Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Ortaokul Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi

Year 2021, Volume 54, Issue 2, 497 - 522, 30.07.2021
https://doi.org/10.30964/auebfd.822101

Abstract

Bu çalışmanın amacı Covid 19 salgını nedeniyle uzaktan eğitim ile tanışan ortaokul öğrencilerinin, uzaktan eğitime ilişkin algılarının metaforlar yardımıyla açığa çıkarılmasıdır. Araştırmanın çalışma grubunu 2020-2021 öğretim yılında İstanbul İli Eyüp ilçesinde öğrenim gören toplam 116 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden temel yorumlayıcı nitel desen kullanılmış ve veriler içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir. Araştırmanın verileri, ortaokul öğrencilerinin “Uzaktan eğitim ... gibidir; çünkü ...” cümlesini tamamlamasıyla elde edilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre öğrenciler uzaktan eğitim kavramına ilişkin 97 geçerli metafor üretmişlerdir. Bu metaforlar, ortak özellikleri bakımından irdelenerek 10 farklı kavramsal kategori oluşturulmuştur. Bu kategoriler bireysel çaba gerektiren, verimsiz, kurtarıcı, çeşitlilik sunan, yalnızlaştırıcı, olanaklılık gerektiren, etkileşimsiz, kolay ulaşılabilir, eğlenceli, sanal olarak isimlendirilmiştir. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin uzaktan eğitimi en yüksek düzeyde bireysel çaba gerektirici olarak algıladıkları görülmektedir. Bununla birlikte kız öğrenciler uzaktan eğitimi daha çok bireysel çaba gerektiren, etkileşimsiz, kurtarıcı, olanaklılık gerektiren ve verimsiz şeklinde algılarken; erkek öğrenciler uzaktan eğitimi daha çok çeşitlilik sunan, kolay ulaşılabilir, sanal ve yalnızlaştırıcı şeklinde algılamaktadırlar. Ayrıca daha küçük sınıf düzeyindeki öğrenciler uzaktan eğitimi daha çok etkileşimsiz, kurtarıcı, eğlenceli, olanaklılık gerektiren, çeşitlilik sağlayan ve kolay ulaşılabilir şeklinde algılarken; daha büyük sınıf düzeyindeki öğrenciler uzaktan eğitimi daha çok bireysel çaba gerektiren, verimsiz, sanal ve yalnızlaştırıcı şeklinde algılamaktadırlar.

References

 • Alakoç, Z. (2001). Genel olarak uzaktan öğretim ve konuya öğretim üyelerinin bakış açıları. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3, 403-413.
 • Ağır, F. (2007). Özel okullarda ve devlet okullarında çalışan ilköğretim öğretmenlerinin uzaktan eğitime karşı tutumlarının belirlenmesi, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir, Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Anderson, T., & Dron, J. (2011). Three generations of distance education pedagogy. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 12(3), 80-97.
 • Arbaugh, J. B. (2000). Virtual classroom characteristics and student satisfaction with internet-based MBA courses. Journal of management education, 24(1), 32-54.
 • Ateş, A. ve Altun, E. (2008). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi öğrencilerinin öğrenme biçemleri ve öğrenme tercihleri. Eurasian Journal of Educational Research, 30, 1-16.
 • BAU (2020). Uzaktan Eğitim Süreç Araştırma Raporu, Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Fakültesi. https://docs.google.com/document/d/1Yg6DyVDFf_ZwVoMhxislU5ipztqQQm8naNgAEUqzyCg/edit?usp=sharing
 • Cameron, L., & Maslen, R. (2010). Metaphor analysis. London: Equinox.
 • Çivril, H., Aruaslan, E. ve Özkara, B. Ö. (2018). Uzaktan eğitim öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik algıları: Bir metafor analizi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 8(1), 39-59.
 • Doğan, S. ve Tatık, R. Ş. (2015). Marmara üniversitesi'ndeki uzaktan eğitim uygulamasının öğrenci görüşleriyle değerlendirilmesi. Route Educational and Social Science Journal, 2(1), 247-261.
 • ERG (2020). Eğitim İzleme Raporu, Eğitim Gözlemevi
 • Erikson, E.H. (1968). Identity: Youth and Crisis. New York: W.W. Norton Company.
 • Horzum, B. (2003). Öğretim elemanlarının internet destekli eğitime yönelik düşünceleri (Sakarya Üniversitesi örneği). Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya.
 • Keegan, D. (1996). Foundations of Distance Education. New York: Routledge.
 • Lakoff, G., & Johnson, M. (2008). Metaphors we live by. Chicago: University of Chicago press.
 • MacKenzie, O., Christensen, E. L., & Rigby, P. H. (1968). Correspondence Instruction in The United States; A Study of What It is, How It Functions, and What Its Potential May Be. New York: MxGraw-Hill Book Company.
 • Şahin, M. C. ve Tekdal, M. (2005). İnternet tabanlı uzaktan eğitimin etkililiği: Bir meta-analiz çalışması. Akademik Bilişim, 02-04.
 • Şirin, S. (2020, Eylül). Okul, yetenekler ve öğrenme: Covid-19’un Eğitime Etkisi, EJER Kongre (Online).
 • Uşun, S. (2006). Uzaktan Eğitim. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Willis, B. D. (1993). Distance education: A practical guide. New Jersey: Educational Technology.
 • Yılmaz, G. K. ve Güven, B. (2015). Öğretmen adaylarının uzaktan eğitime yönelik algılarının metaforlar yoluyla belirlenmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 6(2), 299-322.

Investigation of Middle School Students’ Metaphoric Perceptions Regarding Distance Education

Year 2021, Volume 54, Issue 2, 497 - 522, 30.07.2021
https://doi.org/10.30964/auebfd.822101

Abstract

This research aims to examine the perceptions of middle school students taken distance education due to the Covid 19 pandemic. The study group of the research consists of 116 students studying in Istanbul and Eyüp district in the 2020-2021 academic year. A basic interpretative qualitative design was used in the research and the data were analyzed by content analysis technique. The data on the metaphors such as “Distance education ...; because ... ” were obtained by completing the sentence. According to the findings of the study, the students made 97 valid metaphors regarding the concept of distance education. By examining these metaphors in terms of their common features, 10 different conceptual categories were created. These categories are named as requiring individual effort, inefficiency, savior, offering diversity, isolating, requiring to have a financial potential, non-interacting, easily accessible, entertaining, virtual. As a result of the study, it is seen that students perceive distance education as requiring individual effort at the highest level. On the other hand, female students perceive distance education as requiring more individual effort, non-interactive, savior, requiring to have a financial potential, and inefficiency; Male students perceive distance education as offering more diversity, easily accessible, virtual, and isolating. In addition, while students at lower grade level perceive distance education as more non-interactive, savior, entertaining, requiring to have a financial potential, providing diversity, and easily accessible; Older students perceive distance education as requiring more individual effort, inefficient, virtual, and isolated.

References

 • Alakoç, Z. (2001). Genel olarak uzaktan öğretim ve konuya öğretim üyelerinin bakış açıları. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3, 403-413.
 • Ağır, F. (2007). Özel okullarda ve devlet okullarında çalışan ilköğretim öğretmenlerinin uzaktan eğitime karşı tutumlarının belirlenmesi, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir, Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Anderson, T., & Dron, J. (2011). Three generations of distance education pedagogy. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 12(3), 80-97.
 • Arbaugh, J. B. (2000). Virtual classroom characteristics and student satisfaction with internet-based MBA courses. Journal of management education, 24(1), 32-54.
 • Ateş, A. ve Altun, E. (2008). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi öğrencilerinin öğrenme biçemleri ve öğrenme tercihleri. Eurasian Journal of Educational Research, 30, 1-16.
 • BAU (2020). Uzaktan Eğitim Süreç Araştırma Raporu, Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Fakültesi. https://docs.google.com/document/d/1Yg6DyVDFf_ZwVoMhxislU5ipztqQQm8naNgAEUqzyCg/edit?usp=sharing
 • Cameron, L., & Maslen, R. (2010). Metaphor analysis. London: Equinox.
 • Çivril, H., Aruaslan, E. ve Özkara, B. Ö. (2018). Uzaktan eğitim öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik algıları: Bir metafor analizi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 8(1), 39-59.
 • Doğan, S. ve Tatık, R. Ş. (2015). Marmara üniversitesi'ndeki uzaktan eğitim uygulamasının öğrenci görüşleriyle değerlendirilmesi. Route Educational and Social Science Journal, 2(1), 247-261.
 • ERG (2020). Eğitim İzleme Raporu, Eğitim Gözlemevi
 • Erikson, E.H. (1968). Identity: Youth and Crisis. New York: W.W. Norton Company.
 • Horzum, B. (2003). Öğretim elemanlarının internet destekli eğitime yönelik düşünceleri (Sakarya Üniversitesi örneği). Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya.
 • Keegan, D. (1996). Foundations of Distance Education. New York: Routledge.
 • Lakoff, G., & Johnson, M. (2008). Metaphors we live by. Chicago: University of Chicago press.
 • MacKenzie, O., Christensen, E. L., & Rigby, P. H. (1968). Correspondence Instruction in The United States; A Study of What It is, How It Functions, and What Its Potential May Be. New York: MxGraw-Hill Book Company.
 • Şahin, M. C. ve Tekdal, M. (2005). İnternet tabanlı uzaktan eğitimin etkililiği: Bir meta-analiz çalışması. Akademik Bilişim, 02-04.
 • Şirin, S. (2020, Eylül). Okul, yetenekler ve öğrenme: Covid-19’un Eğitime Etkisi, EJER Kongre (Online).
 • Uşun, S. (2006). Uzaktan Eğitim. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Willis, B. D. (1993). Distance education: A practical guide. New Jersey: Educational Technology.
 • Yılmaz, G. K. ve Güven, B. (2015). Öğretmen adaylarının uzaktan eğitime yönelik algılarının metaforlar yoluyla belirlenmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 6(2), 299-322.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Research Article
Authors

Tuba AKPOLAT (Primary Author)
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5907-6972
Türkiye

Publication Date July 30, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 54, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { auebfd822101, journal = {Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES)}, issn = {1301-3718}, eissn = {2458-8342}, address = {auebfd@gmail.com}, publisher = {Ankara University}, year = {2021}, volume = {54}, pages = {497 - 522}, doi = {10.30964/auebfd.822101}, title = {Ortaokul Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Akpolat, Tuba} }
APA Akpolat, T. (2021). Ortaokul Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi . Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES) , 54 (2) , 497-522 . DOI: 10.30964/auebfd.822101
MLA Akpolat, T. "Ortaokul Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi" . Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES) 54 (2021 ): 497-522 <https://dergipark.org.tr/en/pub/auebfd/issue/61626/822101>
Chicago Akpolat, T. "Ortaokul Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi". Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES) 54 (2021 ): 497-522
RIS TY - JOUR T1 - Ortaokul Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi AU - Tuba Akpolat Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.30964/auebfd.822101 DO - 10.30964/auebfd.822101 T2 - Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES) JF - Journal JO - JOR SP - 497 EP - 522 VL - 54 IS - 2 SN - 1301-3718-2458-8342 M3 - doi: 10.30964/auebfd.822101 UR - https://doi.org/10.30964/auebfd.822101 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES) Ortaokul Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi %A Tuba Akpolat %T Ortaokul Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi %D 2021 %J Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES) %P 1301-3718-2458-8342 %V 54 %N 2 %R doi: 10.30964/auebfd.822101 %U 10.30964/auebfd.822101
ISNAD Akpolat, Tuba . "Ortaokul Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi". Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES) 54 / 2 (July 2021): 497-522 . https://doi.org/10.30964/auebfd.822101
AMA Akpolat T. Ortaokul Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi. JFES. 2021; 54(2): 497-522.
Vancouver Akpolat T. Ortaokul Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES). 2021; 54(2): 497-522.
IEEE T. Akpolat , "Ortaokul Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi", Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES), vol. 54, no. 2, pp. 497-522, Jul. 2021, doi:10.30964/auebfd.822101

Cited By

Uzaktan eğitime yakından bakış: Bir metafor çalışması
RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Neslihan KARAKUŞ
https://doi.org/10.29000/rumelide.1009038

Creative Commons LicenseThe content of the Journal of Faculty of Educational Sciences is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License