Journal of Economics and Administrative Sciences
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 1300-4646 | e-ISSN 2147-7582 | Period Quarterly | Founded: 1977 | Publisher Ataturk University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/atauniiibd


Ataturk University Journal of Economics and Administrative Sciences (JEAS) is a peer reviewed and periodical journal which is published every three months in a year (January-April-July-October) since 1977 in the Faculty of the Economics and the Administrative Sciences of Ataturk University. Ataturk University JEAS has aimed at publishing articles in the following fields in Turkish or English: Economics, Business, International Relations, Public Administration, Econometrics, Labour Economics and Industrial Relations, Management Information Systems, International Trade and Logistics.

Ataturk University JEAS has been interested in the authentic articles which have theoretical grounds and supported by the empirical materials. The articles which were sent to the journal has a compliance check on the publishing policy of the journal by the editorial board, while the one which were not found proper to the publishing policy are sent back to the author(s) the proper ones are included. Beginning of the peer review process does not mean the article will be published.

All responsibilities in terms of language, science, legal and ethical belong to the authors.

Authors will be advised to examine the Ataturk University JEAS Aim, Scope, Evaluation Process, Spelling rules, ethical principles and pubslihing policy pages. You can reach the published articles of the journal which is always open to send article on the links of the Current Issue and Archive pages.

Journal of Economics and Administrative Sciences

ISSN 1300-4646 | e-ISSN 2147-7582 | Period Quarterly | Founded: 1977 | Publisher Ataturk University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/atauniiibd
Cover Image


Ataturk University Journal of Economics and Administrative Sciences (JEAS) is a peer reviewed and periodical journal which is published every three months in a year (January-April-July-October) since 1977 in the Faculty of the Economics and the Administrative Sciences of Ataturk University. Ataturk University JEAS has aimed at publishing articles in the following fields in Turkish or English: Economics, Business, International Relations, Public Administration, Econometrics, Labour Economics and Industrial Relations, Management Information Systems, International Trade and Logistics.

Ataturk University JEAS has been interested in the authentic articles which have theoretical grounds and supported by the empirical materials. The articles which were sent to the journal has a compliance check on the publishing policy of the journal by the editorial board, while the one which were not found proper to the publishing policy are sent back to the author(s) the proper ones are included. Beginning of the peer review process does not mean the article will be published.

All responsibilities in terms of language, science, legal and ethical belong to the authors.

Authors will be advised to examine the Ataturk University JEAS Aim, Scope, Evaluation Process, Spelling rules, ethical principles and pubslihing policy pages. You can reach the published articles of the journal which is always open to send article on the links of the Current Issue and Archive pages.

Volume 35 - Issue 2 - Apr 18, 2021
 1. Organize Sanayi Bölgelerindeki Firmalarının İç Uyum Düzeylerinin Ölçülmesi İçin TOPSİS Yöntemi Kullanılarak Bir Sıralama Yöntemi Geliştirilmesi
  Pages 367 - 387
  Emin Başar BAYLAN
 2. Türk Bankacılık Sektörünün Finansal Performans Göstergeleri: BIST Mali Sektörü Üzerine Bir Araştırma
  Pages 389 - 406
  Muhammet ÖZCAN
 3. Hayat Sigortası Talebinin Belirleyicileri: Türkiye Örneği
  Pages 407 - 427
  Alp POLAT, Faruk AKIN
 4. Algıların Şekillenmesinde İç Grup Tarafgirliğinin Rolü
  Pages 429 - 450
  Ramazan ERDEM, Ahmet ALKAN
 5. Türkiye’de İller Arası Gelir Yakınsaması: Mekânsal Ekonometrik Yaklaşım
  Pages 451 - 468
  Kübra ELMALI, Gökhan ERKAL, Hüseyin ÖZER
 6. Entegre Yöntemlerle Türk Bankacılık Sisteminde Ortaklık Yapısı Odaklı İnceleme
  Pages 469 - 496
  M. Esra ATUKALP
 7. Girişimcilik Yönelimi İle Finansal Performans Arasındaki İlişkide Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Kapasitesinin Aracı Rolü Üzerine Bir Araştırma: İstanbul ve Kocaeli Bölgesi Örneği
  Pages 497 - 521
  Fahrettin PALA
 8. Dilim Regresyon Yöntemiyle Türkiye'de Hanehalkı Tasarruf Eğilimi Araştırması
  Pages 523 - 550
  Zerife YİLDİRİM, Şenay ÜÇDOĞRUK
 9. Türkiye’de Döviz ve Hisse Senedi Getirileri Arasındaki İlişki: MS-VAR Yaklaşımı
  Pages 551 - 576
  Funda DURGUN, Mehmet TEMURLENK
 10. Akademik Yayınlar Işığında Toplum 5.0 Kavramına İlişkin Bir Değerlendirme
  Pages 577 - 593
  Nisa AKIN, Evrim MAYATÜRK AKYOL, Olca SÜRGEVİL
 11. Sustainable Supply Chain: A Gradation Model That Based on AHP-TOPSIS Method
  Pages 595 - 618
  İsa DEMİRKOL
 12. Statü Temelli Turizm Tüketimi Davranışında Materyalizm, Kültürel Değerler ve Kişilik Özelliklerinin Rolü
  Pages 619 - 648
  Buket BULUK, Sabri ERDEM
 13. Petrol Fiyatlarının Türkiye’deki Hizmet Sektörü Hisse Senedi Fiyatları Üzerine Asimetrik Etkisinin Analizi
  Pages 649 - 665
  Samet TÜZEMEN
 14. Sağlık Çalışanlarında İş-Aile Yaşamı Çatışmasının Örgütsel Bağlılık, İş Doyumu ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi
  Pages 667 - 695
  Gökten ÖNGEL, Günseli GERNİ
 15. Terör, Ekonomik Büyüme ve Genç İşsizlik Arasındaki İlişki: Panel VAR Analizi
  Pages 697 - 719
  Serhat ALPAĞUT
 16. Çalışanların Duygusal Zekâ Düzeyinin Çatışma Yönetimine Etkisi: Bir Alan Araştırması
  Pages 721 - 747
  Gamze Ebru ÇİFTÇİ, Alper GÜRER, Fatih UÇAN
Indexes and Platforms
Dizinler