Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Özel Yetenekli Bireylerin Öğretim Ortamlarının Zenginleştirilmesi-Farklılaştırılmasında Kimya- Biyoloji-Astronomi-Toksikoloji-Teknoloji-Sanat- Bilim Felsefesi Entegresi Örneği

Year 2019, Volume 2, Issue 1, 9 - 18, 30.06.2019

Abstract

Bu araştırmada, özel yetenekli bireylerin eğitiminde, öğretim ortamlarının zenginleştirilmesi-farklılaştırılmasında, kimya-biyoloji-astronomi-toksikoloji-teknoloji-sanat-bilim felsefesi entegresiyle, kendilerinin ve diğerlerinin öğrenmelerini kritik edebilecekleri bir öğretim ortamında, eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesi çalışılmıştır. Araştırma 2018-2019 öğretim yılında özel yetenekli bireylerle öğretim yapan bir kurumda bireysel yetenekleri fark ettirme programına devam eden, dokuz özel yetenekli öğrenci ile nitel araştırma desenlerinden durum çalışması temelinde yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak öğrencilerin ön ve son imajlarını ölçme amaçlı çalışma yaprağı, multidisipliner etkinlikleri argüman olarak yeniden sorgulatan çalışma yaprakları ve öğrenci gözünden süreci değerlendiren yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılmıştır. Veriler betimsel analiz ve içerik analiziyle çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda özel yetenekli bireylerin öğretim ortamlarının zenginleştirilmesi-farklılaştırılmasında kimya-biyoloji-astronomi-toksikoloji-teknoloji-sanat-bilim felsefesi entegresiyle onların kendilerinin ve diğerlerinin öğrenmelerini kritik etmeleri suretiyle, eleştirel düşünme becerilerinin geliştirildiği tespit edilmiştir.

References

 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri: Pegem. Ankara-Türkiye. Cambridge International Examinations (CIE) (2011). Thinking Skills Syllabus 9694. http://www.cie.org.uk. Son Erişim Tarihi: 14 Kasım 2018.
 • Çakır, M. (2011). “Üstün Yetenekli Öğrencilerin İletkenlik ve Yalıtkanlık Kavramları Hakkındaki Zihinsel Modellerinin İncelenmesi”. Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Van-Türkiye.
 • Demircioğlu, H., Vural, S. (2016). “Ortak Bilgi Yapılandırma Modelinin Sekizinci Sınıf Düzeyindeki Üstün Yetenekli Öğrencilerin Kimya Dersine Yönelik Tutumları Üzerine Etkisi”. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1): 49-60.
 • Erduran, S. (2009). “Beyond Philosophical Confusion: Establishing The Role Of Philosophy Of Chemistry In Chemical Education Research”, Journal of Baltic Science Education, 8(1): 5-14.
 • Erickson, E. (2004). ”Demystifying Data Construction And Analysis”. Anthropology and Education, 35(4): 486-493.
 • Gendler, T. (1998). Galileo and the indispensability of scientific thought experiment. British Journal for the Philosophy of Science, 49: 397-424. Hertzog, N. B. (2003). “Impact Of Gifted Programs From The Students’ Perspectives”. Gifted Child Quarterly, 47(2): 131-143.
 • Kaya, O. N., Kılıç, Z. (2008). “Etkili Bir Fen Öğretimi İçin Tartışmacı Söylev”. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(3): 89-100.
 • Kettler, T. (2014). “Critical Thinking Skills Among Elementary School Students: Comparing Identified Gifted And General Education Student Performance”. Gifted Child Quarterly, 58(2): 127-136.
 • Lim, L. (2011). “Beyond Logic And Argument Analysis: Critical Thinking, Everyday Problems And Democratic Deliberation In Cambridge International Examinations’ Thinking Skills Curriculum”. Journal of Curriculum Studies, 43(6): 783-807.
 • Lu, F. C., Kacew, S. (2002). Lu’s basic toxicology. London: Taylor, Francis.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) (2016). Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi. http://orgm.meb.gov.tr. Son ErişimTarihi: 29 Kasım 2018.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) (2017). YEĞİTEK- TÜBİTAK İşbirliği ile Hazırlanan STEM Eğitimi Raporu yegitek.meb.gov.tr. Son ErişimTarihi: 28 Ekim 2018.
 • Netz, H. (2014). “Gifted Conversations: Discursive Patterns In Gifted Classes”. Gifted Child Quarterly, 58(2): 149-163.
 • Ng, W., Nicholas, H. (2010). “A Progressive Pedagogy For Online Learning With High-Ability Secondary School Students: A Case Study”. Gifted Child Quarterly, 54(3): 239-251.
 • Promoting Understanding and Learning for Society & Environmental Health (PULSE) (2009). Daphnia Bioassay. http://pulse.pharmacy.arizona.edu/9th_grade/culture_cycles/science/bioassay.html. Son ErişimTarihi: 28 Ekim 2018.
 • Renzulli, J. S. (2012). “Reexamining The Role of Gifted Education and Talent Development for the 21st Century: A Four-Part Theoretical Approach”. Gifted Child Quarterly, 56(3): 150-159.
 • Rogers, K. B. (2007). “Lessons Learned About Educating The Gifted And Talented: A Synthesis Of The Research On Educational Practice”. Gifted Child Quarterly, 51(4): 382-396.
 • Sak, U. (2017). Üstün Zekâlılar: Vize Yayıncılık. Ankara-Türkiye.
 • Simon, S., Erduran, S., Osborne, J. (2006). “Learning to Teach Argumentation: Research and Development in Science Classroom”. International Journal of Science Education, (28): 235-260.
 • Stoeger, H., Hopp, M., Ziegler, A. (2017). “Online Mentoring as an Extracurricular Measure to Encourage Talented Girls in STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics): An Empirical Study of One-On-One Versus Group Mentoring”. Gifted Child Quarterly, 61(3): 239-249.
 • Stott, A., Hobden, P. A. (2016). “Effective Learning: A Case Study of the Learning Strategies Used by a Gifted High Achiever in Learning Science”. Gifted Child Quarterly, 60(1): 63-74.
 • Toulmin, S. (2003). The uses of argument: Cambridge University. New York-USA.
 • Tüzün, Ü. N., Eyceyurt-Türk, G., Harmancı, A. B., Ertem, N. (2017). “Bilim Eğitiminde Üstün Zekâlı Bireylerin Düşünce Deneyleriyle Eleştirel Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Öğretim Dizini Yapılandırma”. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu 8’de sunulmuş bildiri, TOBB Üniversitesi. Ankara-Türkiye.
 • Vieira, R. M., Tenreiro-Vieira, C., Martins, I. P. (2011). “Critical Thinking: Conceptual Clarification and Its Importance in Science Education”. Science Education International, 22(1): 43-54.
 • Vural, S. (2010). “Yapılandırmacı Yaklaşıma Uygun Geliştirilen Etkinliklerin Üstün Yetenekli Öğrencilerin Kavramları Anlamalarına Etkisi: Erime, Donma, Buharlaşma, Kaynama ve Yoğuşma”. Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Trabzon.
 • West, T. L. (1994). “The Effect of Argumentation Instruction on Critical Thinking Skills.” Doctoral Dissertation, Southern Illinois University. Chicago-USA.
 • Yoon, C-H. (2009). “Self-Regulated Learning And Instructional Factors in the Scientific Inquiry of Scientifically Gifted Korean Middle School Students”. Gifted Child Quarterly, 53(3): 203-216.
 • Ziegler, A., Stoeger, H., Vialle, W. (2012). “Giftedness And Gifted Education: The Need for a Paradigm Change”. Gifted Child Quarterly, 56(4): 194-197.

An Example Of Chemistry-Biology-Astronomy-Toxicology-Technology-Art-Science Philosophy Integration For Enrichment Of The Gifted Individuals’ Teaching Domains

Year 2019, Volume 2, Issue 1, 9 - 18, 30.06.2019

Abstract

In this research, in the education of special talented individuals and enrichment - differentiation of teaching environments, critical thinking skills were tried to be developed in a teaching environment where they and others could criticize their learning by integrating chemistry-biology-astronomy-toxicologytechnology-art-science philosophy. The research was conducted on the basis of a case study of qualitative research patterns with nine gifted students who continued the program of recognizing individual talents in an institution teaching with gifted individuals in the 2018-2019 educational years. As a data collection tool, worksheets aimed at measuring the students’ pre- and final images, worksheets re-interrogating multidisciplinary activities as arguments and semi-structured interview forms evaluating the process from the eyes of students were used. The data were analyzed by descriptive analysis and content analysis. As a result of the research, in the education of special talented individuals and enrichment - differentiation of teaching environments, it was determined that critical thinking skills were developed by criticizing themselves and others’ learning with integration of chemistry-biology-astronomy-toxicology-technologyart- science philosophy.

References

 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri: Pegem. Ankara-Türkiye. Cambridge International Examinations (CIE) (2011). Thinking Skills Syllabus 9694. http://www.cie.org.uk. Son Erişim Tarihi: 14 Kasım 2018.
 • Çakır, M. (2011). “Üstün Yetenekli Öğrencilerin İletkenlik ve Yalıtkanlık Kavramları Hakkındaki Zihinsel Modellerinin İncelenmesi”. Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Van-Türkiye.
 • Demircioğlu, H., Vural, S. (2016). “Ortak Bilgi Yapılandırma Modelinin Sekizinci Sınıf Düzeyindeki Üstün Yetenekli Öğrencilerin Kimya Dersine Yönelik Tutumları Üzerine Etkisi”. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1): 49-60.
 • Erduran, S. (2009). “Beyond Philosophical Confusion: Establishing The Role Of Philosophy Of Chemistry In Chemical Education Research”, Journal of Baltic Science Education, 8(1): 5-14.
 • Erickson, E. (2004). ”Demystifying Data Construction And Analysis”. Anthropology and Education, 35(4): 486-493.
 • Gendler, T. (1998). Galileo and the indispensability of scientific thought experiment. British Journal for the Philosophy of Science, 49: 397-424. Hertzog, N. B. (2003). “Impact Of Gifted Programs From The Students’ Perspectives”. Gifted Child Quarterly, 47(2): 131-143.
 • Kaya, O. N., Kılıç, Z. (2008). “Etkili Bir Fen Öğretimi İçin Tartışmacı Söylev”. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(3): 89-100.
 • Kettler, T. (2014). “Critical Thinking Skills Among Elementary School Students: Comparing Identified Gifted And General Education Student Performance”. Gifted Child Quarterly, 58(2): 127-136.
 • Lim, L. (2011). “Beyond Logic And Argument Analysis: Critical Thinking, Everyday Problems And Democratic Deliberation In Cambridge International Examinations’ Thinking Skills Curriculum”. Journal of Curriculum Studies, 43(6): 783-807.
 • Lu, F. C., Kacew, S. (2002). Lu’s basic toxicology. London: Taylor, Francis.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) (2016). Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi. http://orgm.meb.gov.tr. Son ErişimTarihi: 29 Kasım 2018.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) (2017). YEĞİTEK- TÜBİTAK İşbirliği ile Hazırlanan STEM Eğitimi Raporu yegitek.meb.gov.tr. Son ErişimTarihi: 28 Ekim 2018.
 • Netz, H. (2014). “Gifted Conversations: Discursive Patterns In Gifted Classes”. Gifted Child Quarterly, 58(2): 149-163.
 • Ng, W., Nicholas, H. (2010). “A Progressive Pedagogy For Online Learning With High-Ability Secondary School Students: A Case Study”. Gifted Child Quarterly, 54(3): 239-251.
 • Promoting Understanding and Learning for Society & Environmental Health (PULSE) (2009). Daphnia Bioassay. http://pulse.pharmacy.arizona.edu/9th_grade/culture_cycles/science/bioassay.html. Son ErişimTarihi: 28 Ekim 2018.
 • Renzulli, J. S. (2012). “Reexamining The Role of Gifted Education and Talent Development for the 21st Century: A Four-Part Theoretical Approach”. Gifted Child Quarterly, 56(3): 150-159.
 • Rogers, K. B. (2007). “Lessons Learned About Educating The Gifted And Talented: A Synthesis Of The Research On Educational Practice”. Gifted Child Quarterly, 51(4): 382-396.
 • Sak, U. (2017). Üstün Zekâlılar: Vize Yayıncılık. Ankara-Türkiye.
 • Simon, S., Erduran, S., Osborne, J. (2006). “Learning to Teach Argumentation: Research and Development in Science Classroom”. International Journal of Science Education, (28): 235-260.
 • Stoeger, H., Hopp, M., Ziegler, A. (2017). “Online Mentoring as an Extracurricular Measure to Encourage Talented Girls in STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics): An Empirical Study of One-On-One Versus Group Mentoring”. Gifted Child Quarterly, 61(3): 239-249.
 • Stott, A., Hobden, P. A. (2016). “Effective Learning: A Case Study of the Learning Strategies Used by a Gifted High Achiever in Learning Science”. Gifted Child Quarterly, 60(1): 63-74.
 • Toulmin, S. (2003). The uses of argument: Cambridge University. New York-USA.
 • Tüzün, Ü. N., Eyceyurt-Türk, G., Harmancı, A. B., Ertem, N. (2017). “Bilim Eğitiminde Üstün Zekâlı Bireylerin Düşünce Deneyleriyle Eleştirel Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Öğretim Dizini Yapılandırma”. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu 8’de sunulmuş bildiri, TOBB Üniversitesi. Ankara-Türkiye.
 • Vieira, R. M., Tenreiro-Vieira, C., Martins, I. P. (2011). “Critical Thinking: Conceptual Clarification and Its Importance in Science Education”. Science Education International, 22(1): 43-54.
 • Vural, S. (2010). “Yapılandırmacı Yaklaşıma Uygun Geliştirilen Etkinliklerin Üstün Yetenekli Öğrencilerin Kavramları Anlamalarına Etkisi: Erime, Donma, Buharlaşma, Kaynama ve Yoğuşma”. Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Trabzon.
 • West, T. L. (1994). “The Effect of Argumentation Instruction on Critical Thinking Skills.” Doctoral Dissertation, Southern Illinois University. Chicago-USA.
 • Yoon, C-H. (2009). “Self-Regulated Learning And Instructional Factors in the Scientific Inquiry of Scientifically Gifted Korean Middle School Students”. Gifted Child Quarterly, 53(3): 203-216.
 • Ziegler, A., Stoeger, H., Vialle, W. (2012). “Giftedness And Gifted Education: The Need for a Paradigm Change”. Gifted Child Quarterly, 56(4): 194-197.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Ümmüye Nur TÜZÜN (Primary Author)
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0001-9114-0460
Türkiye


Mustafa TÜYSÜZ
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1277-6669
Türkiye

Publication Date June 30, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 2, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { bilar506714, journal = {Bilim Armonisi}, issn = {2602-4403}, eissn = {2667-4963}, address = {bilimarmonisi07@meb.gov.tr}, publisher = {Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {9 - 18}, doi = {}, title = {Özel Yetenekli Bireylerin Öğretim Ortamlarının Zenginleştirilmesi-Farklılaştırılmasında Kimya- Biyoloji-Astronomi-Toksikoloji-Teknoloji-Sanat- Bilim Felsefesi Entegresi Örneği}, key = {cite}, author = {Tüzün, Ümmüye Nur and Tüysüz, Mustafa} }
APA Tüzün, Ü. N. & Tüysüz, M. (2019). Özel Yetenekli Bireylerin Öğretim Ortamlarının Zenginleştirilmesi-Farklılaştırılmasında Kimya- Biyoloji-Astronomi-Toksikoloji-Teknoloji-Sanat- Bilim Felsefesi Entegresi Örneği . Bilim Armonisi , 2 (1) , 9-18 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/bilar/issue/47215/506714
MLA Tüzün, Ü. N. , Tüysüz, M. "Özel Yetenekli Bireylerin Öğretim Ortamlarının Zenginleştirilmesi-Farklılaştırılmasında Kimya- Biyoloji-Astronomi-Toksikoloji-Teknoloji-Sanat- Bilim Felsefesi Entegresi Örneği" . Bilim Armonisi 2 (2019 ): 9-18 <https://dergipark.org.tr/en/pub/bilar/issue/47215/506714>
Chicago Tüzün, Ü. N. , Tüysüz, M. "Özel Yetenekli Bireylerin Öğretim Ortamlarının Zenginleştirilmesi-Farklılaştırılmasında Kimya- Biyoloji-Astronomi-Toksikoloji-Teknoloji-Sanat- Bilim Felsefesi Entegresi Örneği". Bilim Armonisi 2 (2019 ): 9-18
RIS TY - JOUR T1 - Özel Yetenekli Bireylerin Öğretim Ortamlarının Zenginleştirilmesi-Farklılaştırılmasında Kimya- Biyoloji-Astronomi-Toksikoloji-Teknoloji-Sanat- Bilim Felsefesi Entegresi Örneği AU - Ümmüye Nur Tüzün , Mustafa Tüysüz Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Bilim Armonisi JF - Journal JO - JOR SP - 9 EP - 18 VL - 2 IS - 1 SN - 2602-4403-2667-4963 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bilim Armonisi Özel Yetenekli Bireylerin Öğretim Ortamlarının Zenginleştirilmesi-Farklılaştırılmasında Kimya- Biyoloji-Astronomi-Toksikoloji-Teknoloji-Sanat- Bilim Felsefesi Entegresi Örneği %A Ümmüye Nur Tüzün , Mustafa Tüysüz %T Özel Yetenekli Bireylerin Öğretim Ortamlarının Zenginleştirilmesi-Farklılaştırılmasında Kimya- Biyoloji-Astronomi-Toksikoloji-Teknoloji-Sanat- Bilim Felsefesi Entegresi Örneği %D 2019 %J Bilim Armonisi %P 2602-4403-2667-4963 %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD Tüzün, Ümmüye Nur , Tüysüz, Mustafa . "Özel Yetenekli Bireylerin Öğretim Ortamlarının Zenginleştirilmesi-Farklılaştırılmasında Kimya- Biyoloji-Astronomi-Toksikoloji-Teknoloji-Sanat- Bilim Felsefesi Entegresi Örneği". Bilim Armonisi 2 / 1 (June 2019): 9-18 .
AMA Tüzün Ü. N. , Tüysüz M. Özel Yetenekli Bireylerin Öğretim Ortamlarının Zenginleştirilmesi-Farklılaştırılmasında Kimya- Biyoloji-Astronomi-Toksikoloji-Teknoloji-Sanat- Bilim Felsefesi Entegresi Örneği. bilar. 2019; 2(1): 9-18.
Vancouver Tüzün Ü. N. , Tüysüz M. Özel Yetenekli Bireylerin Öğretim Ortamlarının Zenginleştirilmesi-Farklılaştırılmasında Kimya- Biyoloji-Astronomi-Toksikoloji-Teknoloji-Sanat- Bilim Felsefesi Entegresi Örneği. Bilim Armonisi. 2019; 2(1): 9-18.
IEEE Ü. N. Tüzün and M. Tüysüz , "Özel Yetenekli Bireylerin Öğretim Ortamlarının Zenginleştirilmesi-Farklılaştırılmasında Kimya- Biyoloji-Astronomi-Toksikoloji-Teknoloji-Sanat- Bilim Felsefesi Entegresi Örneği", Bilim Armonisi, vol. 2, no. 1, pp. 9-18, Jun. 2019