Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

5E Öğrenme Döngüsü ve Çoklu Zekâ Kuramının 9. Sınıf Öğrencilerinin Kimyasal Özellikler Ünitesi Üzerindeki Başarılarına, Kimya Dersine Olan Tutumlarına ve Motivasyonlarına Etkisi

Year 2020, Volume 9, Issue 3, 612 - 644, 05.10.2020

Abstract

Bu çalışmanın amacı 5E öğrenme döngüsü modeli ve çoklu zekâ kuramını temelli öğretimlerin öğrencilerin kimyasal özellikler ünitesinin kavramları üzerindeki başarılarına, hatırlama düzeylerine, kimya dersine karşı tutumlarına ve kimya öğrenmeye yönelik motivasyon bileşenlerine etkisini geleneksel öğretim metodu ile karşılaştırmalı olarak araştırmaktır. Araştırma 151 (69 erkek, 82 kız) dokuzuncu sınıf öğrencisi ile yürütülmüştür. Araştırmada eşit olmayan kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Çalışmada veri toplama araçları olarak, uygulama öncesi ve sonrasında öğrencilere kimyasal özellikler başarı testi, kimyaya yönelik tutum ölçeği ve kimya motivasyon ölçeği uygulanmıştır. Tanımlayıcı ve çıkarımsal istatistiksel analiz ile araştırmanın verileri çözümlenmiştir. Araştırmanın sonuçları, 5E öğrenme döngüsü ve çoklu zekâ teoremi temelli öğretimin öğrencilerin kimyasal özellikler ünitesi kavramları üzerine başarına, hatırlama düzeylerine, kendilerinin kimyaya olan tutum ve kimyayı öğrenmeye yönelik bazı motivasyon bileşenlerini bakımından geleneksel öğretim metoduna kıyasla daha etkili olduğunu göstermiştir. Öğrencilerin kaygı ve öz-yeterlilik ortalamaları bakımından ise gruplar arasında herhangi bir farklılık yoktur. Çalışmanın bulguları ve önerileri tartışılmıştır.

References

 • Abdi, A. (2014). The effect of inquiry-based learning method on students’ academic achievement in science course. Universal Journal of Educational Research, 2(1), 37-41.
 • Aggul, Yalcın, F.A. & Bayrakceken, S. (2010). The effect of 5E learning model on pre- service science teachers’ achievement of acids-bases subject. International Online Journal of Educational Sciences, 2(2), 508-531.
 • Akbas, A. & Kan, A. (2007). Affective factors that influence chemistry achievement (Motivation and Anxiety) and the power of these factors to predict chemistry achievement-II. Journal of Turkish Science Education, 4(1), 10-19.
 • Akkus, H. Kadayifci, H., Atasoy, B., & Geban, O. (2003). Effectiveness of instruction based on constructivist approach on understanding chemical equilibrium concepts. Research in Science and Technological Education, 21(2), 209-227.
 • Ajaja, O.P. & Eravwoke, U.O. (2012). Effects of 5E learning cycle on student’s achievement in biology and chemistry. Cypriot Journals of Educational Sciences, 7(3), 244-262.
 • Akar, E. (2005). Asit ve baz kavramlarının anlaşılmasında 5E öğretim modelinin etkisi [Effectiveness of 5E learning cycle model on students' understanding of acid-base concepts]. Master Thesis, Middle East Technical University, Ankara, Turkey.
 • Arroyo, A. A., Rhoad, R., & Drew, P. (1999). Meeting diverse student needs in urban schools: Research-based recommendations for school personnel. Preventing School Failure: Alternative Education for Children and Youth, 43(4), 145-153. Doi:10.1080/10459889909604990.
 • Ascı, Z. & Demircioglu, H. (2002, Eylül). Çoklu zekâ teorisine göre geliştirilen ekoloji ünitesinin 9. sınıf öğrencilerinin ekoloji başarısına ve tutumuna olan etkisi [The effect of the ecology unit developed according to multiple intelligence theory on of 9th grade students’ success and attitude]. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulmuştur, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Atasoy, B., Genç, E., Kadayıfçı, H., & Akkuş, H. (2007). 7. sınıf öğrencilerinin fiziksel ve kimyasal değişmeler konusunu anlamalarında işbirlikli öğrenmenin etkisi [The effect of cooperative learning to grade 7 students’ understanding of physical and chemical changes topic]. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 12-21.
 • Azar, A., Presley, A. I., & Balkaya, Ö. (2003). Çoklu zekâ kuramına dayalı öğretimin başarı, tutum, hatırlama ve bilişsel süreç becerilerine etkisi [Effect of multiple intelligence theory-based instruction on achievement, attitude, retention, and process skills]. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 45-54.
 • Azar, A., Presley, A. I., & Balkaya, Ö. (2006). Çoklu zekâ kuramı temelli öğretimin öğrencilerin başarı, tutum, hatırlama ve bilişsel süreç becerilerine etkileri [Effect of multiple intelligence theory-based instruction on students' achievement, attitude, retention, and process skills]. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 67-75.
 • Balım, A. G. (2006). Fen konularının çoklu zekâ kuramına dayalı öğretiminin öğrencilerin başarılarına ve kalıcılığına etkisi [The effect of teaching science subjects based on multiple intelligence theory on the students' success and permanence]. Eurasian Journal of Educational Research (EJER), 23, 10-19.
 • Baragona, M. (2009). Multiple intelligences and alternative teaching strategies: The effects on student academic achievement, conceptual understanding and attitude. Doctorate Dissertation, University of Mississippi, Mississippi, USA.
 • Basheer, A., Kortam, N., Zahran, N., Hofestein, A., & Hugerat, M. (2018). Misconceptions among middle school students regarding the conservation of mass during combustion. EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 14(7), 3109-3122. doi: 10.29333/ejmste/91664.
 • Bektas, O. (2011). The effect of 5E learning cycle model on tenth grade students’ understanding in the particulate nature of matter, epistemological beliefs. Doctorate Dissertation, Middle East Technical University, Ankara, Turkey.
 • Bellflower, J. B. (2008). A case study on the perceived benefits of Multiple Intelligence instruction: Examining its impact on student learning. Doctorate Dissertation, Fielding Graduate University, California, USA.
 • Bilgin-Koken, E. (2006). The effect of multiple intelligences-based instruction on ninth grades chemistry achievement and attitudes toward chemistry. Master Thesis. Middle East Technical University. Ankara, Turkey.
 • Brown, A. L. (1994). The advancement of learning. Educational Researcher, 23(8), 4-12.
 • Bybee, R. W. & Landes, N. M. (1990). Science for life & living: An elementary school science program from the biological sciences curriculum study. The American Biology Teacher, 52(2), 92-98.
 • Bybee R. W. (1997), Achieving scientific literacy: from purposes to practices, Portsmouth, NH, Heinmann Publishing.
 • Bybee, R. W., Taylor, J. A., Gardner A., Scotter, P. V., Powell, J. C., Westbrook, A., & Landes, N. (2006). The BSCS 5E instructional model: Origins, effectiveness and applications. Colorado Springs: BSCS.
 • Campbell, B. (1991). Multiple intelligences in the classroom. Context Quarterly, 27, 12-15.
 • Campbell, L. & Campbell, B. (1999). Multiple intelligences and student achievement Success stories from six schools. Alexandria, VA.: Association for Supervision and Curriculum Development.
 • Campbell, M. (2006). The effects of the 5e learning cycle model on students’ understanding of force and motion concepts. Master’s Thesis. University of Central Florida, Florida, USA
 • Cetin-Dindar, A. & Geban, O. (2011). Development of a three-tier test to assess high school students’ understanding of acids and bases. Procedia Social and Behavioral Sciences. 15, 600–604.
 • Cetin-Dindar, A. (2012). The effect of 5E learning cycle model on eleventh grade students’ conceptual understanding of acids and bases concepts and motivation to learn chemistry. Doctorate Dissertation, Middle East Technical University, Ankara, Turkey.
 • Cetin-Dindar, A. & Geban, O. (2015). Fen Bilimleri Motivasyon Anketi’nin Türkçeye ve Kimyaya Uyarlanması: Geçerlilik Çalışması. [Adaptation of the science motivation scale into Turkish and chemistry: analysis of validity]. PEGEM Eğitim ve Öğretim Dergisi, 5(1), 15-34.
 • Cetin-Dindar, A. (2016). Student Motivation in Constructivist Learning Environment. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 12(2), 233-247. doi: 10.12973/eurasia.2016.1399a
 • Cetin-Dindar, A. & Geban, O. (2017). Conceptual understanding of acids and bases concepts and motivation to learn chemistry. The Journal of Educational Research, 110(1), 85-97. doi: 10.1080/00220671.2015.1039422 Cigdemoglu, C. (2012). Effectiveness of context-based approach through 5E learning cycle model on students’ understanding of chemical reactions and energy concepts, and their motivation to learn chemistry. Doctoral Dissertation, Middle East Technical University, Ankara, Turkey.
 • Chittleborough, G., Treagust, D. F., & Mocerino, M. (2002). Constraints to the development of first year university chemistry students' mental models of chemical phenomena. In A. Bunker & G. Swan (Eds.), Focusing on the student (pp. 43-50) Perth, WA: Professional Development @ Learning Development Services.
 • Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.) Hillsdale NJ: Erlbaum.
 • De Jong, O. & Taber, K. S. (2007). Teaching and learning the many faces of chemistry. In S. K. Abell & N. G. Lederman (Eds.), Handbook of research on science education (pp. 631-652). Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Demirkan Ö. & Saracoglu, G. (2016). Anadolu lisesi öğretmenlerinin derslerde kullandıkları öğretim yöntem ve tekniklerine ilişkin görüşleri [Views of Anatolian high school teachers about teaching methods and techniques they use in class]. The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences, 2(1), 1-11.
 • Douglas, O., Burton, Smith, K., & Reese-Durham, N. (2008). The effects of the multiple intelligence teaching strategy on the academic achievement of eighth grade math students. Journal of Instructional Psychology, 35(2), 182-187.
 • Duit, R., & Treagust, D. F. (1998). Learning in science- from behaviorism towards social constructivism and beyond. In B. Fraser and K. Tobin (Eds.), International handbook of science education, Part 1. (pp. 3-25). Dordrecht, The Netherlands: Kluwer.
 • Ekici, F. (2007). Yapılandırmacı yaklaşıma uygun 5E öğrenme döngüsüne göre hazırlanan ders materyalinin ise 3. sınıf öğrencilerinin yükseltgenme indirgenme tepkimeleri ve elektrokimya konularını anlamalarına etkisi. [The effect of instructional material designed according to 5E learning cycle which is based on constructivist approach on 11th grade students’ understanding of redox reactions and electrochemistry]. Master Thesis. Gazi University, Ankara, Turkey.
 • Ekiz-Kiran, B., Kutucu, E. S., Tarkin-Celikkiran, A., & Tuysuz, M. (2018). Kimya öğretmen adaylarının kimyasal dengeye ilişkin zihinsel modelleri. [Pre-service chemistry teachers’ mental models on chemical equilibrium]. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 1081-1115. doi:10.23891/efdyyu.2018.97.
 • Ergin, İ., Kanlı, U., & Unsal, Y. (2008). An example for the effect of 5E model on the academic success and attitude levels of students’: “Inclined Projectile Motion”. Türk Fen Eğitimi Dergisi (TUFED), 5(3), 47-59.
 • Fraenkel, J. R. & Wallen, N. E. (2009). How to design and evaluate research in education (7th ed.). New York: Mc Graw–Hill.
 • Gardner, H. (1993). Multiple intelligences: The theory in practice. NY: Basic Books.
 • Gardner, H. (2011). Frames of mind: The theory of multiple intelligences. New York, NY: Basic Books.
 • Geban, Ö., Ertepınar, H., Yılmaz, G., Altın, A., & Şahbaz, F. (1994). Bilgisayar destekli eğitimin öğrencilerin fen bilgisi başarılarına ve fen bilgisi ilgilerine etkisi [The effect of computer assisted education on students' science achievements and science interests]. I. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu: Bildiri Özetleri Kitabı, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 1-2.
 • Glynn, S. M., & Koballa, T. R. Jr. (2006). Motivation to learn in college science. In J.J. Mintzes & W.H. Leonard (Eds.), Handbook of college science teaching (pp. 25–32). Arlington, VA: National Science Teachers Association Press.
 • Goodnough, K. (2001). Multiple intelligences theory: a framework for personalizing science curricula. School Science & Mathematics, 101(4), 180- 193.
 • Govender, S. (2015). Students perceptions of teaching methods used at South African higher education institutions. South African Journal of Higher Education, 29(3), 23-41. doi: 10.20853/29-3-486.
 • Gurcay, D. (2003). The effect of multiple intelligences-based instruction on students' physics achievement. Doctorate Dissertation, Middle East Technical University, Ankara, Turkey.
 • Gurcay, E., & Ferah, H. O. (2017). The effects of multiple intelligences based instruction on students’ physics achievement and attitudes. Journal of Baltic Science Education, 16(5), 666-677.
 • Hanson, R., Twumasi, A. K., Aryeetey, C., Sam, A., & Adukpo, G. (2016). Secondary school students’ conceptual understanding of physical and chemical changes. Asian Journal of Education and Training, 2(2), 44-52. doi:10.20448/journal.522/2016.2.2/522.2.44.52.
 • Jansoon, N., Coll, R. K., & Somsook, E. (2009). Understanding mental models of dilution in Thai students. International Journal of Environmental & Science Education, 4(2), 147- 168.
 • Karplus, R., & Thier, H. (1967). A new look at elementary school science. Chicago: Rand-McNally.
 • Kayıran, B. K., & Iflazoğlu, A. (2007). Çoklu zekâ kuramı destekli kubaşık öğrenme yönteminin Türkçe dersine ilişkin tutuma ve okuduğunu anlama başarısına etkisi [The effect of the cooperative learning method supported by multiple intelligence theory on the attitude towards Turkish lesson and the success of reading comprehension]. Eurasian Journal of Educational Research, 29, 129-141.
 • Kılavuz, Y. (2005). The effects of 5E learning cycle model based on constructivist theory on tenth grade students’ understanding of acid-base concepts. Master Thesis, Middle East Technical University, Ankara Turkey.
 • Kocakaya, S. (2011). An educational dilemma: Are educational experiments working? Educational Research and Reviews. 6(1), 110-123.
 • Koksal, M., & Yel, M. (2007). The effect of multiple intelligences theory-based instruction on attitudes towards the course, academic success, and permanence of teaching on the topic of "Respiratory Systems". Educational Sciences: Theory & Practice. 7, 231-239.
 • Kurey, M. M. (1991). The traditional and learning cycle approaches to performance in high school chemistry topics by students tested for Piagetian cognitive development. Doctorate Dissertation, Temple University, Philadelphia, USA.
 • Lawson, A. E. (1988). A better way to teach biology. The American Biology Teacher, 50(5), 266-289.
 • Lehmann, K. (1996). Bad Chemistry. Dept of Chemistry, Princeton University, NJ.
 • Levin, J., & Nolan, J. (2007) Principles of classroom management: A professional decision-making model (5th ed.). Boston: Allyn & Bacon.
 • Lindvall, R. (1995). Addressing multiple intelligences and learning styles: Creating active learners. Doctorate Dissertation, Saint Xavier University, Chicago, USA.
 • Lin, J. L., Cheng, M. F., Lin, S. Y., Chang, J. Y., Chang, Y. C., Li, H. W., & Lin. D. M. (2017). The effects of combining inquiry-based teaching with science magic on the learning outcomes of a friction unit. Journal of Baltic Science Education, 16(2), 218-227.
 • Mayers, A. (2013). Introduction to statistics and SPSS in Psychology. Pearson Education Limited
 • Morgan, G. (2006). Images of organizations. Thousand oaks. Sage Publications, Inc.
 • Naz, I. (2019). Effect of multiple intelligences’ teaching on academic achievement of high achievers in science at elementary level. Journal of Science Education, 1(2), 15-29.
 • Nieswandt, M. (2007). Student affect and conceptual understanding in learning chemistry. Journal of Research in Science Teaching, 44(7), 908-937. doi: 10.1002/tea.20169.
 • O’Connell, K. (2009). Investigation of Gardner’s theory of multiple intelligence interrelate with student engagement and motivation on urban middle school youth. Doctorate Dissertation, Walden University, Minnesota, USA.
 • OECD (2007). Understanding the brain: The birth of a learning science, OECD Publishing, Paris. https://doi.org/10.1787/9789264029132-en.
 • Ongoren, H., & Sahin, A. (2008). Çoklu zekâ kuramı tabanlı öğretimin öğrencilerin fen bilgisi başarılarına etkileri [Effects of multiple ıntelligence theory based ınstruction on students’ science achievement]. Pamukkale University Education Faculty Journal, 1(23), 24-35.
 • Osborne, J., Simon, S., & Collins, S. (2003). Attitudes toward science: A review of the literature and its implications. International Journal of Science Education, 25(9), 1049-1079.
 • Ozdemir, P. (2002). Çoklu zekâ kuramı tabanlı öğretim yönteminin öğrencilerin canlılar çeşitlidir ünitesini anlamaları üzerine etkisi [The effects of instructional strategies based on the principles of multiple intelligence theory on understanding of "diversity of living things”]. Master Thesis. Middle East Technical University, Ankara, Turkey.
 • Ozdemir, P., Guneysu, S., & Tekkaya, C. (2006). Enhancing learning through multiple intelligences. Journal of Biological Education, 40(2), 74-78.
 • Pabuccu, A., & Geban, Ö. (2015). 5E öğrenme döngüsüne göre düzenlenmiş uygulamaların asit-baz konusundaki kavram yanılgılarına etkisi [Effects of 5E learning cycle instruction on misconceptions on acid-base concepts]. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 191-206.
 • Pabuccu, P. (2008). Improving 11th grade students' understanding of acid-base concepts by using 5E learning cycle model. Doctorate Dissertation, Middle East Technical University, Ankara, Turkey.
 • Pallant, J. (2005). SPSS survival manual: a step by step guide to data analysis using SPSS for windows (Version 12). 2nd ed. Maidenhead: Open University Press.
 • Pintrich, P. R. & Schunk, D. H. (2002). Motivation in education: Theory, research, and applications (2nd ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
 • Qarareh, A. O. (2012). The Effect of using the learning cycle method in teaching science on the educational achievement of the sixth graders. International Journal of Science Education, 4(2), 123-132.
 • Sadi, O., & Cakiroglu, J. (2010). Effects of 5E learning cycle on students’ human circulatory system achievement. Journal of Applied Biological Sciences, 4(3), 63-67.
 • Sahin, A., Ongoren, H., & Cokadar, H. (2010). Çoklu zekâ kuramı tabanlı öğretimin öğrencilerin fen bilgisine yönelik tutumlarına etkisi [Effect of instruction based on multiple intelligences theory on students’ attitudes towards science]. Education Sciences, 5(2), 431- 445.
 • Sanfeliz, M., & Stalzer, M. (2003). Science motivation in the multicultural classroom. The Science Teacher, 70(3), 64-66.
 • Sanger, M. J., & Greenbowe T. J. (1997). Students' misconceptions in electrochemistry regarding current flow in electrolyte solutions and the salt bridge. Journal of Chemical Education, 74(7), 819-823.
 • Schlenker, R. M., Blanke, R., & Mecca, P. (2007). Using the 5E learning cycle sequence with carbon dioxide. Science Activities, 44(3), 83-93.
 • Shearer, B. (2004). Multiple intelligences theory after 20 years. Teachers college record, 106, 2-16.
 • Sunar, S. (2013). The effect of context-based instruction integrated with learning cycle model on students’ achievement and retention related to states of matter subject. Doctorate Dissertation, Middle East Technical University, Ankara, Turkey.
 • Supasorn, S. (2015). Grade 12 students’ conceptual understanding and mental models of galvanic cells before and after learning by using small-scale experiments in conjunction with a model kit. Chemistry Education Research and Practice. 16, 393-407.
 • Supasorn, S., & Promarak, V. (2014). Implementation of 5E inquiry incorporated with analogy learning approach to enhance conceptual understanding of chemical reaction rate for grade 11 students. Chemistry Education Research and Practice, 16, 121-132. doi: 10.1039/C4RP00190G.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics, 5th ed. Boston, MA: Allyn and Bacon.
 • Taşçı, G., & Soylu, Y. M. (2015). Sınıf öğretmenlerinin fen öğretim programına yönelik görüşlerinin biyoloji konuları bakımından değerlendirilmesi: Erzincan örneği [Evaluation of classroom teachers' opinions on science curriculum in terms of biology subjects: Erzincan sample]. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 55-72. doi: 10.17556/jef.16985
 • Tasezen, S. S. (2005). Çoklu zekâ kuramına göre hazırlanan öğretim etkinliklerinin erişiye, kavram öğrenmeye ve tutuma etkisi. [The effects of educational instructions which are planned on the principle of multiple intelligence on achievement, conceptual learning and attitudes]. Master Thesis, Marmara University, İstanbul, Turkey.
 • Trowbridge, L. W., Bybee, R. W., & Powell, J. C. (2000). Teaching secondary school science, upper saddle river, NJ: Merrill / Prentice Hall.
 • Tuysuz, M. (2017). Çoklu zekâ kuramı ve kimya öğretimi uygulamaları [Multiple intelligence theory and chemistry teaching applications], In A. Ayas & M. Sozbilir (Eds.), Kimya öğretimi: Öğretmen eğitimcileri, öğretmenler ve öğretmen adayları için iyi uygulama örnekleri (2. Baskı). [Chemistry teaching: good practice examples for teacher educators, teachers and prospective teachers (2nd ed.)] (pp. 531-552). Ankara: Pegem Academy.
 • Ucak, E., Bag, H., & Usak, M. (2006). Enhancing learning through multiple ıntelligences in elementary science education. Journal of Baltic Science Education, 2(10), 61-69.
 • Uslu, F. (2005). Çoklu zekâ kuramına dayalı biyoloji öğretimin öğrencilerin başarı ve tutumuna etkisi [The effect of biology teaching based on multiple intelligence theory on students' success and attitude]. Doctorate Dissertation, Dokuz Eylul University, İzmir, Turkey.
 • Wares, A. (2013). An application of the theory of multiple intelligences in mathematics classrooms in the context of origami. International Journal of Mathematical Education in Science & Technology, 44(1), 122-¬131. doi:10.1080/0020739X.2012.662297.

The Effect of 5E Learning Cycle and Multiple Intelligence Approach on 9th Grade Students’ Achievement, Attitude, and Motivation toward Chemistry on Unit of Chemical Properties

Year 2020, Volume 9, Issue 3, 612 - 644, 05.10.2020

Abstract

This research was aimed to investigate the effectiveness of the based 5E learning cycle model (LCM) and Gardner's multiple intelligence theory instructions (MIT) on students’ achievement, retention level on the unit of chemical properties concepts, their attitude towards chemistry, and constructs of motivation to learn chemistry when compared with traditional instruction method (TIM). A total number of 151 ninth graders (69 male and 82 female) participated in the study. The research design was non-equivalent control group design as a type of quasi-experimental design. The chemical properties achievement test, attitude scale toward chemistry, and chemistry motivation questionnaire were applied to all groups before and after the application process. The descriptive and inferential statistics analysis was conducted to analyze the data of this investigation. The findings of the study depicted that the 5E LCM and MIT were positively effective than TIM regarding students’ achievement and retention level on unit of chemical properties concepts and their attitude toward chemistry and some constructs of motivation to learn chemistry. However, there were no differences between groups about mean of students’ self-efficacy and anxiety. Results and implications of the study were discussed.

References

 • Abdi, A. (2014). The effect of inquiry-based learning method on students’ academic achievement in science course. Universal Journal of Educational Research, 2(1), 37-41.
 • Aggul, Yalcın, F.A. & Bayrakceken, S. (2010). The effect of 5E learning model on pre- service science teachers’ achievement of acids-bases subject. International Online Journal of Educational Sciences, 2(2), 508-531.
 • Akbas, A. & Kan, A. (2007). Affective factors that influence chemistry achievement (Motivation and Anxiety) and the power of these factors to predict chemistry achievement-II. Journal of Turkish Science Education, 4(1), 10-19.
 • Akkus, H. Kadayifci, H., Atasoy, B., & Geban, O. (2003). Effectiveness of instruction based on constructivist approach on understanding chemical equilibrium concepts. Research in Science and Technological Education, 21(2), 209-227.
 • Ajaja, O.P. & Eravwoke, U.O. (2012). Effects of 5E learning cycle on student’s achievement in biology and chemistry. Cypriot Journals of Educational Sciences, 7(3), 244-262.
 • Akar, E. (2005). Asit ve baz kavramlarının anlaşılmasında 5E öğretim modelinin etkisi [Effectiveness of 5E learning cycle model on students' understanding of acid-base concepts]. Master Thesis, Middle East Technical University, Ankara, Turkey.
 • Arroyo, A. A., Rhoad, R., & Drew, P. (1999). Meeting diverse student needs in urban schools: Research-based recommendations for school personnel. Preventing School Failure: Alternative Education for Children and Youth, 43(4), 145-153. Doi:10.1080/10459889909604990.
 • Ascı, Z. & Demircioglu, H. (2002, Eylül). Çoklu zekâ teorisine göre geliştirilen ekoloji ünitesinin 9. sınıf öğrencilerinin ekoloji başarısına ve tutumuna olan etkisi [The effect of the ecology unit developed according to multiple intelligence theory on of 9th grade students’ success and attitude]. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulmuştur, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Atasoy, B., Genç, E., Kadayıfçı, H., & Akkuş, H. (2007). 7. sınıf öğrencilerinin fiziksel ve kimyasal değişmeler konusunu anlamalarında işbirlikli öğrenmenin etkisi [The effect of cooperative learning to grade 7 students’ understanding of physical and chemical changes topic]. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 12-21.
 • Azar, A., Presley, A. I., & Balkaya, Ö. (2003). Çoklu zekâ kuramına dayalı öğretimin başarı, tutum, hatırlama ve bilişsel süreç becerilerine etkisi [Effect of multiple intelligence theory-based instruction on achievement, attitude, retention, and process skills]. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 45-54.
 • Azar, A., Presley, A. I., & Balkaya, Ö. (2006). Çoklu zekâ kuramı temelli öğretimin öğrencilerin başarı, tutum, hatırlama ve bilişsel süreç becerilerine etkileri [Effect of multiple intelligence theory-based instruction on students' achievement, attitude, retention, and process skills]. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 67-75.
 • Balım, A. G. (2006). Fen konularının çoklu zekâ kuramına dayalı öğretiminin öğrencilerin başarılarına ve kalıcılığına etkisi [The effect of teaching science subjects based on multiple intelligence theory on the students' success and permanence]. Eurasian Journal of Educational Research (EJER), 23, 10-19.
 • Baragona, M. (2009). Multiple intelligences and alternative teaching strategies: The effects on student academic achievement, conceptual understanding and attitude. Doctorate Dissertation, University of Mississippi, Mississippi, USA.
 • Basheer, A., Kortam, N., Zahran, N., Hofestein, A., & Hugerat, M. (2018). Misconceptions among middle school students regarding the conservation of mass during combustion. EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 14(7), 3109-3122. doi: 10.29333/ejmste/91664.
 • Bektas, O. (2011). The effect of 5E learning cycle model on tenth grade students’ understanding in the particulate nature of matter, epistemological beliefs. Doctorate Dissertation, Middle East Technical University, Ankara, Turkey.
 • Bellflower, J. B. (2008). A case study on the perceived benefits of Multiple Intelligence instruction: Examining its impact on student learning. Doctorate Dissertation, Fielding Graduate University, California, USA.
 • Bilgin-Koken, E. (2006). The effect of multiple intelligences-based instruction on ninth grades chemistry achievement and attitudes toward chemistry. Master Thesis. Middle East Technical University. Ankara, Turkey.
 • Brown, A. L. (1994). The advancement of learning. Educational Researcher, 23(8), 4-12.
 • Bybee, R. W. & Landes, N. M. (1990). Science for life & living: An elementary school science program from the biological sciences curriculum study. The American Biology Teacher, 52(2), 92-98.
 • Bybee R. W. (1997), Achieving scientific literacy: from purposes to practices, Portsmouth, NH, Heinmann Publishing.
 • Bybee, R. W., Taylor, J. A., Gardner A., Scotter, P. V., Powell, J. C., Westbrook, A., & Landes, N. (2006). The BSCS 5E instructional model: Origins, effectiveness and applications. Colorado Springs: BSCS.
 • Campbell, B. (1991). Multiple intelligences in the classroom. Context Quarterly, 27, 12-15.
 • Campbell, L. & Campbell, B. (1999). Multiple intelligences and student achievement Success stories from six schools. Alexandria, VA.: Association for Supervision and Curriculum Development.
 • Campbell, M. (2006). The effects of the 5e learning cycle model on students’ understanding of force and motion concepts. Master’s Thesis. University of Central Florida, Florida, USA
 • Cetin-Dindar, A. & Geban, O. (2011). Development of a three-tier test to assess high school students’ understanding of acids and bases. Procedia Social and Behavioral Sciences. 15, 600–604.
 • Cetin-Dindar, A. (2012). The effect of 5E learning cycle model on eleventh grade students’ conceptual understanding of acids and bases concepts and motivation to learn chemistry. Doctorate Dissertation, Middle East Technical University, Ankara, Turkey.
 • Cetin-Dindar, A. & Geban, O. (2015). Fen Bilimleri Motivasyon Anketi’nin Türkçeye ve Kimyaya Uyarlanması: Geçerlilik Çalışması. [Adaptation of the science motivation scale into Turkish and chemistry: analysis of validity]. PEGEM Eğitim ve Öğretim Dergisi, 5(1), 15-34.
 • Cetin-Dindar, A. (2016). Student Motivation in Constructivist Learning Environment. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 12(2), 233-247. doi: 10.12973/eurasia.2016.1399a
 • Cetin-Dindar, A. & Geban, O. (2017). Conceptual understanding of acids and bases concepts and motivation to learn chemistry. The Journal of Educational Research, 110(1), 85-97. doi: 10.1080/00220671.2015.1039422 Cigdemoglu, C. (2012). Effectiveness of context-based approach through 5E learning cycle model on students’ understanding of chemical reactions and energy concepts, and their motivation to learn chemistry. Doctoral Dissertation, Middle East Technical University, Ankara, Turkey.
 • Chittleborough, G., Treagust, D. F., & Mocerino, M. (2002). Constraints to the development of first year university chemistry students' mental models of chemical phenomena. In A. Bunker & G. Swan (Eds.), Focusing on the student (pp. 43-50) Perth, WA: Professional Development @ Learning Development Services.
 • Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.) Hillsdale NJ: Erlbaum.
 • De Jong, O. & Taber, K. S. (2007). Teaching and learning the many faces of chemistry. In S. K. Abell & N. G. Lederman (Eds.), Handbook of research on science education (pp. 631-652). Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Demirkan Ö. & Saracoglu, G. (2016). Anadolu lisesi öğretmenlerinin derslerde kullandıkları öğretim yöntem ve tekniklerine ilişkin görüşleri [Views of Anatolian high school teachers about teaching methods and techniques they use in class]. The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences, 2(1), 1-11.
 • Douglas, O., Burton, Smith, K., & Reese-Durham, N. (2008). The effects of the multiple intelligence teaching strategy on the academic achievement of eighth grade math students. Journal of Instructional Psychology, 35(2), 182-187.
 • Duit, R., & Treagust, D. F. (1998). Learning in science- from behaviorism towards social constructivism and beyond. In B. Fraser and K. Tobin (Eds.), International handbook of science education, Part 1. (pp. 3-25). Dordrecht, The Netherlands: Kluwer.
 • Ekici, F. (2007). Yapılandırmacı yaklaşıma uygun 5E öğrenme döngüsüne göre hazırlanan ders materyalinin ise 3. sınıf öğrencilerinin yükseltgenme indirgenme tepkimeleri ve elektrokimya konularını anlamalarına etkisi. [The effect of instructional material designed according to 5E learning cycle which is based on constructivist approach on 11th grade students’ understanding of redox reactions and electrochemistry]. Master Thesis. Gazi University, Ankara, Turkey.
 • Ekiz-Kiran, B., Kutucu, E. S., Tarkin-Celikkiran, A., & Tuysuz, M. (2018). Kimya öğretmen adaylarının kimyasal dengeye ilişkin zihinsel modelleri. [Pre-service chemistry teachers’ mental models on chemical equilibrium]. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 1081-1115. doi:10.23891/efdyyu.2018.97.
 • Ergin, İ., Kanlı, U., & Unsal, Y. (2008). An example for the effect of 5E model on the academic success and attitude levels of students’: “Inclined Projectile Motion”. Türk Fen Eğitimi Dergisi (TUFED), 5(3), 47-59.
 • Fraenkel, J. R. & Wallen, N. E. (2009). How to design and evaluate research in education (7th ed.). New York: Mc Graw–Hill.
 • Gardner, H. (1993). Multiple intelligences: The theory in practice. NY: Basic Books.
 • Gardner, H. (2011). Frames of mind: The theory of multiple intelligences. New York, NY: Basic Books.
 • Geban, Ö., Ertepınar, H., Yılmaz, G., Altın, A., & Şahbaz, F. (1994). Bilgisayar destekli eğitimin öğrencilerin fen bilgisi başarılarına ve fen bilgisi ilgilerine etkisi [The effect of computer assisted education on students' science achievements and science interests]. I. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu: Bildiri Özetleri Kitabı, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 1-2.
 • Glynn, S. M., & Koballa, T. R. Jr. (2006). Motivation to learn in college science. In J.J. Mintzes & W.H. Leonard (Eds.), Handbook of college science teaching (pp. 25–32). Arlington, VA: National Science Teachers Association Press.
 • Goodnough, K. (2001). Multiple intelligences theory: a framework for personalizing science curricula. School Science & Mathematics, 101(4), 180- 193.
 • Govender, S. (2015). Students perceptions of teaching methods used at South African higher education institutions. South African Journal of Higher Education, 29(3), 23-41. doi: 10.20853/29-3-486.
 • Gurcay, D. (2003). The effect of multiple intelligences-based instruction on students' physics achievement. Doctorate Dissertation, Middle East Technical University, Ankara, Turkey.
 • Gurcay, E., & Ferah, H. O. (2017). The effects of multiple intelligences based instruction on students’ physics achievement and attitudes. Journal of Baltic Science Education, 16(5), 666-677.
 • Hanson, R., Twumasi, A. K., Aryeetey, C., Sam, A., & Adukpo, G. (2016). Secondary school students’ conceptual understanding of physical and chemical changes. Asian Journal of Education and Training, 2(2), 44-52. doi:10.20448/journal.522/2016.2.2/522.2.44.52.
 • Jansoon, N., Coll, R. K., & Somsook, E. (2009). Understanding mental models of dilution in Thai students. International Journal of Environmental & Science Education, 4(2), 147- 168.
 • Karplus, R., & Thier, H. (1967). A new look at elementary school science. Chicago: Rand-McNally.
 • Kayıran, B. K., & Iflazoğlu, A. (2007). Çoklu zekâ kuramı destekli kubaşık öğrenme yönteminin Türkçe dersine ilişkin tutuma ve okuduğunu anlama başarısına etkisi [The effect of the cooperative learning method supported by multiple intelligence theory on the attitude towards Turkish lesson and the success of reading comprehension]. Eurasian Journal of Educational Research, 29, 129-141.
 • Kılavuz, Y. (2005). The effects of 5E learning cycle model based on constructivist theory on tenth grade students’ understanding of acid-base concepts. Master Thesis, Middle East Technical University, Ankara Turkey.
 • Kocakaya, S. (2011). An educational dilemma: Are educational experiments working? Educational Research and Reviews. 6(1), 110-123.
 • Koksal, M., & Yel, M. (2007). The effect of multiple intelligences theory-based instruction on attitudes towards the course, academic success, and permanence of teaching on the topic of "Respiratory Systems". Educational Sciences: Theory & Practice. 7, 231-239.
 • Kurey, M. M. (1991). The traditional and learning cycle approaches to performance in high school chemistry topics by students tested for Piagetian cognitive development. Doctorate Dissertation, Temple University, Philadelphia, USA.
 • Lawson, A. E. (1988). A better way to teach biology. The American Biology Teacher, 50(5), 266-289.
 • Lehmann, K. (1996). Bad Chemistry. Dept of Chemistry, Princeton University, NJ.
 • Levin, J., & Nolan, J. (2007) Principles of classroom management: A professional decision-making model (5th ed.). Boston: Allyn & Bacon.
 • Lindvall, R. (1995). Addressing multiple intelligences and learning styles: Creating active learners. Doctorate Dissertation, Saint Xavier University, Chicago, USA.
 • Lin, J. L., Cheng, M. F., Lin, S. Y., Chang, J. Y., Chang, Y. C., Li, H. W., & Lin. D. M. (2017). The effects of combining inquiry-based teaching with science magic on the learning outcomes of a friction unit. Journal of Baltic Science Education, 16(2), 218-227.
 • Mayers, A. (2013). Introduction to statistics and SPSS in Psychology. Pearson Education Limited
 • Morgan, G. (2006). Images of organizations. Thousand oaks. Sage Publications, Inc.
 • Naz, I. (2019). Effect of multiple intelligences’ teaching on academic achievement of high achievers in science at elementary level. Journal of Science Education, 1(2), 15-29.
 • Nieswandt, M. (2007). Student affect and conceptual understanding in learning chemistry. Journal of Research in Science Teaching, 44(7), 908-937. doi: 10.1002/tea.20169.
 • O’Connell, K. (2009). Investigation of Gardner’s theory of multiple intelligence interrelate with student engagement and motivation on urban middle school youth. Doctorate Dissertation, Walden University, Minnesota, USA.
 • OECD (2007). Understanding the brain: The birth of a learning science, OECD Publishing, Paris. https://doi.org/10.1787/9789264029132-en.
 • Ongoren, H., & Sahin, A. (2008). Çoklu zekâ kuramı tabanlı öğretimin öğrencilerin fen bilgisi başarılarına etkileri [Effects of multiple ıntelligence theory based ınstruction on students’ science achievement]. Pamukkale University Education Faculty Journal, 1(23), 24-35.
 • Osborne, J., Simon, S., & Collins, S. (2003). Attitudes toward science: A review of the literature and its implications. International Journal of Science Education, 25(9), 1049-1079.
 • Ozdemir, P. (2002). Çoklu zekâ kuramı tabanlı öğretim yönteminin öğrencilerin canlılar çeşitlidir ünitesini anlamaları üzerine etkisi [The effects of instructional strategies based on the principles of multiple intelligence theory on understanding of "diversity of living things”]. Master Thesis. Middle East Technical University, Ankara, Turkey.
 • Ozdemir, P., Guneysu, S., & Tekkaya, C. (2006). Enhancing learning through multiple intelligences. Journal of Biological Education, 40(2), 74-78.
 • Pabuccu, A., & Geban, Ö. (2015). 5E öğrenme döngüsüne göre düzenlenmiş uygulamaların asit-baz konusundaki kavram yanılgılarına etkisi [Effects of 5E learning cycle instruction on misconceptions on acid-base concepts]. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 191-206.
 • Pabuccu, P. (2008). Improving 11th grade students' understanding of acid-base concepts by using 5E learning cycle model. Doctorate Dissertation, Middle East Technical University, Ankara, Turkey.
 • Pallant, J. (2005). SPSS survival manual: a step by step guide to data analysis using SPSS for windows (Version 12). 2nd ed. Maidenhead: Open University Press.
 • Pintrich, P. R. & Schunk, D. H. (2002). Motivation in education: Theory, research, and applications (2nd ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
 • Qarareh, A. O. (2012). The Effect of using the learning cycle method in teaching science on the educational achievement of the sixth graders. International Journal of Science Education, 4(2), 123-132.
 • Sadi, O., & Cakiroglu, J. (2010). Effects of 5E learning cycle on students’ human circulatory system achievement. Journal of Applied Biological Sciences, 4(3), 63-67.
 • Sahin, A., Ongoren, H., & Cokadar, H. (2010). Çoklu zekâ kuramı tabanlı öğretimin öğrencilerin fen bilgisine yönelik tutumlarına etkisi [Effect of instruction based on multiple intelligences theory on students’ attitudes towards science]. Education Sciences, 5(2), 431- 445.
 • Sanfeliz, M., & Stalzer, M. (2003). Science motivation in the multicultural classroom. The Science Teacher, 70(3), 64-66.
 • Sanger, M. J., & Greenbowe T. J. (1997). Students' misconceptions in electrochemistry regarding current flow in electrolyte solutions and the salt bridge. Journal of Chemical Education, 74(7), 819-823.
 • Schlenker, R. M., Blanke, R., & Mecca, P. (2007). Using the 5E learning cycle sequence with carbon dioxide. Science Activities, 44(3), 83-93.
 • Shearer, B. (2004). Multiple intelligences theory after 20 years. Teachers college record, 106, 2-16.
 • Sunar, S. (2013). The effect of context-based instruction integrated with learning cycle model on students’ achievement and retention related to states of matter subject. Doctorate Dissertation, Middle East Technical University, Ankara, Turkey.
 • Supasorn, S. (2015). Grade 12 students’ conceptual understanding and mental models of galvanic cells before and after learning by using small-scale experiments in conjunction with a model kit. Chemistry Education Research and Practice. 16, 393-407.
 • Supasorn, S., & Promarak, V. (2014). Implementation of 5E inquiry incorporated with analogy learning approach to enhance conceptual understanding of chemical reaction rate for grade 11 students. Chemistry Education Research and Practice, 16, 121-132. doi: 10.1039/C4RP00190G.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics, 5th ed. Boston, MA: Allyn and Bacon.
 • Taşçı, G., & Soylu, Y. M. (2015). Sınıf öğretmenlerinin fen öğretim programına yönelik görüşlerinin biyoloji konuları bakımından değerlendirilmesi: Erzincan örneği [Evaluation of classroom teachers' opinions on science curriculum in terms of biology subjects: Erzincan sample]. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 55-72. doi: 10.17556/jef.16985
 • Tasezen, S. S. (2005). Çoklu zekâ kuramına göre hazırlanan öğretim etkinliklerinin erişiye, kavram öğrenmeye ve tutuma etkisi. [The effects of educational instructions which are planned on the principle of multiple intelligence on achievement, conceptual learning and attitudes]. Master Thesis, Marmara University, İstanbul, Turkey.
 • Trowbridge, L. W., Bybee, R. W., & Powell, J. C. (2000). Teaching secondary school science, upper saddle river, NJ: Merrill / Prentice Hall.
 • Tuysuz, M. (2017). Çoklu zekâ kuramı ve kimya öğretimi uygulamaları [Multiple intelligence theory and chemistry teaching applications], In A. Ayas & M. Sozbilir (Eds.), Kimya öğretimi: Öğretmen eğitimcileri, öğretmenler ve öğretmen adayları için iyi uygulama örnekleri (2. Baskı). [Chemistry teaching: good practice examples for teacher educators, teachers and prospective teachers (2nd ed.)] (pp. 531-552). Ankara: Pegem Academy.
 • Ucak, E., Bag, H., & Usak, M. (2006). Enhancing learning through multiple ıntelligences in elementary science education. Journal of Baltic Science Education, 2(10), 61-69.
 • Uslu, F. (2005). Çoklu zekâ kuramına dayalı biyoloji öğretimin öğrencilerin başarı ve tutumuna etkisi [The effect of biology teaching based on multiple intelligence theory on students' success and attitude]. Doctorate Dissertation, Dokuz Eylul University, İzmir, Turkey.
 • Wares, A. (2013). An application of the theory of multiple intelligences in mathematics classrooms in the context of origami. International Journal of Mathematical Education in Science & Technology, 44(1), 122-¬131. doi:10.1080/0020739X.2012.662297.

Details

Primary Language English
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Makaleler / Articles
Authors

Mustafa TÜYSÜZ (Primary Author)
Van Yüzüncü Yıl University
0000-0003-1277-6669
Türkiye


Ömer GEBAN
MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY
0000-0002-9433-0056
Türkiye

Publication Date October 5, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 9, Issue 3

Cite

APA Tüysüz, M. & Geban, Ö. (2020). The Effect of 5E Learning Cycle and Multiple Intelligence Approach on 9th Grade Students’ Achievement, Attitude, and Motivation toward Chemistry on Unit of Chemical Properties . Bartın University Journal of Faculty of Education , 9 (3) , 612-644 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/buefad/issue/57134/724352

Bartın University Journal of Faculty of Education