Year 2015, Volume 10 , Issue 1, Pages 0 - 0 2016-01-11

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İŞKUR HİZMETLERİNE İLİŞKİN ALGI ve TUTUMLARI

Seda YILDIRIM [1] , Ali ACARAY [2] , Neslihan ŞEVİK [3]


Ülkemizde istihdamın korunması, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olma amaçlı olarak kurulmuş olan Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) son on yılda yeniden yapılanmaya ve beraberinde önemli bir imaj değişimine gittiği görülmektedir. İŞKUR’un kendisini geliştirerek daha nitelikli işgücü sağlamaya ve genç işsizlere yardımcı olmaya çalışmasıyla birlikte, İŞKUR için üniversite öğrencileri önemli bir kitle haline gelmiştir. Bu bağlamda İŞKUR’un sağladığı hizmetler bakımından üniversite öğrencilerine ne derece hitap ettiği ve ne derece faydalı olabileceği öğrenilmesi gereken önemli konulardan biridir. Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin İŞKUR’un hizmetlerine ilişkin algılarını ve iş ararken İŞKUR’dan yararlanma isteklerini belirlemek amaçlanmıştır. Amaca uygun olarak yüz yüze anket yöntemiyle Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinden gerekli bilgiler toplanmıştır. 417 adet anket formundan elde edilen bilgiler SPSS 16 programında analiz edilerek yorumlanmıştır. Çalışma sonucunda, öğrencilerin bazı demografik özelliklerine göre iş ararken İŞKUR’dan yararlanma isteklerinin değiştiği görülmüştür. Ayrıca İŞKUR'a yönelik algılar ile İŞKUR’dan yararlanma isteği arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.
 • Alabaş, A. (2007). Uzun Süreli İşsizler Ve Uzun Süreli İşsizliği Azaltmada İşkur’un Önemi (Uzmanlık Tezi). T.C. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü. Ankara.
 • BAKA(Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı. (2012). İŞKUR Ve İstihdam Teşvikleri. http://www.baka.org.tr/uploads/73753-iskurveistihdamtesvikleri-eylul2012-mc.pdf
 • Bozdağlıoğlu E.Y. UYAR. (2008). Türkiye’de İşsizliğin Özellikleri ve İşsizlikle Mücadele Politikaları. Sosyal Bilimler Dergisi. Sayı: 20.
 • Cafoğlu, Z., Okçu V. (2013). Gençlik Sorunları: Siirt İli Örneği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. Kış-2013 Cilt:12 Sayı:43 (082-115).
 • Dilshad Rana M., Latif, M. I. (2013). Focus Group Interview as a Tool for Qualitative Research: An Analysis, Pakistan Journal of Social Sciences, Vol. 33, No. 1, pp. 191-198.
 • Dinçer, Ö. (2011). Söyleşi: Önceliğimiz Genç İstihdamı ve Mesleki Eğitim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Ömer Dinçer ile röportaj. Ss.6-9, İŞKUR. Sayı 1, Ocak-şubat-Mart 2011.
 • Dursun, S., Aytaç, S. (2009). Üniversite Öğrencileri Arasında İşsizlik Kaygısı. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt XXVIII, Sayı 1, s. 71-84.
 • Dursun, S., Aytaç S., (2012). Üniversite Öğrencilerinin İşgücü Piyasasına Yönelik Beklentileri Ve İş Deneyimleri İle Umutsuzluk Ve Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma. CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi Cilt:10, Sayı:1, Mart 2012. Doç. Dr. Mustafa Aksoy Armağan Sayısı.
 • Emirgil, B. F., Acar Z., Işığıçok Ö. (2014). Türkiye’de İş ve Meslek Danışmanlığının Etkinliği: Sorun Alanları ve Beklentiler (Bursa İşkur Örneği). Çalışma ve Toplum, 2014/1.
 • Eser, B. Y., Terzi, H. (2008). Türkiye’de İşsizlik Sorunu Ve Avrupa İstihdam Stratejisi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 30, Ocak-Haziran 2008, ss.229-250.
 • Gizir, C. Ali (2005). Orta Doğu Teknik Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Problemleri Üzerine Bir Çalışma Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, Aralık 2005, ss. 196-213.
 • İstanbul Çalışma Ve İş Kurumu İl Müdürlüğü. (2015). İstihdam Politikaları. 6 Ocak 2015. http://www.ito.org.tr/2014/sunum/ISKUR_Istihdam_Politikalari_ve_Istihdama_Yonelik_Tesvikler_Destekler.pdf
 • İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, (2013). http://archive.ismmmo.org.tr/docs/seminernotlar/05032013/iskur.pdf
 • İŞKUR İstatistik Bülteni. (2014). Aralık 2014. file:///C:/Users/PLATON/Downloads/12%20-%20Aral%C4%B1k%202014%20Ayl%C4%B1k%20%C4%B0statistik%20B%C3%BClteni.pdf
 • İŞKUR (2015). http://www.iskur.gov.tr/KurumsalBilgi/Kurum/Tarihce.aspx
 • Karagülle, B. (2007). Türkiye’de İşsizliğe Bir Çözüm Önerisi Olarak Türkiye İş Kurumu’nun İş Danışmanlığı Hizmetleri. T.C. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü. Uzmanlık Tezi, Ankara.
 • Kavak Y. (1997). Eğitim, İstihdam ve İşsizlik İlişkileri. Hacettepe üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 13:21-26
 • Koçak, O., Akman A. C .(2011). İşsizlikle Mücadelede İş Danışmanlık Hizmetleri ve Yalova Örneği. İşGüç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Nisan, Cilt: 13, Sayı: 2
 • Krueger, R. A. (1994). Focus groups: A practical guide for applied research (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Öksüz, D. (2007) İŞKUR’un İşe Yerleştirme Hizmetleri, Özel Sektör Üzerinde Etkisi ve Etkinliğinin Artırılması. T.C. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Ankara, Uzmanlık Tezi
 • Sanal, M. Engin (2013). Aktif İstihdam Politikaları. http://www.toprakisveren.org.tr/2013-99-enginsanal.pdf
 • Şahin, C. (2009). Eğitim Fakültesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Umutsuzluk Düzeyleri. Selçuk Üniversitesi. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 27, Sayfa 271 -286, 2009
 • Şahin, İ., Fırat Şahin N., Zoraloğlu, Y.R., Açıkgöz, K. (2009). Üniversite Öğrencilerinin Sorunları. e-Journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 4,
 • Şakar, M. (1992), İşsizlik Sigortasının Türkiye’de Uygulanabilirliği ve Kıdem Tazminatı Müessesesi ile İlişkileri, İş Hukuku Dergisi, Nisan-Haziran,
 • Şenses, F. (2007). Uluslararası Gelişmeler Işığında Türkiye Yükseköğretim Sistemi: Temel Eğilimler, Sorunlar, Çelişkiler ve Öneriler. ERC Working Papers in Economics 07/05 September 2007. http://erc.metu.edu/menu/series07/0705.pdf
 • Taş, H. Yunus (2011) İŞKUR’un Mesleki Eğitim Faaliyetlerinin İstihdam Üzerine Etkileri: Yalova İŞKUR Örneği, Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 61 – 2011/2, 153–176.
 • Tutar, Ö. (2007). Türkiye’nin Kamu İstihdam Kurumu Olarak Türkiye İş Kurumunun Toplumdaki İmaj Tespiti Ve İmaj Geliştirme Üzerine Bir Çalışma. T.C. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü. Uzmanlık Tezi. Ankara.
 • TÜİK. (2015a). Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları,2014. http://www.tuik.gov.tr/HbGetirHTML.do?id=18616(Erişim:02/02/2015).
 • TÜİK. (2015b). İşgücü İstatistikleri, Ekim 2014. http://www.tuik.gov.tr/HbGetirHTML.do?id=18632(Erişim: 02/02/2015).
 • Yavuzer, H., Meşeci, F, Demir, İ., Sertelin, Ç. (2005). Günümüz Üniversite Gençliğinin Sorunları. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı I. (2005). 79-91.
 • Yıldırım, S., Şevik N. (2013). Job Satısfactıon In a Organızatıon of Salesforce (A Pılot Implementatıon In Kocaeli), International Journal of Social Science Volume 6 Issue 4, p. 1199-1217, April,
Journal Section Articles
Authors

Author: Seda YILDIRIM

Author: Ali ACARAY

Author: Neslihan ŞEVİK

Dates

Publication Date : January 11, 2016

Bibtex @ { beyder327338, journal = {Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-3937}, address = {}, publisher = {İbrahim Güran YUMUŞAK}, year = {2016}, volume = {10}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İŞKUR HİZMETLERİNE İLİŞKİN ALGI ve TUTUMLARI}, key = {cite}, author = {YILDIRIM, Seda and ACARAY, Ali and ŞEVİK, Neslihan} }
APA YILDIRIM, S , ACARAY, A , ŞEVİK, N . (2016). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İŞKUR HİZMETLERİNE İLİŞKİN ALGI ve TUTUMLARI. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi , 10 (1) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/beyder/issue/30327/327338
MLA YILDIRIM, S , ACARAY, A , ŞEVİK, N . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İŞKUR HİZMETLERİNE İLİŞKİN ALGI ve TUTUMLARI". Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 10 (2016 ): 0-0 <https://dergipark.org.tr/en/pub/beyder/issue/30327/327338>
Chicago YILDIRIM, S , ACARAY, A , ŞEVİK, N . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İŞKUR HİZMETLERİNE İLİŞKİN ALGI ve TUTUMLARI". Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 10 (2016 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İŞKUR HİZMETLERİNE İLİŞKİN ALGI ve TUTUMLARI AU - Seda YILDIRIM , Ali ACARAY , Neslihan ŞEVİK Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 10 IS - 1 SN - -1308-3937 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İŞKUR HİZMETLERİNE İLİŞKİN ALGI ve TUTUMLARI %A Seda YILDIRIM , Ali ACARAY , Neslihan ŞEVİK %T ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İŞKUR HİZMETLERİNE İLİŞKİN ALGI ve TUTUMLARI %D 2016 %J Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi %P -1308-3937 %V 10 %N 1 %R %U
ISNAD YILDIRIM, Seda , ACARAY, Ali , ŞEVİK, Neslihan . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İŞKUR HİZMETLERİNE İLİŞKİN ALGI ve TUTUMLARI". Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 10 / 1 (January 2016): 0-0 .
AMA YILDIRIM S , ACARAY A , ŞEVİK N . ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İŞKUR HİZMETLERİNE İLİŞKİN ALGI ve TUTUMLARI. Journal of Knowlede Economy & Knowledge Management. 2016; 10(1): 0-0.
Vancouver YILDIRIM S , ACARAY A , ŞEVİK N . ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İŞKUR HİZMETLERİNE İLİŞKİN ALGI ve TUTUMLARI. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi. 2016; 10(1): 0-0.