Year 2020, Volume 8 , Issue 4, Pages 1039 - 1045 2020-08-24

Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İle İşe Tutkunluk Arasındaki İlişkinin Ölçülmesi: Bankacılık Sektörü İle İlgili Bir Araştırma

Edip ÖRÜCÜ [1] , İ̇tır HASIRCI [2]


Organizational citizenship is defined as the act of over role behavior of employees with the intention of providing benefits to the organization. The dedication of the employee to his/her work in all respects is the work engagement. The aim of this study is to demonstrate the effect of passion for work on organizational citizenship behavior. The population of the study is the 250 staffs of private and state banks in Bandırma. The survey was conducted with 110 employees. The relationship between organizational citizenship behavior and passion for work has been studied through reliability analyses, correlation and multiple regression analyses. The results of the study showed that only the lustre variable from the lower dimensions of passion for work had a significant effect on organizational citizenship behavior.
Çalışanların bulundukları kuruma fayda sağlamak niyetiyle rol fazlası davranışlarda bulunmaları hali örgütsel vatandaşlık olarak tanımlanmaktadır. Çalışanın kendini işine her açıdan adaması da işe tutkunluktur. Bu çalışmanın amacı işe tutkunluğun örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Çalışmanın evreni Bandırma’da bulunan özel ve devlet bankalarında çalışmakta olan 250 banka personelidir. Bu sayıdan 110 çalışan ile bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Örgütsel vatandaşlık davranışı ve işe tutkunluk ilişkisi güvenilirlik analizleri, korelasyon ve çoklu regresyon analizleri ile incelenmiştir. Yapılan analizler neticesinde işe tutkunluğun alt boyutlarından sadece dinçlik değişkeninin örgütsel vatandaşlık davranışı üzerinde anlamlı etkisinin olduğu tespit edilmiştir.
 • Avcı, A. (2015). Örgütsel Vatandaşlık Davranışları: Kavramsal Gelişimi ve Eğitim Örgütleri Açısından Etkileri. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 11-26.
 • Bakker, A., & Demeroutı, E. (2012). Work Engagement, Performance and Active Learning: The Role of Conscientiousness. Journal of Vocational Behavior, 80(2), 555-564.
 • Başoda, A. (2017). İşe Tutkunluk: Kavramsal Açıdan Bir İnceleme. Tarihin Peşinde, 17, 71-95.
 • Christian,M.,&Truss.(2011).Work Engagement: A Quantitative Review and Test of Its Relations with Task and Contextual Performance. Personnel Psychology, 10(1), 89-136.
 • Çankır, B. (2016). Çalışmaya Tutkunluğun Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerine Etkisi ve Bir Araştırma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , 61(4), 766-773.
 • Çimen, M. (2016). Yönetimde Yeni Yaklaşımlar: Örgütsel Vatandaşlık Davranışı . Acıbadem Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1, 1-5.
 • Gıcı A., ve Tabancalı, E. (2011). The Level of Organizational Commitment of English Instructors Who Work in Preparatory School at Private Universities in European Part of Istanbul. 6th International Balkan Education and Science Congress, Macedonia.
 • Gürbüz, S., ve Şahin, F. (2017). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Kaplanseren, S., & Örücü, E. (2018). İşe Tutkunluğun Örgütsel Vatandaşlığa Etkisi: Otel Çalışanları Üzerine Bir Araştırma. Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(1), 1-21.
 • Karaarslan, A., Özler, D., & Kulaklıoğlu, A. (2009). Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Bilgi Paylaşımı Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Araştırma. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi , 11(2), 136-162.
 • Kataria, A., Garg, P., & Rastogi, R. (2013). Does psychological climate augment OCBs? The Mediating Role of Work Engagement. The Psychologist-Manager Journal, 6, 217-242 .
 • Lyu, Y., Zhu, H., Zhong, H., & Hu, L. (2016). Abusive Supervision and Customer-oriented Organizational Citizenship Behavior: The Roles of Hostile Attribution bias and Work Engagement. International Journal of Hospitality Management, 53, 69-80.
 • May,D.(2004).The Psychological Conditions of Meaningfulness, Safety and Availability and the Engagement of the Human Spirit at Work,Journal of Occupational and Organizational Psychology, 11(3), 11-37.
 • Meng, Y. S, Qui, S. H. & Li, L. (2011). A Study on the Impact of the Hotels Leaders Psychological Capital on Employess Engagement. ICSSSM International Conference, 1-5.
 • Muçaoğlu, D. (2006). Çalışanların Arkadaşlık, Başarı ve Statü Çabaları ve Bu Çabaların Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarıyla İlişkisinin İncelenmesi. Ankara: Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Organ, D. (1998). Organizational Citizenship Behavior: The Good Soldier Syndrome. Lexington, MA: Lexington Books. içinde
 • Özdevecioğlu, M. (2003). Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ile Üniversite Öğrencilerinin Bazı Demografik Özellikleri ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, 20, 117-135.
 • Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B. & Hui, (1993). Organizational Citizenship Behaviors and Managerial Evaluation of Employees’ Performanca: A Review and Suggestions for Future Research. Open Journal of Leadership, 11(4), 1-40.
 • Runhaar, P., Konermann, J. & Sanders, K., (2013). Teachers’ Organizational Citizenship Behaviour: Considering the Roles of Their Work Engagement, Autonomy and Leader-Member Exchange. Teaching and Tecaher Education, 30(1), 99-108.
 • Salanova, M., Agut, S., & Peiro, J. (2005). Linking Organizational Resources and Work Engagement to Employee Performance and Customer Loyalty: The Mediation of Service Climate. Journal of Applied Psychology, 90(6), 1218.
 • Schaufeli, W. B., & Bakker, A. F (2003). Utretcht Work Engagement Scale, Preliminary Manual. Utrecht: Occupational Health Psychology Unit, Utrecht University.
 • Sezgin, F. (2005). Örgütsel Vatandaşlık Davranışları: Kavramsal Bir Çözümleme ve Okul Açısından Bazı Çıkarımlar. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(1), 317-339.
 • Shuck, B., Reio, T. G., ve Rocco, T. S. (2011). Employee Engagement: An Examination of Antecedent and Outcome Variables. Human Resource Development International, 14(4), 427-445.
 • Turgut, T. (2010). Çalışmaya Tutkunluk. Nobel, 57-89.
 • Ünüvar, T. (2006). An Integrative Model Of Job Characteristics, Job Satisfaction, Organızational Commitment, and Organizational Citizenship Behavior. Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Wilmar, B., ve Arnold, B. (2004). Job Demands, Job Resources and Their Relationship with Burnout and Engagement: A Multisample Study. Journal of Organizational Behavior, 25, 294.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0002-3301-7496
Author: Edip ÖRÜCÜ
Institution: BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-5449-2640
Author: İ̇tır HASIRCI (Primary Author)
Institution: BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : August 24, 2020

Bibtex @research article { anemon619626, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Mus Alparslan University}, year = {2020}, volume = {8}, pages = {1039 - 1045}, doi = {10.18506/anemon.619626}, title = {Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İle İşe Tutkunluk Arasındaki İlişkinin Ölçülmesi: Bankacılık Sektörü İle İlgili Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Örücü, Edip and Hasırcı, İ̇tır} }
APA Örücü, E , Hasırcı, İ . (2020). Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İle İşe Tutkunluk Arasındaki İlişkinin Ölçülmesi: Bankacılık Sektörü İle İlgili Bir Araştırma . Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 8 (4) , 1039-1045 . DOI: 10.18506/anemon.619626
MLA Örücü, E , Hasırcı, İ . "Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İle İşe Tutkunluk Arasındaki İlişkinin Ölçülmesi: Bankacılık Sektörü İle İlgili Bir Araştırma" . Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (2020 ): 1039-1045 <https://dergipark.org.tr/en/pub/anemon/issue/56374/619626>
Chicago Örücü, E , Hasırcı, İ . "Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İle İşe Tutkunluk Arasındaki İlişkinin Ölçülmesi: Bankacılık Sektörü İle İlgili Bir Araştırma". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (2020 ): 1039-1045
RIS TY - JOUR T1 - Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İle İşe Tutkunluk Arasındaki İlişkinin Ölçülmesi: Bankacılık Sektörü İle İlgili Bir Araştırma AU - Edip Örücü , İ̇tır Hasırcı Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.18506/anemon.619626 DO - 10.18506/anemon.619626 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1039 EP - 1045 VL - 8 IS - 4 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.619626 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.619626 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İle İşe Tutkunluk Arasındaki İlişkinin Ölçülmesi: Bankacılık Sektörü İle İlgili Bir Araştırma %A Edip Örücü , İ̇tır Hasırcı %T Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İle İşe Tutkunluk Arasındaki İlişkinin Ölçülmesi: Bankacılık Sektörü İle İlgili Bir Araştırma %D 2020 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 8 %N 4 %R doi: 10.18506/anemon.619626 %U 10.18506/anemon.619626
ISNAD Örücü, Edip , Hasırcı, İ̇tır . "Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İle İşe Tutkunluk Arasındaki İlişkinin Ölçülmesi: Bankacılık Sektörü İle İlgili Bir Araştırma". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 / 4 (August 2020): 1039-1045 . https://doi.org/10.18506/anemon.619626
AMA Örücü E , Hasırcı İ . Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İle İşe Tutkunluk Arasındaki İlişkinin Ölçülmesi: Bankacılık Sektörü İle İlgili Bir Araştırma. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 8(4): 1039-1045.
Vancouver Örücü E , Hasırcı İ . Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İle İşe Tutkunluk Arasındaki İlişkinin Ölçülmesi: Bankacılık Sektörü İle İlgili Bir Araştırma. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 8(4): 1039-1045.