Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Özel Yetenekli Öğrencilerin Öğretim Ortamlarının Zenginleştirilmesi: Canlı Heykel Olarak Marie Curie ve Kızı Irene

Year 2020, Volume 3, Issue 1, 53 - 59, 09.07.2020
https://doi.org/10.37215/bilar.669069

Abstract

Bu araştırmada, özel yetenekli öğrencilerin fen öğretim ortamlarının zenginleştirilmesinde canlı heykel olarak Marie Curie ve kızı Irene çalışılmıştır. Bu kapsamda özel yetenekli öğrencilerin doğru bir biçimde bilimin doğası algısı edinmeleri amaçlanmıştır. Araştırma 2019-2020 öğretim yılında Ankara’da özel yetenekli öğrencilerle öğretim yapan bir kurumda yedi-dokuz yaş grubu 12 öğrenci ile iki araştırmacı öğretmen tarafından nitel araştırma desenlerinden durum çalışması temelinde yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak öğrencilere bilimsel bilgiye nasıl ulaşıldığını çizdiren ve ardından çizimi açıklatan çalışma yaprakları kullanılmıştır. Uygulama sürecinde canlı heykeller eşliğinde bilimsel tartışmalar yürütülmüştür. Uygulama öncesi ve sonrası çalışma yapraklarıyla toplanan veriler betimsel analizle çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda özel yetenekli öğrencilerin sahip oldukları “bilimsel bilginin sadece deneyle edinildiği” ve “bilimin tek başına yapıldığı” bilimin doğası mitlerinin doğru bilimin doğası boyutlarıyla yer değiştirdiği bulunmuştur. 

References

 • Abd-El-Khalick, F., Bell, R. L., Lederman, N. G. (1998). “The nature of science and instructional practice: Making the unnatural natural”. Science Education, 82: 417- 436.
 • Ağgül-Yalçın, F. (2012). “Öğretmen adaylarının bilim insanı imajlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi”. İlköğretim Online, 11(3): 611-628.
 • Barman, C. R. (1999). “Students’ views about scientists and school science: Engaging K-8 teachers in a national study”. Journal of Science Teacher Education, 10(1): 43-54.
 • Baxter, P., Jack, S. (2008). “Qualitative case study methodology: Study design and implementation for novice researchers”. The Qualitative Report, 13(4): 544-559.
 • Demircioğlu, G., Demircioğlu, H., Vural, S. (2016). “5E öğretim modelinin üstün yetenekli öğrencilerin buharlaşma ve yoğuşma kavramlarını anlamaları üzerine etkisi”.Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(2): 821-838.
 • Demircioğlu, G., Vural, S., Demircioğlu, H. (2014). “Yapılandırmacı yaklaşımın üstün yetenekli öğrencilerin anlamaları üzerine etkisi: ‘Erimedonma’ ”. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 22: 31-50.
 • Demircioğlu, H., Vural, S. (2016). “Ortak bilgi yapılandırma modelinin (OBYM), sekizinci sınıf düzeyindeki üstün yetenekli öğrencilerin kimya dersine yönelik tutumları üzerine etkisi”. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1): 49-60.
 • Demircioğlu, H., Vural, S., Demircioğlu, G. (2012). “‘React’ stratejisine uygun hazırlanan materyalin üstün yetenekli öğrencilerin başarısı üzerine etkisi”. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(2): 101-144.
 • Harut, S. B., Tüzün, Ü. N., Eyceyurt-Türk, G. (2019). “Özel yetenekli öğrencilerin Prof. Dr. Fuat Sezgin’in kimya prototiplerini argümesi”. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 8(4): 1187-1200.
 • Koren, P., Bar, V. (2009). “Perception of the image of scientist by Israeli student teachers from two distinct communities in Israel: Arabs and Jews”. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 5(4): 347-356.
 • Lederman, N. G., Lederman, J. S. (2004). Revising instruction to teach nature of science. Retrieved from http://www.middleschool.mysdhc.org. Retrieved at February 1, 2014.
 • McComas, W. F. (1998). The principal elements of the nature of science: Dispelling the myths. Retrieved from http://coehp.uark.edu/pase/TheMythsOf Science.pdf. Retrieved at October 28, 2014.
 • Rogers, K. B. (2007). “Lessons learned about educating the gifted and talented: A synthesis of the research on educational practice”. Gifted Child Quarterly, 51(4): 382-396.
 • Sak, U. (2017). Üstün zekâlılar: Vize Yayıncılık. Ankara-Türkiye.
 • Subotnik, R. F., Olszewski-Kubilius, P., Worrell, F. C. (2011). “Rethinking giftedness and gifted education: A proposed direction forward based on psychological science”. Psychological Science, 12(1): 3-54.
 • Taber, K. S. (2010). “Challenging gifted learners: General principles for science educators; and exemplification in the context of chemistry education”. Science International Education, 21(1): 5-30.
 • Tüzün, Ü. N., Tüysüz, M. (2019a). “Kara kutu deneylerinin özel yetenekli öğrencilerin eleştirel düşünmelerine etkisi”. Türkiye Kimya Derneği Dergisi, 4(2): 81-94.
 • Tüzün, Ü. N., Tüysüz, M. (2019b). “Özel yetenekli bireylerin öğretim ortamlarının zenginleştirilmesi-farklılaştırılmasında kimya-biyoloji-astronomitoksikoloji-teknoloji-sanat-bilim felsefesi örneği”. Bilim Armonisi, 1(2): 9-18.
 • Tüzün, Ü. N., Tüysüz, M. (2019c, Aralık). “Fen bilgisi öğretmen adayları ve ortaokul öğrencilerinin bilim insanı imajları: Van örneği”. V. Uluslararası Sosyal, Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi’nde sunulmuş bildiri, Hilton Otel, İstanbul-Türkiye.
 • Tüysüz, M., Tüzün, Ü. N. (2019). “Özel yetenekli öğrenciler için adli kimya eğitimi”. Başkent University Journal of Education, 6(2): 213-224.
 • Umar, Ç. N. (2017). Üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilere kimya öğretimi. A. Ayas , M. Sözbilir (Ed.), Kimya öğretimi, Pegem Akademi. AnkaraTürkiye.

Enrichment of Teaching Environments for Gifted Students: Marie Curie and Her Daughter Irene as Alive Sculptures

Year 2020, Volume 3, Issue 1, 53 - 59, 09.07.2020
https://doi.org/10.37215/bilar.669069

Abstract

In this research, it was studied Marie Curie and her daughter Irene as alive sculptures for the enrichment of gifted student’s science teaching environments. So it was aimed to make gifted students gain nature of science knowledge. The research was conducted on the basis of a case study from qualitative research patterns by 12 students in the age group of seven and nine and two research teachers in an institution teaching in Ankara with special gifted students in the 2019-2020 academic year. Data was collected with worksheets making gifted students draw and explain about accessing scientific knowledge. Through the application process scientific argumentations were made about alive sculptures. Data gathered by the pre and post-application of the worksheets were analyzed by descriptive analysis. It was found that gifted students’ nature of science myths such as “Scientific knowledge could be gained by experiments.” or “Science could be done alone.” were modified by the nature of science dimensions. 

References

 • Abd-El-Khalick, F., Bell, R. L., Lederman, N. G. (1998). “The nature of science and instructional practice: Making the unnatural natural”. Science Education, 82: 417- 436.
 • Ağgül-Yalçın, F. (2012). “Öğretmen adaylarının bilim insanı imajlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi”. İlköğretim Online, 11(3): 611-628.
 • Barman, C. R. (1999). “Students’ views about scientists and school science: Engaging K-8 teachers in a national study”. Journal of Science Teacher Education, 10(1): 43-54.
 • Baxter, P., Jack, S. (2008). “Qualitative case study methodology: Study design and implementation for novice researchers”. The Qualitative Report, 13(4): 544-559.
 • Demircioğlu, G., Demircioğlu, H., Vural, S. (2016). “5E öğretim modelinin üstün yetenekli öğrencilerin buharlaşma ve yoğuşma kavramlarını anlamaları üzerine etkisi”.Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(2): 821-838.
 • Demircioğlu, G., Vural, S., Demircioğlu, H. (2014). “Yapılandırmacı yaklaşımın üstün yetenekli öğrencilerin anlamaları üzerine etkisi: ‘Erimedonma’ ”. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 22: 31-50.
 • Demircioğlu, H., Vural, S. (2016). “Ortak bilgi yapılandırma modelinin (OBYM), sekizinci sınıf düzeyindeki üstün yetenekli öğrencilerin kimya dersine yönelik tutumları üzerine etkisi”. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1): 49-60.
 • Demircioğlu, H., Vural, S., Demircioğlu, G. (2012). “‘React’ stratejisine uygun hazırlanan materyalin üstün yetenekli öğrencilerin başarısı üzerine etkisi”. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(2): 101-144.
 • Harut, S. B., Tüzün, Ü. N., Eyceyurt-Türk, G. (2019). “Özel yetenekli öğrencilerin Prof. Dr. Fuat Sezgin’in kimya prototiplerini argümesi”. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 8(4): 1187-1200.
 • Koren, P., Bar, V. (2009). “Perception of the image of scientist by Israeli student teachers from two distinct communities in Israel: Arabs and Jews”. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 5(4): 347-356.
 • Lederman, N. G., Lederman, J. S. (2004). Revising instruction to teach nature of science. Retrieved from http://www.middleschool.mysdhc.org. Retrieved at February 1, 2014.
 • McComas, W. F. (1998). The principal elements of the nature of science: Dispelling the myths. Retrieved from http://coehp.uark.edu/pase/TheMythsOf Science.pdf. Retrieved at October 28, 2014.
 • Rogers, K. B. (2007). “Lessons learned about educating the gifted and talented: A synthesis of the research on educational practice”. Gifted Child Quarterly, 51(4): 382-396.
 • Sak, U. (2017). Üstün zekâlılar: Vize Yayıncılık. Ankara-Türkiye.
 • Subotnik, R. F., Olszewski-Kubilius, P., Worrell, F. C. (2011). “Rethinking giftedness and gifted education: A proposed direction forward based on psychological science”. Psychological Science, 12(1): 3-54.
 • Taber, K. S. (2010). “Challenging gifted learners: General principles for science educators; and exemplification in the context of chemistry education”. Science International Education, 21(1): 5-30.
 • Tüzün, Ü. N., Tüysüz, M. (2019a). “Kara kutu deneylerinin özel yetenekli öğrencilerin eleştirel düşünmelerine etkisi”. Türkiye Kimya Derneği Dergisi, 4(2): 81-94.
 • Tüzün, Ü. N., Tüysüz, M. (2019b). “Özel yetenekli bireylerin öğretim ortamlarının zenginleştirilmesi-farklılaştırılmasında kimya-biyoloji-astronomitoksikoloji-teknoloji-sanat-bilim felsefesi örneği”. Bilim Armonisi, 1(2): 9-18.
 • Tüzün, Ü. N., Tüysüz, M. (2019c, Aralık). “Fen bilgisi öğretmen adayları ve ortaokul öğrencilerinin bilim insanı imajları: Van örneği”. V. Uluslararası Sosyal, Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi’nde sunulmuş bildiri, Hilton Otel, İstanbul-Türkiye.
 • Tüysüz, M., Tüzün, Ü. N. (2019). “Özel yetenekli öğrenciler için adli kimya eğitimi”. Başkent University Journal of Education, 6(2): 213-224.
 • Umar, Ç. N. (2017). Üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilere kimya öğretimi. A. Ayas , M. Sözbilir (Ed.), Kimya öğretimi, Pegem Akademi. AnkaraTürkiye.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Published Date Yaz
Journal Section Articles
Authors

Hakime AKYOL
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0001-7871-7982
Türkiye


Ümmüye Nur TÜZÜN (Primary Author)
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0001-9114-0460
Türkiye

Supporting Institution -
Project Number -
Thanks -
Publication Date July 9, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 3, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { bilar669069, journal = {Bilim Armonisi}, issn = {2602-4403}, eissn = {2667-4963}, address = {bilimarmonisi07@meb.gov.tr}, publisher = {Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü}, year = {2020}, volume = {3}, pages = {53 - 59}, doi = {10.37215/bilar.669069}, title = {Özel Yetenekli Öğrencilerin Öğretim Ortamlarının Zenginleştirilmesi: Canlı Heykel Olarak Marie Curie ve Kızı Irene}, key = {cite}, author = {Akyol, Hakime and Tüzün, Ümmüye Nur} }
APA Akyol, H. & Tüzün, Ü. N. (2020). Özel Yetenekli Öğrencilerin Öğretim Ortamlarının Zenginleştirilmesi: Canlı Heykel Olarak Marie Curie ve Kızı Irene . Bilim Armonisi , 3 (1) , 53-59 . DOI: 10.37215/bilar.669069
MLA Akyol, H. , Tüzün, Ü. N. "Özel Yetenekli Öğrencilerin Öğretim Ortamlarının Zenginleştirilmesi: Canlı Heykel Olarak Marie Curie ve Kızı Irene" . Bilim Armonisi 3 (2020 ): 53-59 <https://dergipark.org.tr/en/pub/bilar/issue/55933/669069>
Chicago Akyol, H. , Tüzün, Ü. N. "Özel Yetenekli Öğrencilerin Öğretim Ortamlarının Zenginleştirilmesi: Canlı Heykel Olarak Marie Curie ve Kızı Irene". Bilim Armonisi 3 (2020 ): 53-59
RIS TY - JOUR T1 - Özel Yetenekli Öğrencilerin Öğretim Ortamlarının Zenginleştirilmesi: Canlı Heykel Olarak Marie Curie ve Kızı Irene AU - Hakime Akyol , Ümmüye Nur Tüzün Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.37215/bilar.669069 DO - 10.37215/bilar.669069 T2 - Bilim Armonisi JF - Journal JO - JOR SP - 53 EP - 59 VL - 3 IS - 1 SN - 2602-4403-2667-4963 M3 - doi: 10.37215/bilar.669069 UR - https://doi.org/10.37215/bilar.669069 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Bilim Armonisi Özel Yetenekli Öğrencilerin Öğretim Ortamlarının Zenginleştirilmesi: Canlı Heykel Olarak Marie Curie ve Kızı Irene %A Hakime Akyol , Ümmüye Nur Tüzün %T Özel Yetenekli Öğrencilerin Öğretim Ortamlarının Zenginleştirilmesi: Canlı Heykel Olarak Marie Curie ve Kızı Irene %D 2020 %J Bilim Armonisi %P 2602-4403-2667-4963 %V 3 %N 1 %R doi: 10.37215/bilar.669069 %U 10.37215/bilar.669069
ISNAD Akyol, Hakime , Tüzün, Ümmüye Nur . "Özel Yetenekli Öğrencilerin Öğretim Ortamlarının Zenginleştirilmesi: Canlı Heykel Olarak Marie Curie ve Kızı Irene". Bilim Armonisi 3 / 1 (July 2020): 53-59 . https://doi.org/10.37215/bilar.669069
AMA Akyol H. , Tüzün Ü. N. Özel Yetenekli Öğrencilerin Öğretim Ortamlarının Zenginleştirilmesi: Canlı Heykel Olarak Marie Curie ve Kızı Irene. bilar. 2020; 3(1): 53-59.
Vancouver Akyol H. , Tüzün Ü. N. Özel Yetenekli Öğrencilerin Öğretim Ortamlarının Zenginleştirilmesi: Canlı Heykel Olarak Marie Curie ve Kızı Irene. Bilim Armonisi. 2020; 3(1): 53-59.
IEEE H. Akyol and Ü. N. Tüzün , "Özel Yetenekli Öğrencilerin Öğretim Ortamlarının Zenginleştirilmesi: Canlı Heykel Olarak Marie Curie ve Kızı Irene", Bilim Armonisi, vol. 3, no. 1, pp. 53-59, Jul. 2020, doi:10.37215/bilar.669069