Year 2020, Volume 18 , Issue 3, Pages 52 - 61 2020-09-25

Okul Öncesi Öğretmeni Adayları İle Sınıf Öğretmeni Adaylarının İnformal Öğrenme Şekillerinin İncelenmesi
Investigation of Informal Learning Patterns of Prospective Pre Preschool Teachers and Prospective Primary School Teachers

Murat BARTAN [1] , Serap AKBABA DAĞ [2] , Handan KILIÇ ŞAHİN [3] , Sevinç DEMİR [4]


Bu araştırma okul öncesi öğretmen adayları ile sınıf öğretmeni adaylarının informal öğrenme davranışlarının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma, betimsel tarama modelindedir. Araştırma, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi eğitim fakültesinde okuyan 289 okul öncesi öğretmeni adayı ile 230 sınıf öğretmeni adayı toplam 519 öğretmen adayının katılımı ile gerçekleşmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak İnformal Öğrenme Anketi kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistiklerden yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğretmen adayları informal öğrenme etkinliklerinde en sık internetten arama yapmayı, en az ise alanları ile ilgili dergileri incelemeyi belirtmişlerdir. Öğretmen adayları informal öğrenmelerini etkileyen çevresel engelleyicilere en fazla zaman eksikliğini, en az ise parasal ödüllerin olmamasını ifade etmişlerdir. İnformal öğrenmelerini etkileyen kişisel özelliklerine bakıldığında ise okul öncesi öğretmen adayları en fazla öğrenme arzusunu, sınıf öğretmeni adayları ise en fazla mesleki alana ilgiyi belirtirken en az etki eden kişisel özellik olarak da mesleki becerilere ilişkin algılarını ifade etmişlerdir.

This research was carried out to determine the informal learning behaviors of prospective pre preschool teachers and prospective primary school teachers. The research is a descriptive survey model. The research was conducted in the 2018-2019 academic year with the participation of a total of 519 teachers of 289 prospective preschool teachers and 230 prospective primary school teachers who were attending at Kütahya Dumlupınar University Faculty of Education. Descriptive statistics were used to analyze the data. According to the results of the research, prospective teachers stated that they search the internet most frequently and at least examine journals related to their fields in informal learning activities. They stated that the most lack of the time and at least the lack of least the monetary rewards for environmental inhibitors affecting informal learning activities. When the personal characteristics that affect informal learning are examined, prospective preschool teachers stated their desire to learn the most, while the prospective primary school teachers expressed the most interest in the professional field and their perceptions about professional skills as the least effective personality characteristic.

  • Alakurt, T. (2015). Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin İş Ortamlarındaki İnformal Öğrenme Davranışları. İlköğretim Online, 14(3), 934-945.Bozdoğan, A. E. (2007). Students ınterests towards science fields about exhibitions in science centers: Feza Gursey Science Center in Turkey. Natural Science Education. 2 (19), 5-17.Eraut, M. (2004). Informal learning in the workplace. Studies in Continuing Education, 26, 247-273. doi:https://doi.org/10.1080/158037042000225245Garrick, J. (2001). Informal learning in the workplace: Unmasking human resource development. London: Routledge.Göğebakan Yıldız, D. (2017). Yaşam boyu öğrenme. S. Z. Genç (Ed.), Değişen değerler ve yeni eğitim paradigması (s.198-224). Pegem Akademi, Ankara.Güleç, İ., Çelik, S. ve Demirhan B. (2012). Yaşam Boyu Öğrenme Nedir? Kavram ve Kapsamı Üzerine Bir Değerlendirme. Sakarya University Journal of Education, 2/3 (Aralık /December 2016), 34-48.Hofstein, A. & Rosenfeld, S. (1996). Bridging the gap between formal and informal science learning. Studies in Science Education, 28, 87–112.Kara, E. (2010). Fen ve teknoloji eğitiminde informal bilimsel liderlik. Yayımlanmamıs yuksek lisans tezi. Erzincan Universitesi, Fen Bilimleri Enstitusu: Erzincan.Karademir, E. (2013). Öğretmen ve öğretmen adaylarının fen ve teknoloji dersi kapsamında okul dışı öğrenme etkinliklerini gerçekleştirme amaçlarının planlanmış davranış teorisi yoluyla belirlenmesi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara.Karasar, N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemi (25. Bask). Ankara: Nobel YayıncılıkKaya, H.E (2016). Yaşam boyu yetişkin eğitimi. Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık.Keskin, S.ve Kaplan, E.(2012). Sosyal bilgler ve tarih eğitiminde okul dışı öğrenme ortamı olarak oyuncak müzeleri, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 41, 95-115.Lakin. L. (2006). Science beyond the classroom. Journal of Biological Education. 40:2. 89-90.Livingstone, D. (2002). Mapping the iceberg. NALL Working Paper#54.[Online]http://nall.oise.utoronto.ca/res/54DavidLivingstone.pdf 2013 Melber, L.M. & Brown K.D. (2008). "Not like a regular science class": Informal science education for students with disabilities. A Journal of Educational Strategies 82(1), 35-39.Rogers, A. 2013. “The Classroom and the Everyday: The Importance of Informal Learning for Formal Learning.” Investigar Em Educacao 1(1), 2014, 7–34. Stocklmayer, S.M., Rennie, L.J., & Gilbert, J.K. (2010). The roles of the formal and informal sectors in the provision of effective science education. Studies in Science Education, 46(1), 1-44.Türkmen, H. (2010). İnformal (Sınıf-Dışı) Fen bilgisi eğitimine tarihsel bakış ve eğitimimize entegrasyonu. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (39), 46-59.Wulf, R., Mayhew, L. & Finkelstein, D.(2010). Impact of informal science education on children's attitudes about science. Physics Education Research Conference 1289, 337-340.Yavuz, M. ve Balkan Kıyıcı, F. (2012). İnformal öğrenme ortamlarının ilköğretim öğrencilerinin fene karşı kaygı düzeylerinin değişmesine ve akademik başarılarına etkisi: Hayvanat bahçesi örneği. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özet Kitabı. Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Niğde.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Beşeri Bilimler Sayısı
Authors

Orcid: 0000-0003-2947-5643
Author: Murat BARTAN (Primary Author)
Institution: KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-2947-5643
Author: Serap AKBABA DAĞ
Institution: KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1917-0937
Author: Handan KILIÇ ŞAHİN
Institution: KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-2210-0235
Author: Sevinç DEMİR
Institution: KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : September 25, 2020

APA Bartan, M , Akbaba Dağ, S , Kılıç Şahi̇n, H , Demi̇r, S . (2020). Okul Öncesi Öğretmeni Adayları İle Sınıf Öğretmeni Adaylarının İnformal Öğrenme Şekillerinin İncelenmesi . Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 18 (3) , 52-61 . DOI: 10.18026/cbayarsos.595405