Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

The Relationship Between Math Anxiety Levels of 8th Grade Students and their Problem Posing Skills

Year 2021, Volume 4, Issue 2, 219 - 232, 31.12.2021

Abstract

The purpose of this study is to examine the relationship between eighth grade students' math anxiety and problem posing skills. In this direction, it was studied with 43 eighth grade students in a state secondary school on the Anatolian side of Istanbul. The research is a case study and appropriate sampling technique was used due to the pandemic. Mathematics anxiety-anxiety scale was distributed to the students and then the problem posing sketch developed by the researchers was presented. Chi-square test was used in the analysis of the data, and descriptive analyzes were also included. The striking result of the study is that students have difficulty in posing structured problems.

References

 • Altun, M., Arslan, Ç. (2006). İlköğretim öğrencilerinin problem çözme stratejilerini öğrenmeleri üzerine bir çalışma. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1).
 • Başarır D. 1990. Ortaokul Son Sınıf Öğrencilerinde Sınav Kaygısı, Durumluluk Kaygı, Akademik Başarı ve Sınav Başarısı Arasındaki İlişkiler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Bekdemir, M. (2009). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin matematik kaygı düzeylerinin ve başarılarının değerlendirilmesi. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2(2), 169-189.
 • Biber, B. T., Aylar, E., Ay, Z. S., İspir, O. A. (2017). İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Problem Çözmeye Dair Pedagojik Alan Bilgilerinin Sınıf İçi Gözlem ve Görüşme Yoluyla Belirlenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(4).
 • Cai, J., & Hwang, S. (2002). Generalized and generative thinking in U.S. and Chinese students' mathematical problem solving and problem posing. Journal of Mathematical Behavior, 21(4), 401–421.
 • Christou, C., Mousoulides, N., Pittalis, M., Pitta-Pantazi, D., & Sriraman, B. (2005). An empirical taxonomy of problem posing processes. ZDM, 37(3), 149-158. doi: 10.1007/s11858-005-0004-6
 • Crespo, S. & Sinclair, N. (2008). What makes a problem mathematically interesting? Inviting prospective teachers to pose better problems. Journal of Mathematics Teacher Education, 11, 395-415. doi: 10.1007/s10857-008-9081-0.
 • Cumhur, F., & Baydar, H. E. (2017). İşbirlikli öğrenme yönteminin EBOB-EKOK konusu öğretimindeki etkililiği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(5), 1663-1680.
 • Çetinkaya, A., & Soybaş, D. (2018). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin problem kurma becerilerinin incelenmesi. Journal of Theoretical Educational Science, 11(1), 169-200.
 • Çomarlı, S. K. (2018). Ortaokul matematik öğretmenlerinin veri işleme öğrenme alanına ilişkin problem kurma becerilerinin incelenmesi (Master's thesis, Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü).
 • Dede Y. Dursun Ş. 2008. İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Matematik Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, XXI (2): 295-312.
 • Engin, A. O., & Korucuk, M. (2021). Öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41(2), 1081-1119.
 • English, L. D. (1998). Children's problem posing within formal and informal contexts. Journal for Research in Mathematics Education, 29(1) 83-106. Doi: 10.2307/749719.
 • Geçici, M. E., & Türnüklü, E. (2020). Türkiye’de problem kurma üzerine hazırlanan tezlerin tematik açıdan incelenmesi. International e-Journal of Educational Studies, 4(7), 56-69.
 • Gökkurt, B., ÖRNEK, T., Hayat, F., Soylu, Y. (2015). Öğrencilerin Problem Çözme ve Problem Kurma Becerilerinin Değerlendirilmesi (Assessing Students’ Problem-Solving and Problem-Posing Skills. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 751-774.
 • Hošpesovà, A., ve Tichà, M. (2015). Problem posing in primary school teacher training. In F. Singer, N. Ellerton, ve J. Cai (Eds.), Problem posing in mathematics: From research to effective practice (pp. 433-448). New York, NY: Springer.
 • Memnun, D. S. (2015). Ortaokul öğrencilerinin matematik problemi çözmeye ilişkin inançlarının incelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(1), 75-98.
 • National Council of Teachers of Mathematics [NCTM]. (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston, VA.
 • Polya, G. (1997). Nasıl çözmeli? (Çev.: F. Halatçı). İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Silver, E. A., & Cai, J. (1996). An analysis of arithmetic problem posing by middle school students. Journal for Research in Mathematics Education, 521-539. doi: 10.2307/749846
 • Stoyanova, E., & Ellerton, N. F. (1996). A framework for research into students’ problem posing in school mathematics. In P. C. Clarkson (Ed.), Technology in mathematics education (pp. 518-525). Melbourne, Victoria: Mathematics Education Research Group of Australasia.
 • Tobias S. 1993. Overcoming Math Anxiety. New York: W.W. Norton & Company.
 • Turhan Türkkan, B. (2018). Ortaokul altıncı sınıf öğrencilerinin kesirlerle işlemlere yönelik problem kurma becerilerinin incelenmesi.
 • Türnüklü, E. B., Yeşildere, S. (2014). Problem, problem çözme ve eleştirel düşünme. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(3), 107-123.
 • Umurbek, M. (2020). Yedinci sınıf öğrencilerinin cebirsel sözel problemleri çözme sürecinin incelenmesi.

8. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Kaygısı Düzeyleri ile Problem Kurma Becerilerinin Arasındaki İlişki

Year 2021, Volume 4, Issue 2, 219 - 232, 31.12.2021

Abstract

Bu çalışmanın amacı sekizinci sınıf öğrencilerinin matematik kaygıları ile problem kurma becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu doğrultuda İstanbul Anadolu yakasında bir devlet ortaokulunda sekizinci sınıfta öğrenim gören 43 öğrenci ile çalışılmıştır. Araştırma bir durum çalışması olup pandemi sebebiyle uygun örneklem tekniği kullanılmıştır. Öğrencilere matematik kaygı-endişe ölçeği dağıtılmış ve akabinde araştırmacılar tarafından geliştirilen problem kurma taslağı sunulmuştur. Verilerin analizinde ki kare testi kullanılmış, betimsel analizlere de yer verilmiştir. Çalışmanın dikkat çeken sonucu, öğrencilerin yapılandırılmış problem kurmada zorlandıklarıdır.

References

 • Altun, M., Arslan, Ç. (2006). İlköğretim öğrencilerinin problem çözme stratejilerini öğrenmeleri üzerine bir çalışma. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1).
 • Başarır D. 1990. Ortaokul Son Sınıf Öğrencilerinde Sınav Kaygısı, Durumluluk Kaygı, Akademik Başarı ve Sınav Başarısı Arasındaki İlişkiler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Bekdemir, M. (2009). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin matematik kaygı düzeylerinin ve başarılarının değerlendirilmesi. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2(2), 169-189.
 • Biber, B. T., Aylar, E., Ay, Z. S., İspir, O. A. (2017). İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Problem Çözmeye Dair Pedagojik Alan Bilgilerinin Sınıf İçi Gözlem ve Görüşme Yoluyla Belirlenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(4).
 • Cai, J., & Hwang, S. (2002). Generalized and generative thinking in U.S. and Chinese students' mathematical problem solving and problem posing. Journal of Mathematical Behavior, 21(4), 401–421.
 • Christou, C., Mousoulides, N., Pittalis, M., Pitta-Pantazi, D., & Sriraman, B. (2005). An empirical taxonomy of problem posing processes. ZDM, 37(3), 149-158. doi: 10.1007/s11858-005-0004-6
 • Crespo, S. & Sinclair, N. (2008). What makes a problem mathematically interesting? Inviting prospective teachers to pose better problems. Journal of Mathematics Teacher Education, 11, 395-415. doi: 10.1007/s10857-008-9081-0.
 • Cumhur, F., & Baydar, H. E. (2017). İşbirlikli öğrenme yönteminin EBOB-EKOK konusu öğretimindeki etkililiği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(5), 1663-1680.
 • Çetinkaya, A., & Soybaş, D. (2018). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin problem kurma becerilerinin incelenmesi. Journal of Theoretical Educational Science, 11(1), 169-200.
 • Çomarlı, S. K. (2018). Ortaokul matematik öğretmenlerinin veri işleme öğrenme alanına ilişkin problem kurma becerilerinin incelenmesi (Master's thesis, Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü).
 • Dede Y. Dursun Ş. 2008. İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Matematik Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, XXI (2): 295-312.
 • Engin, A. O., & Korucuk, M. (2021). Öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41(2), 1081-1119.
 • English, L. D. (1998). Children's problem posing within formal and informal contexts. Journal for Research in Mathematics Education, 29(1) 83-106. Doi: 10.2307/749719.
 • Geçici, M. E., & Türnüklü, E. (2020). Türkiye’de problem kurma üzerine hazırlanan tezlerin tematik açıdan incelenmesi. International e-Journal of Educational Studies, 4(7), 56-69.
 • Gökkurt, B., ÖRNEK, T., Hayat, F., Soylu, Y. (2015). Öğrencilerin Problem Çözme ve Problem Kurma Becerilerinin Değerlendirilmesi (Assessing Students’ Problem-Solving and Problem-Posing Skills. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 751-774.
 • Hošpesovà, A., ve Tichà, M. (2015). Problem posing in primary school teacher training. In F. Singer, N. Ellerton, ve J. Cai (Eds.), Problem posing in mathematics: From research to effective practice (pp. 433-448). New York, NY: Springer.
 • Memnun, D. S. (2015). Ortaokul öğrencilerinin matematik problemi çözmeye ilişkin inançlarının incelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(1), 75-98.
 • National Council of Teachers of Mathematics [NCTM]. (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston, VA.
 • Polya, G. (1997). Nasıl çözmeli? (Çev.: F. Halatçı). İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Silver, E. A., & Cai, J. (1996). An analysis of arithmetic problem posing by middle school students. Journal for Research in Mathematics Education, 521-539. doi: 10.2307/749846
 • Stoyanova, E., & Ellerton, N. F. (1996). A framework for research into students’ problem posing in school mathematics. In P. C. Clarkson (Ed.), Technology in mathematics education (pp. 518-525). Melbourne, Victoria: Mathematics Education Research Group of Australasia.
 • Tobias S. 1993. Overcoming Math Anxiety. New York: W.W. Norton & Company.
 • Turhan Türkkan, B. (2018). Ortaokul altıncı sınıf öğrencilerinin kesirlerle işlemlere yönelik problem kurma becerilerinin incelenmesi.
 • Türnüklü, E. B., Yeşildere, S. (2014). Problem, problem çözme ve eleştirel düşünme. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(3), 107-123.
 • Umurbek, M. (2020). Yedinci sınıf öğrencilerinin cebirsel sözel problemleri çözme sürecinin incelenmesi.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Elif Esra ARIKAN (Primary Author)
ISTANBUL SABAHATTIN ZAIM UNIVERSITY
0000-0003-2775-0373
Türkiye


Kamil Arif KIRKIÇ
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8902-437X
Türkiye


Şenol BAKAY
TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İSTANBUL ATATÜRK
0000-0003-0153-7929
Türkiye


Süruri Selim ERDEM
TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İSTANBUL ATATÜRK
0000-0002-3781-6092
Türkiye

Publication Date December 31, 2021
Application Date November 28, 2021
Acceptance Date December 21, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 4, Issue 2

Cite

APA Arıkan, E. E. , Kırkıç, K. A. , Bakay, Ş. & Erdem, S. S. (2021). 8. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Kaygısı Düzeyleri ile Problem Kurma Becerilerinin Arasındaki İlişki . Akademik Platform Eğitim ve Değişim Dergisi , 4 (2) , 219-232 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/apjec/issue/67656/1029409

asos-index.png