Review
BibTex RIS Cite

Farsça Kaynaklara Göre Safevi Şah Abbas (1587-1629) Döneminde Siyasi İltica, “Han Ahmet Gilani ve Celalîler Örneği”

Year 2024, Volume: 2024 Issue: 1, 172 - 186, 19.02.2024
https://doi.org/10.58646/bengi.1425600

Abstract

Bu araştırma, Şah Abbas (1587-1629) Safevi Döneminde Osmanlı Devleti'ne siyasi sığınmaların sebeplerini ve bu siyasi mültecilerin İran -Osmanlı ilişkilerine etkisini Farsça yazılan kaynakları esas alarak araştırmayı amaçlamaktadır. Safevi hükümetinin ortaya çıkmasıyla Şiilik İran'ın ana mezhebi haline geldi ve bu nedenle Safeviler ile Osmanlı ve Özbekler dâhil Sünni hükümetler arasındaki ilişkiler değişti. Safevi ve Şii tasavvuf düşüncelerinin yayılmasına yol açan Safevi yönetiminin kuruluşundan bu yana çatışmalar artmış ancak İran ile Osmanlı Devleti arasında “siyasi iltica” konusu önemli bir röle sahiptir. Safevi İran'ı ve Osmanlı Türkleri arasındaki komşuluk, iki ülkenin iç muhaliflerine, iktidarı ele geçirmek veya ölüm tehlikesinden kaçmak için kendilerini düşmana sığınma fırsatı oluşturt. İç anlaşmazlıklar, dini çekişmeler, öldürülme riski, siyasi bir rakibe karşı otorite ve müttefikler kazanma, siyasi veya etnik intikam alma ve rakip ülkenin dış politikası dâhil olmak üzere birçok faktör sığınma yaratmada önemliydi. Bu araştırmayı inceleyerek, siyasi ilticanın siyasi ve sosyal rekabetin artmasına neden olduğu, mülteciyi rakip hükümetin baskı aracı haline getirdiği, İran'ın batısının ve Osmanlı'nın doğusunun giderek daha fazla tahribata uğradığı ayrıca uzun süren savaşlar ve toprak kazanma siyaseti nedeniyle her iki Devlet büyük hasarlara uğradığını görmekteyiz. Bu konunun önemi kapsamında Şah Abbas Döneminin önemli iltica meselelerinden olan Han Ahmet Gilani’nin Osmanlıya ilticası ve “Celalîler” İran’a sığınması ve bu olayların iki ülke arasındaki münasebetler değerlendirecektir.

References

 • Akbatur, F. (2011). Çocuk Hakları Sözleşmesi Işığında Mültecilik ve Çocuklar. Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, 16(1-2), 1-18.
 • Aydoğmuşoğlu, C. (2011). Gilân Sorunu ve Osmanlı-Safevi Devletleri Arasındaki Yazışmalar. Tarih Araştırmaları Dergisi, 30(49), 1-12.
 • Bakırı, N. (2017). Nakş ve Ehemmiyyet-i Tayfe-i Ustaclu der Astane-i Hükümet-i Safevi, Dehli Aligarh Üniversitesi, İkinci Uluslararası Oryantalizm Bidel Dehlevi Konferansı Tebliği.
 • Bazgir, F. ; Sevageb, C. (1394 Şemsi/2015). Nakş-i Şamluha der Tesis ve Tedavüm-i Devlet-i Safeviyye (H.906-984). Pejuhişha-i Tarihi Dergisi, 7, 19-48.
 • Bazin, M. (2022). Kazvin. In Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi (Cilt: 25) (pp. 154-155). Ankara, Turkey: TDV.
 • Behnamfar, M. (1390 Şemsi/2011). Penahendegi-i Siyasi Der Devre-i Safeviyye, (Mutalia-Moredi-i: Şehzade Murat Osmai, Feslname-i Tarih-i Revabit-i Harici, 49, 37-58.
 • Caşın, M. (2013). Modern Uluslararası Hukukun Temel Esasları (Cilt: 2). İstanbul, Turkey: Yedi Tepe Üniversitesi Yayınevi.
 • Çalık, T. (2015). Sığınma Hakkının Korunması. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 23(1), 117-146.
 • Esterabadi, S. (1364 Şemsi/1985). Ez Şeyh Safi Ta Şah Safi. Tahran, Iran: İntişarat-i İlmi.
 • Fahrai, İ. (1354 Şemsi/1975). Gilan Der Güzergâh-i Zaman. Tahran, Iran: Cavidan Yayınları.
 • Fahte Cubne, K. (1383 Şemsi/2004). Koronoloji-i Tarih-i Gilan. Reşt, Iran: Gilekan.
 • Felsefi, N. (1339 Şemsi/1960). Zindegani-i Şah Abbas-i Evvel (Cilt:3). Tahran, Iran: Bünyad-i Ferhang-i İran Yayınları.
 • Gündüz, T. (2008). Safeviler. In Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi (Cilt: 35). İstanbul, Turkey: TDV.
 • Gündüz, T. (2010). Şah İsmâil. In Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi (Cilt: 38). İstanbul, Turkey: TDV.
 • Huart, C. (1945). Gilan. In İslam Ansiklopedisi (Cilt: 4). İstanbul, Turkey: MEB.
 • İlgürel, M. (1993). Celâlî isyanları. In Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi (Cilt: 7). İstanbul, Turkey: TDV.
 • İlgürel, M. (2001). Karayazıcı Abdülhalim. In Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi (Cilt: 24). İstanbul, Turkey: TDV.
 • İlgürel, M. (1998). Ahmed I. In Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi (Cilt: 2). İstanbul, Turkey: TDV.
 • İlgürel, M. (2001). Kalenderoğlu Mehmed. In Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi (Cilt: 24). İstanbul, Turkey: TDV.
 • Müneccimyezdi, M. (1366 Şemsi/1987). Tarih-i Abbas’ı (Rüzname-i Molla Celal). Tahran, Iran: Vahid Yayınları.
 • Nevai, A. (1350 Şemsi/1970). Şah Tehmasb Safevi. Tahran, Iran: Bünyad-i Ferhang-i İran Yayınları.
 • Parsadust, M. (1388 Şemsi/2009). Şah Abbas-i Evvel (Cilt: I). Tahran, Iran: Sahami-i İntişar Yayınları.
 • Penahi, A. (1391 Şemsi/2012). Karkerd-i İctimai ve Siasi-i Kiyaiyan Der Gilan( Be Nigereş-i ber Revabit-i Anan ba Hükümet-i Safeviye. Reşt, Iran: Danişgah-i Reşt Yayınları.
 • Raznahan, H. (1380 Şemsi/2001). Şah Siyuni, Celaliyan ve Hükümet-i Safeviyye. Amuziş-i Tarih Dergisi, 8, 12-17.
 • Seccadi, S. (1369 Şemsi/1990). Han Ahmet Gilani. In Gilan Name. Mecmua Makalat-i İran Şinasi. Reşt, Iran: Taati Yayınları.
 • Sümer, F. (1989). Akkoyunlular. In Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi (Cilt: 2). İstanbul, Turkey: TDV.
 • Sümer, F. (1371 Şemsi/1992). Nakş-i Türkan-i Anatoli Der Teşkil ve Tose-i Devlet-i Safevi. Tahran, Iran: Gostere Yayınları.
 • Türkmen, İ. (1987 Şemsi/2008). Tarih-i Alem Ara-i Abbası (Cilt: 2). Tahran, Iran: Emirkebir Yayınları.
 • İnternet Kaynakları
 • (http://www.tbmm.gov.tr/komisyon /insanhaklari /pdf01/179-199.pdf, Erişim Tarihi: 10.02.2024).
Year 2024, Volume: 2024 Issue: 1, 172 - 186, 19.02.2024
https://doi.org/10.58646/bengi.1425600

Abstract

References

 • Akbatur, F. (2011). Çocuk Hakları Sözleşmesi Işığında Mültecilik ve Çocuklar. Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, 16(1-2), 1-18.
 • Aydoğmuşoğlu, C. (2011). Gilân Sorunu ve Osmanlı-Safevi Devletleri Arasındaki Yazışmalar. Tarih Araştırmaları Dergisi, 30(49), 1-12.
 • Bakırı, N. (2017). Nakş ve Ehemmiyyet-i Tayfe-i Ustaclu der Astane-i Hükümet-i Safevi, Dehli Aligarh Üniversitesi, İkinci Uluslararası Oryantalizm Bidel Dehlevi Konferansı Tebliği.
 • Bazgir, F. ; Sevageb, C. (1394 Şemsi/2015). Nakş-i Şamluha der Tesis ve Tedavüm-i Devlet-i Safeviyye (H.906-984). Pejuhişha-i Tarihi Dergisi, 7, 19-48.
 • Bazin, M. (2022). Kazvin. In Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi (Cilt: 25) (pp. 154-155). Ankara, Turkey: TDV.
 • Behnamfar, M. (1390 Şemsi/2011). Penahendegi-i Siyasi Der Devre-i Safeviyye, (Mutalia-Moredi-i: Şehzade Murat Osmai, Feslname-i Tarih-i Revabit-i Harici, 49, 37-58.
 • Caşın, M. (2013). Modern Uluslararası Hukukun Temel Esasları (Cilt: 2). İstanbul, Turkey: Yedi Tepe Üniversitesi Yayınevi.
 • Çalık, T. (2015). Sığınma Hakkının Korunması. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 23(1), 117-146.
 • Esterabadi, S. (1364 Şemsi/1985). Ez Şeyh Safi Ta Şah Safi. Tahran, Iran: İntişarat-i İlmi.
 • Fahrai, İ. (1354 Şemsi/1975). Gilan Der Güzergâh-i Zaman. Tahran, Iran: Cavidan Yayınları.
 • Fahte Cubne, K. (1383 Şemsi/2004). Koronoloji-i Tarih-i Gilan. Reşt, Iran: Gilekan.
 • Felsefi, N. (1339 Şemsi/1960). Zindegani-i Şah Abbas-i Evvel (Cilt:3). Tahran, Iran: Bünyad-i Ferhang-i İran Yayınları.
 • Gündüz, T. (2008). Safeviler. In Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi (Cilt: 35). İstanbul, Turkey: TDV.
 • Gündüz, T. (2010). Şah İsmâil. In Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi (Cilt: 38). İstanbul, Turkey: TDV.
 • Huart, C. (1945). Gilan. In İslam Ansiklopedisi (Cilt: 4). İstanbul, Turkey: MEB.
 • İlgürel, M. (1993). Celâlî isyanları. In Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi (Cilt: 7). İstanbul, Turkey: TDV.
 • İlgürel, M. (2001). Karayazıcı Abdülhalim. In Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi (Cilt: 24). İstanbul, Turkey: TDV.
 • İlgürel, M. (1998). Ahmed I. In Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi (Cilt: 2). İstanbul, Turkey: TDV.
 • İlgürel, M. (2001). Kalenderoğlu Mehmed. In Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi (Cilt: 24). İstanbul, Turkey: TDV.
 • Müneccimyezdi, M. (1366 Şemsi/1987). Tarih-i Abbas’ı (Rüzname-i Molla Celal). Tahran, Iran: Vahid Yayınları.
 • Nevai, A. (1350 Şemsi/1970). Şah Tehmasb Safevi. Tahran, Iran: Bünyad-i Ferhang-i İran Yayınları.
 • Parsadust, M. (1388 Şemsi/2009). Şah Abbas-i Evvel (Cilt: I). Tahran, Iran: Sahami-i İntişar Yayınları.
 • Penahi, A. (1391 Şemsi/2012). Karkerd-i İctimai ve Siasi-i Kiyaiyan Der Gilan( Be Nigereş-i ber Revabit-i Anan ba Hükümet-i Safeviye. Reşt, Iran: Danişgah-i Reşt Yayınları.
 • Raznahan, H. (1380 Şemsi/2001). Şah Siyuni, Celaliyan ve Hükümet-i Safeviyye. Amuziş-i Tarih Dergisi, 8, 12-17.
 • Seccadi, S. (1369 Şemsi/1990). Han Ahmet Gilani. In Gilan Name. Mecmua Makalat-i İran Şinasi. Reşt, Iran: Taati Yayınları.
 • Sümer, F. (1989). Akkoyunlular. In Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi (Cilt: 2). İstanbul, Turkey: TDV.
 • Sümer, F. (1371 Şemsi/1992). Nakş-i Türkan-i Anatoli Der Teşkil ve Tose-i Devlet-i Safevi. Tahran, Iran: Gostere Yayınları.
 • Türkmen, İ. (1987 Şemsi/2008). Tarih-i Alem Ara-i Abbası (Cilt: 2). Tahran, Iran: Emirkebir Yayınları.
 • İnternet Kaynakları
 • (http://www.tbmm.gov.tr/komisyon /insanhaklari /pdf01/179-199.pdf, Erişim Tarihi: 10.02.2024).
There are 30 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Political and Civilization History of Islam
Journal Section Articles
Authors

Khosrow Khajenoori This is me 0009-0008-0856-2629

Maryam Akbarinoshad 0000-0001-6791-7401

Publication Date February 19, 2024
Submission Date January 25, 2024
Acceptance Date February 17, 2024
Published in Issue Year 2024 Volume: 2024 Issue: 1

Cite

APA Khajenoori, K., & Akbarinoshad, M. (2024). Farsça Kaynaklara Göre Safevi Şah Abbas (1587-1629) Döneminde Siyasi İltica, “Han Ahmet Gilani ve Celalîler Örneği”. BENGİ Dünya Yörük-Türkmen Araştırmaları Dergisi, 2024(1), 172-186. https://doi.org/10.58646/bengi.1425600
AMA Khajenoori K, Akbarinoshad M.Farsça Kaynaklara Göre Safevi Şah Abbas (1587-1629) Döneminde Siyasi İltica, “Han Ahmet Gilani ve Celalîler Örneği.” BENGİ. February 2024;2024(1):172-186. doi:10.58646/bengi.1425600
Chicago Khajenoori, Khosrow, and Maryam Akbarinoshad. “Farsça Kaynaklara Göre Safevi Şah Abbas (1587-1629) Döneminde Siyasi İltica, ‘Han Ahmet Gilani Ve Celalîler Örneği’”. BENGİ Dünya Yörük-Türkmen Araştırmaları Dergisi 2024, no. 1 (February 2024): 172-86. https://doi.org/10.58646/bengi.1425600.
EndNote Khajenoori K, Akbarinoshad M (February 1, 2024) Farsça Kaynaklara Göre Safevi Şah Abbas (1587-1629) Döneminde Siyasi İltica, “Han Ahmet Gilani ve Celalîler Örneği”. BENGİ Dünya Yörük-Türkmen Araştırmaları Dergisi 2024 1 172–186.
IEEE K. Khajenoori and M. Akbarinoshad, “Farsça Kaynaklara Göre Safevi Şah Abbas (1587-1629) Döneminde Siyasi İltica, ‘Han Ahmet Gilani ve Celalîler Örneği’”, BENGİ, vol. 2024, no. 1, pp. 172–186, 2024, doi: 10.58646/bengi.1425600.
ISNAD Khajenoori, Khosrow - Akbarinoshad, Maryam. “Farsça Kaynaklara Göre Safevi Şah Abbas (1587-1629) Döneminde Siyasi İltica, ‘Han Ahmet Gilani Ve Celalîler Örneği’”. BENGİ Dünya Yörük-Türkmen Araştırmaları Dergisi 2024/1 (February 2024), 172-186. https://doi.org/10.58646/bengi.1425600.
JAMA Khajenoori K, Akbarinoshad M. Farsça Kaynaklara Göre Safevi Şah Abbas (1587-1629) Döneminde Siyasi İltica, “Han Ahmet Gilani ve Celalîler Örneği”. BENGİ. 2024;2024:172–186.
MLA Khajenoori, Khosrow and Maryam Akbarinoshad. “Farsça Kaynaklara Göre Safevi Şah Abbas (1587-1629) Döneminde Siyasi İltica, ‘Han Ahmet Gilani Ve Celalîler Örneği’”. BENGİ Dünya Yörük-Türkmen Araştırmaları Dergisi, vol. 2024, no. 1, 2024, pp. 172-86, doi:10.58646/bengi.1425600.
Vancouver Khajenoori K, Akbarinoshad M. Farsça Kaynaklara Göre Safevi Şah Abbas (1587-1629) Döneminde Siyasi İltica, “Han Ahmet Gilani ve Celalîler Örneği”. BENGİ. 2024;2024(1):172-86.

TELİF HAKKI VE YAZAR ETİK SÖZLEŞMESİ FORMU -COPYRGHT and AUTHOR ETHİCAL DECLARATİON


Telif Hakkı Devri Formu imzalanıp, (taratılıp veya resim jpg. vs olabilir) makale başvuru esnasında Dergi sistemine yüklenmelidir.

This Copyright Agreement Form must be signed by all authors and uploaded to the Journal system (It can be scanned and sent as an image, jpg, etc.).