PDF EndNote BibTex RIS Cite

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ NEDENLERİNİN İNCELENMESİ (BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ)

Year 2014, Volume 9, Issue 1, 62 - 74, 01.03.2014

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Sınıf Öğretmenliği Programı 4. sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik genel (olumlu/olumsuz) tutumlarının nedenlerini öğretmen adaylarının görüşleri açısından yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanarak ortaya koymaktır. Araştırmanın verilerinin elde edilmesinde, araştırmacı tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmış veamaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan maksimum çeşitlilik örneklem yöntemi ile seçilen 12 öğrenci ile çalışılmıştır.Bu çalışma sonucuna göre, sınıf öğretmenliği 4. sınıf öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik olumlu tutumlarının nedenleri; “Şefkat”, “Değerli Hissetme”, Öğretme Hazzı”, “Düzgün Karakter”, “İnsan Yetiştirmek”, “Model Olmak”, “Öğretmeyi Sevme”, “Geleceği İnşa Etme”, “Saygın Meslek”, “Çalışma Koşulları İyi”, “Maaşı Yeterli”, ve “Öğretmenlik Mutlu Eder” kavramları etrafında toplanırken, olumsuz tutumlarının nedenleri ise; “Değersiz Görülme”, “Monoton Hayat”, “Her Zaman Sabırlı Olmak”, Başkalarının Sorumluluğunu Almak”, “Kişiliğime Uygun Değil”, “Maaşı Az”, “Yorucu” ve “Çocuklardan Sıkılabilirim” kavramları etrafında toplanmaktadır.

References

 • Aydın, R.& Sağlam, G. (2012).Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının belirlenmesi (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi örneği), Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Bahar, 10(2), 257-294.
 • Baykara Pehlivan, K. (2008).Sınıf öğretmeni adaylarının sosyo-kültürel özellikleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları üzerine bir çalışma, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 151-168.
 • Çermik, H., Doğan, B.&Şahin, A. (2010). Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğini Tercih Sebepleri, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28 (Temmuz II), 201-212.
 • Demirtaş, H.,Cömert, M.,&Özer, N. (2011). Öğretmen adaylarının özyeterlik inançları ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları, Eğitim ve Bilim, 36(159), 96-111.
 • Doğanay, A. (2002). Sosyal bilgiler öğretimi, Ed.;Öztürk &Dilek (Ed.), Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi,16-43, Ankara, PegamA Yayınları
 • İlter, İ.& Köksalan, B. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine olan tutumları, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(1), 113-128.
 • İnceoğlu, M. (2010). Tutum algı iletişim, Beykent Üniversitesi yayınevi, Beşinci Baskı, İstanbul.
 • Köseoğlu, K. (1994). İlköğretime öğretmen yetiştiren kurumlarda öğretim elemanı yeterliklerinin değerlendirilmesi, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Özkan, H. H. (2012).Öğretmenlik Formasyon Programındaki Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkinTutumlarının İncelenmesi, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 13 ( 2),29-48.
 • Şahin, İ. (2011). Öğretmen Adaylarının Öğretmen İstihdamı ve Mesleki Geleceklerine İlişkin Görüşleri,Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri,11(3), 1167-1184
 • Şahin Taşkın, Ç.& Hacıömeroğlu, G. (2010).İlköğretim bölümü öğretmen adaylarının mesleğe yönelik tutumları: nicel ve nitel verilere dayalı bir inceleme, İlköğretim Online, 9(3), 922-933, [Online]: http://ilkogretimonline.org.tr/vol9say3/v9s3m8.pdf
 • Terzi, A. R.&Tezci, E. (2007)Necatibey Eğitim Fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Güz(52), 593-614.
 • Ubuz, B. & Sarı, S. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğini seçme nedenleri, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 113–119.
 • Üstüner, M., Demirtaş, H. & Cömert, M. (2009). The Attitudes of Prospective Teachers Towards the Profession of Teaching (Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları (İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Örneği), Education and Science, 34 (151), 140-155.
 • Yanık, C., Sezen, N. & Sarı Uzun, M. (2012), Öğretmen Adaylarının Mesleğe Yönelik Tutumları ve Mezuniyet Sonrası Planları Üzerine, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Joumal of Education), Özel Sayı 2: 222-231.

THE EXAMINATION OF THE REASONS OF ATTITUDES OF THE STUDENTS IN THE FOURTH GRADE OF THE DEPARTMENT OF PRIMARY SCHOOL TEACHING TOWARDS THE PROFESSION OF TEACHING (THE EXAMPLE OF THE FACULTY OF EDUCATION OF BAYBURT UNIVERSITY)

Year 2014, Volume 9, Issue 1, 62 - 74, 01.03.2014

Abstract

The goal of this study is to put forwards the reasons of the general (positive or negative) attitudes of the preservice teachers who receive education in the fourth grade of the Programme of Primary School Teaching on the profession of teaching in terms of the opinions of preservice teachers, using an interview form that is semistructured. In the obtaining of the research data, it has been used a half-structured interview form prepared by the researcher, and it has been studied with 12 students who were selected by the maximum diversity sampling method which is one of the purposeful sampling methods. As to the results of the research, as the reasons of the positive attitudes of the preservice teachers towards the profession of teaching gather around the concepts of “Compassion”, “Feeling Himself Valuable”, “Pleasure of Teaching”, “Proper Character”, “Training Man”, “Being a Model”, “I Like Teaching”, “It Builds the Future”, “Prestige Profession”, “Working Conditions are Good”, “Salary is Enough”, “Teaching Makes Happy”, the reasons of negative attitudes come together around “Being of Worthless”, “Monotonous Life”, “Being Patient Always”, “Taking Others’ Responsibility”, “It Is Not Suitable for My Personality”, “Salary is Inadequate”, “Tiresome”, and “I May Be Bored of Children.”

References

 • Aydın, R.& Sağlam, G. (2012).Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının belirlenmesi (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi örneği), Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Bahar, 10(2), 257-294.
 • Baykara Pehlivan, K. (2008).Sınıf öğretmeni adaylarının sosyo-kültürel özellikleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları üzerine bir çalışma, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 151-168.
 • Çermik, H., Doğan, B.&Şahin, A. (2010). Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğini Tercih Sebepleri, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28 (Temmuz II), 201-212.
 • Demirtaş, H.,Cömert, M.,&Özer, N. (2011). Öğretmen adaylarının özyeterlik inançları ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları, Eğitim ve Bilim, 36(159), 96-111.
 • Doğanay, A. (2002). Sosyal bilgiler öğretimi, Ed.;Öztürk &Dilek (Ed.), Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi,16-43, Ankara, PegamA Yayınları
 • İlter, İ.& Köksalan, B. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine olan tutumları, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(1), 113-128.
 • İnceoğlu, M. (2010). Tutum algı iletişim, Beykent Üniversitesi yayınevi, Beşinci Baskı, İstanbul.
 • Köseoğlu, K. (1994). İlköğretime öğretmen yetiştiren kurumlarda öğretim elemanı yeterliklerinin değerlendirilmesi, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Özkan, H. H. (2012).Öğretmenlik Formasyon Programındaki Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkinTutumlarının İncelenmesi, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 13 ( 2),29-48.
 • Şahin, İ. (2011). Öğretmen Adaylarının Öğretmen İstihdamı ve Mesleki Geleceklerine İlişkin Görüşleri,Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri,11(3), 1167-1184
 • Şahin Taşkın, Ç.& Hacıömeroğlu, G. (2010).İlköğretim bölümü öğretmen adaylarının mesleğe yönelik tutumları: nicel ve nitel verilere dayalı bir inceleme, İlköğretim Online, 9(3), 922-933, [Online]: http://ilkogretimonline.org.tr/vol9say3/v9s3m8.pdf
 • Terzi, A. R.&Tezci, E. (2007)Necatibey Eğitim Fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Güz(52), 593-614.
 • Ubuz, B. & Sarı, S. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğini seçme nedenleri, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 113–119.
 • Üstüner, M., Demirtaş, H. & Cömert, M. (2009). The Attitudes of Prospective Teachers Towards the Profession of Teaching (Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları (İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Örneği), Education and Science, 34 (151), 140-155.
 • Yanık, C., Sezen, N. & Sarı Uzun, M. (2012), Öğretmen Adaylarının Mesleğe Yönelik Tutumları ve Mezuniyet Sonrası Planları Üzerine, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Joumal of Education), Özel Sayı 2: 222-231.

Details

Other ID JA54ZA82FC
Journal Section Research Article
Authors

Yusuf ERGEN This is me
It is not affiliated with an institution

Publication Date March 1, 2014
Published in Issue Year 2014, Volume 9, Issue 1

Cite

APA Ergen, Y. (2014). SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ NEDENLERİNİN İNCELENMESİ (BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ) . Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi , 9 (1) , 62-74 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/befdergi/issue/23139/247171