Research Article
BibTex RIS Cite

Türkçe Öğretmenlerinin 21. Yüzyıl Becerileri ile İlgili Uygulamaları ve Yeterlikleri

Year 2022, Volume: 17 Issue: 36, 1207 - 1231, 31.12.2022
https://doi.org/10.35675/befdergi.1098590

Abstract

Öğretim programlarında 21. yüzyıl becerileri; bazen temel beceriler bazen anahtar yetkinlikler gibi adlarla yer almıştır. Araştırmada okullarda bu becerilerin öğretimi için neler yapıldığını belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma durum çalışmasına göre yapılmıştır. Buna göre kolay örnekleme yöntemine göre 13 öğretmenle görüşmeler yapılmış ve her bir öğretmen 5 Türkçe ders saati gözlemlenmiştir. Elde edilen veriler betimsel analize göre çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda öğretmenler 21. yüzyılda öğrencilerin iletişim, eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcılık, iş birliği, sosyalleşme, kültürler arası farkındalık, girişimcilik, teknoloji okuryazarlığı, araştırma becerileri ve medya okuryazarlığı becerilerine sahip olmaları gerektiğini belirtmişlerdir. Buna göre öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerinin gelişimi için metni anlama, yorumlama, analiz etme, değerlendirme ve karşılaştırma, tema ile ilgili tartışma, durum ya da olaylara yönelik neden-sonuç ilişkisi kurdurma çalışmaları yaptıkları belirlenmiştir. Yaratıcılık için en çok metin yazma, tamamlama ya da metni tahmin etme etkinliklerinin yapıldığı bulgulanmıştır.

References

 • Aliismail, H. A., & McGuire, P. (2015). 21st century standards and curriculum: current research and practice. Journal of Education and Practice, 6(6), 150-155.
 • Ananiadou, K., & Claro, M. (2009). 21st century skills and competences for new millennium learners in OECD countries. OECD Publishing.
 • Ansari, U., & Malik, S. K. (2013). İmage an effective teacher in 21st century classroom. Journal of Educational and Instructional Studies in the World, 3(4), 61-68.
 • Bal, M. (2018). Türkçe dersinin 21. yüzyıl becerileri açısından incelenmesi. Turkish Studies,13(4), 49-64. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.12922
 • Bell, S. (2010). Project-based learning for the 21st century: Skills for the future. The Clearing House, 83, 39-43. https://doi.org/10.1080/00098650903505415
 • Carlgren, T. (2013). Communication, critical thinking, problem solving: A suggested course for all high school students in the 21st century. Interchange, 44(1-2), 63-81. https://doi.org/10.1007/S10780-013-9197-8
 • Çer, E. (2017). Türkçe öğretmenlerinin “Türkçe öğretimine” yönelik yeterlilikleri. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26, 68-89. https://doi.org/10.5505/pausbed.2017.85579
 • Dağhan, G., Kibar, P. N., Çetin, N. M., Telli, E., & Akkoyunlu, B. (2017). Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının bakış açısından 21. yüzyıl öğrenen ve öğretmen özellikleri. Eğitim Teknolojisinde Kuram ve Uygulama, 7(2), 215-235.
 • Dede, C. (2009). Comparing frameworks for “21st century skills. http://sttechnology.pbworks.com/f/Dede_(2010)_Comparing%20Frameworks%20for%2021st%20Century%20Skills.pdf
 • Dilekçi, A. (2021). 21. yüzyıl becerilerine göre tasarlanan öğretim etkinliklerinin eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmeye etkisi [Doktora tezi]. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi.
 • Dilekçi, A., & Karatay H. (2021). Türkçe dersi öğretim programlarında 21. yüzyıl becerileri. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 10(4), 1430-1444.
 • Ekici, G., Abide, Ö. F., Canbolat, Y., & Öztürk, A. (2017). 21. yüzyıl becerilerine ait veri kaynaklarinin analizi. Journal of Research in Education and Teaching. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 6(1), 1-12.
 • Günüç, S., Odabaşı, H., & Kuzu, A . (2013). 21. yüzyıl öğrenci özelliklerinin öğretmen adayları tarafından tanımlanması: Bir twitter uygulaması. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 9(4), 436-455.
 • Hergüner, G. (1998). 21. yüzyılda eğitimcileri eğitimi ve okul düzeni. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 15(15), 287-294.
 • Kurudayıoğlu, M, & Soysal, T. (2019). 2019 Türkçe dersi öğretim programı kazanımlarının 21. yüzyıl becerileri açısından incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 483-496. Doi: 10.31592/aeusbed.621132
 • Lai, E. R., & Viering, M. (2012). Assessing 21st Century Skills: Integrating Research Findings. National Council on Measurement in Education.
 • MEB. (2019). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzu (1-8. Sınıflar). https://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/20195716392253-02-T%C3%BCrk%C3%A7e%20%C3%96%C4%9Fretim%20Program%C4%B1%202019.pdf
 • Mete, G. (2021). Türkçe öğretmenlerinin 21. yüzyıl becerileri özyeterlik algısı. Turkish Studies - Education, 16(2), 1035-1047. https://dx.doi.org/10.47423/TurkishStudies.49775
 • Qian, M., & Clark, K. R. (2016). Game-based Learning and 21st century skills: A review of recent research. Computers in Human Behavior, 63, 50-58. https://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2016.05.023
 • Ravitz, J., Hixson, N., English, M., & Mergendoller, J. (2012). Using project based learning to teach 21st century skills finding from a statewide initiative. American Educational Research Association.
 • Suto, I. (2013). 21st century skills: ancient, ubiquitous, enigmatic?. A Cambridge Assessment Publication.
 • Trilling, B., & Fadel, C. (2009). 21st century skills: Learning for life in our times. Wiley & Sons.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (12. baskı). Seçkin Yayıncılık.
 • Zeybek, G. (2019). Lise öğrencilerinin 21. yüzyıl öğrenme becerileri kullanım düzeylerinin belirlenmesi. International Journal of Social Sciences and Education Research, 5(2), 142-156.
Year 2022, Volume: 17 Issue: 36, 1207 - 1231, 31.12.2022
https://doi.org/10.35675/befdergi.1098590

Abstract

References

 • Aliismail, H. A., & McGuire, P. (2015). 21st century standards and curriculum: current research and practice. Journal of Education and Practice, 6(6), 150-155.
 • Ananiadou, K., & Claro, M. (2009). 21st century skills and competences for new millennium learners in OECD countries. OECD Publishing.
 • Ansari, U., & Malik, S. K. (2013). İmage an effective teacher in 21st century classroom. Journal of Educational and Instructional Studies in the World, 3(4), 61-68.
 • Bal, M. (2018). Türkçe dersinin 21. yüzyıl becerileri açısından incelenmesi. Turkish Studies,13(4), 49-64. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.12922
 • Bell, S. (2010). Project-based learning for the 21st century: Skills for the future. The Clearing House, 83, 39-43. https://doi.org/10.1080/00098650903505415
 • Carlgren, T. (2013). Communication, critical thinking, problem solving: A suggested course for all high school students in the 21st century. Interchange, 44(1-2), 63-81. https://doi.org/10.1007/S10780-013-9197-8
 • Çer, E. (2017). Türkçe öğretmenlerinin “Türkçe öğretimine” yönelik yeterlilikleri. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26, 68-89. https://doi.org/10.5505/pausbed.2017.85579
 • Dağhan, G., Kibar, P. N., Çetin, N. M., Telli, E., & Akkoyunlu, B. (2017). Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının bakış açısından 21. yüzyıl öğrenen ve öğretmen özellikleri. Eğitim Teknolojisinde Kuram ve Uygulama, 7(2), 215-235.
 • Dede, C. (2009). Comparing frameworks for “21st century skills. http://sttechnology.pbworks.com/f/Dede_(2010)_Comparing%20Frameworks%20for%2021st%20Century%20Skills.pdf
 • Dilekçi, A. (2021). 21. yüzyıl becerilerine göre tasarlanan öğretim etkinliklerinin eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmeye etkisi [Doktora tezi]. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi.
 • Dilekçi, A., & Karatay H. (2021). Türkçe dersi öğretim programlarında 21. yüzyıl becerileri. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 10(4), 1430-1444.
 • Ekici, G., Abide, Ö. F., Canbolat, Y., & Öztürk, A. (2017). 21. yüzyıl becerilerine ait veri kaynaklarinin analizi. Journal of Research in Education and Teaching. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 6(1), 1-12.
 • Günüç, S., Odabaşı, H., & Kuzu, A . (2013). 21. yüzyıl öğrenci özelliklerinin öğretmen adayları tarafından tanımlanması: Bir twitter uygulaması. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 9(4), 436-455.
 • Hergüner, G. (1998). 21. yüzyılda eğitimcileri eğitimi ve okul düzeni. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 15(15), 287-294.
 • Kurudayıoğlu, M, & Soysal, T. (2019). 2019 Türkçe dersi öğretim programı kazanımlarının 21. yüzyıl becerileri açısından incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 483-496. Doi: 10.31592/aeusbed.621132
 • Lai, E. R., & Viering, M. (2012). Assessing 21st Century Skills: Integrating Research Findings. National Council on Measurement in Education.
 • MEB. (2019). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzu (1-8. Sınıflar). https://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/20195716392253-02-T%C3%BCrk%C3%A7e%20%C3%96%C4%9Fretim%20Program%C4%B1%202019.pdf
 • Mete, G. (2021). Türkçe öğretmenlerinin 21. yüzyıl becerileri özyeterlik algısı. Turkish Studies - Education, 16(2), 1035-1047. https://dx.doi.org/10.47423/TurkishStudies.49775
 • Qian, M., & Clark, K. R. (2016). Game-based Learning and 21st century skills: A review of recent research. Computers in Human Behavior, 63, 50-58. https://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2016.05.023
 • Ravitz, J., Hixson, N., English, M., & Mergendoller, J. (2012). Using project based learning to teach 21st century skills finding from a statewide initiative. American Educational Research Association.
 • Suto, I. (2013). 21st century skills: ancient, ubiquitous, enigmatic?. A Cambridge Assessment Publication.
 • Trilling, B., & Fadel, C. (2009). 21st century skills: Learning for life in our times. Wiley & Sons.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (12. baskı). Seçkin Yayıncılık.
 • Zeybek, G. (2019). Lise öğrencilerinin 21. yüzyıl öğrenme becerileri kullanım düzeylerinin belirlenmesi. International Journal of Social Sciences and Education Research, 5(2), 142-156.
There are 24 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Other Fields of Education
Journal Section Research Article
Authors

Atilla Dilekçi 0000-0001-5393-9570

Halit Karatay 0000-0003-1820-0361

Kadir Vefa Tezel 0000-0002-2636-1221

Early Pub Date December 25, 2022
Publication Date December 31, 2022
Submission Date April 4, 2022
Acceptance Date August 2, 2022
Published in Issue Year 2022 Volume: 17 Issue: 36

Cite

APA Dilekçi, A., Karatay, H., & Tezel, K. V. (2022). Türkçe Öğretmenlerinin 21. Yüzyıl Becerileri ile İlgili Uygulamaları ve Yeterlikleri. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(36), 1207-1231. https://doi.org/10.35675/befdergi.1098590