Research Article
PDF BibTex RIS Cite

COVID-19 Pandemi Döneminde Türkiye’deki Üniversitelerin Uzaktan Eğitim Sistemlerinin İncelenmesi

Year 2020, Volume: 14 Issue: 1, 787 - 809, 30.06.2020
https://doi.org/10.17522/balikesirnef.743080

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Covid-19 pandemisi döneminde Türkiye’deki üniversitelerin acil uzaktan eğitime geçişte yaptıkları çalışmaları incelemektir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma evrenini Türkiye’deki tüm üniversiteler (208 üniversite) oluşturmaktadır. Her bir üniversite ile ilgili veriler üniversitelerin acil uzaktan eğitim sürecinde görevli kişilerden (UZEM’de ve Bilgi İşlem Dairesi’ndeki görevliler vb.) edinilmiştir. Araştırmada tüm evrene erişilmeye çalışılmış ancak 33 katılımcıya (üniversiteye) ulaşılabilmiştir. Araştırmanın verileri bir çevrimiçi anket formu (Google Form) ile toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre en çok kullanılan öğrenme yönetim sistemleri Moodle ve ALMS’dir. Üniversiteler tarafından en çok kullanılan canlı ders yazılımlarının Big Blue Button ve Perculus olduğu görülmüştür. YÖK’ün derslerin senkron işlenmesini tavsiye etmesine rağmen tüm derslerini senkron olarak yürütebilen üniversite sayısı sadece 6’dır. Üniversitelerin çoğu daha önce kurulu olan öğrenme yönetim sistemi (f=29) ve canlı ders yazılımı (f=24) üzerinden süreçleri yönetmeye çalışmışlardır. Üniversitelerin yaklaşık yarısı öğrencilerin ders devam takibini yapmıştır. Katılımcılar, uzaktan eğitime hazırlık sürecinde öğretim elemanlarının eğitimini en çok zorlandıkları durum olarak belirtmişlerdir.

References

 • Cai, R. ve Wang, Q. (2020). A six-step online teaching method based on protocol-guided learning during the COVID-19 epidemic: A case study of the First Middle School teaching practice in Changyuan City, Henan Province, China. Best Evidence of Chinese Education, 4 (2), 529-534.
 • Dai, D. ve Lin, G. (2020). , L., Li, F., Wu, S. ve Zhou, M. (2020). Online home study plan for postponed 2020 spring semester during the COVID-19 epidemic: A case study of Tangquan Middle School in Nanjing, Jiangsu province, China. Best Evidence of Chinese Education, 4 (2), 543-547.
 • Gaeth, G. J., Levin, I. P., Sood, S., Juang, C., & Castellucci, J. (1997). Consumers’ attitude change across sequences of successful and unsuccessful product usage. Marketing Letters, 8(1), 41–53. https://doi.org/10.1023/A:1007933226810
 • Gülbahar, Y. ve Karataş, E. (2016). Uzaktan öğretimi uzaktan eğitim yöntemi ile öğrenmek: “E-eğitmen sertifika programı”. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(4), 1867-1880.
 • Hammond, T., Watson, K., Brumbelow, K., Fields, S., Shryock, K., Chamberland, J.-F.,... Herbert, B. (2020). A Survey to Measure the Effects of Forced Transition to 100% Online Learning on Community Sharing, Feelings of Social Isolation, Equity, Resilience, and Learning Content During the COVID-19 Pandemic. http://hdl.handle.net/1969.1/187835 adresinden edinilmiştir.
 • Herand, D., & Hatipoğlu, Z. A. (2014). Uzaktan eğitim ve uzaktan eğitim platformları'nın karşılaştırılması. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(1), 65-75.
 • Işık, A. H., Karacı, A., Özkaraca, O., & Biroğul, S. (2010). Web Tabanlı Eş Zamanlı (Senkron) Uzaktan Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırmalı Analizi. Akademik Bilişim 2010, Muğla Üniversitesi, Muğla. http://ab.org.tr/ab10/kitap/isik_karaci_AB10.pdf adresinden edinilmiştir.
 • İzmirli, S. & Akyüz, H. İ. (2017). Eş zamanlı sanal sınıf yazılımlarının incelenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 13(4), 788-810.
 • İzmirli, S. & Kırmacı, Ö. (2017). Developing online teaching competencies of educators in Turkey. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11(22), 38-52.
 • İzmirli, S., Şahin İzmirli, Ö., & Çankaya, S. (2019). Yöneticilerin gözünden Türkiye’de çevrimiçi uzaktan lisansüstü eğitim. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 13(2), 1216-1238.
 • Lavolette, E., Venable, M. A., Gose, E., & Huang, E. (2010). Comparing synchronous virtual classrooms: Student, instructor and course designer perspectives. TechTrends, 54(5), 54-61.
 • Saraç, Y. (2020). Basın Açıklaması. Yükseköğretim Kurulu. https://basin.yok.gov.tr/KonusmaMetinleriBelgeleri/2020/04-yok-baskani-sarac-uzaktan-egitime-iliskin-basin-toplantisi.pdf, Son erişim tarihi: 29 Nisan 2020.
 • Shattuck, J., Dubins, B., & Zilberman, D. (2011). International Review of Research in Open and Distance Learning MarylandOnline’s Inter-Institutional Project to Train Higher Education Adjunct Faculty to Teach Online. International Review of Research in Open and Distance Learning, 12(2).
 • Schullo, S., Hilbelink, A., Venable, M., & Barron, A. E. (2007). Selecting a virtual classroom system: Elluminate Live vs. Macromedia Breeze (Adobe acrobat connect professional). MERLOT Journal of Online Learning and Teaching, 3(4), 331-345.
 • Vlachopoulos, D. (2020). COVID-19: Threat or opportunity for online education?. Higher Learning Research Communications, 10 (1).
 • Xia, J. (2020). Practical exploration of school-family cooperative education during the COVID-19 epidemic: A case study of Zhenjiang Experimental School in Jiangsu Province, China. Best Evidence of Chinese Education, 4 (2), 521-528.
 • Xie, Z. ve Yang, J. (2020). Autonomous learning of elementary students at home during the COVID-19 epidemic: A case study of the Second Elementary School in Daxie, Ningbo, Zhejiang Province, China. Best Evidence of Chinese Education, 4 (2), 535-541.
 • Yıldırım, D., Tüzün, H., Çınar, M., Akıncı, A., Kalaycı, E., Bilgiç, H.G., & Yüksel, Y. (2011). Uzaktan Eğitimde Kullanılan Eşzamanlı Sanal Sınıf Araçlarının Karşılaştırılması. Akademik Bilişim 2011, İnönü Üniversitesi, Malatya. http://ab.org.tr/ab11/bildiri/198.pdf adresinden edinilmiştir.
 • YÖK (2020). YÖK Üniversitelerimizdeki Uzaktan Öğretimin Bir Aylık Fotoğrafını Çekti. https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/uzaktan-egitime-yonelik-degerlendirme.aspx adresinden edinilmiştir.
 • Yükseköğretim Kurulu. (2015). Yükseköğretim kurumlarında uzaktan öğretime ilişkin usul ve esaslar. https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Uzaktan_ogretim/yuksekogretim_kurumlarinda_uzaktan_ogretime_iliskin_usul_ve_esaslar.pdf adresinden 12.04.2020 tarihinde edinilmiştir.
 • Zhou, L., Li, F., Wu, S. ve Zhou, M. (2020). “School’s out, but class’s on”, the largest online education in the world today: Taking China’s practical exploration during the COVID-19 epidemic prevention and control as an example. Best Evidence of Chinese Education, 4 (2), 501-519.

Examining the Turkish Universities’ Distance Education Systems During the COVID-19 Pandemic

Year 2020, Volume: 14 Issue: 1, 787 - 809, 30.06.2020
https://doi.org/10.17522/balikesirnef.743080

Abstract

The purpose of this research is to investigate the universities’ distance education activities in the Covid-19 pandemic in Turkey. Survey model was used. All universities in Turkey were the population of this research. In each university a person who was a stuff or a director of distance education process was tried to be reached. 33 people were participated the research. Data was collected with an online questionnaire form. According to the results, Moodle and ALMS were the mostly used learning management systems. Big blue button and Perculus were found to be the mostly used as a virtual classroom software in universities. It was found that in only 6 universities all of courses was given synchronously with a virtual classroom software, in spite of the recommendations of Council of Higher Education. Most of the universities stuck with their existing learning management systems (f=29) and virtual classroom software (f=24) in order to manage new situation. Half of the universities tracked their students absence rate. Participants expressed that the education of lecturers about distance education systems was the most difficult job that they did during this process.

References

 • Cai, R. ve Wang, Q. (2020). A six-step online teaching method based on protocol-guided learning during the COVID-19 epidemic: A case study of the First Middle School teaching practice in Changyuan City, Henan Province, China. Best Evidence of Chinese Education, 4 (2), 529-534.
 • Dai, D. ve Lin, G. (2020). , L., Li, F., Wu, S. ve Zhou, M. (2020). Online home study plan for postponed 2020 spring semester during the COVID-19 epidemic: A case study of Tangquan Middle School in Nanjing, Jiangsu province, China. Best Evidence of Chinese Education, 4 (2), 543-547.
 • Gaeth, G. J., Levin, I. P., Sood, S., Juang, C., & Castellucci, J. (1997). Consumers’ attitude change across sequences of successful and unsuccessful product usage. Marketing Letters, 8(1), 41–53. https://doi.org/10.1023/A:1007933226810
 • Gülbahar, Y. ve Karataş, E. (2016). Uzaktan öğretimi uzaktan eğitim yöntemi ile öğrenmek: “E-eğitmen sertifika programı”. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(4), 1867-1880.
 • Hammond, T., Watson, K., Brumbelow, K., Fields, S., Shryock, K., Chamberland, J.-F.,... Herbert, B. (2020). A Survey to Measure the Effects of Forced Transition to 100% Online Learning on Community Sharing, Feelings of Social Isolation, Equity, Resilience, and Learning Content During the COVID-19 Pandemic. http://hdl.handle.net/1969.1/187835 adresinden edinilmiştir.
 • Herand, D., & Hatipoğlu, Z. A. (2014). Uzaktan eğitim ve uzaktan eğitim platformları'nın karşılaştırılması. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(1), 65-75.
 • Işık, A. H., Karacı, A., Özkaraca, O., & Biroğul, S. (2010). Web Tabanlı Eş Zamanlı (Senkron) Uzaktan Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırmalı Analizi. Akademik Bilişim 2010, Muğla Üniversitesi, Muğla. http://ab.org.tr/ab10/kitap/isik_karaci_AB10.pdf adresinden edinilmiştir.
 • İzmirli, S. & Akyüz, H. İ. (2017). Eş zamanlı sanal sınıf yazılımlarının incelenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 13(4), 788-810.
 • İzmirli, S. & Kırmacı, Ö. (2017). Developing online teaching competencies of educators in Turkey. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11(22), 38-52.
 • İzmirli, S., Şahin İzmirli, Ö., & Çankaya, S. (2019). Yöneticilerin gözünden Türkiye’de çevrimiçi uzaktan lisansüstü eğitim. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 13(2), 1216-1238.
 • Lavolette, E., Venable, M. A., Gose, E., & Huang, E. (2010). Comparing synchronous virtual classrooms: Student, instructor and course designer perspectives. TechTrends, 54(5), 54-61.
 • Saraç, Y. (2020). Basın Açıklaması. Yükseköğretim Kurulu. https://basin.yok.gov.tr/KonusmaMetinleriBelgeleri/2020/04-yok-baskani-sarac-uzaktan-egitime-iliskin-basin-toplantisi.pdf, Son erişim tarihi: 29 Nisan 2020.
 • Shattuck, J., Dubins, B., & Zilberman, D. (2011). International Review of Research in Open and Distance Learning MarylandOnline’s Inter-Institutional Project to Train Higher Education Adjunct Faculty to Teach Online. International Review of Research in Open and Distance Learning, 12(2).
 • Schullo, S., Hilbelink, A., Venable, M., & Barron, A. E. (2007). Selecting a virtual classroom system: Elluminate Live vs. Macromedia Breeze (Adobe acrobat connect professional). MERLOT Journal of Online Learning and Teaching, 3(4), 331-345.
 • Vlachopoulos, D. (2020). COVID-19: Threat or opportunity for online education?. Higher Learning Research Communications, 10 (1).
 • Xia, J. (2020). Practical exploration of school-family cooperative education during the COVID-19 epidemic: A case study of Zhenjiang Experimental School in Jiangsu Province, China. Best Evidence of Chinese Education, 4 (2), 521-528.
 • Xie, Z. ve Yang, J. (2020). Autonomous learning of elementary students at home during the COVID-19 epidemic: A case study of the Second Elementary School in Daxie, Ningbo, Zhejiang Province, China. Best Evidence of Chinese Education, 4 (2), 535-541.
 • Yıldırım, D., Tüzün, H., Çınar, M., Akıncı, A., Kalaycı, E., Bilgiç, H.G., & Yüksel, Y. (2011). Uzaktan Eğitimde Kullanılan Eşzamanlı Sanal Sınıf Araçlarının Karşılaştırılması. Akademik Bilişim 2011, İnönü Üniversitesi, Malatya. http://ab.org.tr/ab11/bildiri/198.pdf adresinden edinilmiştir.
 • YÖK (2020). YÖK Üniversitelerimizdeki Uzaktan Öğretimin Bir Aylık Fotoğrafını Çekti. https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/uzaktan-egitime-yonelik-degerlendirme.aspx adresinden edinilmiştir.
 • Yükseköğretim Kurulu. (2015). Yükseköğretim kurumlarında uzaktan öğretime ilişkin usul ve esaslar. https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Uzaktan_ogretim/yuksekogretim_kurumlarinda_uzaktan_ogretime_iliskin_usul_ve_esaslar.pdf adresinden 12.04.2020 tarihinde edinilmiştir.
 • Zhou, L., Li, F., Wu, S. ve Zhou, M. (2020). “School’s out, but class’s on”, the largest online education in the world today: Taking China’s practical exploration during the COVID-19 epidemic prevention and control as an example. Best Evidence of Chinese Education, 4 (2), 501-519.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Gürhan DURAK
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ, NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0003-2944-3713
Türkiye


Serkan ÇANKAYA
Balıkesir Üniversitesi
0000-0002-3951-9809
Türkiye


Serkan İZMİRLİ
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0003-4507-6124
Türkiye

Publication Date June 30, 2020
Published in Issue Year 2020 Volume: 14 Issue: 1

Cite

Bibtex @research article { balikesirnef743080, journal = {Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi}, eissn = {1307-6086}, address = {}, publisher = {Balıkesir University}, year = {2020}, volume = {14}, number = {1}, pages = {787 - 809}, doi = {10.17522/balikesirnef.743080}, title = {COVID-19 Pandemi Döneminde Türkiye’deki Üniversitelerin Uzaktan Eğitim Sistemlerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Durak, Gürhan and Çankaya, Serkan and İzmirli, Serkan} }
APA Durak, G. , Çankaya, S. & İzmirli, S. (2020). COVID-19 Pandemi Döneminde Türkiye’deki Üniversitelerin Uzaktan Eğitim Sistemlerinin İncelenmesi . Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi , 14 (1) , 787-809 . DOI: 10.17522/balikesirnef.743080
MLA Durak, G. , Çankaya, S. , İzmirli, S. "COVID-19 Pandemi Döneminde Türkiye’deki Üniversitelerin Uzaktan Eğitim Sistemlerinin İncelenmesi" . Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 14 (2020 ): 787-809 <https://dergipark.org.tr/en/pub/balikesirnef/issue/55528/743080>
Chicago Durak, G. , Çankaya, S. , İzmirli, S. "COVID-19 Pandemi Döneminde Türkiye’deki Üniversitelerin Uzaktan Eğitim Sistemlerinin İncelenmesi". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 14 (2020 ): 787-809
RIS TY - JOUR T1 - Examining the Turkish Universities’ Distance Education Systems During the COVID-19 Pandemic AU - GürhanDurak, SerkanÇankaya, Serkanİzmirli Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17522/balikesirnef.743080 DO - 10.17522/balikesirnef.743080 T2 - Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 787 EP - 809 VL - 14 IS - 1 SN - -1307-6086 M3 - doi: 10.17522/balikesirnef.743080 UR - https://doi.org/10.17522/balikesirnef.743080 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi COVID-19 Pandemi Döneminde Türkiye’deki Üniversitelerin Uzaktan Eğitim Sistemlerinin İncelenmesi %A Gürhan Durak , Serkan Çankaya , Serkan İzmirli %T COVID-19 Pandemi Döneminde Türkiye’deki Üniversitelerin Uzaktan Eğitim Sistemlerinin İncelenmesi %D 2020 %J Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi %P -1307-6086 %V 14 %N 1 %R doi: 10.17522/balikesirnef.743080 %U 10.17522/balikesirnef.743080
ISNAD Durak, Gürhan , Çankaya, Serkan , İzmirli, Serkan . "COVID-19 Pandemi Döneminde Türkiye’deki Üniversitelerin Uzaktan Eğitim Sistemlerinin İncelenmesi". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 14 / 1 (June 2020): 787-809 . https://doi.org/10.17522/balikesirnef.743080
AMA Durak G. , Çankaya S. , İzmirli S. COVID-19 Pandemi Döneminde Türkiye’deki Üniversitelerin Uzaktan Eğitim Sistemlerinin İncelenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2020; 14(1): 787-809.
Vancouver Durak G. , Çankaya S. , İzmirli S. COVID-19 Pandemi Döneminde Türkiye’deki Üniversitelerin Uzaktan Eğitim Sistemlerinin İncelenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2020; 14(1): 787-809.
IEEE G. Durak , S. Çankaya and S. İzmirli , "COVID-19 Pandemi Döneminde Türkiye’deki Üniversitelerin Uzaktan Eğitim Sistemlerinin İncelenmesi", Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, vol. 14, no. 1, pp. 787-809, Jun. 2020, doi:10.17522/balikesirnef.743080

Cited By