Volume: 8 Issue: 3, 10/28/21

Year: 2021

Review Articles

Research Article

Art and Literature (such as film, book, music, theatre, etc.)

AYNA Clinical Psychology Journal provides the readers with some comprehensive knowledge that can be applied on the practical and theoretical fields of clinical psychology. The journal publishes material relevant to any aspect of clinical psychology and clinical practice, from different disciplines of psychology and social science disciplines (e.g., philosophy, psychiatry, sociology, anthropology), providing that it covers psychology literature and presents some discussion or suggestions that are applicable in the field of clinical psychology.
There is no restriction on research methods; both quantitative and qualitative research studies are welcomed. The journal publishes four types of articles, which are research articles, review articles (preferably enriched by some case examples), artwork analysis (analyses of a film, music, theatre etc.), and case reports studies.

MAKALE TÜRLERİ

AYNA Klinik Psikoloji Dergisi kapsamında kuramsal derleme (tercihen vaka çalışması ile desteklenmiş), araştırma makalesi, eser incelemesi (film, kitap, müzik, tiyatro vb.) ve vaka sunumu türlerindeki yazılara yer verilmektedir.

Dergimizde yayınlanacak makalelerde uluslararası alan yazına ek olarak, ulusal alan yazında konu ile ilgili var olan çalışmaların değerlendirilmesi, bu kapsamda AYNA Klinik Psikoloji Dergisi’nin geçmiş sayılarının da incelenmesi önerilmektedir. 

Değerlendirilmek üzere gönderilen yazıların aşağıda belirtildiği şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

1.      Kuramsal Derleme: Bu türdeki yazılar, psikolojinin tüm alanlarındaki psikoloji kuramları çerçevesinde, klinik psikoloji çalışma ve uygulamalarına katkı sağlayacak derleme yazılarıdır. Yazıların vaka sunumları ile desteklenmesi de tercih edilebilir.

2.      Araştırma Makalesi: Nicel ve nitel araştırma yöntemleri ile yürütülen, literatür taraması, çalışmanın amaç ve önemi, yöntem, bulgular ve tartışma kısımlarına yer verilmiş yazılardır.

3.      Eser İncelemesi: Psikoloji kuramları çerçevesinde, film, kitap, müzik, tiyatro vb. türdeki eserleri inceleyen yazılardır.

4.      Vaka Sunumu: Psikoterapi süreci, vaka özellikleri, klinik uygulama ile ilgili önerilerin bulunabileceği vaka özellikleri ve/veya psikoterapi sürecini ele alan vaka çalışmaları türündeki yazılardır. Vakanın demografik ve özgün bilgilerinin değiştirilerek sunulmaya özen gösterilmesi önerilmektedir.

 

MAKALE YAZIM FORMATI

Metin 12 punto, Times New Roman yazı tipi kullanılarak yazılmalı ve çift satır aralığı kullanılmalıdır. Sayfa numarası, başlık sayfası birinci sayfa olmak üzere, sağ üst köşeye eklenmelidir.

Yazılar aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır:

1.      Kapak sayfası

2.      Tam Metin

a.       Türkçe özet ve anahtar kelimeler

b.      İngilizce özet ve anahtar kelimeler

c.       Ana metin

d.      Tablo ve şekiller

e.       Kaynaklar

f.       Genişletilmiş İngilizce özet

Her bir bölüm yeni sayfadan başlatılarak verilmelidir. Bölümlerin yazılması sırasında uyulması gereken yapı aşağıda belirtilmiştir:

1.      Kapak Sayfası: Kısa başlık, ana başlık, yazar ve kurum bilgilerini içerir. Yazar(lar)ın isim ve soy isimleri her biri ayrı satırda verildikten sonra, her bir yazarın kurum bilgileri (ör: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Ankara, Türkiye) isimlerin altında verilmelidir. Ortak kurumlar rakam üst bilgileri (1) şekli verilerek özet biçimde sunulmalıdır. İsim bilgilerinin altında makalenin sorumlu yazarı ile belirtilerek aşağıda “sorumlu yazar e-posta: ….” biçiminde verilmelidir. Bütün bu bilgiler, sayfada ortalanmış, kelimelerin ilk harfleri büyük yazılmış olarak sunulmalıdır. Başlık, çalışmanın ana konusunu özetler nitelikte olmalıdır. Kısa başlık ise 50 karakterden az olmalıdır ve her sayfada, sol üst köşede, büyük harflerle yazılı şekilde yer almalıdır.

*Kapak Sayfası, Tam Metin Dosyasından AYRI bir Word dosyası olarak verilmelidir.

2. Tam Metin:

Tam metin Word dosyasında, yazara ait herhangi bir bilgi bulunmamasına özen gösterilmelidir. (Yazar bilgileri yalnızca metin bilgilerinden ayrı olan Kapak Dosyasında sunulmaktadır).

a.   Türkçe Özet ve Anahtar Kelimeler: Ortalanarak yazılmış “Öz” başlığının ardından, paragraf başı yapılmadan yazılmalı ve 150-250 kelimeden oluşan kapsamlı bir özeti içermelidir. Temel olarak çalışmanın amacı, varsa incelenen değişkenler ya da ilişkiler, katılımcılara ilişkin kısa bilgiler, izlenen yöntem ve sonuçlar ana hatlarıyla verilmelidir. Metin içerisinde verilmeyen herhangi bir bilgi, özet içinde bulunmamalı ve başka kaynaklardan alıntılara yer verilmemelidir. Öz kısmının altına, beş sözcüğü ya da sözcük grubunu geçmeyecek şekilde, anahtar sözcükler eklenmelidir.

b.   İngilizce Özet ve Anahtar Kelimeler: Öz kısmından ayrı bir sayfada, İngilizce başlık verildikten sonra, ortalanmış ‘Abstract’ başlığının altına İngilizce özet, 150-250 kelime arasında verilmelidir. Anahtar kelimelerin İngilizceleri keywords olarak altına eklenmelidir.

c.    Ana Metin: Yeni bir sayfada Türkçe başlık ile birlikte yazıya yer verilir. Başlıklar ve Alt Başlıklar, APA Yazım Kurallarınca tanımlanmış olan çeşitli düzeylerden oluşabilir.

d.   Tablo ve Şekiller: Varsa, her biri ayrı biçimde, yazı içerisinde aynı numaraların verilmesine özen gösterilerek, APA 6’nın tablo ve şekil kurallarına uygun biçimde verilmelidir.

e.    Kaynaklar: Makalenin sonunda, varsa ekler kısmından önce, alıntı/ gönderme yapılan bütün kaynaklar, yazarların soyadına göre alfabetik sırada olmak üzere liste haline getirilmelidir. Kaynaklar 12 punto ile çift satır aralığı bırakarak yazılmalıdır.

*Alıntı ve kaynakları belirtmeye ilişkin daha fazla bilgiyi http://www.apastyle.org/ adresinden ulaşabilirsiniz.

*APA yazım kuralları ile hazırlanmış İngilizce makale örneğine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. http://supp.apa.org/style/PM6E-Corrected-Sample-Papers.pdf

g. Genişletilmiş İngilizce Özet: En son kısımda, kaynakçanın bitiminde, yeni bir sayfada, ortalamış “summary” başlığı altında, 500-700 kelime arasında, yazının genişletilmiş İngilizce hali verilmelidir. Profesyonel bir uzman tarafından gözden geçirilmiş olmasına önem verilmelidir. “Summary” başlığının altında makalenin ingilizce başlığı da olmalıdır.APA 7 YAZIM KURALLARINA GÖRE ALINTI YAPMA VE KAYNAK BELİRTME

Kaynaklar, ana metnin en sonunda ayrı bir sayfada yer almalıdır. Metin içerisinde yapılan tüm atıfların bu listede eksiksiz olarak verilmesi yazarın/yazarların sorumluluğundadır. Ayrıca yazarların makalenin yazım dilinin Türkçe ve İngilizce olmasına bağlı olarak değişen alıntı, atıf ve kaynak belirtme kurallarına uyması beklenmektedir. Bu kurallar aşağıda detaylı bir şekilde açıklanmış ve örneklendirilmiştir. Alıntı ve kaynakları belirtmeye ilişkin daha fazla bilgiye http://www.apastyle.org/ adresinden ulaşabilirsiniz.

1. Makale İçinde Yapılan Alıntılar

APA'ya göre üç farklı şekilde başka kaynaklardan alıntı yapılabilmektedir: Doğrudan alıntı, alıntı öbeği ve başka sözcüklerle anlatma. Bu üç alıntı şeklinde de alıntı yapılan yazar ve kaynağın yılı parantez içerisinde belirtilir.

Doğrudan alıntı: Kırk kelimeden az olan alıntılardır. Metnin içine gömülü şekilde ve tırnak işareti içinde yer verilir. Kaynağın yazarı ve tarihi parantez içinde belirtilir. Kaynağın sayfa numarasının da verilmesi gereklidir. Türkçe makalelerde doğrudan alıntı yapılan kaynak birden fazla sayfa ise (ss. 34-36) şeklinde verilirken tek sayfa (s. 53) şeklinde ifade edilir. İngilizce makalelerde ise doğrudan alıntı yapılan kaynak birden fazla sayfa ise (pp. 34-36) şeklinde verilirken tek sayda (p. 53) şeklinde ifade edilir.

Alıntı öbeği: Kırk kelimeden fazla, tırnak işareti kullanılmadan verilen blok halindeki alıntılardır. Kaynağın yazarı ve tarihi parantez içinde belirtilir. Kaynağın sayfa numarasının da verilmesi gereklidir. Türkçe makalelerde doğrudan alıntı yapılan kaynak birden fazla sayfa ise (ss. 34-36) şeklinde verilirken tek sayfa (s. 53) şeklinde ifade edilir. İngilizce makalelerde ise doğrudan alıntı yapılan kaynak birden fazla sayfa ise (pp. 34-36) şeklinde verilirken tek sayfa (p. 53) şeklinde ifade edilir.

Başka sözcüklerle anlatma: Makale yazarının; kaynağın yazarını ve tarihini parantez içerisinde belirterek kendi cümlelerini kullanarak açıkladığı alıntılardan oluşur.

1.1. Alıntı Yapılan Kaynakların Metin İçerisinde Belirtilmesi

Alıntı yapılan kaynakların metin içerisinde belirtilmesi yazar sayısına, yazar soyadlarına ve yayın tarihlerine göre değişiklik gösterebilmektedir. Farklı şekilleri aşağıda örneklendirilmiştir.

Önemli not: Atıf cümlenin sonunda parantez içinde verildiğinde cümlenin sonuna konulacak olan nokta işaretinin (.) parantez kapatıldıktan sonra konulması gerekmektedir.

1.1.1. Yazım Dili Türkçe Olan Makalelerde Metin İçi Kaynak Gösterme

• Tek yazarlı çalışmalar:

Becker (2013) ................... .

Becker'a (2013) göre ......... .

.................... (Becker, 2013).

• İki yazarlı çalışmalar:

Becker ve Rinck (2013) ................ .

Becker ve Rinck'e (2013) göre ..... .

................ (Becker ve Rinck, 2013)

Önemli not: Yazım dili Türkçe olan makalede yapılan atıflarda sıklıkla görülen bir hata, parantez içinde verilen kaynaktaki yazarların soyadlarının "&" işareti ile ayrılmasıdır. Bu işaret yazım dili İngilizce olan makalelerde metin içi atıflarda kullanılmaktadır. Yazım dili Türkçe olan makalelerde yazar soyadları "ve" ile ayrılmalıdır. Türkçe makaleler için bu durumu özetleyen bir örnek aşağıda verilmiştir:

Yanlış kullanım: ......... (Becker & Rinck, 2013).

Doğru kullanım: ......... (Becker ve Rinck, 2013).

• Üç ve daha fazla yazarlı çalışmalar: Yazarların soyadları, çalışmada belirtilen sıraya göre yazılır. İlk atıftan itibaren "İlk yazar ve diğerleri" olarak belirtilir.

Spira ve diğerleri (2011) ......... . 

......... (Spira ve diğerleri, 2011).

• Birden fazla yazarın ortak olduğu çalışmalar: Eğer iki farklı kaynağın yazarlarının çoğu ya da hepsi aynıysa iki çalışmanın farklı olduğunu belirtmeye yeterli olacak kadar yazarın ismi verilir. Örneğin, alıntı yapılan kaynaklardan birinin yazarları Becker, Wiley, Spira, Bradley, MecDermott ve Green; diğer kaynağın yazarları Becker, Spira, Wiley, Bradley, Green ve McDermott ise iki kaynak şu şekilde belirtilir:

Becker, Wiley ve diğerleri (2012) ......... .

Becker, Spira ve diğerleri (2012) .......... .

• Aynı soyadı taşıyan çok yazarlı çalışmalar: Yayın yılları farklı olsa da iki yazarın soyadı aynı ise yazarların ilk adlarının baş harfi de yazılır.

F. Green (2011) ......... .

A. Green (2013) ........ .

• Aynı soyadı taşıyan çok yazarlı çalışmalara aynı anda atıf yapma: Bir çalışmanın ortak yazarları varsa ve yazarlardan aynı soyadı taşıyan varsa soyadları ortak olan yazarların adlarının baş harfleri yazılır.

......... (C. Smith ve diğerleri, 2002; J. A. Smith, 2004).

• Aynı yazarın farklı yıllardaki çalışmaları: Aynı cümle içinde yazarın farklı yıllardaki iki çalışmasına atıf yapıldığında yazarın soyadından sonra her çalışmanın yılı virgül ile ayrılarak zamansal olarak sıralanır.

Brown (1999, 2009) .......... .

......... (Brown, 19999, 2009). 

• Aynı yazarın aynı tarihli birden fazla çalışması: Bu şekilde olan çalışmaların birbirlerinden ayrımını sağlamak için çalışmalara alfabetik sıra ile bir harf eklenir.

.......... (Spira, 2012a).

......... (Spira, 2012b).

• Birden fazla yayına aynı anda atıf yapma: Eğer aynı cümle içinde farklı yazarlara ait çalışmalara atıf yapılıyorsa yazar soyadlarını alfabetik sıra ile yazılarak aralarına noktalı virgül konur.

......... (Arow, 2011; Smith, 1998; White, 2001).

• Birden fazla yayına aynı anda atıf yaparken bir yayını öne çıkarma: Yapılan atıflar arasında makale ile doğrudan bağlantılı olan bir atfı öne çıkarmak için atıf yapılan çalışma ilk sırada yazılır. Diğer çalışmaların önüne ise "ayrıca bakınız" ibaresi konur.

......... (Smith, 1998; ayrıca bakınız Arow, 2011; White, 2001).

• Çeviri kaynaklar: Metin içerisinde çevirisi yapılmış kaynaklara atıf yaparken metnin orijinal yayın tarihi başta olmak üzere hem orijinal yayın tarihi hem de çeviri tarihi yazılır.

Freud (1900/1953) ......... .

......... (Piaget, 1966/2000).

• İkincil kaynaktan alıntı: İkincil kaynaktan alıntı yapılırken ilk kaynak metin içerisinde veya parantez içinde belirtilir.

Freud (1900), histeriklerdeki arzunun tatminsiz kaldığından bahseder (aktaran Dor, 1999).

..................................... histeriklerde arzu tatminsiz kalır (Freud, 1900, aktaran Dor, 1999).

• Yayın yılı bilinmeyen kaynağın ikincil kaynaktan alıntılanması: Eğer iki kaynağın yılı bilinmiyorsa bu kısım alıntıdan çıkartılır. Makalenin kaynakça kısmında ise sadece ikincil kaynak listelenir.

Freud'a göre ......... (aktaran Dor, 1999).

• Kurum yazarlığı: İlk atıfta kurumun adı tamamen yazılır ve kısaltması köşeli parantez içinde belirtilir. Sonraki atıflarda sadece kısaltma kullanılır.

...... (Türk Rekabet Kurumu [TRK], 2011).

............................................. (TRK, 2011).

• Kitap başlığı: Makale içinde başlığa atıf yapılırken basım sayısı parantez içinde verilir.

Freud, Uygarlığın Huzursuzluğu (2. basım) adlı eserinde .........

• Atıf yapılan kaynağın tarihinin belli olmadığı çalışmalar: Metin içinde atıf yapılırken kaynağın yılının verildiği kısma "tarih yok" anlamına gelen "t.y." yazılır.

................. (John, t.y.).

John'a göre (t.y.) ...... .

1.1.2. Yazım Dili İngilizce olan Makalelerde ve İngilizce Özetlerde Metin İçi Kaynak Gösterme

• Tek yazarlı çalışmalar:

Becker (2013) .............................. .

According to Becker (2013) ......... .

............................... (Becker, 2013).

• İki yazarlı çalışmalar:

Becker and Rinck (2013) ................................ .

Becker and Rinck (2013) suggested that ......... . 

.................................... (Becker & Rinck, 2013).

• Üç ve daha fazla yazarlı çalışmalar: İlk metin içi atıftan itibaren ilk yazar adından hemen sonra "et al." ifadesi eklenmelidir.

............................... (Wiley et al., 2012).

Wilet et al. (2012) suggested that ......... .

• Birden fazla yazarın ortak olduğu çalışmalarda: Eğer iki farklı kaynağın yazarlarının çoğu ya da hepsi aynıysa iki çalışmanın farklı olduğunu belirtmeye yeterli olacak kadar yazarın adı verilir. Örneğin, alıntı yapılan kaynaklardan birinin yazarları Becker, Wiley, Spira, Bradle, McDermott ve Grenn; diğer kaynağın yazarları Becker, Spira, Wiley, Bradley, Green ve McDermott ise iki kaynak şu şekilde belirtilir:

Becker, Wiley, Spira et al (2012) ............. .

Becker, Wiley Bradley, et al (2012) ......... . 

• Aynı yazarın aynı tarihli birden fazla çalışması: Bu şekilde olan çalışmaların birbirlerinden ayrımını sağlayabilmek için çalışmalara alfabetik sıra ile bir harf eklenir.

......... (Spira, 2012a).

......... (Spira, 2012b).

• Aynı soyadı taşıyan çok yazarlı çalışmalar: Yayın yılları farklı olsa da iki yazarın soyadı aynı ise yazarların ilk adlarının baş harfi de yazılır.

F. Green (2011) ......... .

A. Green (2013) ......... .

• Aynı soyadı taşıyan çok yazarlı çalışmalara aynı anda atıf yapma: Bir çalışmanın ortak yazarları varsa ve yazarlardan aynı soyadı taşıyan varsa soyadları ortak olan yazarların adlarının baş harfleri yazılır.

...... (C. Smith, 2002; J. A. Smith, 2004).

• Birden fazla yayına aynı anda atıf yapma: Aynı cümle içinde farklı yazarlara ait çalışmalara atıf yapılıyorsa yazar soyadları alfabetik sıra ile yazılarak aralarına noktalı virgül konur.

......... (Arow, 2011; Smith, 1998; White, 2001).

• Birden fazla yayına aynı anda atıf yaparken bir yayını öne çıkarma: Yapılan atıflar arasında makale ile doğrudan bağlantılı olan bir atfı öne çıkarmak için atıf yapılan çalışma ilk sırada yazılır. Diğer çalışmaların önüne ise "see also" ibaresi konur.

......... (Smith, 1998; see also Arow, 2011; White, 2001).

• Çeviri kaynaklar: Metin içerisinde çeviri kaynaklara atıf yaparken metnin orijinal yayın tarihi başta olmak üzere hem orijinal yayın tarihi hem de çeviri tarihi yazılır.

Freud (1900/1953) ......... .

......... (Piaget, 1966/2000).

• İkincil kaynaktan alıntı: İkincil kaynaktan alıntı yapılırken ilk kaynak metin içerisinde veya parantez içinde belirtilir. Makalenin kaynakça kısmında ise sadece ikincil kaynak listelenir.

Lacan stated that (as cited in Evans, 1966) the fantasy is always 'an image set to work in signifying structure'.

.............................................................................................................. (Lacan, 1956, as cited in Evans, 1966).

• Atıf yapılan kaynağın tarihinin belli olmadığı çalışmalar: Metin içinde atıf yapılırken kaynağın yılının verildiği kısma "no date" anlamına gelen "n.d." yazılır.

............................... (John, n.d.).

According to John (n.d.) ......... .

2. Alıntı Yapılan Kaynağın Kaynakça Kısmında Belirtilmesi

Kişisel konuşmalardan yapılan alıntılar dışında bütün kaynaklar, makalenin sonundaki kaynakça kısmına alfabetik sıra ile yazılır. Alıntı yapılan kaynağa göre yazım kuralları değişebilmektedir ve aşağıda her biri örneklendirilmiştir. Büyük-küçük harf kullanımı, eğik-düz yazı ya da sayfa numarası gibi detaylar kaynağın çeşidine (kitap, dergi vb.) göre değişmektedir. Bu nedenle bu detaylara dikkat ediniz. Kişisel iletişimde ise kaynakça kısmında listeye dahil etmeden şu şekilde atıf yapılabilir: Bir araştırmacıya göre (Clark, kişisel iletişim, 12 Mayıs 2009) ......... .

2.1. Genel Kurallar

• Yazarın belirli olmadığı durumlarda, çalışma başlığı yazarın adının yerine konularak alfabetik sıraya uygun şekilde kaynakça listesine dahil edilir.

• Yirmi veya daha az yazar olduğunda bütün yazar adları belirtilir.

• Yirmi veya daha fazla yazar olduğunda ilk on dokuz yazarın ismi verildikten sonra üç nokta konarak son yazarın adı ile bitirilir.

Kalnay, E., Kanamitsu, M., Kistler, R., Collins, W., Deaven, D., Gandin, L., Iredell, M., Saha, S., White, G., Woolen, J., Zhu, Y., Chelliah,M., Ebisuzaki, W., Higgins, W., Janowiak, J., Mo, K. C., Ropelewski, C., Wang, J., Leetmaa, A., ... Joseph, D. (1966). The NCEP/NCAR 40-year reanalysis project. Bulletin of the American Meteorological Society, 77(5), 437-471. http://doi.org/fg6rf9

2.1.1. Kitaplar 

Genel yapı: Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfi. (Yayın Yılı). Başlık (Basım Sayısı). Yer: Yayıncı.

• Tek yazarlı:

Klein, M. (2008). Sevgi, suçluluk ve onarım (1. Basım). İstanbul: Kanat Kitap.

• İki veya daha çok yazarlı:

Klein, M. ve Winnicot, C. (1985). Psikanaliz. İstanbul: İmge.

Dean, W., Williams, C. ve Green, K. (2012). Mantık. Ankara: Ayrıntı.

• Kurum/kuruluşa ait:

Genel Yapı: Kurumun Adı (Yayın Yılı). Çalışmanın adı (Basım Sayısı). Yer: Yayıncı.

Amerikan Psikiyatri Birliği (1994). Mental bozuklukların tanısal ve sayımsal el kitabı (4. Basım). Ankara: Hekim Yayın Birliği.

• Editörlü kitaplar:

Genel Yapı: Editörün Soyadı, Editörün Adının Baş Harfi. ve Editörün Soyadı, Editörün Adının Baş Harfi. (Edl.). (Yayın Yılı). Kitap adı. (ss. x-x). Yer: Yayıncı.

Mukherjee, A. (Ed.). (2018). After Lacan: Literature, Theory and Psychoanalysis in the Twenty-First Century. (ss. 62-68). Cambridge: Cambridge University Press.

Genel Yapı: Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfi. ve Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfi. (Yayın Yılı). Kitap adı (Editörün Adının Baş Harfi. Editörün Soyadı ve Editörün Adının Baş Harfi. Editörün Soyadı, Edl.) (ss. x-x). Yer: Yayıncı.

Lacan, J. (1981). The Seminar of Jacques Lacan. Book III: The Psychoses (J.A. Miller, Ed. ve R. Grigg, Çev.) (ss. 148-150). New York, NY: W. W. Norton & Company.

Genel Yapı: Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfi. ve Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfi. (Yayın Yılı). Kitap bölümünün başlığı. İçinde Editörün Adının Baş Harfi. Editörün Soyadı ve Editörün Adının Baş Harfi. Editörün Soyadı (Edl.), Kitap Adı (ss. x-x). Yer: Yayıncı.

Canpolat, F., Uçar, S., Aydoğ, S. ve Gençöz, F. (2019). İntihara ilişkin psikanalitik kuramlar: Lacan. İçinde H. Devrimci Güven ve M. Sercan (Edl.), İntiharı Anlama ve Müdahale: Temel Kitap (ss. 73-84). Ankara: Türkiye Psikiyatri Derneği.

• Çeviri kitaplar:

Genel Yapı: Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfi. (Yayın Yılı). Kitap adı (Çevirmenin Adının Baş Harfi. Çevirmenin Soyadı, Çev.). Yayın Yeri: Yayınevi. (Kaynak Yapıtın Orijinal Yayın Yılı)

Spitz, E., Black, J. ve Adel, D. (1980). Adli psikoloji (M. Güler ve D. Ulus, Çev.). Ankara: Ödül Yayıncılık. (1976)

• Editörlü çeviri kitaplar:

Genel Yapı: Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfi. ve Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfi. (Yayın Yılı). Kitap bölümünün başlığı (Çevirmenin Adının Baş Harfi. Çevirmenin Soyadı, Çev.). İçinde Editörün Adının Baş Harfi, Editörün Soyadı (Ed.), Kitap Adı (ss. x-x). Yer: Yayınevi. (Kaynak Yapıtının Orijinal Yılı)

Freud, S. (1962). On the grounds for detaching a particular syndrome from neurasthenia under the description anxiety neurosis (J. Strachery, Çev.). İçinde A. Smith (Ed.), The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume III (ss. 87-117). London: Hogarth Press. (1895)

• Kitapta bölüm:

Genel Yapı: Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfi. ve Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfi. (Yayın Yılı). Kitap bölümünün adı. İçinde Editörün Adının Baş Harfi. Editörün Soyadı ve Editörün Adının Baş Harfi. Editörün Soyadı (Edl.), Kitap Adı (ss. x-x). Yer: Yayınevi.

Gülkan, P. ve Canbay, E. (2008). Deprem nedir? İçinde E. Canbey ve U. Ersoy (Edl.), Binalar İçin Deprem Mühendisliği: Temel İlkeler (ss. 7-21). Ankara: ODTÜ Yayıncılık.

2.1.2 Makaleler ve Diğer Çevrimiçi Kaynaklar

• Yazılı formda makale:

Genel Yapı: Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfi. (Yayın Yılı). Makale başlığı. Dergi Adı, Sayı(Cilt), Sayfa Numaraları. https://doi.org....

• Tek yazarlı makale:

Robbins, K. (2006). Employers. Journal of Industrial Psychology, 20(3). 50-55.

• İki-yirmi yazarlı makale:

Ar, Y., Karcı, A. ve Bekaroğlu, E. (2006). Çalışanlar. Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Dergisi, 25(8), 50-55. http://dx.doi.org./10.1037/pspa0880166

• Baskıda olan makale:

Ar, Y., Karcı, A. ve Bekaroğlu, E. (Baskıda). Çalışanlar. Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Dergisi.

• Çeviri makale:

Piaget, J. (1972). Intellectual evolution from adolescence to adulthood (J. Bliss ve H. Furth, Çev.). Human Development, 15(1), 1-12. https://doi.org/10.1159/000271225 (1970)

• Magazinden alınan makale:

Green, D. ve Brad, W. (2013, 6 Nisan). How to get on well with your spouse. Daily Psychology, 125(25), 20-22.

• Yazarı belirli olmayan gazete makalesi: 

Lens: Good Luck and Good Light. (20 Mart 2013). New York Times.

• Diğer çevrimiçi kaynaklar:

Genel Yapı: Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfi. (Yıl, "varsa" Gün Ay). Çalışma başlığı. ......'dan alınmıştır: http://www......

Kenny, M. (2010). Grieving children. Yas Çalışmaları Kuruluşu (Grief Foundation) sitesinden alınmıştır: http://...

2.1.3. Yayımlanmamış Tezler

Genel Yapı: Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfi. (Yayın Yılı). Tez adı [Yayımlanmamış yüksek lisans/doktora tezi. Kurum Adı.

Arıkan, S. (2013). Lacancı psikanalitik yöntem ışığında Iris Murdoch'un romanları [Yayımlanmamış doktora tezi]. Atatürk Üniversitesi.

2.1.4. Konferanslar, Sempozyumlar ve Poster Sunumları

Genel Yapı: Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfi. (Yayın Yılı, Gün Ay). Çalışmanın başlığı [Konferans sunumu/Sözlü bildiri/Poster sunumu/ Sempozyum]. Etkinliğin Başlığı, Yer, Ülke. http://...

Fistek, A., Jester, E. ve Sonnenberg, K. (2017, 12-15 Temmuz). Everybody's got a little music in them: Using music therapy to connect, engage, and motivate [Konferans sunumu]. Autism Society National Conference, Milwaukee, WI, United States.

2.1.5. Filmler/Diziler/Videolar

Genel Yapı: Yönetmenin adı (Yönetmen). (Yayın Yılı). Filmin adı [Film/Dizi/Video]. Ülke: Stüdyo Adı.

Tarantino, Q. (Yönetmen). (1994). Pulp fiction [Film]. United States: Miramax.

Peer Review Policy

a. Double Blind Review Process

AYNA Clinical Psychology Journal employs a double-blind review process. Both the reviewer(s) and author(s) identities are anonymous. To anonymize manuscripts, authors are required to submit the title page containing the author details on a separate file.

The peer review process operates as follows:

1. Submission of manuscript to the journal via an online system (for further information please visit https://dergipark.org.tr/en/pub/ayna/page/5038).

2. Initial Assessment of Editorial Board: Journal editors initially assess the manuscript based on quality and relevance for further evaluation.

3. Assignment of an Associate Editor: An associate editor is assigned to manage and follow the peer review process.

4. Invitation to Reviewers: Responsible associate editor invites possible reviewers for the evaluation of the target manuscript based on reviewer’s research interests and availability.

5. Reviewers’ assessment of the manuscript and receiving comments from reviewers.

6. Informing authors regarding the initial decision about publishing the manuscript and returning reviewer(s)’ comments for the corresponding decision.

7. Evaluating whether the author(s) have considered and handled all the reviewer comments with explanations.

8. Final decision on revised manuscript.

b. Conflict of Interest

The Editorial Board shows the necessary care to avoid any conflict of interest during the assignment of the editors who follow the article evaluation process. When the reviewers face a conflict of interest in the articles that are assigned them for evaluation, they should inform the editor and withdraw from the review process.

Publishing Policy and Publication Ethics

a. Publishing Policy
AYNA Clinical Psychology Journal is an open access journal. Previous issues are possible to be reached through official website without any charges. Authors transfer copyrights to the journal upon submission and articles are subsequently licenced by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0. This international license guarantees researchers to make citations from journal articles by referencing the relevant source. Use of articles for any monetary gain are strictly prohibited by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0. Please visit https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ for further information.
b. Copyrights
The approval of the articles for publication implies the immediate and free-of-charge cession of the copyrights to AYNA Clinical Psychology Journal. The journal has the right to publish the approved articles.
c. Publishing Rights
The author(s) have the right to reproduce the article and distribute it by mail or electronic means. The use of any part of the article in another publication is permitted provided that AYNA Journal of Clinical Psychology is specified as the published place and the Journal is cited. While citing, Name of the Journal, Name of the Article, Name, Surname of the Author (s), Volume Number, Issue Number and Year should be given.
d. Plagiarism Policy
The articles submitted to Ayna Clinical Psychology Journal are evaluated with plagiarism detection software such as iThenticate, Turnitin, or Intihal.net. The articles with an overall similarity score higher than 20% are rejected. Also, if there are big matches with other sources that are not included in the bibliography section, the articles are rejected. In some cases, the editor may suggest the author(s) revise their manuscript and submit it again.
e. Publication Ethics
The editorial board of AYNA Clinical Psychology Journal perseveres the duty to act in case of any misconduct or an allegation of misconduct regarding both published and unpublished papers. This duty involves taking reasonable steps (such as seeking a response from those suspected of misconduct and if not satisfied with the answer, asking relevant parties) to investigate the misconduct and prevent the publication of papers where research misconduct has occurred. In no case, the editorial board encourage or knowingly allow research misconduct to occur. The authors of papers published in AYNA Clinical Psychology Journal shall retract or correct their articles when needed by submitting their request to the editorial board. Corrections, clarifications, retractions and apologies are published by the editorial board when required.
f. No Article Processing Charge
There are no article processing charges (APCs) and submission charges.

Authors and their responsibilities
a. Authorship of the Paper
All authors should have significantly contributed to the research. Also, all authors should approve the final version of the paper and have agreed to its submission for publication.
b. Errors in published works
When an authors discovers a significant error in their own published work, it is their responsibility to notify the journal editor and cooperate with the editor to correct the paper.
c. Ethical Approval
Ethics committee approval is expected to be sent to the articles sent to the journal starting from 2020.
d. List of references
List of references should be provided by authors
e. Financial Support
Information on financial support should be provided by authors.
f. Originality
The authors should ensure that they have written entirely original works which is not published in the other journals.

Journal’s documents are cited by Scopus sources başlığı altında


https://www.scopus.com/results/results.uri?sort=plf-f&src=s&sid=d7f252332c755939e843aa248c6f1974&sot=a&sdt=a&sl=47&s=REFSRCTITLE%28%22Ayna+Clinical+Psychology+Journal%22%29&origin=searchadvanced&editSaveSearch=&txGid=1f775f63788d57fe8c3e7f5d1969054f


Copyrights
The approval of the articles for publication implies the immediate and free-of-charge cession of the copyrights to AYNA Clinical Psychology Journal. The journal has the right to publish the approved articles.