Writing Rules


YAZIM KURALLARI

1. YAZARLAR İÇİN;

Dergiye gönderilen makaleler aşağıdaki özellikleri taşıyan çalışmalar olmalıdır.

Özgün bilimsel bulgular içeren araştırma çalışmaları,
Uygulama örneklerini bilimsel bir yaklaşımla aktaran çalışmalar,
Belirli bir konuda, önemli gelişmeleri kapsamlı olarak değerlendiren derleme çalışmalar şeklinde olmalıdır.

2. MAKALENİN SİSTEME YÜKLENMESİ;

Makaleler elektronik olarak https://dergipark.org.tr/tr/journal/4131/submission/step/manuscript/new adresinden sisteme yüklenmelidir.

Bu makaleler, başka hiçbir yerde yayınlanamaz ve yayın kurulunun izni olmaksızın bildiri olarak sunulamaz. Makalenin tümü ya da bir bölümü kaynak gösterilmeden hiçbir yerde kullanılamaz. Makaledeki yazarlar isim sırası konusunda ortak görüş bildirmek zorundadırlar.

3. YAZIM KURALARI

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Dergisi (BTK Dergi), APA 7 atıf sisteminin yazım kurallarını kullanmakta ve çalışmaların bu formata uygun hazırlanmasını talep etmektedir. Temel hususlar aşağıda verilmiş olup örneği bulunmayan kaynaklara APA 7 resmî sitesinden (https://apastyle.apa.org/) ulaşılmalıdır.

Başlık:
Makale başlığı, içerikle uyumlu ve içeriği en iyi şekilde ifade etmelidir. Ana başlık, sayfa ortasında bütün harfleri büyük olacak şekilde 14 punto büyüklüğünde koyu renk olmalıdır. İkincil başlıklar sola dayalı, kelimelerin ilk harfi büyük ve koyu renkli olmalıdır. Üçüncül başlıklar sola dayalı italik yazılmalıdır. Makalede giriş ve sonuç bölümleri dışındaki bölümler numaralandırılarak düzenlenmelidir.

Yazar Adı:
Yazarla ilgili bilgiler başvuru sırasında Makale Yönetim Sistemi’nde ilgili alanlara yazılmalı, makale dosyasında yazara ait bilgiler bulunmamalıdır.

Özet:
İngilizce ve Türkçe özetler konuyu kısa ve öz biçimde ifade etmelidir. Kelimeler 200-250 aralığında olmalı ve 10 punto ile yazılmalıdır. Özette çalışmanın amacı, yöntemi ve sonuçları yer almalıdır. Özetin altına en fazla beş kelime olacak şekilde makalenin içeriğiyle uyumlu ve kapsayıcı anahtar kelimelere yer verilmelidir.

Sayfa Düzeni:
Makaleler, öz/abstract ve kaynakça dâhil 30 sayfayı geçmemelidir. Makale metni, Times New Roman yazı tipinde 12 punto, 1,5 satır aralığıyla yazılmalıdır. Paragraflardan önce ve sonra 0.6 nk boşluk bırakılmalı, girinti sağdan ve soldan 0 olmalıdır. Paragraf başlarında tab tuşu, paragraf aralarında enter tuşu kullanılmamalıdır. Kenar boşlukları sağdan ve soldan 2,5 cm; alttan ve üstten 2,5 cm olmalıdır.

Metin İçi Kaynak Gösterme:

a) Dipnot kullanmaktan mümkün olduğunca kaçınılmalı yalnızca gerekli durumlarda dipnot verilmelidir.
b) Alıntılar tırnak içinde verilmelidir. 40 kelimeden az alıntılar metin içinde, daha uzun alıntılar ise satırın sağından ve solundan 1,5 cm içeride, blok hâlinde ve 1,15 satır aralığıyla 11 punto yazılmalıdır.
c) Tek yazarlı alıntılar metin içinde (Yılmaz, 2015, s. 288) şeklinde olmalıdır.
d) Alıntıya birden çok kaynak gösterilmesi durumunda, parantez içinde, en eski tarihli olandan yeni olana doğru, birbirinden noktalı virgülle ayrılarak sıralanır. Örn. (Öztürk, 1996; Çetin, 2019 ve Yiğit, 2020).
e) Yazarın aynı yıl yayımlanmış birden fazla yayını olması halinde (Yılmaz, 2019a, s. 56) ve (Yılmaz, 2019b, s. 23) şeklinde gösterilmelidir.
f) İki yazarlı gösterimde her iki yazarın soyadı yazılır. Türkçe kaynaklarda “ve” bağlacı ile yabancı dilde yazılan kaynaklarda ise “and” bağlacı ile kullanılmalıdır. Örn. (Yılmaz ve Çetin, 2016, s.12).
g) İkiden fazla yazarlı kaynaklarda, birinci yazarın soyadından sonra “vd.” kısaltması kullanılmalıdır. Örn. (Yılmaz vd., 2006, s. 89).
h) Aktarılan bir kaynağa atıf yapılırken hem kaynağın kendisi hem de araştırmacının aktardığı kaynak verilmelidir. Örn. (Yılmaz, 2011, s.74’den akt. Öztürk, 2016, s. 88).
i) Yazarın adı metinde cümle içinde geçiyorsa parantez içinde tarih ve sayfa numarasının belirtilmesi yeterlidir. Örn.: Yılmaz’a (2019, s. 23) göre veya Yılmaz’a göre … (2019, s. 23).

4. KAYNAKÇA

Kaynaklar, Times New Roman yazı tipinde, 12 punto büyüklüğünde 1,15 satır aralığında, ilk satır sola dayalı olmalıdır. Kitap, kitap bölümü, makale çalışmalarında varsa DOİ numarası eklenmelidir.

a) Makale Kaynakları:
Bir dergi makalesinin DOI’si varsa kaynakçaya eklenmelidir. Dergi makalesinin DOI’si yoksa URL'si kaynakçanın sonuna eklenmelidir.
Yazarın soyadı, Yazarın Adının Baş Harfi. (Yıl). Makalenin başlığı. Süreli Yayının Adı, Cilt (Süreli yayının sayısı), Sayfa aralığı. http://doi.org/xx.xxxxxxxxxx

b) Kitap Kaynakları:
Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi (Yıl). Kitabın adı (Baskı Sayısı). Yayınevi. şeklinde yazılmalıdır. İki yazar olması durumunda “ve” bağlacı kullanılarak yazılmalıdır.

c) Çeviri Kitaplar:
Yazarının soyadı, Adının baş harfi. (Yıl). Kitabın adı (Baskı sayısı). (Çevirmenin adının baş harfi. Çevirmenin soyadı, Çev.). Yayınevi. (Orijinal eserin yayın tarihi) şeklinde yazılmalıdır.

d) Editörlü Kitaplar:
Editörün soyadı, editörün adının baş harfi. (Ed.). (Yıl). Kitabın adı (Baskı sayısı). Yayınevi. şeklinde yazılmalıdır.

e) Editörlü Kitapta Bölüm:
Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Kitap bölümünün adı. Editörün adının baş harfi. Editörün soyadı (Ed.), Kitabın adı (Baskı sayısı, Sayfa aralığı) içinde. Yayınevi. şeklinde yazılmalıdır.

f) İnternet Kaynakları:
Yazar Soyadı, Adının baş harfi veya Grup adı. (Yıl, Ay Gün). Çalışmanın başlığı. İnternet sitesinin adı. URL adresi şeklinde gösterilmelidir. Bir sayfanın içeriği zaman içinde değişmek üzere tasarlanmışsa ve arşivlenmiyorsa referansa "URL ... adresinden 11 Kasım 2021 tarihinde erişildi" şeklinde bir erişim tarihi eklenmelidir.

g) Resmî Yayın Kaynakları:
Resmî Yayını Basan Kurumun Adı. (Yıl). Raporun adı (Yayın no.). İnternet adresi. şeklinde verilmelidir.

h) Konferans/Sunum Kaynakları:
Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl, Gün, Ay). Çalışma adı [Sözlü sunum/Poster sunumu]. Bilimsel Toplantının Adı, Toplantının gerçekleştiği şehir, Ülke. şeklinde verilmelidir.

i) Tezler:
Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Tezin başlığı [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi / Yayımlanmamış doktora tezi]. Üniversitenin adı.
Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Tezin başlığı [Yüksek lisans tezi / Doktora tezi, Üniversitenin adı]. Yayımlanan veritabanı/İnternet adresi

j) Sözlükler:
Yazarın soyadı, Adının baş harfi. (Yıl). Sözlüğün adı. Yayınevi.