Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

DETERMINATION OF INNOVATIVE AND RISK TAKING BEHAVIORS IN NURSE MANAGERS

Year 2014, Volume 3, Issue 3, 147 - 154, 31.12.2014

Abstract


OBJECTIVE: This study was conducted to determine innovative and risk taking behaviors of nurse managers and affecting factors related to personnel and professional characteristics.


METHODS: The universe of this descriptive study included all nurse managers who worked at 55 hospitals affiliated with the Ministry of Health in Istanbul during 21 February and 21 May, 2011. A specific sampling method was not used and 48 nurse managers (87.2% of the universe) who agreed to participate in the study were recruited. An identification form and the Innovativeness and Risk Taking Behaviors Scale, which was developed by Basım, Korkmazyürek and Tokat (2008), were used for data collection. In data analysis, means, percentiles, standard deviations, the Kruskal Wallis test, the Mann Whitney U test, and the Pearson Correlation Analysis were used. The level of statistical significance was accepted to be p<0.05.


RESULTS: It was found that the mean innovative behaviors score of nurse managers was 4.94±0.52 and the mean risk taking behaviors score was 4.87± 0.53. It was determined that there was a strong positive correlation between the mean innovative behaviors score and the mean risk taking behaviors score. In addition, it was found that the innovative and risk taking behaviors of nurse managers did not show significant differences according to marital status, educational level, length of employment in nursing profession, length of employment in administration, and length of clinical experience. It was determined that age had an effect on risk taking behaviors.

CONCLUSION: According to our findings, it was found that the nurse managers had satisfactory levels of innovative and risk taking behaviors, and that nurse managers aged 46 years or above had higher levels of risk taking behaviors compared to other age groups.


References

 • 1. Velioğlu S, Vatan F. Yönetici hemşirelerin liderlik davranış boyutlarının incelenmesi. 5. Ulusal Sağlık kuruluşları ve Hastane Yönetimi Sempozyumu, Eşkişehir, (2002).
 • 2. Serinkan C, İpekçi İ. Yönetici hemşirelerde liderlik ve liderlik özelliklerine ilişkin bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2005;10(1):281-94.
 • 3. İrmiş A, Özdemir L. Girişimcilik ve yenilik ilişkisi. Yönetim Bilimleri Dergisi. 2011;9(1):135-61.
 • 4. Dil S, Uzun G, Aykanat B. Hemşirelik eğitiminde inovasyon, International Journal Of Human Sciences. 2012;9(2):1217-28.
 • 5. Dayyhoff N, Moore P. Entrepreneurial clinical nurse specialists. Innovators of patient care. Clinical Nurse Specialist. 2002;16(5):274–6.
 • 6. Aslan H, Konuk Şener D. Hemşirelikte yeni ve önemli bir kavram: Girişimcilik. İ.Ü.F.N. Hem. Derg. 2012;20(2):140-5.
 • 7. International Council of Nurses (ICN). Delivering quality, serving communities: Nurses leading care innovations. 3, place Jean-Marteau, 1201 Geneva, Switzerland: ICN; (2009).
 • 8. Herdman EA: Hemşirelik ve yenilikçilik. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi. 2009;6(2):2-4.
 • 9. Işık N:Yeniliğin teorik alt yapısı, modern anlayış ve uygulamaları. “Özkurt C, Demirci AE (eds) Yenilik Yönetimi” kitabında s.37, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını, No: 2602. Eskişehir (2013).
 • 10. Akyos M. Yenilikçiliğe ve yenilikçilik sürecine başarı örnekleri. Cumhuriyet Bilim Teknoloji Dergisi. 2007.
 • 11. Bilen Acarer E, Beydağ KD. Yönetici hemşirelerin yaşadıkları sorunlar ve bunları etkileyen faktörler. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2013;2(1):26-39. 12. Öztürk H, Yılmaz F, Demir N. Hastanelerde çalışan yönetici hemşirelerin sorunları. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2009;12(2):57-65.
 • 13. Duygulu S, Kublay G. Yönetici hemşirelerin ve birlikte çalıştıkları hemşirelerin liderliğe ilişkin değerlendirmeleri ve yönetici hemşirelerin sahip oldukları liderlik özellikleri. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi. 2008:1-15.
 • 14. International Council of Nurses (ICN) Guidelines on the Nurse Entre/ Intrapreneur Providing Nursing Service. s.1-33, Geneva (2004).
 • 15. Garcia VH, Meek KL, Wilson KA. Advancing innovation in health care leadership. Nurs Admin Q. 2011;35(3):242–7.
 • 16. Erdoğan Ö, Ergün M. İki farklı meslek grubunda çalışan personelin denetim odağı ve risk eğilimi düzeylerinin karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2011;40:176-85.
 • 17. Kalkan M, Odacı H, Koç HE. Innovativeness, risk taking, focusing on opportunity attitudes on nurse managers and nurses. International Journal of Human and Social Sciences. 2010;5(10):622-5.
 • 18. Vural A. Liderlik ve hemşirelik. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 1997;1(1):15-22.
 • 19. Korkmaz S. Hastanelerde, doktor, hemşire ve ebelerin motivasyonunu etkileyen faktörler: Bir uygulama. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Mersin: Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008.
 • 20. Basım N, Korkmazyürek H, Tokat O. Çalışanların özyeterlilik algılamasının yenilikçilik ve risk alma üzerine etkisi: kamu sektöründe bir araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2008;19:121-30.
 • 21. Clement-O’brien K, Polit DF, Fitzpatrick JJ. Innovativeness of nurse leaders. Journal of Nursing Management, 2011;19:431–8.
 • 22. Basım N, Şeşen H. Tükenmişliğin örgüt içi girişimciliğe etkisi: Sağlık sektöründe bir araştırma. ODTÜ Gelişme Dergisi. 2009;35:41-60.
 • 23. Dobre C, Dragomir A, Preda G. Consumer innovativeness: A marketing approach. Management & Marketing. 2009;4(2):19-34.
 • 24. Williams L, McMurray AC. Factors affecting the innovative practice of nurse managers in health organisations. Contemporary Nurse. 2004;16(1-2):30-9.
 • 25. Sönmez B. Hemşirelerin yenilikçi davranışları ve etkileyen faktörler: Niteliksel bir çalışma. Yayımlanmamış Doktora Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2011.
 • 26. Sellgren SF, Ekvall G, Tomson G. Leadership behaviour of nurse managers in relation to job satisfaction and work climate. Journal of Nursing Management. 2008;16:578–87.
 • 27. Çetinkaya M. Yöneticilerin yönetsel yetkinlik algılamalarına ilişkin bir araştırma. Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi. 2009;1(2):219-39.

BAŞHEMŞiRELERiN YENiLiKÇiLiK VE RiSK ALMA DAVRANIŞLARININ BELiRLENMESi

Year 2014, Volume 3, Issue 3, 147 - 154, 31.12.2014

Abstract


AMAÇ: Araştırma, başhemşirelerin yenilikçi ve risk alma davranışları ile bunlarla ilişkili kişisel ve mesleki niteliklerine ilişkin faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır.

YÖNTEMLER:Tanımlayıcı tipteki araştırmanın evrenini 21 Şubat ve 21 Mayıs 2011 tarihleri arasında, İstanbul İlinde Sağlık Bakanlığı’na bağlı 55 hastanede görev yapan tüm başhemşireler oluşturmuştur. Örnekleme yöntemine başvurulmamış ve araştırmaya katılmayı kabul eden 48 başhemşire (evrenin %87.2’si) çalışmaya dahil edilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak tanıtım formu ve Basım, Korkmazyürek ve Tokat (2008) tarafından geliştirilen Yenilikçilik ve Risk Alma Davranışları Ölçeği olmak üzere iki form kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde, ortalama, yüzdelik, standart sapma, Kruskal Wallis testi, Mann Whitney U testi ve Pearson Korelasyon Analizi kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık p<0.05 olarak kabul edilmiştir.


BULGULAR: Araştırmada başhemşirelerin yenilikçi davranışları puan ortalaması 4.94 ± 0.52 ve risk alma davranışları puan ortalaması 4.87 ± 0.53 olarak bulunmuş olup ölçeğin genel puan ortalaması 4.91 ± 0.50 olarak tespit edilmiştir. Çalışmada başhemşirelerin yenilikçi davranışları puan ortalaması ile risk alma davranışları puan ortalaması arasında pozitif yönde kuvvetli bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Ayrıca çalışmada, başhemşirelerin yenilikçi ve risk alma davranışlarının medeni durumuna, eğitim düzeyine, hemşirelik mesleğinde çalışma süresine, yönetici olarak çalışma süresine ve klinik deneyim süresine göre değişmediği saptanmıştır. Yaşın ise risk alma davranışlarını etkilediği belirlenmiştir.

SONUÇ: Elde edilen bulgulara göre başhemşirelerin yenilikçi ve risk alma davranışlarının iyi düzeyde olduğu ve 46 yaş ve üzerinde olan başhemşirelerin diğer yaş gruplarına göre risk alma davranışlarının yüksek olduğu bulunmuştur.


References

 • 1. Velioğlu S, Vatan F. Yönetici hemşirelerin liderlik davranış boyutlarının incelenmesi. 5. Ulusal Sağlık kuruluşları ve Hastane Yönetimi Sempozyumu, Eşkişehir, (2002).
 • 2. Serinkan C, İpekçi İ. Yönetici hemşirelerde liderlik ve liderlik özelliklerine ilişkin bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2005;10(1):281-94.
 • 3. İrmiş A, Özdemir L. Girişimcilik ve yenilik ilişkisi. Yönetim Bilimleri Dergisi. 2011;9(1):135-61.
 • 4. Dil S, Uzun G, Aykanat B. Hemşirelik eğitiminde inovasyon, International Journal Of Human Sciences. 2012;9(2):1217-28.
 • 5. Dayyhoff N, Moore P. Entrepreneurial clinical nurse specialists. Innovators of patient care. Clinical Nurse Specialist. 2002;16(5):274–6.
 • 6. Aslan H, Konuk Şener D. Hemşirelikte yeni ve önemli bir kavram: Girişimcilik. İ.Ü.F.N. Hem. Derg. 2012;20(2):140-5.
 • 7. International Council of Nurses (ICN). Delivering quality, serving communities: Nurses leading care innovations. 3, place Jean-Marteau, 1201 Geneva, Switzerland: ICN; (2009).
 • 8. Herdman EA: Hemşirelik ve yenilikçilik. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi. 2009;6(2):2-4.
 • 9. Işık N:Yeniliğin teorik alt yapısı, modern anlayış ve uygulamaları. “Özkurt C, Demirci AE (eds) Yenilik Yönetimi” kitabında s.37, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını, No: 2602. Eskişehir (2013).
 • 10. Akyos M. Yenilikçiliğe ve yenilikçilik sürecine başarı örnekleri. Cumhuriyet Bilim Teknoloji Dergisi. 2007.
 • 11. Bilen Acarer E, Beydağ KD. Yönetici hemşirelerin yaşadıkları sorunlar ve bunları etkileyen faktörler. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2013;2(1):26-39. 12. Öztürk H, Yılmaz F, Demir N. Hastanelerde çalışan yönetici hemşirelerin sorunları. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2009;12(2):57-65.
 • 13. Duygulu S, Kublay G. Yönetici hemşirelerin ve birlikte çalıştıkları hemşirelerin liderliğe ilişkin değerlendirmeleri ve yönetici hemşirelerin sahip oldukları liderlik özellikleri. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi. 2008:1-15.
 • 14. International Council of Nurses (ICN) Guidelines on the Nurse Entre/ Intrapreneur Providing Nursing Service. s.1-33, Geneva (2004).
 • 15. Garcia VH, Meek KL, Wilson KA. Advancing innovation in health care leadership. Nurs Admin Q. 2011;35(3):242–7.
 • 16. Erdoğan Ö, Ergün M. İki farklı meslek grubunda çalışan personelin denetim odağı ve risk eğilimi düzeylerinin karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2011;40:176-85.
 • 17. Kalkan M, Odacı H, Koç HE. Innovativeness, risk taking, focusing on opportunity attitudes on nurse managers and nurses. International Journal of Human and Social Sciences. 2010;5(10):622-5.
 • 18. Vural A. Liderlik ve hemşirelik. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 1997;1(1):15-22.
 • 19. Korkmaz S. Hastanelerde, doktor, hemşire ve ebelerin motivasyonunu etkileyen faktörler: Bir uygulama. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Mersin: Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008.
 • 20. Basım N, Korkmazyürek H, Tokat O. Çalışanların özyeterlilik algılamasının yenilikçilik ve risk alma üzerine etkisi: kamu sektöründe bir araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2008;19:121-30.
 • 21. Clement-O’brien K, Polit DF, Fitzpatrick JJ. Innovativeness of nurse leaders. Journal of Nursing Management, 2011;19:431–8.
 • 22. Basım N, Şeşen H. Tükenmişliğin örgüt içi girişimciliğe etkisi: Sağlık sektöründe bir araştırma. ODTÜ Gelişme Dergisi. 2009;35:41-60.
 • 23. Dobre C, Dragomir A, Preda G. Consumer innovativeness: A marketing approach. Management & Marketing. 2009;4(2):19-34.
 • 24. Williams L, McMurray AC. Factors affecting the innovative practice of nurse managers in health organisations. Contemporary Nurse. 2004;16(1-2):30-9.
 • 25. Sönmez B. Hemşirelerin yenilikçi davranışları ve etkileyen faktörler: Niteliksel bir çalışma. Yayımlanmamış Doktora Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2011.
 • 26. Sellgren SF, Ekvall G, Tomson G. Leadership behaviour of nurse managers in relation to job satisfaction and work climate. Journal of Nursing Management. 2008;16:578–87.
 • 27. Çetinkaya M. Yöneticilerin yönetsel yetkinlik algılamalarına ilişkin bir araştırma. Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi. 2009;1(2):219-39.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Feride TAŞKIN YILMAZ
Cumhuriyet Üniversitesi Suşehri Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Sivas, Türkiye
0000-0003-0568-5902


Hanife TİRYAKİ ŞEN This is me
İstanbul Sağlık Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Personel Eğitim Birimi, İstanbul


Fatma DEMİRKAYA This is me
İstanbul Sağlık Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Personel Eğitim Birimi, İstanbul

Publication Date December 31, 2014
Application Date April 17, 2014
Acceptance Date July 15, 2014
Published in Issue Year 2014, Volume 3, Issue 3

Cite

APA Taşkın Yılmaz, F. , Tiryaki Şen, H. & Demirkaya, F. (2014). BAŞHEMŞiRELERiN YENiLiKÇiLiK VE RiSK ALMA DAVRANIŞLARININ BELiRLENMESi . Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi , 3 (3) , 147-154 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/balikesirsbd/issue/38433/452223

Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi - BAUN Sağ Bil Derg Online-ISSN: 2147-2238 - Copyright holder Balıkesir  Health Sciences Journal-BAUN Health Sci J

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.https://www.ithenticate.com/https://app.trdizin.gov.tr/dergi/TWpFM05EUT0/e-balikesir-saglik-bilimleri-dergisi-bsbd-