Research Article
BibTex RIS Cite

Küreselleşme Bağlamında Başarılı Bir Toplam Kalite Yönetimi İçin Psikolojik Sahiplenme ve İç Girişimciliğin Rolü: Kuramsal Bir Analiz

Year 2017, Volume: 6 Issue: 2, 158 - 176, 20.12.2017

Abstract

Küreselleşmenin
sınırları aşındırmasıyla birlikte dünyamız global bir pazar haline gelmiş ve
yıkıcı rekabet küçük büyük bütün işletmeleri etkisi altına almıştır.  Bu yeni düzen ne üretirsem satarım anlayışını
temelinden sarsarken, müşteri memnuniyetini merkeze alan yeni ve dinamik bakış
açılarının oluşmasına ortam hazırlamıştır. Bu noktada Japonya’ dan dünyaya
yayılan Toplam Kalite Yönetimi (TKY) anlayışı üç temel unsur (kalite, hız ve
uygun maliyet) ekseninde müşteri memnuniyetini hedeflemiştir. TKY sayesinde Japon
işletmeleri yıkıcı rekabeti yüksek getiri sağlayan fırsatlara dönüştürmeyi
başarmıştır.Bununla birlikte,  dinamik bir süreç olan TKY’nin sürdürülebilir
olması için uygun bir örgüt ikliminin varlığı önemlidir. Buradan hareketle
TKY’yi etkin kılacak unsurların belirlenip örgütsel alanın bu unsurlara göre
yeniden kurgulanması gerekmektedir. Özellikle de bu yeni yönetim anlayışının
tüm çalışanlarca sahiplenilmesi ve işgirişimsel yaklaşımlarla dinamik bir
sürece dönüştürülmesi TKY sürdürülebilir olması açısından önem arz etmektedir.
Bu araştırmada TKY anlayışının etkinliğini ve sürekliliği açısından önemli
olduğu düşünülen Psikolojik sahiplenme ve içgirişimcilik unsurlarının TKY
üzerindeki etkisi kuramsal bağlarla açıklanmıştır. Çalışma TKY, Psikojik Sahiplenme
ve İç Girişimcilik olgularını ilk kez bir arada ele alırken, sonradan yapılacak
araştırmalara kuramsal bir alt yapı sağladığı için de ayrıca önemlidir.

References

 • Ağca V., Yörük D. (2006). “Bağımsız Girişimcilik ve İç Girişimcilik Arasındaki Farklar: Kavramsal Bir Çerçeve”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, C:8, Sayı:2: 155-173, 2006.
 • Ağca, V., & Kurt, M. (2007). “Intrapreneurship and Its Deta Conceptual Framework” Erciyes Universty. Journal of Faculty Economics and Administrative Sciences, 29, 83-112.
 • Ağça, Veysel, Yörük, D. (2006). “Bağımsız Girişimcilik ve İç Girişimcilik Arasındaki Farklar: Kavramsal Bir Çerçeve”. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006). SS: 155-167
 • Akgemici, T. (2008) Stratejik Yönetim, (Yenilenmiş İkinci baskı). Gazi kitabevi: Ankara
 • Antoncic, B. ve Hisrich, R.D., (2001). “Intrapreneurship: Construct Refinement and Cross-Cultural Validation”, Journal of Business Venturing, 16 (5), ss. 495-527.
 • Aslan, N. (2005). Dünya Ekonomisinde Gelişmeler: Küreselleşme, Ekonomik Entegrasyon Küresel ve Bölgesel Yaklaşım Osman Küçükahmetoğlu, Hamza Çeştepe, Şevket Tüylüoğlu (Ed.), (ss: 5–22), Ankara: Ekin Kitapevi.
 • Avey, J. B., Avolio, B. J., Crossley, C. D., ve Luthans, F (2009). “Psychologicalownership: Theoretical Extensions, Measurement and Relation to Work Outcomes” Journal of Organizational Behavior, 30(2), 173-191.
 • Balay, R. (2004). “Küreselleşme, Bilgi Toplumu ve Eğitim”. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(2): 61-82
 • Bayar, F. (2008). “Küreselleşme Kavramı ve Küreselleşme Sürecinde Türkiye”. Ekonomik Sorunlar Dergisi, (32): 25-44
 • Bozkurt, V. (2007). “Küreselleşme; Kavram, Gelişim ve Yaklaşımlar”. http://www.genbilim.com/content/view/1659/86/ (18/02/2012).
 • Dinçer, Ö. (2007). Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası. İstanbul: Alpha Basım Yayın ve Dağıtım Ltd. Şti.
 • Doğan, Ö. (2007). Teknoloji Yönetimi ve Küresel Rekabet. Bursa: Dora Yayınları.
 • Erat, V. ve Arap, İ. (2016). Dünyada ve Türkiye’de Bilim-İktidar İlişkisinin Evrimi, Ankara: Notabene Yayınları.
 • Erat, V. ve Arap, İ. (2017). Kalkınmadan Rekabete Türkiye’de Planlamanın Dönüşümü. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 1(18), 137-156.
 • Erdoğan, E. (2003). “Küreselleşen Dünyada Türkiye’nin Rolü ve Kırılgan Demokrasiyi Korumak”. http://www.urbanhobbit.net/PDF/kuresellesme.pdf (24.02.2012)
 • Etzioni, A. (1991). “The Socio-Economics of Property. In F. W. Rudmin (Ed.), To Have Possessions: A Hand Book on Ownership and Property”, Special Issue, Journal of Social Behavior and Personality, 6(6), 465-468.
 • Etzioni, A. (1991). The Socio-Economics of Property. In F. W. Rudmin (Ed.), To Have Possessions: A Hand Book on Ownership and Property. Special Issue, Journal of Social Behavior and Personality, 6(6), 465-468.
 • Gürpınar, K., & Döven, S. (2007). “Stratejik yönetim perspektifinden Türk mobilya sektörünün rekabet durumunun analizi”. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi 9(1) 173-190.
 • H. Ateş, F, Batuk, (2007). Toplam Kalite Yönetimi.http://www.hkmo.org.tr/
 • Hornsby, J.S., Kuratko, D.F. Ve Zahra, S.A. (2002). “Middle Managers’ Perception of The Internal Environment For Corporate Entrepreneurship: Assessing A Measurement Scale”, Journal of Business Venturing, 17 (3), ss. 253-273.
 • Hostager, T.J.; Neil, T.C., Decker, R.L., Ve Lorentz, R.D.; (1998), “Seeing Environmental Opportunities: Effects of Intrapreneurial Ability, Efficacy, Motivation and Desirability”, Journal of Organizational Change Management, 11 (1), ss. 11-25
 • Ishakawa, Kauro. (1997). Toplam Kalite Kontrol, 2. Baskı Çeviren: Kalder. Yayın No: 7, İstanbul.
 • Işık, M. ve Zincirkıran, M. (2016). “Kurumsal itibar algısının iş tatminine etkisinde örgütsel özdeşleşmenin aracı rolü: Doğu Anadolu Bölgesi üniversiteler üzerinde bir uygulama”. İşletme Araştırmaları Dergisi. 8 (3). 89-106.
 • Jones, G.R., Ve Butler, J.E.; (1992), “Managing Internal Corporate Entrepreneurship: An Agency Theory Perspective”, Journal of Management,18 (4), ss. 733-749.
 • Knıght, G.; (1997), “Cross-Cultural Reliability and Validiryof A Scale To Measure Firm Entrepreneurial Orientation”, Journal of Business Venturing, 12 (3), ss. 213-225
 • Köse, Ö. (2003). “Küreselleşme Sürecinde Devletin Yapısal ve İşlevsel Dönüşümü”. Sayıştay Dergisi, 49, 3-46.
 • Kuratko, D.F.; Montagno, R.V., Ve Hornsby, J.S.; (1990), “Developing An Intrapreneurial Assessment Instrument for Effective Corporate Entrepreneurial Environment”, Strategic Management Journal,. 11 (5), ss. 49-58.
 • Küçük, O. (2016). Kalite Yönetimi Sınırsız İyileşme – EFQM Mükemmellik Modeli. 3. Baskı. Seçkin. Yayıncılık¸ ANKARA
 • Lumpkın, G.T., Ve Dess, G.G.; (1996), “Clarifying The Entrepreneurial Orientation Cunstruct and Linking It To Performance”, Academy of Management Review, 21 (1), ss. 135-172. MacMillan, I.C., ve George, R.; (1985), “Corporate Venturing: Challengess for Senior Manager”, Journal of Business Strategy, 5 (3), ss. 34-43.
 • Mayhew, M. G.,Ashkanasy, N. M., Bramble, T., ve Gardner, J. (2007) “A study of the antecedents and consequences of psychological ownership in organizational settings”, TheJournal of social psychology, 147(5), 477-500. Pierce, J. L., Kostova, T., ve Dirks, K. T. (2003). “The State of Psychological Ownership: Integrating and Extending A Century of Research”, Review of general psychology, 7(1): 84.
 • Pierce, J. L., ve Furo, C. A. (1991). “Employee Ownership: Implications for Management”, Organizational Dynamics, 18(3): 32-43.
 • Pierce, J. L.,Kostova, T., ve Dirks, K. T. (2001) “Toward A Theory of Psychological Ownership in Organizations” Academy of Management Review, 26(2): 298-310.
 • Pierce, J. L.,Kostova, T., ve Dirks, K. T. (2001) “Toward A Theory of Psychological Ownership in Organizations”, Academy of Management Review, 26(2): 298-310.
 • Pierce, J. L.,O'driscoll, M. P., ve Coghlan, A. M. (2004) “Work Environment Structure And Psychological Ownership: The Mediating Effects Of Control”, The Journal of Social Psychology, 144(5): 507-534.
 • Pierce, J. L.,Rubenfeld, S. A., ve Morgan, S. (1991) “Employee Ownership: A Conceptual Model of Process and Effects” Academy of Management Review, 16(1): 121-144.
 • Rekabet Derneği, Rekabet Nedir? http://www.rekabetdernegi.org/rekabethakkinda.htm#rekabet nedir
 • resimler/ekler/CHUD_2b1cd168ec62844_ek.doc
 • Saruhan, S. C. Ve Yıldız, M. L. (2009). Çağdaş Yönetim Teknikleri. İstanbul: Beta yayınları.
 • Seymen, O.A., Bolat, T. (2005). Küreselleşme Olgusuna Kavramsal Bir Bakış, Küreselleşme ve Çok uluslu İşletmecilik (ss. 3-31). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
 • Stopford, J.M., Ve Baden-Fuller, C.W.F. (1994). “Creating Corporate Entrepreneurship”, Strategic Management Journal, 15 (7), ss. 521-536.
 • TEKİN, M. (1999). Toplam Kalite Yönetimi. Konya: Kuzucular Ofset.
 • Uçar, Z. (2017). Psikolojik Sahiplenme: Örgütsel Alana İlişkin Bir Model Önerisi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 32(1).
 • Van Dyne, L.,ve Pierce, J. L. (2004) “Psychological Ownership and Feelings of Possession: Three Field Studies Predicting Employee Attitudes and Organizational Citizenship Behavior” Journal of Organizational Behavior, 25(4): 439-459.
 • Vandewalle, D., Van Dyne, L., ve Kostova, T. (1995). “Psychological Ownership: An Empirical examination of Its Consequences”, Group & Organization Management, 20(2): 210-226.
 • Zahra, S.A.; Neubaum, D.O., Ve Huse, M.; (2000), “Entrepreneurship in Mesium-Size Companies: Exploring The Effects of Ownership and Governance Systems”, Journal of Management, 26 (5), ss. 947-976.
 • Zahra, S.A; (1991). “Predictors and Financial Outcomes of Corporate Entrepreneurship: An Exploratory Study”, Journal of Business Venturuing, 6 (4), ss. 259-285.
Year 2017, Volume: 6 Issue: 2, 158 - 176, 20.12.2017

Abstract

References

 • Ağca V., Yörük D. (2006). “Bağımsız Girişimcilik ve İç Girişimcilik Arasındaki Farklar: Kavramsal Bir Çerçeve”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, C:8, Sayı:2: 155-173, 2006.
 • Ağca, V., & Kurt, M. (2007). “Intrapreneurship and Its Deta Conceptual Framework” Erciyes Universty. Journal of Faculty Economics and Administrative Sciences, 29, 83-112.
 • Ağça, Veysel, Yörük, D. (2006). “Bağımsız Girişimcilik ve İç Girişimcilik Arasındaki Farklar: Kavramsal Bir Çerçeve”. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006). SS: 155-167
 • Akgemici, T. (2008) Stratejik Yönetim, (Yenilenmiş İkinci baskı). Gazi kitabevi: Ankara
 • Antoncic, B. ve Hisrich, R.D., (2001). “Intrapreneurship: Construct Refinement and Cross-Cultural Validation”, Journal of Business Venturing, 16 (5), ss. 495-527.
 • Aslan, N. (2005). Dünya Ekonomisinde Gelişmeler: Küreselleşme, Ekonomik Entegrasyon Küresel ve Bölgesel Yaklaşım Osman Küçükahmetoğlu, Hamza Çeştepe, Şevket Tüylüoğlu (Ed.), (ss: 5–22), Ankara: Ekin Kitapevi.
 • Avey, J. B., Avolio, B. J., Crossley, C. D., ve Luthans, F (2009). “Psychologicalownership: Theoretical Extensions, Measurement and Relation to Work Outcomes” Journal of Organizational Behavior, 30(2), 173-191.
 • Balay, R. (2004). “Küreselleşme, Bilgi Toplumu ve Eğitim”. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(2): 61-82
 • Bayar, F. (2008). “Küreselleşme Kavramı ve Küreselleşme Sürecinde Türkiye”. Ekonomik Sorunlar Dergisi, (32): 25-44
 • Bozkurt, V. (2007). “Küreselleşme; Kavram, Gelişim ve Yaklaşımlar”. http://www.genbilim.com/content/view/1659/86/ (18/02/2012).
 • Dinçer, Ö. (2007). Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası. İstanbul: Alpha Basım Yayın ve Dağıtım Ltd. Şti.
 • Doğan, Ö. (2007). Teknoloji Yönetimi ve Küresel Rekabet. Bursa: Dora Yayınları.
 • Erat, V. ve Arap, İ. (2016). Dünyada ve Türkiye’de Bilim-İktidar İlişkisinin Evrimi, Ankara: Notabene Yayınları.
 • Erat, V. ve Arap, İ. (2017). Kalkınmadan Rekabete Türkiye’de Planlamanın Dönüşümü. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 1(18), 137-156.
 • Erdoğan, E. (2003). “Küreselleşen Dünyada Türkiye’nin Rolü ve Kırılgan Demokrasiyi Korumak”. http://www.urbanhobbit.net/PDF/kuresellesme.pdf (24.02.2012)
 • Etzioni, A. (1991). “The Socio-Economics of Property. In F. W. Rudmin (Ed.), To Have Possessions: A Hand Book on Ownership and Property”, Special Issue, Journal of Social Behavior and Personality, 6(6), 465-468.
 • Etzioni, A. (1991). The Socio-Economics of Property. In F. W. Rudmin (Ed.), To Have Possessions: A Hand Book on Ownership and Property. Special Issue, Journal of Social Behavior and Personality, 6(6), 465-468.
 • Gürpınar, K., & Döven, S. (2007). “Stratejik yönetim perspektifinden Türk mobilya sektörünün rekabet durumunun analizi”. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi 9(1) 173-190.
 • H. Ateş, F, Batuk, (2007). Toplam Kalite Yönetimi.http://www.hkmo.org.tr/
 • Hornsby, J.S., Kuratko, D.F. Ve Zahra, S.A. (2002). “Middle Managers’ Perception of The Internal Environment For Corporate Entrepreneurship: Assessing A Measurement Scale”, Journal of Business Venturing, 17 (3), ss. 253-273.
 • Hostager, T.J.; Neil, T.C., Decker, R.L., Ve Lorentz, R.D.; (1998), “Seeing Environmental Opportunities: Effects of Intrapreneurial Ability, Efficacy, Motivation and Desirability”, Journal of Organizational Change Management, 11 (1), ss. 11-25
 • Ishakawa, Kauro. (1997). Toplam Kalite Kontrol, 2. Baskı Çeviren: Kalder. Yayın No: 7, İstanbul.
 • Işık, M. ve Zincirkıran, M. (2016). “Kurumsal itibar algısının iş tatminine etkisinde örgütsel özdeşleşmenin aracı rolü: Doğu Anadolu Bölgesi üniversiteler üzerinde bir uygulama”. İşletme Araştırmaları Dergisi. 8 (3). 89-106.
 • Jones, G.R., Ve Butler, J.E.; (1992), “Managing Internal Corporate Entrepreneurship: An Agency Theory Perspective”, Journal of Management,18 (4), ss. 733-749.
 • Knıght, G.; (1997), “Cross-Cultural Reliability and Validiryof A Scale To Measure Firm Entrepreneurial Orientation”, Journal of Business Venturing, 12 (3), ss. 213-225
 • Köse, Ö. (2003). “Küreselleşme Sürecinde Devletin Yapısal ve İşlevsel Dönüşümü”. Sayıştay Dergisi, 49, 3-46.
 • Kuratko, D.F.; Montagno, R.V., Ve Hornsby, J.S.; (1990), “Developing An Intrapreneurial Assessment Instrument for Effective Corporate Entrepreneurial Environment”, Strategic Management Journal,. 11 (5), ss. 49-58.
 • Küçük, O. (2016). Kalite Yönetimi Sınırsız İyileşme – EFQM Mükemmellik Modeli. 3. Baskı. Seçkin. Yayıncılık¸ ANKARA
 • Lumpkın, G.T., Ve Dess, G.G.; (1996), “Clarifying The Entrepreneurial Orientation Cunstruct and Linking It To Performance”, Academy of Management Review, 21 (1), ss. 135-172. MacMillan, I.C., ve George, R.; (1985), “Corporate Venturing: Challengess for Senior Manager”, Journal of Business Strategy, 5 (3), ss. 34-43.
 • Mayhew, M. G.,Ashkanasy, N. M., Bramble, T., ve Gardner, J. (2007) “A study of the antecedents and consequences of psychological ownership in organizational settings”, TheJournal of social psychology, 147(5), 477-500. Pierce, J. L., Kostova, T., ve Dirks, K. T. (2003). “The State of Psychological Ownership: Integrating and Extending A Century of Research”, Review of general psychology, 7(1): 84.
 • Pierce, J. L., ve Furo, C. A. (1991). “Employee Ownership: Implications for Management”, Organizational Dynamics, 18(3): 32-43.
 • Pierce, J. L.,Kostova, T., ve Dirks, K. T. (2001) “Toward A Theory of Psychological Ownership in Organizations” Academy of Management Review, 26(2): 298-310.
 • Pierce, J. L.,Kostova, T., ve Dirks, K. T. (2001) “Toward A Theory of Psychological Ownership in Organizations”, Academy of Management Review, 26(2): 298-310.
 • Pierce, J. L.,O'driscoll, M. P., ve Coghlan, A. M. (2004) “Work Environment Structure And Psychological Ownership: The Mediating Effects Of Control”, The Journal of Social Psychology, 144(5): 507-534.
 • Pierce, J. L.,Rubenfeld, S. A., ve Morgan, S. (1991) “Employee Ownership: A Conceptual Model of Process and Effects” Academy of Management Review, 16(1): 121-144.
 • Rekabet Derneği, Rekabet Nedir? http://www.rekabetdernegi.org/rekabethakkinda.htm#rekabet nedir
 • resimler/ekler/CHUD_2b1cd168ec62844_ek.doc
 • Saruhan, S. C. Ve Yıldız, M. L. (2009). Çağdaş Yönetim Teknikleri. İstanbul: Beta yayınları.
 • Seymen, O.A., Bolat, T. (2005). Küreselleşme Olgusuna Kavramsal Bir Bakış, Küreselleşme ve Çok uluslu İşletmecilik (ss. 3-31). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
 • Stopford, J.M., Ve Baden-Fuller, C.W.F. (1994). “Creating Corporate Entrepreneurship”, Strategic Management Journal, 15 (7), ss. 521-536.
 • TEKİN, M. (1999). Toplam Kalite Yönetimi. Konya: Kuzucular Ofset.
 • Uçar, Z. (2017). Psikolojik Sahiplenme: Örgütsel Alana İlişkin Bir Model Önerisi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 32(1).
 • Van Dyne, L.,ve Pierce, J. L. (2004) “Psychological Ownership and Feelings of Possession: Three Field Studies Predicting Employee Attitudes and Organizational Citizenship Behavior” Journal of Organizational Behavior, 25(4): 439-459.
 • Vandewalle, D., Van Dyne, L., ve Kostova, T. (1995). “Psychological Ownership: An Empirical examination of Its Consequences”, Group & Organization Management, 20(2): 210-226.
 • Zahra, S.A.; Neubaum, D.O., Ve Huse, M.; (2000), “Entrepreneurship in Mesium-Size Companies: Exploring The Effects of Ownership and Governance Systems”, Journal of Management, 26 (5), ss. 947-976.
 • Zahra, S.A; (1991). “Predictors and Financial Outcomes of Corporate Entrepreneurship: An Exploratory Study”, Journal of Business Venturuing, 6 (4), ss. 259-285.
There are 46 citations in total.

Details

Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Zeki Uçar

Mehmet Akif Erçelik

Publication Date December 20, 2017
Published in Issue Year 2017 Volume: 6 Issue: 2

Cite

APA Uçar, Z., & Erçelik, M. A. (2017). Küreselleşme Bağlamında Başarılı Bir Toplam Kalite Yönetimi İçin Psikolojik Sahiplenme ve İç Girişimciliğin Rolü: Kuramsal Bir Analiz. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(2), 158-176.
AMA Uçar Z, Erçelik MA. Küreselleşme Bağlamında Başarılı Bir Toplam Kalite Yönetimi İçin Psikolojik Sahiplenme ve İç Girişimciliğin Rolü: Kuramsal Bir Analiz. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. December 2017;6(2):158-176.
Chicago Uçar, Zeki, and Mehmet Akif Erçelik. “Küreselleşme Bağlamında Başarılı Bir Toplam Kalite Yönetimi İçin Psikolojik Sahiplenme Ve İç Girişimciliğin Rolü: Kuramsal Bir Analiz”. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6, no. 2 (December 2017): 158-76.
EndNote Uçar Z, Erçelik MA (December 1, 2017) Küreselleşme Bağlamında Başarılı Bir Toplam Kalite Yönetimi İçin Psikolojik Sahiplenme ve İç Girişimciliğin Rolü: Kuramsal Bir Analiz. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 2 158–176.
IEEE Z. Uçar and M. A. Erçelik, “Küreselleşme Bağlamında Başarılı Bir Toplam Kalite Yönetimi İçin Psikolojik Sahiplenme ve İç Girişimciliğin Rolü: Kuramsal Bir Analiz”, Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 6, no. 2, pp. 158–176, 2017.
ISNAD Uçar, Zeki - Erçelik, Mehmet Akif. “Küreselleşme Bağlamında Başarılı Bir Toplam Kalite Yönetimi İçin Psikolojik Sahiplenme Ve İç Girişimciliğin Rolü: Kuramsal Bir Analiz”. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6/2 (December 2017), 158-176.
JAMA Uçar Z, Erçelik MA. Küreselleşme Bağlamında Başarılı Bir Toplam Kalite Yönetimi İçin Psikolojik Sahiplenme ve İç Girişimciliğin Rolü: Kuramsal Bir Analiz. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2017;6:158–176.
MLA Uçar, Zeki and Mehmet Akif Erçelik. “Küreselleşme Bağlamında Başarılı Bir Toplam Kalite Yönetimi İçin Psikolojik Sahiplenme Ve İç Girişimciliğin Rolü: Kuramsal Bir Analiz”. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 6, no. 2, 2017, pp. 158-76.
Vancouver Uçar Z, Erçelik MA. Küreselleşme Bağlamında Başarılı Bir Toplam Kalite Yönetimi İçin Psikolojik Sahiplenme ve İç Girişimciliğin Rolü: Kuramsal Bir Analiz. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2017;6(2):158-76.

downloaddownloaddownloaddownload  download  download       download     download      download download    download  download download download downloaddownload