Journal of Economics and Administrative Sciences
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1300-4646 | e-ISSN 2147-7582 | Period Quarterly | Founded: 1977 | Publisher Ataturk University |Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi yılda 4 kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Türkçe ve İngilizce dillerinde iktisat, işletme, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstriyel ilişkiler, yönetim bilişim sistemleri, sosyal hizmet, uluslararası ticaret ve lojistik ve ilişkili alanlarda makaleler yayımlar.  Dergide yayımlanan makalelerin dil, bilim, yasal ve etik sorumluluğu yazara aittir. Makaleler kaynak gösterilmeden kullanılamaz. 

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisinin Ulusal ve Uluslararası Tarandığı İndeksler: 

 • TRDİZİN
 • EBSCOhost tarafından taranmaktadır.
 • ASOS INDEX tarafından indekslenmektedir.
 • Open Science Directory
 • Google Scholar

Journal of Economics and Administrative Sciences

ISSN 1300-4646 | e-ISSN 2147-7582 | Period Quarterly | Founded: 1977 | Publisher Ataturk University |
Cover ImageAtatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi yılda 4 kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Türkçe ve İngilizce dillerinde iktisat, işletme, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstriyel ilişkiler, yönetim bilişim sistemleri, sosyal hizmet, uluslararası ticaret ve lojistik ve ilişkili alanlarda makaleler yayımlar.  Dergide yayımlanan makalelerin dil, bilim, yasal ve etik sorumluluğu yazara aittir. Makaleler kaynak gösterilmeden kullanılamaz. 

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisinin Ulusal ve Uluslararası Tarandığı İndeksler: 

 • TRDİZİN
 • EBSCOhost tarafından taranmaktadır.
 • ASOS INDEX tarafından indekslenmektedir.
 • Open Science Directory
 • Google Scholar
Volume 34 - Issue 3 - Jul 15, 2020
 1. Yabancı Bankaların Bankacılık Sektörü Aktif Kârlılığı Üzerindeki Etkileri: BRICS-T Örneği
  Pages 669 - 687
  Erkan SARSICI , İbrahim EKŞİ
 2. Türkiye’de Bulunan Ticari Bankalar İle Katilim Bankalari’nin Electre Yöntemi İle Performans Analizi
  Pages 689 - 710
  Turan ÖNDEŞ , Mehmet Serkan ÇALI , Salih AYDIN , Ali MUTİ
 3. Tersine Lojistik Alanındaki Yayınların Bibliyometrik Analiz Yöntemiyle Değerlendirilmesi
  Pages 711 - 729
  Gamze ALKAN , Burcu YILMAZ , Suzan OĞUZ
 4. İşletme Öğrencilerinin İş Seçimine Etki Eden Faktörler: Bursa Uludağ Üniversitesi Örneği
  Pages 731 - 748
  Tuba BORA KILINÇARSLAN , Aylin POROY ARSOY , Fikri PALA
 5. MSCI Endeksi ve BIST 100 Endeksi Öncül Ardıl İlişkisi
  Pages 749 - 767
  Abdulkadir KAYA , İkram Yusuf YARBAŞI
 6. Hal İşletmelerinin İç Kontrol Sistemi ve Sektörel Sorunları: Edirne ve Çanakkale’de Bir Alan Araştırması
  Pages 769 - 788
  Seda YAVUZASLAN SÖYLEMEZ , İlknur ESKİN
 7. Türkiye’de Kayıt Dışı İstihdama Etki Eden Mikro Faktörlerin Analizi Bölgeler Arası Bir Karşılaştırma
  Pages 789 - 808
  Hüseyin DAŞTAN , Hilal MOLA
 8. Finansal Gelişmenin Gelir Eşitsizliği Üzerindeki Etkileri: Finansal Kuznets Eğrisi Hipotezi Türkiye İçin Geçerli mi?
  Pages 809 - 828
  Uğur Korkut PATA
 9. Hastaların Müşteri İlişkileri Yönetimi Uygulamalarına İlişkin Algı Düzeylerinin Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi
  Pages 829 - 851
  Derya BİÇER
 10. Psikolojik Sermaye ile Öznel Kariyer Başarısı Arasındaki İlişkide Örgütsel Destek Algısının Aracılık Rolü
  Pages 853 - 876
  Mustafa BEKMEZCİ , Kenan ORÇANLI , Z. Mehmet FIRAT
 11. Kadın İşçilerin Evlilik Nedeniyle İş Sözleşmesini Fesih Hakkı ve Sonuçları
  Pages 877 - 894
  Selin UMUTLU
 12. Kamu Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Wagner Yasası’nın ve Keynesyen Hipotez’in Türkiye'de Geçerliliği Üzerine Bir İnceleme
  Pages 895 - 915
  Musa ATGÜR
 13. An Investigation on Decision Making Process of Managers: A Research in The Framework of Attention Based View of Strategic Management
  Pages 917 - 944
  Mehmet BAĞIŞ , İsmail ŞİMŞİR , Mehmet Nurullah KURUTKAN , Harun KIRILMAZ
 14. Küresel Tedarik Zinciri Ve Uluslararası Ticaret Yönetiminde Verimli Ödeme Sistemi Seçimi
  Pages 945 - 972
  Işılay TALAY , Orkun BAYRAM
 15. Sağlık Sektöründe Hasta Memnuniyetini Ele Alan Lisansüstü Tezlerin Tüketici Davranışları Çerçevesinde İçerik Değerlendirilmesi
  Pages 973 - 999
  Haydar HOŞGÖR , Nurperihan TOSUN
 16. Teknoloji Yoğun Malların Sektörel İhracatı: Türkiye Örneği
  Pages 1001 - 1020
  Enes BOLKAN , Fatih KAPLAN
 17. Suriye İç Savaşında Yabancı Savaşçılar
  Pages 1021 - 1043
  Mustafa Tayfun ÜSTÜN
 18. Belirsizlik ve Tedarik Zinciri Riski: Risk Azaltımında Tedarik Zinciri Esnekliğinin Aracı Rolü
  Pages 1045 - 1064
  Dilşad GÜZEL , Gülşah KORKMAZ
 19. Benlik İfade Eden Marka, Marka Aşkı, Pozitif Ağızdan Ağıza İletişim ve Marka Sadakati Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Paketlenmiş Ürün Kategorisinde Bir Araştırma
  Pages 1065 - 1087
  Sinan ÇAVUŞOĞLU , Bülent DEMİRAĞ
 20. Türkiye’de Büyüme ve Sektörel Bazda Elektrik Tüketimi Arasındaki İlişki
  Pages 1089 - 1109
  Selim BAŞAR , Bengü TOSUN , Ayvaz BARTİK
 21. Kovid-19 Pandemisinin Altın Fiyatlarına Etkisi: ARDL Analizi
  Pages 1111 - 1125
  Ünal GÜLHAN
 22. Nakit Tutma Oranının Finansal ve Kurumsal Belirleyicileri: Borsa İstanbul Üzerine Bir İnceleme
  Pages 1127 - 1151
  Fatih YİĞİT
 23. Ülkelerin İnsani Gelişmişlik Sınıflamalarının UTADIS Yaklaşımı Aracılığıyla Yeniden Hesaplanması ve Değerlendirilmesi
  Pages 1153 - 1180
  Kübra AKYOL ÖZCAN , Erkan OKTAY
 24. İl Düzeyinde Gerileme Süreci: Erzurum Örneği
  Pages 1181 - 1206
  Cevat GERNİ , Özge BUZDAĞLI , Ömer EMSEN
Indexes and Platforms