Year 2018, Volume 9 , Issue 18, Pages 147 - 168 2018-11-25

Gençlerin Turizm Algısı ve Turizme Verdikleri Destek; Sakarya Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

Tourism Perception of Young People and Tourism Support; A Research on The Students of Sakarya University

Nilüfer ŞAHİN TEZCAN [1] , Burhanettin ZENGİN [2] , Said KINGIR [3]


Sürekli değişim ve gelişim gösteren turizm hareketleri; farklı alternatifler altında incelenmeye ve birçok çalışmaya da konu olmaya devam etmektedir. Gençlik turizmi bu alternatifler arasında dikkat çeken ve geleceği iyi görünenlerden biridir. Bu bağlamda bugünün ve geleceğin turist profilini oluşturan gençlerin turizm algılarının incelenmesi önem taşımaktadır. Çalışmanın ana amacı; gençlerin turizm hakkında çevresel, ekonomik, sosyo-kültürel algılarının ve bu doğrultuda turizme verdikleri desteğin bazı değişkenlere göre farklılıklarının ölçülmesidir.  Araştırma nicel bir çalışma olarak tasarlanmış, araştırma evrenini Sakarya Üniversitesi öğrencilerinden oluşturmuş ve veri toplamada anket tekniğinden yararlanılmıştır. Geri dönüşü sağlanan 445 anket formundan elde edilen veriler; SPSS istatistiksel analiz programı yardımı ile faktör analizi, güvenilirlik analizi, frekans analizi, t testi ve Anova testlerine tabi tutulmuştur. Analizler sonucu; meydana gelen anlamlı farklılıkların genel olarak turizmin algılanan negatif etkilerinden kaynaklandığı ortaya çıkmıştır. Araştırma bulguları yardımı ile ilgili paydaşlara ve yeni çalışmalar yürütecek olan araştırmacılara çeşitli öneriler de getirilmeye çalışılmıştır.

Gençlik Turizmi, Turizm Algısı, Turizm Desteği
  • Akova, O. (2006). Yerel Halkın Turizmin Etkilerini Algılamalarına Ve Tutumlarına Yönelik Bir Araştırma. Akademik İncelemeler Dergisi, 2(1).Aktaş, A. (2002). Turizm İşletmeciliği ve Yönetimi (2 b.). Antalya: Detay Yayıncılık.Ambroz, M. (2008). Attitudes of Local Residents :Towards the Development of Tourism in Slovenia: The Case of the Primorska, Dolenjska, Gorenjska and Ljubljana Regions. Anthropological Notebooks, 1(14), 63-79.Avcıkurt, C. (2003). Turizm Sosyolojisi (1 b.). Balıkesir: Detay Yayıncılık.Bahar, O. (2006). Turizm Sektörünün Türkiye’nin Ekonomik Büyümesi Üzerindeki Etkisi: VAR Analizi Yaklaşımı. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 13(2), 137-150.Bahar, O., & Kozak, M. (2008). Turizm Ekonomisi (1 b.). Ankara: Detay Yayıncılık.Bayram, N. (2015). Bursa: Ezgi Kitabevi.Berber, Ş. (2003). Sosyal Değişme Katalizörü Olarak Turizm ve Etkileri. Selçuk Üniveristesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(9), 205-221.Boyacıoğlu, E. (2013). Turizm İşletmelerinin Çevresel Etkileri (1 b.). (Ş. Aydın Tükeltürk, & M. Boz, Dü) Ankara: Detay Yayıncılık.Brunt, P., & Courtney, P. (1999). Host Perceptions of Socıocultural Impacts. Annals of Tourism Research, 26(3), 493-515.Choi, H.-S., & Sirakaya, E. (2005). Measuring Residents’ Attitude toward Sustainable Tourism: Development of Sustainable Tourism Attitude Scale. Journal of Travel Research, 43(4), 380-394.Çetin, T., Karakuş, U., & Aksoy , B. (2012). Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Turizm ve Türkiye’nin Turizm Değerlerine İlişkin Algıları. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(3), 180-196.Deniz , M. (2016). Kayaağıl Köyünde(Uşak) Turizmin Etkileri Üzerine Yerel Halkın Turizm Algısı. International Periodical for the Languages, 11(18), 57-78.Doğan, H. (1992). Gençlik Turizminin Psikolojik Temellleri. Gençlik Turizmi, (s. 7-16). Ankara.Guo, Y., Zang, S., & Peng, L. (2009). Local Residents Perceived Attitudes and Expectations on Tourist Mage-Events: A Case of 2010 Shanghai World Expo. Journal of Shanghai Institute of Technology, 9(1), 9-14.Gümüş, N., & Özüpekçe , S. (2009). Foça’da turizmin ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel. etkilerine yönelik yerel halkın görüşleri, 6(2), 398-417.Güneş , N. (2014). Yerel Halkın Turizm Algısı ve Turizme Katılımı: Antalya Konyaaltı ve Kepez İlçesi Örneği. Yükseklisans Tezi. Antalya: Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.Han, G., Fang, W.-T., & Huang, Y.-W. (2011). lassification and Influential Factors in the Perceived Tourism Impacts of Community Residents on Nature-based Destinations: China's Tiantangzhai Scenic Area. Procedia Environmental Sciences, 10, 2010-2015.İçöz, O. (2007). Genel Turizm Turizmde Genel Kavramlar ve İlkeler (1 b.). Ankara: Turhan Kitabevi.Kahraman, N., & Türkay, O. (2014). Turizm ve Çevre (6 b.). Detay Yayıncılık.Kalaycı, Ş. (2009). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: Asil Yayınları.Karakaş, A., & Şengün , H. (2017). Yerel Halkın Turizm Faaliyetlerine Yönelik Tutumları. Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 8(15), 183-202.Kline, R. (2011). Principles and Practice of Structural Equation Modeling (3 b.). New York: The Guilford Press.Kozak, N., Akoğlam Kozak, M., & Kozak, M. (2009). Genel Turizm İlkeler ve Kavramlar (8 b.). Ankara: Detay Yayıncılık.Köroğlu, A., & Güleç, B. (2008). Turistik Ürün Çeşitlendirmesi (2 b.). (N. Hacıoğlu, & C. Avcıkurt, Dü) Nobel.Lindberg, K., & Jhonson, R. (1997). The Economic Values of Tourism’s Social İmpacts. Annals of Tourism Research, 24(1), 90-116.Liu, J., Sheldon, P., & Var, T. (1987). Resident perception of the environmental impacts of tourism. Annals of Tourism Research, 14(1), 17-37.Long, P., Perdue, R., & Allen, L. (1990). Rural Resident Tourism Perceptions And Attitudes By Community Level Of Tourism. Journal of Tourism Research, 28(3), 237-255.McDowall, S. (2010). A Comparative Analysis of Thailand Residents’ Perception of Tourism’s Impacts. Journal of Quality Assurance in Hospitality&Tourism, 11(1), 36-55.Murphy, P. (1983). Perceptions and Attitudes of Decisionmaking Groups in Tourism Centers. Journal of Travel Research, 21(3), 8-12.Olalı , H., & Timur, A. (1988). Turizm Ekonomisi . İzmir: Ofis Ticaret Matbaacılık.Oral, S. (1992). Türkiye'de Gençlik Turizmi ve Geliştirilmesi, Turizm Bakanlığı, Gençlik Turizmi Konferansı-Workshop., (s. 15-134). Ankara.Özaltın Türker, G., & Türker, A. (2014). Yerel Halkın Turizm Etkilerini Algılama Düzeyi Turizm Desteğini Nasıl Etkiler: Dalyan Destinasyonu Örneği. Electronic Journal of Vocational Colleges, 4(1), 81-98.Özdemir, M. (1992). Turizmin Türkiye'nin Sosyo-Ekonomik Yapısına Etkileri. Ankara.Özdemir, M., & Kervankıran, İ. (2011). Turizm ve Turizmin Etkileri Konusunda Yerel Halkın Yaklaşımlarının Belirlenmesi: Afyonkarahisar Örneği. Marmara Coğrafya Dergisi(24), 1-25.Öztaş, K. (2002). Turizm Ekonomisi Genel Turizm Bilgileri (1 b.). Ankara: Nobel.Rızaoğlu, B. (2012). Turizm Davranışı (3 b.). Ankara: Detay Yayıncılık.Selçuk, G. (2013). Turizmin Ekonomik Etkisinin Ölçümü: Turizm Uydu Hesapları (1 b.). (Ş. Aydın Tükeltürk, & M. Boz , Dü) Ankara: Detay yayıncılık.Sharma, B., & Gürsoy, D. (2015). An Examination of Changes in Residents’ Perception of Tourism Impacts Over Time: The Impact of Residents’ Socio-demographic Characteristics. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 10(12), 1132-1352.Stivala, F. (1992). İnternational Student Travel Confederation. Gençlik Turizmi, (s. 43-51).Usta, Ö. (2002). Genel Turizm. İzmir: Anadolu Matbaacılık.Yılmaz , M. (2016). Mardin İlindeki Alternatif Turizm Potansiyellerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Üzerine Araştırmalar. Yüksek Lisans Tezi. Kahramanmaraş: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.Yoon , Y., Gürsoy, D., & Chen, J. (2001). Validating a tourism development theory with structural equation modeling. Tourism Management, 22(4), 363-372.Zengin, B. (2011). Turistik Ürün Çeşitlendirmesi (2 b.). (N. Hacıoğlu, & C. Avcıkurt, Dü) Nobel.Zengin, B., Eryılmaz , B., & Şengel, Ü. (2017). Turizmin Sosyo-Ekonomik Etkilerinin Algılaması: Üniversite Öğrencilerinin Görüşleri Üzerine Bir Araştırma. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(3).Zhong, L., Deng, J., Song, Z., & Ding, P. (2011). Research on environmental impacts of tourism in China: Progress and prospect. Journal of Environmental Management, 92(11), 2972-2983.
Primary Language tr
Subjects Economics
Published Date 2018-Kasım
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0002-0403-5150
Author: Nilüfer ŞAHİN TEZCAN (Primary Author)
Institution: TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-6368-0969
Author: Burhanettin ZENGİN
Institution: TURİZM REHBERLİĞİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-5459-3484
Author: Said KINGIR
Institution: TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Application Date : September 13, 2018
Acceptance Date : October 25, 2018
Publication Date : November 25, 2018

APA Şahi̇n Tezcan, N , Zengi̇n, B , Kıngır, S . (2018). Gençlerin Turizm Algısı ve Turizme Verdikleri Destek; Sakarya Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma . Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 9 (18) , 147-168 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/bartiniibf/issue/40570/459718