Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Ortaöğretim Öğrencilerinin Madde Bağımlılığı İle İlgili Farkındalık ve Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi

Year 2017, Volume 18, Issue 1, 8 - 15, 31.03.2017

Abstract

Amaç: Bu çalışmanın amacı gençler arasında yaygın bir şekilde kullanılan bağımlılık yapıcı maddeler hakkında orta öğretim öğrencilerinin bilgi ve farkındalık düzeylerini araştırmak ve aralarında bir ilişki olup olmadığına bakmaktır.

Yöntem: Tarama yönteminin kullanıldığı bu çalışma, Erzincan ilindeki bir lisenin biyoloji dersi kapsamında 9-12. sınıfta öğrenim gören toplam 338 öğrenci ile yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan Madde Bağımlılığı Farkındalık Ölçeği (MBFÖ) ve Madde Bağımlılığı Bilgi Testi (MBBT) kullanılmıştır. Elde edilen verilerin SPSS 16.0 paket programı yardımıyla ortalama, standart sapma ve toplam değerlerine bakılmıştır. Aralarındaki ilişki için korelasyon testi yapılmıştır.

Bulgular: Elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin madde bağımlılığı farkındalık düzeylerinin yüksek, bilgi düzeylerinin ise orta düzeyde olduğu bulunmuştur. Madde bağımlılığı farkındalık ve bilgi düzeyi arasında pozitif ancak zayıf bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir.

Sonuç: Biyoloji derslerinde sistemlerin sağlığı konularında uyuşturucu maddelerin sistem ve organlara etkisine değinilmesi gerekmektedir. Madde bağımlılığı ile ilgili durum tespit çalışmalarının yanında öğrencilerin bu konuda iyileştirmelerine yönelik çalışmaların yapılması tavsiye edilebilir.

The Examination of Secondary School Students’ Awareness and Knowledge Levels about Substance Addiction

Year 2017, Volume 18, Issue 1, 8 - 15, 31.03.2017

Abstract

Objective: The aim of this study is to determine the secondary school students’ awareness and knowledge levels about addictive substances that widely used among adolescents, and also examine the correlation between these two variables.

Method: The study was survey method. The study was implemented under biology course with total of 338 students who attended to 9-12th grade from secondary school in Erzincan. The data collection tools were Substance Addiction Knowledge Test (SAKT) that developed by the researchers and Substance Addiction Awareness Scale (SAAS). The data were analyzed with mean score, standard deviation and total score values by using SPSS 16.0 program. And also, Pearson correlation was used to determine the relationship between the variables.

Results: The findings indicated that the students had high score for substance addiction awareness levels, but their knowledge levels were in intermediate level. A positive but weak correlation was determined between substance addiction awareness and knowledge level.

Conclusion: The effect of narcotics on system and organs should be touched upon during teaching of health issues of system in biology courses. In addition to the situation determination studies about substance addiction, the studies should be done for the improvement of the students in this subject.

Details

Journal Section Research
Authors

Esra ÖZAY KÖSE


Şeyda GÜL


Bülent KESKİN

Publication Date March 31, 2017
Acceptance Date
Published in Issue Year 2017, Volume 18, Issue 1

Cite

AMA Özay Köse E. , Gül Ş. , Keskin B. Ortaöğretim Öğrencilerinin Madde Bağımlılığı İle İlgili Farkındalık ve Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi. Bağımlılık Dergisi. 2017; 18(1): 8-15.