.  Alan Editörü: Dergide belirlenen alanlara göre alanında bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan ve her alanda en fazla iki olmak üzere enstitü yönetim kurulu kararı ile üç yıllığına seçilen öğretim üyelerini, 

b. Danışma Kurulu: Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı Anabilim dalı başkanları ile alanında bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan ve enstitü yönetim kurulu kararı ile üç yıllığına seçilen öğretim üyelerini, 

c. Dergi: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’ni, 

ç. Derginin Sahibi: Afyon Kocatepe Üniversitesi adına, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nin sahibi olarak Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürünü,

d. Dil Editörü: Derginin yayın yaptığı dillerde alanında uzman öğretim üyelerinden olmak koşu ile Sosyal Bilimler Enstitüsü müdürünün görevlendirdiği/atadığı öğretim üyesini/üyelerini,

e. Enstitü: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nü, 

f. Yayın Kurulu: Enstitü Yönetim Kurulu Üyeleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Anabilim Dallarında görev yapan, alanında bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan ve enstitü yönetim kurulu kararı ile üç yıllığına seçilen öğretim üyelerini, 

g. Hakem Kurulu: Editörler tarafından belirlenen alanında uzman öğretim üyelerini, 

ğ. Editör(ler): Sosyal Bilimler Enstitüsü müdürü ve müdürün görevlendirdiği/atadığı müdür yardımcısı/larını,

h. Editör Yardımcıları: Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı Anabilim Dallarında görev yapan ve enstitü müdürü tarafından belirlenen/belirlenecek öğretim elemanlarını,

ı. Dergi Sekretaryası: Enstitüye bağlı anabilim dallarından olmak koşulu ile enstitü müdürü tarafından belirlenen/belirlenecek öğretim elamanlarını ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kurullar ve Görevleri

Kurullar ve Görevler:

Madde 5- Derginin işleyişini sağlayan kurullar ve görevleri aşağıda belirtilmiştir.

(1) Alan Editörü:

a) Dergiye gelen ve editör(ler) tarafından ön incelemesi yapılan makalelerin alanında uzman hakemlere gönderilmesinde görüş belirterek, ilgili makalenin hakeme gönderilmesi ve yayımı gibi dergiye kabul sürecinde editör(ler)e yardımcı olur.

b) Alanı ile ilgili olmak üzere tüm süreçleri tamamlanıp yayıma hazır hâle getirilen makalenin, dergide yayımı için onay vermede editör(lere) görüş sunar.

(2) Danışma Kurulu:

a) Derginin bilimsel alt yapısının güçlendirilmesi ve dergiye gönderilen çalışmaların konu alanlarında uzman hakem belirlenmesi noktasında editör(ler)e ve/veya alan editörlerine görüş sunar.

b) Derginin ulusal ve uluslararası indekslere girmesi (taranması) için gereken girişimlerde bulunarak editör(ler)e yardımcı olur.

(3) Dil Editörü: Derginin yayın yaptığı dillerde alanında uzman öğretim üyelerinden oluşan dil editörü/editörleri, kendi dil alanına giren ve yayımlanması için dergiye gönderilen makaleleri, ilgili dil, gramer, anlam, anlatım bozukluğu vb. açısından inceleyerek dergide yayımı için onay vermede editör(lere) görüş sunar.

(4) Yayın Kurulu: Enstitü Yönetim Kurulu Üyeleri ile Sosyal Bilimler Enstitüsü Anabilim Dallarında veya başka bir üniversitede görev yapan, alanında bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan ve enstitü yönetim kurulu kararı ile üç yıllığına seçilen öğretim üyelerinden oluşur ve aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir: 

a) Hakem sürecinden geçip tamamlanmış editörler tarafından yayıma hazır hâle getirilen dergi sayısının yayımlanmasına karar verir.

 b) Editörler ve enstitü yönetim kurulu tarafından önerilen özel sayı(lar) çıkarılmasına ve sayı içeriğinin nasıl olacağına karar verir. 

 (5) Hakem Kurulu: Editörler tarafından belirlenen, alanında öne çıkmış öğretim üyelerinden oluşur. Söz konusu hakemler alanlarına göre farklı üniversitelerden oluşabilir ve her sayının hakemleri, derginin yayımlanan sayısının ilgili sayfasında ilan edilir. Hakem kurulu üyeleri genel olarak aşağıdaki görevleri yerine getirirler.

a) Hakem Kurulu üyeleri, dergiye gönderilen çalışmaları yöntem, içerik ve özgünlük açısından inceleyerek, yayıma uygun olup olmadığına karar verir ve bir raporla birlikte dergi editörlerine/sekretaryasına iletir.

b) Dergiye gelen çalışmalar, içeriğine ve uzmanlık alanlarına göre hakemlendirilir. Hakemler, kendilerine gönderilen çalışmanın hakemliğini kabul etmekle; değerlendirdiği çalışmayı kendi çıkarı için kullanmayacağını, çalışmayla ilgili hiçbir bilgi ve belgeyi üçüncü bir kişi ile paylaşmayacağını taahhüt etmiş olur. 

c) Dergide yayımlanmak üzere gönderilen çalışmaların değerlendirme sürecinde çift körleme yöntemi kullanılmaktadır. Çift körleme yönteminde çalışmaların yazar ve hakem kimlikleri gizlenmektedir. Bu doğrultuda bir çalışmanın değerlendirilmesi için en az üç hakeme gönderilmesi esastır. Çalışmanın kabulü için, değerlendirmeye ilişkin hakemlerin üçte ikisinin olumlu görüş belirtmesi gerekmektedir.

ç) Hakem değerlendirme süreci için hakemlere verilen süre bir aydır. Hakemlerden veya editörlerden gelen düzeltme önerilerinin yazarlar tarafından "düzeltme raporu" doğrultusunda bir ay içerisinde tamamlanması zorunludur. Hakemler bir çalışmanın düzeltmelerini inceleyerek uygunluğuna karar verebilecekleri gibi gerekliyse birden çok defa düzeltme talep edebilir veya düzeltme önerileri yerine getirilmeyen makaleleri reddedebilirler.

(6) Editör(ler):

a) Yayın Kurulu üyeleri arasındaki koordinasyonu sağlar.

b) Danışma ve Yayın Kurulu üyeleri ile istişarelerde bulunarak, derginin bilimsel alt yapısının güçlendirilmesi ve tanınırlığının artırılmasındaki faaliyetleri yürütür.

c) Dergiye gelen yazıların, tasnifi, ön incelemesi, alan uygunluğu, şekil şartları, yazım kuralları, hakeme gönderilmesi ve yayımı gibi dergiye kabul sürecinden, derginin yayımlanma sürecine kadar olan tüm işlemleri yürütür. 

ç) Derginin ulusal ve uluslararası indekslere girmesi (taranması) için gereken girişimlerde bulunur.

d) Tüm süreçleri tamamlanıp yayıma hazır hâle getirilen derginin ilgili sayısını, yayımlanması için yayın kurulunun onayına sunar.

(7) Editör Yardımcıları:  Editöryal işlerin yürütülmesinde editör(ler)e yardımcı olur.

(8) Dergi Sekretaryası:

a) Dergiye gönderilen çalışmaların tasnifi, hakemlere gönderilmesi, süreci tamamlanan çalışmaların baskıya ve/veya online ortamda yayıma hazır hale getirilmesi, derginin web ortamına aktarılması ve düzenlenmesi gibi dergiyle ilgili tüm süreçlerde editörün verdiği görevleri yerine getirir.

b) Hakem Kurulu ile yazışmalar da dâhil olmak üzere, dergiyle ilgili tüm yazışmaların tasnifi ve arşivlenmesi ile ilgili süreçleri takip eder.

ÜÇÜNCÜBÖLÜM

Yazım Kuralları

Madde 6- (1) Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisinde yayımlanacak çalışmaların aşağıda belirtilen yazım kurallarına uygun olması gerekmektedir.

Yazım Kuralları: Yazım kuralları için lütfen tıklayınız.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Son Hükümler

Madde 7- (1) Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’ne gelen yazıların, ilgili kurullar tarafından tasnifi, ön incelemesi, hakeme gönderilmesi, yayımı vb. gibi dergiye kabul sürecinden, derginin yayımlanma sürecine kadar olan tüm işlemlerin takibi/yönetimi ve arşivlenmesi TUBİTAK ULAKBİM Dergi-Park hizmet sistemi aracılığı ile yapılır.

(2) Kabul aşamasından sonra yayım için hazır olan çalışmalara DOI (Digital Object Identifier) numarası verilerek dergide yayımlanır.

(3) Bu yönergede belirtilmeyen derginin işleyişi yayım ve basımı ile ilgili her türlü hususta yayın kurulu ve editör(ler) yetkilidir.

(4) Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi'ne gönderilen çalışmalar ilk olarak dergi sekretaryası ve editörler tarafından değerlendirilir. Bu aşamada, derginin yayım ve yazım kuralları ile derginin amaç ve kapsamına uymayan, dil ve anlatım kuralları açısından zayıf, bilimsel açıdan kritik hatalar içeren, özgün değeri olmayan ve yayın politikalarını karşılamayan çalışmalar sürece dahil edilmeden yazar/yazarlara iade edilir. Bu hususta çalışmanın sürece dâhil edilip/edilmeyeceği ve gereken koşulları sağlayıp, sağlamadığına ilişkin tüm yetki ve sorumluluk editör(ler)e aittir. Dergi içeriğine ve yazım kurallarına uygun bulunan çalışmalar değerlendirilme için sürece dâhil edilir.

(5) Kabul aşamasından sonra yayım için hazır olan makalelerin yazar/yazarlarından yayın hakları devir sözleşmesi/formu alınır. Bu doğrultuda, çalışmasını ULAKBİM Dergi Park sistemi üzerinden dergiye yükleyen yazar/yazarlar, ilgili sisteme yüklenmiş olan yayın hakları devir sözleşmesini okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.

Yürürlükten Kaldırma

Madde 8- (1) Afyon Kocatepe Üniversitesi Senatosu’nun 13.12.2017 tarih ve 2017-13/57-d.sayılı kararı kabul edilen Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 9- (1) Bu yönerge, Afyon Kocatepe Üniversitesi Senatosunun kabul tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 10- (1) Bu yönerge,  hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.