Ethical Principles and Publication Policy

Uluslararası Beden Eğitimi, Spor ve Teknolojileri Dergisi (BEST) yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Bu dergi; bilimsel araştırmaları paydaşlarına ücretsiz sunma ve bilginin küresel paylaşımına katkı sağmak amacıyla içeriklere online ve açık erişim ilkesiyle yayın hizmeti sunmaktadır. Bu dergi sitesindeki isimler ve e-posta adresleri sadece bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılmak üzere ve derginin tasarımına uygun olacak şekilde yer alacaktır. Yazarla paydaşların akademik ve bilimsel açıdan iletişimlerini sağlama dışında farklı herhangi bir amaç için kullanılmayacaktır.

Uluslararası Beden Eğitimi, Spor ve Teknolojileri Dergisi (BEST) sadece online (dergipark altyapısı ile) makale kabulü yapmaktadır.

Dergi Yayın Kurulu'na ulaşan yazılar, öncelikle içerik, sunum, yazım kuralları vb. yönlerden ilgili editörler tarafından incelenir. Editör incelemesinden geçen yazılar daha sonra değerlendirilmek üzere isimsiz (anonim) olarak konu ile ilgili iki hakeme gönderilir. Hakemlerden gelecek görüşler doğrultusunda yazının doğrudan veya minor/major düzeltme sonrası yayımlanmasına veya reddine karar verilebilir. Gerekli olduğu durumlarda üçüncü veya daha fazla sayıda hakeme de değerlendirilmek üzere gönderilebilir. Gerekli olması durumunda orijinal veriler istenebilir, araştırmacı(lar) bu verileri sağlamakla yükümlüdürler. Hakemlerin değerlendirmeleri üzerine alınan sonuç sorumlu yazara bildirilir. Düzeltme istenen yazıların, system üzerinde tanımlanan süre içerisinde dergipark sistemi üzerinden sisteme yüklenerek sürecin ilerlemesini sağlamak gerekir. Belirtilen sürede geri gönderilmeyen yazılar, daha sonraki sayılarda yeniden değerlendirilmek üzere editörler ve editor kurulu tarafından değerlendirilmek üzere bekletilir.

Uluslararası Beden Eğitimi, Spor ve Teknolojileri Dergisi (BEST)'nde yayımlanmak üzere gönderilmiş olan çalışmaların yazarı(ları), çalışmalarının orjinal olduğunu, başka bir dergiye yayımlanmak üzere gönderilmediğini, daha önce yayımlanmamış olduğunu, Helsinki Bildirgesinde insan ve hayvan çalışmaları için önerilen ilkelere uyulduğunu ve çalışmanın yayına kabul edilmesi halinde çalışmanın yayım haklarını Uluslararası Beden Eğitimi, Spor ve Teknolojileri Dergisi (BEST)’ne vermeyi kabul ederler.
Dergimize çalışmalarını gönderen ve çalışmada isimleri bulunan her yazar "ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ YÖNERGESİ” çerçevesinde etik kurallara uygun yayın hazırladığını kabul eder ve uygun davranır.


Sorular ve diğer konular için, Zafer DOĞRU, zaferdogru@gmail.com ve Yetkin Utku KAMUK, yukamuk@yahoo.com adresinden iletişim (https://dergipark.org.tr/tr/pub/best/contacts) kurabilirsiniz.


Dergimizin tarandığı indeksler:


ASOS İndeks            


Academic Resource Index

29419


19466               ...